Archivnictví

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0322A120003

Popis programu

Navazující magisterský studijní program Archivnictví má za cíl rozšíření znalostí studenta, který absolvoval tentýž bakalářský studijní program, jeho podoba vychází z dosavadních zkušeností. Oproti bakalářskému studiu, které je přednostně zaměřeno na práci s novověkým materiálem, je výuka rozšířena o získání detailnějších znalostí z období středověku (zejména pro obory paleografie a diplomatika), tak aby absolvent získal kompetence týkající se především písemného historického svědectví komplexně. Dále se výuka zaměřuje na detailnější výuku některých pomocných věd historických, na které v bakalářském studiu nezbýval dostatek prostoru a studium zahrnovalo pouze rozšířené základní znalosti (epigrafika, genealogie); přitom tyto PVH jsou významné i z hlediska dalšího možného uplatnění. Detailní pozornost je zaměřena na ty prameny, které tvoří převahu nejen v archivech a vyžadují speciální znalosti a přístup (tj. materiály městské a šlechtické provenience, ego-dokumenty), studenti rozšiřují také znalosti z oboru archivnictví (aktuální vývoj a proměny oboru v českém i evropském kontextu, spisová služba), rovněž speciální jazykové znalosti (latina historických pramenů, němčina historických pramenů) a v souvislosti s tím také zkušenosti s edičním zpřístupňováním nejrůznějších druhů písemností z různých dějinných období a psaných různými jazyky (ediční práce). Na tištěné knihy (a podobné materiály), které jsou též uchovávány v archivech, ale i na širší možnosti uplatnění absolventů v knihovnách (zejména s historickými fondy) je zaměřena výuka dějin novověké tištěné knihy. Další rozšíření kompetencí nabízí výuka povinně volitelných předmětů (dějiny umění, muzeologie a památková péče).
Ve studijním plánu A1 maior a A2 minor jsou zařazeny nejdůležitější předměty, ve studijním plánu A1 má student/ka možnost volby mezi 2 skupinami povinně volitelných předmětů, které jsou zaměřeny buď na středověkou paleografii a středověkou diplomatiku, nebo na dějiny správy.

Informace o studiu

Studijní plán je k dispozici ZDE.

Možné kombinace

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 30. dubna 2021
V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.


Poplatek: 500 Kč (V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)


Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení dokončeného bakalářského vysokoškolského vzdělání (nebo jeho zahraničního ekvivalentu) na studijní oddělení FF JU do 10. září 2021.
 • Podmínky pro přijetí jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2021/2022.
 • Uchazeč/ka, který/á své bakalářské studium neabsolvoval/a v ČR nebo na Slovensku, doloží splnění podmínky dosažení vysokoškolského bakalářského vzdělání podle § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách úředně ověřenou kopií zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, a úředně ověřeným překladem tohoto dokladu do češtiny.
Uchazeči se specifickými potřebami

Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrné opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce Zohlednění specif. potřeb. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra: http://centrumssp.jcu.cz, e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.


Vyrozumění o přijetí ke studiu

O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči/přijaté uchazečky, kteří/které souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči/uchazečky, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 21 dnů po ukončení období konání přijímacích pohovorů bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.

Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.

O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Kontakt

Ing. Klára Kolgjeraj

Tel.: 389 034 811

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.