Archeologie

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0222A120017

Popis programu

Program má za cíl rozšíření teoretických vědomostí i praktických znalostí studenta, který předtím absolvoval tentýž bakalářský studijní program. V navazujícím magisterském studiu je důraz kladen jednak na prohloubení jeho znalostí z archeologické teorie a metodologie a jednak na rozšíření přehledu o celoevropských souvislostech pravěku až raného novověku. V rámci své specializace, určené výběrem magisterské práce a řešené v daných specializačních seminářích, si studenti mohou vybrat z celé řady povinně volitelných předmětů, které komplexním způsobem pokrývají jak dílčí archeologická témata, tak i témata spojená s příbuznými vědními obory (např. historie, etnoarcheologie, antropologie, konzervace).

Informace o studiu

 • Studium archeologie nabízí díky spolupráci Filosofické a Přírodovědecké fakulty zajímavou kombinaci vzdělání v humanitních a přírodovědných disciplínách (archeologie, historie, filozofie, jazyková průprava, archeobotanika, archeozoologie, počítačová podpora výzkumu, geografické informační systémy atd.). Studenti magisterského studia jsou zapojováni do běžících vědeckých projektů (např. v rámci GAČR, GAJU apod.).

 • Na magisterský studijní program Archeologie přímo navazuje stejnojmenný doktorský program.

  Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.
 • Možné kombinace

  Profil absolventa

  Naučíte se:
  • dobře se orientovat se v evropské archeologii,
  • detailněji poznávat artefakty z různých období lidské minulosti,
  • samostatně provádět terénní a dokumentační práce,
  • ovládat základy počítačového zpracování dat (databáze, grafy, geografické informační systémy, fotogrammetrie),
  • psát expertní listy (nálezové a investorské zprávy) a samostatné vědecké práce.
  Uplatníte se například jako:
  • profesionální archeolog,
  • výzkumný pracovník,
  • laborant.

  Přijímací řízení

  Termín podání přihlášky: do 30. dubna 2024
  V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

  Poplatek: 500 Kč
  (V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

  Podmínky pro přijetí ke studiu
  • Podání elektronické přihlášky.
  • Uhrazení poplatku.
  • Doložení dokončeného bakalářského vysokoškolského vzdělání (nebo jeho zahraničního ekvivalentu) na studijní oddělení FF JU do 6. září 2024.
  • Podmínky pro přijetí jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2024/2025.
  • Uchazeč/ka, který/á své bakalářské studium neabsolvoval/a v ČR nebo na Slovensku, doloží splnění podmínky dosažení vysokoškolského bakalářského vzdělání podle § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách úředně ověřenou kopií zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, a úředně ověřeným překladem tohoto dokladu do češtiny.

   Podoba přijímacích zkoušek: ústní pohovor, v němž prokáže uchazeč znalosti z oboru archeologie na úrovni bakalářského studia Archeologie, předloží seznam přečtené archeologické literatury, svou bakalářskou práci a případně seznam výsledků vlastní činnosti (publikované články, přednášky, účast na konferencích apod.).

   Hodnocení přijímacích zkoušek: ke studiu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů, maximálně může získat 100 bodů:
   - znalost z oboru archeologie = max. 20 bodů
   - seznam přečtené archeologické literatury = max. 10 bodů
   - seznam výsledků vlastní činnosti (publikované články, přednášky, účast na konferencích apod.) = max. 30 bodů
   - diskuse vycházející z bakalářské práce uchazeče/uchazečky a předběžné téma diplomové práce = max. 40 bodů

   Vyrozumění o přijetí ke studiu
   O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči/přijaté uchazečky, kteří/které souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči/uchazečky, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
   Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 21 dnů po ukončení období konání přijímacích pohovorů bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
   Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
   O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

  Něco navíc

  • Součástí studia jsou terénní praxe, exkurze a laboratorní cvičení. Aktuálně probíhají např. letní školy archeologie v Severní Makedonii, nebo systematický výzkum Karlova Hrádku u Českých Budějovic.

  Kontakt

  Ing. Klára Kolgjeraj

  Tel.: 389034811

  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Přihlaste si
  odběr newsletteru

  Zůstaňme v kontaktu na
  sociálních sítích

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Branišovská 1645/31a, 370 05
  České Budějovice
  Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

  © 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Cookies

  1