Dějiny umění a vizuální studia

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0213A320003

Popis programu

 • Studijní program Dějiny umění a vizuální studia je orientován na studium rozmanitých druhů kultury a vizuálních médií s důrazem na jejich dějiny a teorii. Oproti prakticky orientovanému studiu bakalářského programu dějin umění je navazující magisterské studium zaměřeno na schopnost jeho absolventů porozumět působení vizuálních médií v současné společnosti.

 • Je určen zejména absolventům bakalářského studia dějin umění a estetiky, ale je otevřen i zájemcům z jiných oborů historických a humanitních věd. Mezioborový charakter programu opírající se o přístupy dějin umění, estetiky a teorie kultury i vyváženost mezi teoretickými a historickými předměty jsou v rámci nabídky vysokých škol v ČR mimořádné a jedinečné.

 • Informace o studiu

  Důležitou náplní studia je diskuze, napomáhající formulovat a obhájit vlastní názor například na otázky vysokého, populárního i nízkého umění.
  Přednášky a semináře učí studenty porozumět různým funkcím vizuálních médií od středověku až do současnosti, a to v jejich společenském, politickém a náboženském kontextu.
  Pozornost je věnována také prohlubování filozofického a metodologického obzoru posluchačů, ale také teorii vidění či zpracování obrazu a objektu digitálními metodami.
 • Studium ve formě maior a minor lze kombinovat s jakýmkoli jiným programem na FF JU (Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.)
 • Možné kombinace

  Profil absolventa

  Naučíte se:
  • hlubší poznání dějin staršího, moderního a současného umění i každodenní kultury,
  • rozumět formě i obsahu nejrůznějších uměleckých a vizuální projevů v minulosti i současnosti a kriticky je analyzovat,
  • rozlišovat díla vysoké, populární a masové kultury i kýče,
  • vědecky pracovat - vyhledávat materiály a literaturu, kriticky je zpracovávat a tvůrčím způsobem formulovat odborné příspěvky a texty.
  Uplatníte se například jako:
  • vědečtí pracovníci muzeí a galerií,
  • odborní redaktoři a pracovníci v médiích,
  • zaměstnanci státní správy a samosprávy se zaměřením na oblast kultury,
  • pracovníci středního a vyššího managementu v kultuře a příbuzných oblastech.

  Přijímací řízení

  Termín podání přihlášky: do 30. dubna 2022
  V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

  Poplatek: 500 Kč
  (V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

  Podmínky pro přijetí ke studiu
  • Podání elektronické přihlášky.
  • Uhrazení poplatku.
  • Doložení dokončeného bakalářského vysokoškolského vzdělání (nebo jeho zahraničního ekvivalentu) na studijní oddělení FF JU do 9. září 2022.
  • Podmínky pro přijetí jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2022/2023.
  • Uchazeč/ka, který/á své bakalářské studium neabsolvoval/a v ČR nebo na Slovensku, doloží splnění podmínky dosažení vysokoškolského bakalářského vzdělání podle § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách úředně ověřenou kopií zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, a úředně ověřeným překladem tohoto dokladu do češtiny.
  Přijetí na základě přijímací zkoušky
  Přijímací spočívá v ústním pohovoru, během něhož uchazeč/ka prokáže znalosti v oblasti výtvarného umění a vizuálních studií a základní kulturní přehled.
  Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí, kterou jmenuje děkan Filozofické fakulty JU.
  K přijímacím zkouškám dodá uchazeč/ka seznam přečtené příslušné odborné literatury, na základě kterého proběhne část pohovoru o knihách, které jsou v něm uvedeny.
  Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0-100 bodů, přičemž ke studiu výše zmíněného oboru může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů.

  Hodnocení:
  - Motivace ke studiu, představení bakalářské práce a dosavadního studia uchazeče/ky, popř. uvažovaného tématu diplomové práce = max. 30 bodů
  - Diskuse nad knihami uvedenými v seznamu posluchače= max. 30 bodů
  - Znalosti v oboru výtvarného umění a vizuálních studií = max. 40 bodů

  Vyrozumění o přijetí ke studiu
  O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči/přijaté uchazečky, kteří/které souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči/uchazečky, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
  Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 21 dnů po ukončení období konání přijímacích pohovorů bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
  Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
  O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

  Něco navíc

  • studenti mají příležitost řešit s pedagogy své odborné i budoucí profesní potřeby zcela individuálně
  • naši absolventi dobře nacházejí uplatnění v typických oborech a jsou mimořádně úspěšní rovněž v akademické sféře i na poli občanské angažovanosti při záchraně kulturního dědictví

  Kontakt

  Ing. Klára Kolgjeraj

  Tel.: 389 034 811

  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Přihlaste si
  odběr newsletteru

  Zůstaňme v kontaktu na
  sociálních sítích

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Branišovská 1645/31a, 370 05
  České Budějovice
  Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

  © 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Cookies

  1