Bohemistika

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0232A090005

Popis programu

Navazující magisterský program Bohemistika rozšiřuje vzdělání získané v bakalářském stupni studia o další poznatky z literární historie a teorie a pomáhá orientaci v současných lingvistických přístupech. Studium vede ke kritické reflexi teoretických poznatků. Velký výběr předmětů povinně volitelných (ve variantě studijního plánu A, A1) umožňuje studentům hlouběji se orientovat v konkrétních aspektech oboru. Mohou tak najít své oborové preference a profilovat své zaměření v zaměstnání. Výborní absolventi oboru mohou pokračovat ve studiu v doktorském programu, případně též rigorózním studium na naší fakultě či na jiných univerzitách.

Informace o studiu

Navazující studijní program Bohemistika lze studovat samostatně, nebo volně kombinovat s dalším programem /viz níže/.
Své vzdělání si můžete rozšířit v rámci rigorózního řízení (titul PhDr.) nebo v doktorském studiu (titul Ph.D.).

Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • získat ucelené vzdělání v oblasti dějin české literatury a současného českého jazyka,
 • dobře se orientovat v metodologických aspektech lingvistických a literárně historických,
 • rozvíjet kritické a tvůrčí myšlení,
 • interpretovat texty, zejména umělecké texty,
 • porozumět jazykovému systému češtiny,
 • rozvíjet komunikační a stylistické kompetence ve formě mluvené i psané.
Uplatníte se například jako:
 • redaktor, recenzent, editor, korektor, nakladatel v médiích či nakladatelstvích,
 • specializovaný odborník zabývající se kulturním dědictvím v knihovnách, galeriích či dalších institucích,
 • tiskový mluvčí a v oblasti PR.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 30. dubna 2022
V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

Poplatek: 500 Kč
(V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení dokončeného bakalářského vysokoškolského vzdělání (nebo jeho zahraničního ekvivalentu) na studijní oddělení FF JU do 9. září 2022.
 • Podmínky pro přijetí jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2022/2023.
 • Uchazeč/ka, který/á své bakalářské studium neabsolvoval/a v ČR nebo na Slovensku, doloží splnění podmínky dosažení vysokoškolského bakalářského vzdělání podle § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách úředně ověřenou kopií zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, a úředně ověřeným překladem tohoto dokladu do češtiny.
Přijetí na základě přijímací zkoušky
Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního programu Bohemistika spočívá v ústním pohovoru, během něhož prokáže uchazeč/ka znalosti z lingvistiky a z literární historie a teorie.
U přijímacího pohovoru uchazeč/ka předloží strukturovaný seznam přečtené umělecké literatury, publikací literárně-vědných a výběr z odborné literatury lingvistické. Na základě předloženého seznamu literatury uchazeč/ka také prokáže schopnost interpretace uměleckého, případně odborného textu.
Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí, kterou jmenuje děkan Filozofické fakulty JU.
Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0-100 bodů. Ke studiu výše zmíněného programu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů.
Hodnocení
- lingvistika = max. 45 bodů
- dějiny české a světové literatury; interpretace umělecké i odborné literatury = max. 45 bodů
- seznam literatury = max. 10 bodů

Vyrozumění o přijetí ke studiu
O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči/přijaté uchazečky, kteří/které souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči/uchazečky, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 21 dnů po ukončení období konání přijímacích pohovorů bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Něco navíc

 • Erasmové pobyty na atraktivních univerzitách
 • studentské konference
 • zapojení studentů do výzkumných projektů pracoviště
 • možnost vyzkoušet si práci redaktora ve studentském rádiu či studentském časopise
 • absolvování praxe v instituci dle výběru studenta
 • sleduj FB -> Ústavu bohemistiky FF JU
 • věnuj pozornost webovým stránkám UBO FF JU

Kontakt

Mgr. Pavla Lencová Ph.D.

Tel.: 389 034 804

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1