Česko-německá areálová studia

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0231A090025

Popis programu

Program připravuje absolventy se znalostí politického, sociálního a kulturního vývoje středoevropského areálu disponující systémovými teoretickými a metodologickými filologickými a společenskovědnými znalostmi uplatnitelnými v česko-německém areálu. Program lze studovat samostatně nebo v kombinaci s řadou jiných programů, které nabízí FF JU.

Informace o studiu

Studium v tomto programu tvoří především předměty germanistické (teoretické i praktické), dále předměty bohemistické a předměty zabývající se regionálním rozvojem v kontextu střední Evropy. Studium nabízí jako povinně volitelný předmět také odbornou praxi, stáž či studium v německy mluvících zemí. Studenti také mohou vyjet na krátkodobý zahraniční výjezd. Tyto zahraniční pobyty jsou financovány z programu Erasmus+.

Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • znát politický, sociální a kulturní vývoj středoevropského areálu,
 • disponovat systémovými teoretickými a metodologickými filologickými a společenskovědnými znalostmi uplatnitelnými v česko-německém areálu,
 • orientovat se v principech regionální spolupráce a regionální politiky EU,
 • ovládat český i německý jazyk (úroveň C2) na profesionální úrovni,
 • překládat a tlumočit.
Uplatníte se například jako:
 • samostatný pracovník na středních a vyšších řídících pozicích v soukromém či státním sektoru, a to jak v domácích, tak příhraničních či zahraničních německy mluvících institucích,
 • pracovník ve firmách a institucích požadujících znalost německého jazyka a německých reálií,
 • pracovník státní správy a samosprávy (české i německé),
 • jazykový poradce, korektor německy psaných textů,
 • pracovník v oblasti přeshraniční spolupráce a cestovního ruchu,
 • redaktor, překladatel, tlumočník, konzultant.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 30. dubna 2024
V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

Poplatek: 500 Kč
(V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení dokončeného bakalářského vysokoškolského vzdělání (nebo jeho zahraničního ekvivalentu) na studijní oddělení FF JU do 6. září 2024.
 • Podmínky pro přijetí jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2024/2025.
 • Uchazeč/ka, který/á své bakalářské studium neabsolvoval/a v ČR nebo na Slovensku, doloží splnění podmínky dosažení vysokoškolského bakalářského vzdělání podle § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách úředně ověřenou kopií zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, a úředně ověřeným překladem tohoto dokladu do češtiny.

  Přijetí bez přijímacích zkoušek: bez přijímacích zkoušek budou přijati uchazeči, kteří absolvovali na vysoké škole v České republice či srovnatelné vysoké škole v zahraničí bakalářský studijní obor Česko-německá areálová studia, případně studijní obor příbuzný (viz část II., odst. 3). O příbuznosti oborů rozhoduje ředitel Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU.

  Vyrozumění o přijetí ke studiu
  O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči/přijaté uchazečky, kteří/které souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči/uchazečky, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
  Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 21 dnů po ukončení období konání přijímacích pohovorů bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
  Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
  O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Něco navíc

 • bohatá nabídka volitelných předmětů
 • zázemí Goethe centra JU a Rakouské knihovny k dispozici
 • německý Stammtisch jako mimoškolní setkávání příznivců německého jazyka s rodilými mluvčími
 • literární kavárnu pro nadšence literárního světa
 • divadlo Studententheater Budweis (aktivně i pasivně)
 • studijní stáže a pobyty na zahraničních univerzitách

Kontakt

Mgr. Pavla Lencová Ph.D.

Tel.: 389034804

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1