Německý jazyk a literatura

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0231A090073

Popis programu

Navazující magisterský program navazuje na bakalářský studijní program Německý jazyk a literatura a je koncipován jako rozšíření a prohloubení znalostí a dovedností, které studenti získali během předchozího studia. Cílem je poskytnout absolventovi ucelené znalosti v oblasti německé filologie.
Studijní plán programu je nabízen ve třech verzích: A (tzv. maximus), A1 (tzv. maior) a A2 (tzv. minor). Ve všech třech verzích jsou zastoupeny tradiční složky filologického studia - složka jazykovědná, literárněvědná a jazyková (praktické jazykové kompetence). Znalost německého jazyka je rozvíjena až k úrovni C2 (maximus) resp. C1 (maior/minor) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Informace o studiu

Navazující magisterský studijní program: Německý jazyk a literatura lze studovat samostatně nebo ve sdruženém studiu - tedy v libovolné vzájemné kombinaci maior/minor.
Studium předpokládá minimální vstupní úroveň německého jazyka B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Výuka probíhá v německém jazyce, po celé studium mají studující možnost komunikovat s rodilými mluvčími. Odborné teoretické jazykovědné i literárněvědné disciplíny jsou tematicky doplněny prakticky zaměřenými semináři, v rámci povinných disciplín jsou zařazeny také nejrůznější akce, workshopy a exkurze. V rámci studia se nabízí možnost pobytu na zahraničních partnerských vysokých školách (1-2 semestry např. na univerzitách v Pasově, Augsburgu, Regensburgu a dalších), které je financováno z programu Erasmus+.

Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • prakticky ovládat německý jazyk v mluvené i psané formě na úrovni C2,
 • aplikovat dosavadní získané jazykové kompetence v praxi,
 • uplatnit nové poznatky o fungování německého jazyka a jeho správného užití v rámci prezentací a seminárních prací,
 • orientovat se v dějinách německé literatury, číst v originále a následně interpretovat díla v německém jazyce,
 • dobře se orientovat v kultuře a současných reáliích německy mluvících zemí v rámci a ve vztahu k EU.
Uplatníte se například jako:
 • spolupracovník v institucích státního i soukromého sektoru orientovaných na přeshraniční spolupráci, v euroregionech, orgánech a institucích Evropské unie, v diplomacii, v médiích,
 • tlumočník a překladatel,
 • průvodce v německém jazyce,
 • jazykový poradce, korektor německy psaných textů,
 • vědecký pracovník v oblasti vzdělávání a kultury.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 30. dubna 2024
V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

Poplatek: 500 Kč
(V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení dokončeného bakalářského vysokoškolského vzdělání (nebo jeho zahraničního ekvivalentu) na studijní oddělení FF JU do 6. září 2024.
 • Podmínky pro přijetí jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2024/2025.
 • Uchazeč/ka, který/á své bakalářské studium neabsolvoval/a v ČR nebo na Slovensku, doloží splnění podmínky dosažení vysokoškolského bakalářského vzdělání podle § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách úředně ověřenou kopií zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, a úředně ověřeným překladem tohoto dokladu do češtiny.

  Přijetí bez přijímacích zkoušek: bez přijímacích zkoušek budou přijati uchazeči, kteří absolvovali na vysoké škole v České republice či srovnatelné vysoké škole v zahraničí bakalářské studium v německé filologii, případně studijní obor příbuzný (viz část II., odst. 3). O příbuznosti oborů rozhoduje ředitel Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU.

  Vyrozumění o přijetí ke studiu
  O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči/přijaté uchazečky, kteří/které souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči/uchazečky, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
  Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 21 dnů po ukončení období konání přijímacích pohovorů bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
  Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
  O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Něco navíc

 • německý Stammtisch jako mimoškolní a neformální setkávání příznivců německého jazyka s rodilými mluvčími
 • Literární kavárna pro milovníky německojazyčné literatury
 • Studentské divadlo
 • pravidelné akce Goethe-Centra v Českých Budějovicích

Kontakt

Ing. Klára Kolgjeraj

Tel.: 389034811

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1