Platná opatření

R 532 z 17. 10. 2023
Rozhodnutí rektora o konání voleb do Akademického senátu JU v Českých Budějovicích pro období 2023-2026
R 532 z 24. 10. 2023
R 532 dodatek č.1
R 531 z 29. 9. 2023
Opatření rektora, kterým se vydává Pracovní řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
R 531 z 29. 9. 2023
R 531 příloha
R 531 z 29. 9. 2023
Rector's Ordinance issuing the employment regulations of the USB in České Budějovice
R 531 z 29. 9. 2023
R 531 annex
R 530 z 29. 9. 2023
Opatření rektora k výkonu práce zaměstnanců JU mimo pracoviště zaměstnavatele - práce na dálku
R 530 z 29. 9. 2023
R 530 příloha
R 530 z 29. 9. 2023
Rector's ordinance on the performance of work by employees of the USB in České Budějovice outside the employer's workplace-remote work
R 530 z 29. 9. 2023
R 530 annexe
R 529 z 19. 9. 2023
Opatření rektora o vnitřním oznamovacím systému
R 253 z 6. 9. 2023
Metodický pokyn k Dodatku č. 2 k Rozhodnutí rektora JU o zřízení Etické komise Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
R 253 z 6. 9. 2023
Dodatek č. 2 k Rozhodnutí rektora JU o zřízení Etické komise Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
R 528 z 6. 9. 2023
Opatření rektora k prověrkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2023
R 527 z 22. 8. 2023
Opatření rektora stanovující Zásady Grantové agentury JU pro projekty s počátkem řešení v roce 2024
R 526 z 22. 8. 2023
Opatření rektora k zahájení řízení pro udělení grantových projektů Grantové agentury JU pro rok 2024
R 525 z 21.7. 2023
Rozhodnutí rektora o konání doplňovacích voleb do AS JU pro období 2020-2023 na EF, FROV, PF a TF
R 524 z 30. 6. 2023
Opatření rektora, kterým se stanoví řád pro udělování čestných hodností, čestných titulů, pamětních medailí a vědeckých a pedagogických ocenění Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
R 524 z 30. 6. 2023
návrhový list - Jarlochova cena
R 524 z 30. 6. 2023
návrhový list - Cena Zdeňka Veselovského
R 524 z 30. 6. 2023
návrhový list - Cena Roberta Saka
R 524 z 30. 6. 2023
návrhový list - Cena Jiřího Františka Augusta Buquoye
R 524 z 30. 6. 2023
návrhový list - Cena Jany Anny Kateřiny Zátkové
R 524 z 30. 6. 2023
návrhový list - Cena Jakuba Krčína
R 523 z 16. 6. 2023
Opatření rektora k rozsahu pravomocí delegovaných na kvestora
R 522 z 1. 6. 2023
Opatření rektora JU k zajišťování školení studentů v oblasti kybernetické bezpečnosti
R 521 z 18. 5. 2023
Opatření rektora o stanovení poplatků za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
R 520 z 9. 5. 2023
Opatření rektora, které upravuje postup předkládání žádostí o prodloužení platnosti akreditace studijního programu a žádosti o udělení a prodloužení platnosti akreditace studijního programu na dostudování stávajících studentů
R 519 z 5. 5. 2023
Opatření rektora o určení výše ubytovacího stipendia a termínů jeho výplaty v roce 2023
R 518 z 31. 1. 2023
Opatření rektora o stanovení poplatku za studium pro akademický rok 2023/24 EN
R 518 z 31. 1. 2023
Opatření rektora o stanovení poplatku za studium pro akademický rok 2023/24
R 517 z 6. 1. 2023
Zásady pro ubytování studentů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2023/2024
R 516 z 3. 1. 2023
Rector's ordinance on the amount and date of payment of the bursary in 2023
R 516 z 3. 1. 2023
Opatření rektora o výši a termínech výplaty sociálního stipendia v roce 2023
R 515 z 30. 12. 2022
Opatření rektora k nejnižší úrovni zaručené mzdy
R 514 z 23. 12. 2022
Opatření rektora JU o určení výše a termínů výplaty ubytovacího stipendia za měsíc říjen až prosinec 2022
R 513 z 14. 12. 2022
USB Rector's Ordinance concerning the organisation of the academic year 2023/2024
R 513 z 14. 12. 2022
Opatření rektora JU o organizaci akademického roku 2023/2024
R 512 z 24. 11. 2022
Opatření rektora, které upravuje vnitřní hodnocení kvality studijních programů a součástí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
R 512 z 24. 11. 2022
R 512 přílohy
R 512 z 24. 11. 2022
R 512 přílohy
R 511 z 17. 10. 2022
Opatření rektora k zajišťování kybernetické bezpečnosti na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
R 510 z 30. 9. 2022
Opatření rektora, kterým se vydává Organizační řád Rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
R 510 z 30. 9. 2022
R 510 příloha č. 1
R 510 z 30. 9. 2022
R 510 příloha č. 2
R 510 z 30. 9. 2022
Rector's Ordinance issuing the Rectorate Regulations of the University of South Bohemia in České Budějovice
R 510 z 30. 9. 2022
R 510 Annexe No 1
R 510 z 30. 9. 2022
R 510 Annexe No 2
R 509 z 30. 9. 2022
Opatření rektora, kterým se stanoví postup pro předkládání, posuzování a evidenci podstatných změn v uskutečňování akreditovaných studijních programů
R 508 z 16. 9. 2022
Opatření rektora o stanovení pravidel licenčního fondu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
R 506 z 16. 8. 2022
Opatření rektora stanovující Zásady GA JU V Českých Budějovicích pro projekty s počátkem řešení v roce 2023
R 505 z 16. 8. 2022
Opatření rektora k zahájení řízení pro udělení grantových projektů GA JU v Českých Budějovicích pro rok 2023
R 504 z 30. 6. 2022
Opatření rektora k evidenci členů orgánů JU v Českých Budějovicích a jejích součástí
R 504 z 30. 6. 2022
R 504 příloha č. 1
R 504 z 30. 6. 2022
R 504 příloha č. 2
R 500 z 9. 5. 2022
Opatření rektora JU o určení výše ubytovacího stipendia a termínů jeho výplaty v roce 2022
R 499 z 27. 4. 2022
Opatření rektora k rozsahu pravomocí delegovaných na prorektora pro studium v rámci správních řízení ve věcech studia
R 498 z 31.3.2022
Opatření rektora k zajištění a využití pokusných zvířat v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání
R 497 z 30. 3. 2022
Rector's Ordinance on the determination of working time and its recording at the University of South Bohemia in České Budějovice
R 497 z 30.3.2022
R 497 Annexe No 1
R 497 z 30.3.2022
Opatření rektora ke stanovení pracovní doby a její evidence na JU
R 497 z 30.3.2022
R 497 příloha č.1
R 494 z 26. 1. 2022
Opatření rektora, kterým se vydávají Pravidla pro zakládání spin-off společností na JU
R 494 z 26. 1. 2022
R 494 příloha č. 1
R 494 z 26. 1. 2022
R 494 příloha č. 2
R 493 z 13. 1. 2022
Opatření rektora o nakládání s duševním vlastnictvím a o ochraně důvěrných informací na JU
R 493 z 13. 1. 2022
R 493 příloha č. 1
R 493 z 13. 1. 2022
R 493 příloha č. 2
R 493 z 13. 1. 2022
R 493 příloha č. 3
R 493 z 13. 1. 2022
R 493 příloha č. 4
R 492 z 11. 1. 2022
Opatření rektora k zavedení otevřené elektronické databáze projektů JU
R 491 z 10. 1. 2022
Zásady pro ubytování studentů JU pro akademický rok 2022/2023
R 489 z 4. 1. 2022
Opatření rektora k čerpání dovolené
R 489 z 4. 1. 2022
R 489 dovolenka
R 489 z 4. 1. 2022
R 489 dovolenka EN
R 488 z 4. 1. 2022
Opatření rektora k organizaci akademického roku 2022/2023
R 486 z 22. 12. 2021
Opatření rektora pro personální politiku, které určuje zařazení prací neakademických zaměstnanců do pracovních skupin - Katalog pracovních míst
R 486 z 22. 12. 2021
R 486 příloha
R 484 z 17. 12. 2021
Opatření rektora JU o určení výše a termínů výplaty ubytovacího stioendia za měsíce říjen až prosinec 2021
R 483 z 15. 12. 2021
Opatření rektora JU o zřízení a činnosti Rady komercionalizace na JU
R 482 z 15. 12. 2021
Opatření rektora JU k určení komise pro provedení prověrky bezpečnosti práce v roce 2021 na rektorátu JU
R 481 z 9. 11. 2021
Opatření rektora JU k řízení systému organizační struktury
R 481 z 9. 11. 2021
R 481 příloha č. 1
R 481 z 9. 11. 2021
R 481 příloha č. 2
R 481 z 9. 11. 2021
R 481 příloha č. 3
R 481 z 9. 11. 2021
R 481 příloha č. 4
R 480 z 18. 10. 2021
Opatření rektora k hodnocení neakademických zaměstnanců
R 480 z 18. 10. 2021
Rector’s Ordinance on the evaluation of non-academic staff
R 479 z 24. 9. 2021
Opatření rektora, kterým se vydává Kariérní řád JU
R 479 z 24. 9. 2021
Rector’s Ordinance issuing Career Regulations of the University of South Bohemia in České Budějovice
R 478 z 21. 9. 2021
Opatření rektora k používání zbraní a střeliva, způsobu evidence, uložení, výdeje a příjmu zbraní a střeliva a způsobu bezpečného zacházení se zbraněmi a střelivem na součástech Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
R 476 z 23. 8. 2021
Opatření rektora o stanovení podmínek pro zapojení externích hodnotitelů do hodnocení návrhů studijních programů předložených k projednání RpVH
R 475 z 16. 8. 2021
Opatření rektora k zahájení řízení pro udělení grantových projektů Grantové agentury JU pro rok 2022
R 474 - dodatek č. 1 z 21. 10. 2021
R 474 - dodatek č. 1
R 474 z 16. 8. 2021
Opatření rektora stanovující Zásady Grantové agentury JU pro projekty s počátkem řešení v roce 2022
R 469 z 6. 5. 2021
Opatření rektora JU o určení výše ubytovacího stipendia a termínů jeho výplaty v roce 2021
R 468 z 14. 4. 2021
Opatření rektora o naplňování povinnosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím
R 467 z 13. 4. 2021
Rozhodnutí rektora JU o mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru
R 462 z 29. 1. 2021
Rozhodnutí rektora o změně opatření rektora R 417 o organizaci akademického roku 2020/2021
R 460 z 19. 1. 2021
Zásady pro ubytování studentů JU pro akademický rok 2021/2022
R 459 z 7. 1. 2021
Opatření rektora JU o organizaci akademického roku 2021/2022
R 457 z 4. 1. 2021
Opatření rektora, kterým se vydává spisový řád JU
R 457 - příloha č. 16
R 457 - příloha č. 15
R 457 - příloha č. 14
R 457 - příloha č. 13
R 457 - příloha č. 12
R 457 - příloha č. 11
R 457 - příloha č. 10
R 457 - příloha č. 9
R 457 - příloha č. 8
R 457 - příloha č. 7
R 457 - příloha č. 6
R 457 - příloha č. 5
R 457 - příloha č. 4
R 457 - příloha č. 3
R 457 - příloha č. 2
R 457 - příloha č. 1
R 456 z 30. 12. 2020
Opatření rektora, které stanovuje standardy odborných činností při řízení a správě JU
R 456 - příloha č. 3
R 456 - příloha č. 2
R 456 - příloha č. 1
Opatření rektora JU o určení výše a termínů výplaty ubytovacího stipendia za měsíc říjen až prosinec 2020
R 453 z 9. 12. 2020
Opatření rektora, kterým se stanoví způsob realizace Business Intellingence na JU
R 453 příloha č. 1
Opatření rektora ke zveřejňování bakalářských, diplomových, disertačních, rigorózních a habilitačních prací
Opatření rektora JU k zavedení systému procesního řízení na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
Opatření rektora k posuzování splnění podmínky předchozího vzdělání uchazečů o studium
Rozhodnutí rektora o hlasování v elektronické formě při volbách do Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro období 2020 - 2023
Opatření rektora k řízení rizik na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
Opatření rektora k zahájení řízení pro udělení interních grantů Grantové agentury JU pro rok 2021
Opatření rektora k vyhlášení Zásad Grantové agentury JU
Rozhodnutí rektora o konání voleb do Akademického senátu JU pro období 2020-2023
R 441 z 30. 6. 2020
Opatření rektora k užívání webové aplikace Revisio
R 441 z 30. 6. 2020 - příloha
Opatření rektora ke jmenování komise pro posouzení škod na majetku rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Opatření rektora JU k poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)
Opatření rektora JU, kterým se stanovují pravidla využívání benefitních mobilních služeb zaměstnanci JU (T- Mobile program)
R 436 z 2. 6. 2020
Opatření rektora, kterým se stanoví pravidla pro provoz elektronické pošty na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
R 436 - Dodatek č. 1 z 2. 9. 2020
Opatření rektora JU o určení výše ubytovacího stipendia a termínů jeho výplaty v roce 2020
Opatření rektora stanovující postup v případech obtěžování na pracovišti
Opatření rektora, kterým se vydává Jednací řád Etické komise JU
R 432 z 19. 5. 2020
Opatření rektora, kterým se vydává Etický kodex JU
R 432 z 19. 5. 2020 - příloha 2
R 432 z 19. 5. 2020 - příloha 1
R 253 z 19. 5. 2020
Dodatek č. 1 k R 253 Rozhodnutí rektora o zřízení Etické komise JU
Opatření rektora o postupu při zřízení pracovního místa mimořádného profesora a jeho obsazení na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
Rozhodnutí rektora o počtu prorektorů JU a oblast jejich působnosti
Rozhodnutí rektora JU o mimořádných opatřeních v oblasti studia v LS 2019/2020
R 422 z 24. 3. 2020
Opatření rektora o postupu při provádění kontrol dodržování stanoveného režimu dočasně práce neschopného zaměstnance v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti
R 422 z 24. 3. 2020 - příloha 2
R 422 z 24. 3. 2020 - příloha 1
R 420 z 31. 1. 2020
Opatření rektora ke stanovení evidence pracovní doby akademických pracovníků na JU
R 420 z 31. 1. 2020
R 420 příloha
Zásady pro ubytování studentů JU pro akademický rok 2020/2021
Opatření rektora JU o organizaci akademického roku 2020/2021
Opatření rektora o určení výše a termínů výplaty ubytovacího stipendia za měsíce říjen až prosinec 2019
Rozhodnutí rektora o konání doplňovacích voleb do AS JU na FROV
Opatření rektora k ochraně osobních údajů v souvislosti s pracovněprávními vztahy
Rector’s Ordinance on personal data protection regarding labour-law relationships
R 410 ze 4. 10. 2019
Opatření rektora, kterým se vydávají Standardy pro akreditaci a uskutečňování studijních programů JU
R 410
R 410 přílohy aktualizované
R 410
R 410 formulář-akreditační žádost
R 410
R 410 fomulář-věcný záměr
R 410 from October 4, 2019
Ordinance of the Rector issuing Standards for Accreditation and Implementation of Degree Programmes at the University of South Bohemia in České Budějovice
Opatření rektora k tvorbě a schvalování rozpočtu na JU
Opatření rektora k vyhlášení řízení pro udělení interních grantů Grantové agentury JU pro rok 2020
R 403 z 1. 8. 2019
Opatření rektora k vyhlášení Zásad Grantové agentury JU
R 403 Dodatek č. 1
Opatření rektora k zajištění a využití pokusných zvířat v souladu se zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
R 399 z 24. 5. 2019
Opatření rektora k aplikaci zákona o registru smluv
R 399 z 24. 5. 2019 - příloha
Opatření rektora o určení výše ubytovacího stipendia a termínů jeho výplaty v roce 2019
Opatření rektora o organizaci akademického roku 2019/2020
Zásady pro ubytování studentů JU pro akademický rok 2019/2020
Opatření rektora k realizaci a zadávání veřejných zakázek
Seznam centrálně zadávaných komodit na JU a stanovení finančních limitů pro zadávání veřejných zakázek
Karta veřejné zakázky
Dodatek č. 1 Opatření rektora k realizaci a zadávání veřejných zakázek
R 387 z 2. 11. 2018
Opatření rektora k hodnocení neakademických zaměstnanců
R 387 from November 2, 2018
Rector's Ordinance on the Evaluation of Non-academic Staff
R 384 z 20. 8. 2018
Opatření rektora k podávání a správě projektových žádostí vyžadující elektronické podepisování
R 384 - příloha č. 5
R 384 - příloha č. 4
R 384 - příloha č. 3
R 384 - příloha č. 2
R 384 - příloha č. 1
Opatření rektora, kterým se upravuje použití elektronického podpisu na JU v rámci vnitřního oběhu dokumentů
Opatření rektora k vyhlášení řízení pro udělení interních grantů Grantové agentury JU pro rok 2019
R 380 z 28. 5. 2018
Opatření rektora k elektronickým úkonům a autorizované konverzi dokumentů DATOVÁ SCHRÁNKA
R 380 z 28. 5. 2018 - příloha č. 1
Opatření rektora, kterým se stanoví pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů
Rector's Ordinance laying down the rules for the protection and processing of personal data
Opatření rektora o organizaci akademického roku 2018/2019
Opatření rektora k organizačním změnám na rektorátu
Opatření rektora k implementaci Mzdového předpisu JU
Opatření rektora, kterým se stanovuje lhůta pro vydání metodiky ke Mzdovému předpisu JU
Opatření rektora, jímž se upravují pokyny ke složení a činnosti Rady studijního programu
Ordinance of the USB Rector Amending the Guidelines for the Composition and Activities of the Board of Degree Programmes
Opatření rektora k vyhlášení řízení pro udělení interních grantů Grantové agentury JU pro rok 2018
Ordinance of the USB Rector stipulating the Rules of Procedure of the USB Ethics Committee
Opatření rektora k evidenci zahraničních mobilit
Rozhodnutí rektora o výjimce z Opatření rektora č. 342 z 8. 12. 2016 k uzavírání smluv o spolupráci se zahraničními subjekty
Rozhodnutí rektora o konání voleb do AS JU pro období 2017-2020
Opatření rektora k zajištění radiační ochrany na fakultách JU
R 350 z 8. 3. 2017
Opatření rektora k používání spisové obálky v procesu schvalování smluv na rektorátu JU
R 350 - příloha č. 3
R 350 - příloha č. 2
R 350 - příloha č. 1
Rozhodnutí rektora o organizaci akademického roku 2017/2018
Opatření rektora, jímž se vydávají Pravidla pro tvorbu, schvalování a zveřejňování strategických dokumentů JU
Rector's Ordinance Issuing Rules for Creating, Approving and Publishing Strategic Documents of the University of South Bohemia in České Budějovice
Opatření rektora k uzavírání smluv o spolupráci se zahraničními subjekty
Rector's Ordinance on Concluding Contracts of Cooperation with Foreign Entities
Opatření rektora k uplatnění a zavádění jednotného identifikačního a přístupového systému na JU
Opatření rektora, jímž se vydává Deklarace společensky odpovědného chování JU ve vztahu k vzdělávací činnosti
Ordinance of the Rector Issuing Declaration of Socially Responsible Conduct of the USB in Relation to Educational Activities
R 335 z 26. 10. 2016
Opatření rektora k realizaci doplňkové činnosti na JU
R 335 - příloha č. 3
R 335 - příloha č. 2
R 335 - příloha č. 1
Opatření rektora k vyhlášení řízení pro udělení interních grantů Grantové agentury JU pro rok 2017
R 312 z 25. 11. 2015
Opatření rektora ke způsobu hospodaření s majetkem JU
R 312 - příloha č. 1
Opatření rektora k evidenci aktivit celoživotního vzdělávání
Opatření rektora k přijímacímu řízení uchazečů se specifickými potřebami na JU
Opatření rektora upravující podporu studentů se specifickými potřebami na JU
Opatření rektora ke smlouvám o výzkumu
Rozhodnutí rektora o způsobu podepisování bilaterálních smluv programu Erasmus+
Rector's Ordinance Stipulating the USB Code of Conduct
Supplement 1 to the Rector's Ordinance, stipulating the USB Code of Conduct
Příloha č. 1 Etického kodexu JU - Zásady výzkumné práce a zveřejňování poznatků a výsledků výzkumu
Opatření rektora k užívání razítek na JU
Opatření rektora, kterým se vydává Organizační řád JU
USB Rector's Ordinance issuing the Organizational Rules of the USB
R 285 z 16. 10. 2014
Opatření rektora k povinnostem zajištění "REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTŮ" v rámci OP VaVpI, PO 4
R 285 z 16. 10. 2014 - příloha č. 4
R 285 z 16. 10. 2014 - příloha č. 3
R 285 z 16. 10. 2014 - příloha č. 2
R 285 z 16. 10. 2014 - příloha č. 1
Opatření rektora o zřízení Rady JU pro ICT
Opatření rektora o kompetencích při pronájmu a propachtování nemovitých věcí v souvislosti se zrušením Školního zemědělského podniku
Opatření rektora k používání služebních vozidel bez přiděleného řidiče a soukromých silničních motorových vozidel při pracovních cestách
R 267 z 10. 1. 2014
Opatření rektora ke způsobu využití objektu MEVPIS, k metodice zúčtování poskytovaných služeb tímto střediskem a k postupu zúčtování nákladů a interní fakturace v projektech JU
R 267 z 10. 1. 2014 - přílohy
Rozhodnutí rektora o zřízení Rady ŠZP
Opatření rektora k vyřazování majetku na Rektorátu JU
Opatření rektora k pracovnělékařským prohlídkám
Opatření rektora o poplatcích za delší a další studium
R 253 z 31. 7. 2013
Rozhodnutí rektora o zřízení Etické komise JU
R 253 from July 31, 2013
Decision of the Rector of the USB on Establishment of the Ethics Committee of the University of South Bohemia in České Budějovice.
R 253 - dodatek č. 1
Rozhodnutí rektora o zařazení zaměstnanců centrálně odministrovaných projektů OP VK do organizační struktury JU
R 246 ze 7. 6. 2013
Opatření rektora upravující podmínky studia rodičů a evidence uznané doby rodičovství
R 246 ze 7. 6. 2013 - příloha č. 3
R 246 ze 7. 6. 2013 - příloha č. 2
R 246 ze 7. 6. 2013 - příloha č. 1
R 245 z 31. 5. 2013
Opatření rektora k písemnostem studijní agendy
R 245 z 31. 5. 2013 - příloha č. 2
R 245 z 31. 5. 2013 - příloha č. 1
R 245 - dodatek č. 1 z 10. 9. 2013
Opatření rektora k jednotnému vizuálnímu stylu JU
Opatření rektora upravující postup pro podávání a vyřizování stížností, návrhů a podnětů občanů
Opatření rektora pro práci studentů v terénu, při exkurzích a odborné praxi
Opatření rektora o zřízení univerzitního nakladatelství
Opatření rektora pro zajištění bezpečnosti při provozu, opravách, údržbách, kontrolách a revizích elektrických spotřebičů
Opatření rektora k činnosti Studentské rady JU
Opatření rektora k povinnosti sdělení zaměstnavateli skutečnosti rozhodné pro provádění odvodu daní z příjmu
Statut interního auditu JU
Opatření rektora k zabezpečení provozu akademické digitální telefonní sítě JU
R 211 z 9. 8. 2012
Opatření rektora k metodice využití nepřímých nákladů a interní fakturace v projektech OP VK
R 211 - dodatek č. 3 - přílohy
R 211 - dodatek č. 3
R 211 - dodatek č. 2 z 8. 12. 2014
R 211 - dodatek č. 2 - přílohy
R 211 - dodatek č. 1 z 18. 11. 2013
R 211 - dodatek č. 1 z 18. 11. 2013 - přílohy
Opatření rektora ke stanovení organizace požární ochrany na JU
Opatření rektora k hospodaření s prostředky účelových dotací
Rozhodnutí rektora o jednotném výplatním termínu
Opatření rektorky k výchově a vzdělávání zaměstnanců k BOZP a PO
Opatření rektorky k zabezpečení tělesné výchovy na JU
Opatření rektorky k řešení mimořádných událostí a krizových situací na všech součástech JU
Opatření rektorky k provozu interního platebního systému (IPS) na JU
Opatření rektora ke správě deponátních knihoven na pracovištích JU
Opatření rektora k prokazování identity studentů a zaměstnanců JU
Opatření rektora k vyplácení odměn z dohod o provedení práce a z dohod o pracovní činnosti
Opatření rektora, kterým se stanoví postup zajištění úkoly ubytovny "Vltava" dle havarijního plánu JE Temelín
Opatření rektora o evidenci a odškodňování úrazů studentů JU
Opatření rektora, kterým se vydává Provozní řád budovy Rektorátu a Filozofické fakulty JU
Opatření rektora o vydání dokumentu ISMS - Celková bezpečnostní politika JU
Opatření rektora o zavádění Systému řízení informační bezpečnosti - ISMS
Opatření rektora pro poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků zaměstnancům JU
Opatření rektora o poskytování první pomoci - Traumatologický plán
Opatření rektora k realizaci vnitřního kontrolního systému
Pravidla udělování záštity rektora JU
Opatření rektora JU k uznávání dokladů o vysokoškolském vzdělání a kvalifikaci získaných v zahraničí
Opatření rektora k hospodaření s odpady
Opatření rektora JU ke zlepšení kvalifikační struktury pedagogických pracovníků
Opatření rektora JU o certifikátových programech
Opatření rektora JU k zajištění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
Opatření rektora k jednotné tvorbě disciplinárních řádů na fakultách JU
Opatření rektora k zajištění realizace grantů výzkumu a vývoje a projektů FRVŠ
Opatření rektora JU k zavedení kreditního systému studia na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
Opatření rektora JU k realizaci projektu protidrogové prevence

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1