Románská filologie

Specializace: Francouzská filologie

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0231A090027

Popis programu

Filologický studijní program, který prohlubuje znalosti z oblasti francouzské lingvistiky, literatury francouzsky mluvících zemí a odborného i uměleckého překladu. Nedílnou součástí jsou kurzy praktického jazyka vyučované rodilými mluvčími. Tento program nabízí ve 2. ročníku možnost kombinace studia se studiem na univerzitě v Paříži (Université Paris Cité) nebo v Metz (Université de Lorraine) a následného získání dvou diplomů.

Informace o studiu

Program lze studovat samostatně, nebo kombinovat v rámci sdruženého studia s mnoha dalšími programy nabízenými na FF JU.

Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • prakticky ovládat psaný i mluvený francouzský jazyk na úrovni C2,
 • prakticky i teoreticky ovládat francouzskou gramatiku pro další odbornou filologickou profilaci např. v oblasti překladu, tlumočení, výuky francouzštiny,
 • orientovat se v dějinách francouzské literatury a v hlavních tendencích frankofonní literatury,
 • základní praktické překladatelské dovednosti, a to jak v oblasti překladu odborného, tak i v oblasti překladu uměleckého,
 • práci s jazykovými korpusy, terminologickými databázemi a nástroji pro počítačem podporovaný překlad.
Uplatníte se například jako:
 • jazykový specialista (editor, copywriter),
 • terminolog,
 • pracovník v institucích orientovaných na styk s frankofonním prostředím,
 • lektor francouzského jazyka na jazykových školách,
 • pracovník všude tam, kde je vyžadována výborná znalost francouzského jazyka v kombinaci s teoretickým vhledem na fungování jazyka jako systému,
 • student doktorského studia (díky důkladné jazykovědné či literárněvědné teoretické průpravě získáte vynikající předpoklady pro pokračování ve studiu v doktorských programech).

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 30. dubna 2024
V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

Poplatek: 500 Kč
(V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení dokončeného bakalářského vysokoškolského vzdělání (nebo jeho zahraničního ekvivalentu) na studijní oddělení FF JU do 6. září 2024.
 • Absolvování bakalářského studia francouzské filologie (případně příbuzného studijního oboru) na vysoké škole v České republice či srovnatelné vysoké škole v zahraničí. O příbuznosti oborů rozhoduje ředitel Ústavu romanistiky FF JU.
 • Uchazeči budou přijati bez přijímacích zkoušek.
 • Kompletní podmínky pro přijetí jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2024/2025.
 • Uchazeči, kteří své bakalářské studium neabsolvovali v ČR nebo na Slovensku, doloží splnění podmínky dosažení vysokoškolského bakalářského vzdělání podle § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách úředně ověřenou kopií zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, a úředně ověřeným překladem tohoto dokladu do češtiny.

  Vyrozumění o přijetí ke studiu
  O přijetí, nebo nepřijetí uchazečů ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm, kteří zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči, kteří souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
  Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 21 dnů po ukončení období konání přijímacích pohovorů bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
  Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
  O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Něco navíc

 • možnost získání prestižního dvojího diplomu (FF JU / Université Paris-Descartes nebo Université de Lorraine)
 • možnost absolvování studijních pobytů či pracovních stáží v rámci Erasmus+ na renomovaných univerzitách ve Francii (Paříž, Metz, Dijon, Besançon, Lorient, Bordeaux, Toulouse) a v Belgii (Mons-Hainaut)
 • výuka kurzů francouzského jazyka zajištěna rodilým mluvčím
 • výuka v moderně vybavené jazykové laboratoři zaměřené na komputační a korpusovou lingvistiku a počítačem podporovaný překlad
 • sleduj FB -> Ústavu romanistiky FF JU
 • věnuj pozornost webovým stránkám URO FF JU

Kontakt

Ing. Klára Kolgjeraj

Tel.: 389034811

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1