Archivnictví

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0322A120003

Popis programu

 • Cílem navazujícího magisterského studijního programu Archivnictví je rozšíření znalostí studenta, který absolvoval tentýž bakalářský studijní program, tak aby získal kompetence týkající se písemného historického svědectví komplexně, tj. pro všechna dějinná období (včetně středověku), různé typy pramenů a v různých jazycích, a prohloubil své znalosti související s jejich uchováváním, ale i zpřístupňováním. Výuka směřuje k širšímu uplatnění absolventů nejen v archivech, ale i dalších institucích.
 • Studijní program Archivnictví A (Maximus) se studuje samostatně. Studijní programy Maior a Minor slouží pro kombinování s jinými studijními plány (viz kombinovatelnost).
 • Informace o studiu

  Oproti bakalářskému studiu, které je přednostně zaměřeno na práci s novověkým materiálem, je výuka rozšířena o získání detailnějších znalostí z období středověku. Studenti rovněž absolvují detailnější výuku některých pomocných věd historických, významných i z hlediska dalšího možného uplatnění (epigrafika, genealogie), a důkladněji se seznámí s některými speciálními typy pramenů (materiály městské a šlechtické provenience, ego-dokumenty). Během studia si studenti dále prohlubují znalosti z oboru archivnictví a speciální jazykové znalosti, v souvislosti s tím také získávají zkušenosti s edičním zpřístupňováním nejrůznějších druhů písemností. Rozšíření kompetencí nabízí výuka dějin novověké tištěné knihy, případně dalších povinně volitelných předmětů (dějiny umění, muzeologie a památková péče).

  Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.

  Možné kombinace

  Profil absolventa

  Naučíte se:
  • komplexní teoretické znalosti z archivní teorie a praxe, včetně spisové služby,
  • širší znalosti z pomocných věd historických,
  • širší znalosti potřebné pro práci s písemnými prameny nejrůznějšího druhu i jazyků (úředními i soukromými, psanými i tištěnými, českými, německými i latinskými, středověkými i novověkými),
  • znalosti potřebné pro zpřístupňování a vydávání historických pramenů i pro jejich všestranné historické zpracování (včetně publikační činnosti),
  • další znalosti cenné pro práci v paměťových institucích (dějiny tištěné knihy, muzeologie, památková péče).
  Uplatníte se například jako:
  • odborný pracovník v archivech nejrůznějších typů (státních, specializovaných, soukromých),
  • odborný pracovník ve spisovnách veřejných úřadů i soukromých firem,
  • odborný pracovník v orgánech státní správy (např. matriční úřady) i samosprávy,
  • odborný pracovník v knihovnách (zejména s historickými fondy),
  • odborný pracovník v muzeích, antikvariátech, antikvitách,
  • odborný pracovník v památkové péči a v institucích souvisejících s ochranou a využitím kulturního dědictví,
  • genealog,
  • odborný nebo věděcký pracovník ve vědeckých institucích.

  Přijímací řízení

  Termín podání přihlášky: do 30. dubna 2024
  V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

  Poplatek: 500 Kč
  (V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

  Podmínky pro přijetí ke studiu
  • Podání elektronické přihlášky.
  • Uhrazení poplatku.
  • Doložení dokončeného bakalářského vysokoškolského vzdělání (nebo jeho zahraničního ekvivalentu) na studijní oddělení FF JU do 6. září 2024.
  • Podmínky pro přijetí jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2024/2025.
  • Uchazeč/ka, který/á své bakalářské studium neabsolvoval/a v ČR nebo na Slovensku, doloží splnění podmínky dosažení vysokoškolského bakalářského vzdělání podle § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách úředně ověřenou kopií zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, a úředně ověřeným překladem tohoto dokladu do češtiny.

   Podoba přijímacích zkoušek: ústní pohovor, v němž prokáže uchazeč znalosti z oboru archivnictví, z pomocných věd historických a dějin správy na úrovni bakalářského studia, předloží seznam přečtené odborné literatury, svou bakalářskou práci a případně seznam výsledků další vlastní činnosti (studentské soutěžní práce, publikované články, přednášky, účast na konferencích apod.). Student prokáže také znalost německého jazyka.

   Hodnocení přijímacích zkoušek: ke studiu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů, maximálně může získat 100 bodů:
   - znalost z oboru archivnictví, z pomocných věd historických a dějin správy, znalost německého jazyka (porozumění textu) = max. 60 bodů
   - otázky vycházející z bakalářské práce uchazeče/uchazečky, předběžné téma diplomové práce = max. 40 bodů

   Vyrozumění o přijetí ke studiu
   O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči/přijaté uchazečky, kteří/které souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči/uchazečky, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
   Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 21 dnů po ukončení období konání přijímacích pohovorů bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
   Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
   O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

  Něco navíc

  • Absolvent si poradí s různými historickými dokumenty a prameny.
  • Možnost zapojení do vědeckých projektů ústavu nebo spolupráce s různými archivy, příp. i absolvování studijního pobytu v zahraničí.
  • Studenti Archivnictví mají možnost se zapojit do studentské sekce České archivní společnosti a získat od ní podporu pro svou odbornou činnost.
  • Archivy v ČR patří mezi nejmodernější na světě (tzv. český archivní zázrak).
  • Zajímavé mimořádné přednášky domácích i zahraničních odborníků.

  Kontakt

  Ing. Klára Kolgjeraj

  Tel.: 389034811

  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Přihlaste si
  odběr newsletteru

  Zůstaňme v kontaktu na
  sociálních sítích

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Branišovská 1645/31a, 370 05
  České Budějovice
  Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

  © 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Cookies

  1