Archeologie

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0222A120017

Popis programu

Program má za cíl rozšíření teoretických vědomostí i praktických znalostí studenta, který předtím absolvoval tentýž bakalářský studijní program. V navazujícím magisterském studiu je důraz kladen jednak na prohloubení jeho znalostí z archeologické teorie a metodologie a jednak na rozšíření přehledu o celoevropských souvislostech pravěku až raného novověku. V rámci své specializace, určené výběrem magisterské práce a řešené v daných specializačních seminářích, si studenti mohou vybrat z celé řady povinně volitelných předmětů, které komplexním způsobem pokrývají jak dílčí archeologická témata, tak i témata spojená s příbuznými vědními obory (např. historie, etnoarcheologie, antropologie, konzervace).

Informace o studiu

 • Studium archeologie nabízí díky spolupráci Filosofické a Přírodovědecké fakulty zajímavou kombinaci vzdělání v humanitních a přírodovědných disciplínách (archeologie, historie, filozofie, jazyková průprava, archeobotanika, archeozoologie, počítačová podpora výzkumu, geografické informační systémy atd.). Studenti magisterského studia jsou zapojováni do běžících vědeckých projektů (např. v rámci GAČR, GAJU apod.).

 • Na magisterský studijní program Archeologie přímo navazuje stejnojmenný doktorský program.

  Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.
 • Možné kombinace

  Profil absolventa

  Naučíte se:
  • dobře se orientovat se v evropské archeologii,
  • detailněji poznávat artefakty z různých období lidské minulosti,
  • samostatně provádět terénní a dokumentační práce,
  • ovládat základy počítačového zpracování dat (databáze, grafy, geografické informační systémy, fotogrammetrie),
  • psát expertní listy (nálezové a investorské zprávy) a samostatné vědecké práce.
  Uplatníte se například jako:
  • Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Archeologie bude moci působit jako profesionální archeolog, který je schopen samostatně zajistit, provádět a vést archeologické výzkumy a jejich zpracování, vyhodnocení a prezentaci. V teoretické rovině bude obeznámen se všemi kategoriemi archeologických pramenů v českých zemích, k nimž bude znát všechny potřebné evropské souvislosti. V praktické rovině absolvent zvládne veškeré postupy terénní prospekce, exkavace a dokumentace archeologických pramenů, bude schopen jejich jak základního laboratorního, tak i teoretického zpracování.

  Přijímací řízení

  Termín podání přihlášky: do 30. dubna 2022
  V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

  Poplatek: 500 Kč
  (V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

  Podmínky pro přijetí ke studiu
  • Podání elektronické přihlášky.
  • Uhrazení poplatku.
  • Doložení dokončeného bakalářského vysokoškolského vzdělání (nebo jeho zahraničního ekvivalentu) na studijní oddělení FF JU do 9. září 2022.
  • Podmínky pro přijetí jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2022/2023.
  • Uchazeč/ka, který/á své bakalářské studium neabsolvoval/a v ČR nebo na Slovensku, doloží splnění podmínky dosažení vysokoškolského bakalářského vzdělání podle § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách úředně ověřenou kopií zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, a úředně ověřeným překladem tohoto dokladu do češtiny.
  Přijetí na základě přijímací zkoušky
  Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního programu Archeologie spočívá v ústním pohovoru, během něhož uchazeč/ka prokáže znalosti z oboru archeologie na úrovni bakalářského studia Archeologie, předloží seznam přečtené archeologické literatury, svou bakalářskou práci a případně seznam výsledků vlastní činnosti (publikované články, přednášky, účast na konferencích apod.). Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí, kterou jmenuje děkan Filozofické fakulty JU.
  Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0-100 bodů. Ke studiu výše zmíněného programu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů.

  Hodnocení
  - znalost u oboru archeologie = max. 20 bodů
  - seznam přečtené archeologické literatury = max. 10 bodů
  - seznam výsledků vlastní činnosti (publikované články, přednášky, účast na konferencích apod.) = max. 30 bodů
  - diskuse vycházející z bakalářské práce uchazeče/uchazečky a předběžné téma diplomové práce = max. 40 bodů

  Vyrozumění o přijetí ke studiu
  O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči/přijaté uchazečky, kteří/které souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči/uchazečky, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
  Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 21 dnů po ukončení období konání přijímacích pohovorů bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
  Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
  O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

  Něco navíc

  • Součástí studia jsou terénní praxe, exkurze a laboratorní cvičení. Aktuálně probíhají např. letní školy archeologie v Severní Makedonii, nebo systematický výzkum Karlova Hrádku u Českých Budějovic.

  Kontakt

  Ing. Klára Kolgjeraj

  Tel.: 389 034 811

  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Přihlaste si
  odběr newsletteru

  Zůstaňme v kontaktu na
  sociálních sítích

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Branišovská 1645/31a, 370 05
  České Budějovice
  Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

  © 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Cookies

  1