Skip to main content

Útvar pro studijní činnost

Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR (tzv. „nostrifikace“)

Orgány, které rozhodují o uznávání

O uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhodují zásadně veřejné vysoké školy, které uskutečňují obsahově obdobný studijní program. Soukromé vysoké školy tuto pravomoc nemají.

V případě držitelů vysokoškolských kvalifikací vydaných vysokými školami v oblasti vojenství plní tyto úkoly Ministerstvo obrany; v oblasti bezpečnostních služeb Ministerstvo vnitra (dle § 95 odst. 9 zákona o vysokých školách).

Uznávání vzdělání a kvalifikace získané studiem na zahraničních vysokých školách je upraveno právními předpisy:

 1. Úmluva o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu podepsána dne 11. dubna 1997 v Lisabonu, jejíž text v českém jazyce byl publikován ve Sbírce mezinárodních smluv č. 60/2000 Sb. m. s. (dále jen úmluva).
 2. Mezinárodní smlouvy upravující vzájemné uznávání dokladů o vzdělání.
 3. Mezinárodní smlouvy upravující ověřování veřejných listin.
 4. Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), §89, § 90, § 90a, § 106.
 5. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Dle správního řádu si žadatel nemůže podat žádost o uznání téže zahraniční vysokoškolské kvalifikace na více veřejných vysokých škol současně. Jestliže je žádost veřejnou vysokou školou zamítnuta, může žadatel podat žádost na jinou vysokou školu, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program, až poté, co zamítnutí žádosti nabylo právní moci (tedy po 15 dnech od doručení rozhodnutí). 

Doporučujeme žadatelům si před podáním žádosti o uznání svého zahraničního vzdělání zjistit, zda Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) uskutečňuje studijní program obdobný jejich zahraničnímu studiu.

Přehled akreditovaných studijních programů na JU naleznete zde

Žádosti o nostrifikaci jsou zpoplatněny. Žadatel je povinen dle ustanovení § 90a odst. 2 zákona o vysokých školách uhradit poplatek za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR ve výši 3 000 Kč.

Úhrada poplatku se provádí bankovním převodem nebo složením hotovosti na účet JU. Žadatel je k úhradě poplatku vyzván na základě podané žádosti. Referentka útvaru pro studium, do jejíž kompetence vyřizování žádostí spadá, žadateli současně s výzvou sdělí údaje potřebné k provedení platby (číslo účtu, variabilní symbol apod.). Je-li v průběhu řízení zjištěno, že rektor JU není věcně příslušný k rozhodování o žádosti, např. z důvodu, že JU neuskutečňuje obdobný studijní program, poplatek není žadateli účtován.

Zamítnutí žádosti z důvodu existence podstatných rozdílů mezi porovnávanými studijními programy nebo z jiných důvodů směřujících k neuznání zahraničního vysokoškolského vzdělání nezakládá žadateli právo na vrácení poplatku. Rovněž zastavení řízení z důvodu nedostatků žádosti, které žadatel ani po vyzvání neodstraní (nejčastěji jde o absenci podkladů nezbytných pro posouzení žádosti), není důvodem na vrácení poplatku.

Zahájení a průběh řízení

Řízení ve věci uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání se zahajuje na základě písemné žádosti.

Formulář žádosti, který je nutno vyplnit, vytisknout a podepsat, naleznete zde.

K žádosti se povinně dokládá:

 • úředně ověřená[*] kopie diplomu nebo adekvátního dokladu o ukončení studia vydaného zahraniční vysokou školou,
 • úředně ověřená kopie výpisu vykonaných zkoušek nebo dodatku k diplomu (tzv. Diploma Supplement),
 • úřední překlady obou dokladů do českého jazyka (překlad se nevyžaduje v případě, že originál dokladů je v angličtině),
 • plná moc, pokud je žadatel zastoupen zmocněncem (doporučujeme v žádosti nebo plné moci uvést telefonický / e-mailový kontakt na zmocněnce).

K žádosti je dále možno doložit:

 • doplňující informace o instituci, na které bylo vysokoškolské vzdělání získáno,
 • informace o náplni vysokoškolského studia,
 • rozhodnutí o přiznání statusu uprchlíka, žádá-li i uznání osoba, které byl tento status přiznán.

V rámci řízení o žádosti může být dodatečně požadováno:

 • doplnění informací dokládajících, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytnout vysokoškolské vzdělání,
 • doplnění informací o náplni vysokoškolského studia.
   

Žádost spolu s povinnými přílohami se podává Rektorátu JU:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Rektorát
Útvar pro studijní činnost
Branišovská 31a
370 05 České Budějovice

Žádost je nejprve posouzena z hlediska příslušnosti rektora JU k vydání rozhodnutí. Uchazeč je poté vyzván k uhrazení poplatku a případnému doplnění chybějících náležitostí žádosti, nebo je informován o tom, že žádost musí být pro nepříslušnost postoupena jinému orgánu (MŠMT, MVČR apod.).


* Postup při ověřování pravosti podpisů a razítek otištěných na originálech dokladů dělíme do tří skupin:

 1. U států, které uzavřely úmluvu o právní pomoci, doklady platí na území smluvních států bez dalšího ověření, požaduje se pouze úřední ověření kopie diplomu a jeho úřední překlad do českého jazyka.
 2. U států, které uzavřely úmluvu o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin (Haagská úmluva), je stanovena jednotná forma ověření pravosti dokladů formou tzv. apostily, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán (tzv. apostilní úřad).
 3. U ostatních států musí být pravost dokladu o ukončení studia ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční vysoká škola, která doklad vydala, a dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky.

Orgány rozhodující v 1. stupni o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a požadované ověření vysokoškolských diplomů členěných podle států, v nichž bylo vzdělání získáno a vydán vysokoškolský diplom, naleznete zde.


 

V případě, že žádost bude trpět vadami, které ani po výzvě žadatel neodstraní, řízení se zastaví.

Řádně vyplněná žádost s požadovanými přílohami, o níž je rektor JU příslušný rozhodnout, je dále posouzena z hlediska uznatelnosti zahraničního vzdělání, zpravidla na základě vyjádření fakulty, která garantuje obdobný studijní program. Kritériem pro posouzení zahraničního vzdělání je rozsah znalostí a dovedností osvědčených vysokoškolskou kvalifikací nebo úroveň zahraniční vysoké školy, která kvalifikaci udělila.

Rektor je oprávněn rozhodovat pouze o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání získaného v rámci instituce, která je uznávanou součástí vysokoškolského systému v zemi původu.

Vyplývá-li z posouzení, že porovnávané studijní programy jsou v podstatných rysech odlišné, rektor JU žádost rozhodnutím zamítne. Žadatel má právo ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat proti tomuto rozhodnutí odvolání k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT). Odvolání žadatel podává prostřednictvím rektora JU. Rektor může o odvolání sám rozhodnout, jestliže námitkám odvolatele v plném rozsahu vyhoví. V ostatních případech, nejdéle do 30 dnů, odvolání postoupí MŠMT.

Je-li zahraniční vysokoškolské vzdělání uznáno, rektor JU vydá osvědčení o rovnocennosti se vzděláním získaným absolvováním v akreditovaných studijních programech na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. S uznáním zahraničního vysokoškolského vzdělání se současně uznává i akademický titul nebo jiné označení kvalifikace, které zahraniční vysoká škola žadateli přiznala. Držitel zahraničního diplomu má tedy právo užívat pouze akademický titul či jiné označení kvalifikace uvedené v jeho diplomu.

Rozhodnutí i osvědčení se zasílají do vlastních rukou žadatele, případně jeho zmocněnce.

Žádosti se vyřizují bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti; ve složitějších případech může být lhůta v souladu se správním řádem prodloužena až o dalších 30 dní.

Řízení ve věci uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání se zahajuje na základě písemné žádosti.

Formulář žádosti, který je nutno vyplnit, vytisknout a podepsat, naleznete zde.

K žádosti se povinně dokládá:

 • úředně ověřená[*] kopie diplomu nebo adekvátního dokladu o ukončení studia vydaného zahraniční vysokou školou,
 • úředně ověřená kopie výpisu vykonaných zkoušek nebo dodatku k diplomu (tzv. Diploma Supplement),
 • úřední překlady obou dokladů do českého jazyka (překlad se nevyžaduje v případě, že originál dokladů je v angličtině),
 • plná moc, pokud je žadatel zastoupen zmocněncem (doporučujeme v žádosti nebo plné moci uvést telefonický / e-mailový kontakt na zmocněnce).

K žádosti je dále možno doložit:

 • doplňující informace o instituci, na které bylo vysokoškolské vzdělání získáno,
 • informace o náplni vysokoškolského studia,
 • rozhodnutí o přiznání statusu uprchlíka, žádá-li i uznání osoba, které byl tento status přiznán.

V rámci řízení o žádosti může být dodatečně požadováno:

 • doplnění informací dokládajících, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytnout vysokoškolské vzdělání,
 • doplnění informací o náplni vysokoškolského studia.
   

Žádost spolu s povinnými přílohami se podává Rektorátu JU:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Rektorát
Útvar pro studijní činnost
Branišovská 31a
370 05 České Budějovice

Žádost je nejprve posouzena z hlediska příslušnosti rektora JU k vydání rozhodnutí. Uchazeč je poté vyzván k uhrazení poplatku a případnému doplnění chybějících náležitostí žádosti, nebo je informován o tom, že žádost musí být pro nepříslušnost postoupena jinému orgánu (MŠMT, MVČR apod.).


* Postup při ověřování pravosti podpisů a razítek otištěných na originálech dokladů dělíme do tří skupin:

 1. U států, které uzavřely úmluvu o právní pomoci, doklady platí na území smluvních států bez dalšího ověření, požaduje se pouze úřední ověření kopie diplomu a jeho úřední překlad do českého jazyka.
 2. U států, které uzavřely úmluvu o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin (Haagská úmluva), je stanovena jednotná forma ověření pravosti dokladů formou tzv. apostily, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán (tzv. apostilní úřad).
 3. U ostatních států musí být pravost dokladu o ukončení studia ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční vysoká škola, která doklad vydala, a dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky.

Orgány rozhodující v 1. stupni o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a požadované ověření vysokoškolských diplomů členěných podle států, v nichž bylo vzdělání získáno a vydán vysokoškolský diplom, naleznete zde.


 

V případě, že žádost bude trpět vadami, které ani po výzvě žadatel neodstraní, řízení se zastaví.

Řádně vyplněná žádost s požadovanými přílohami, o níž je rektor JU příslušný rozhodnout, je dále posouzena z hlediska uznatelnosti zahraničního vzdělání, zpravidla na základě vyjádření fakulty, která garantuje obdobný studijní program. Kritériem pro posouzení zahraničního vzdělání je rozsah znalostí a dovedností osvědčených vysokoškolskou kvalifikací nebo úroveň zahraniční vysoké školy, která kvalifikaci udělila.

Rektor je oprávněn rozhodovat pouze o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání získaného v rámci instituce, která je uznávanou součástí vysokoškolského systému v zemi původu.

Vyplývá-li z posouzení, že porovnávané studijní programy jsou v podstatných rysech odlišné, rektor JU žádost rozhodnutím zamítne. Žadatel má právo ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat proti tomuto rozhodnutí odvolání k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT). Odvolání žadatel podává prostřednictvím rektora JU. Rektor může o odvolání sám rozhodnout, jestliže námitkám odvolatele v plném rozsahu vyhoví. V ostatních případech, nejdéle do 30 dnů, odvolání postoupí MŠMT.

Je-li zahraniční vysokoškolské vzdělání uznáno, rektor JU vydá osvědčení o rovnocennosti se vzděláním získaným absolvováním v akreditovaných studijních programech na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. S uznáním zahraničního vysokoškolského vzdělání se současně uznává i akademický titul nebo jiné označení kvalifikace, které zahraniční vysoká škola žadateli přiznala. Držitel zahraničního diplomu má tedy právo užívat pouze akademický titul či jiné označení kvalifikace uvedené v jeho diplomu.

Rozhodnutí i osvědčení se zasílají do vlastních rukou žadatele, případně jeho zmocněnce.

Žádosti se vyřizují bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti; ve složitějších případech může být lhůta v souladu se správním řádem prodloužena až o dalších 30 dní.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1