Románská filologie

Specializace: Italská filologie

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0231A090027

Popis programu

Filologický studijní program, který poskytuje prohloubení znalosti italského jazyka, italské jazykovědy a dějin italské literatury - pozornost je věnována i italským kulturním dějinám a reáliím. Důraz je rovněž kladen na zdokonalení praktických jazykových kompetencí absolventa - uchazeči se vstupní znalostí B2 se dostávají na výstupní znalost C1+. Absolvent dále získá základní překladatelské dovednosti i didaktickou průpravu pro výuku italštiny v kurzech pro dospělé, což tvoří výraznou přidanou hodnotu ve vztahu k pracovnímu trhu.

Informace o studiu

Program lze studovat samostatně, nebo kombinovat v rámci sdruženého studia s mnoha dalšími programy fakulty - např. Dějiny umění a vizuální studia, Historie, Kulturální studia, Česko-německá areálová studia nebo jiné filologie (Anglická a americká literatura, Francouzská filologie, Španělská filologie).

Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • prakticky ovládat psaný i mluvený italský jazyk na úrovni C1+,
 • prakticky i teoreticky zvládat italskou gramatiku pro další odbornou filologickou profilaci např. v oblasti překladu, tlumočení, výuky apod. (prohloubeí systémových znalostí),
 • rozumět i starším italským textům,
 • dějiny italské literatury (Prohloubení a rozšíření znalostí),
 • moderní italské kulturní dějiny i reálie současné Itálie,
 • základní praktické překladatelské dovednosti, a to jak v oblasti překladu odborného, tak i v oblasti překladu uměleckého,
 • vyučovat italštinu v kurzech pro dospělé v jazykových školách.
Uplatníte se například jako:
 • redaktor, editor,
 • překladatel,
 • tlumočník,
 • pracovník sekcí zajišťujících styk s italským prostředím,
 • pracovník public relations,
 • lektor italského jazyka v jazykových školách,
 • díky své pokročilé jazykové, kulturní a komunikační průpravě najdete uplatnění všude tam, kde zaměstnavatel z veřejného či soukromého sektoru požaduje vysokou úroveň jazykových znalostí, interkulturních kompetencí a samostatného, kritického a tvůrčího myšlení.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 30. dubna 2024
V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

Poplatek: 500 Kč
(V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení dokončeného bakalářského vysokoškolského vzdělání (nebo jeho zahraničního ekvivalentu) na studijní oddělení FF JU do 6. září 2024.
 • Absolvování bakalářského studia italské filologie (případně příbuzného studijního oboru) na vysoké škole v České republice či srovnatelné vysoké škole v zahraničí. O příbuznosti oborů rozhoduje ředitel Ústavu romanistiky FF JU.
 • Uchazeči budou přijati bez přijímacích zkoušek.
 • Kompletní podmínky pro přijetí jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2024/2025.
 • Uchazeči, kteří své bakalářské studium neabsolvovali v ČR nebo na Slovensku, doloží splnění podmínky dosažení vysokoškolského bakalářského vzdělání podle § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách úředně ověřenou kopií zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, a úředně ověřeným překladem tohoto dokladu do češtiny.

  Vyrozumění o přijetí ke studiu
  O přijetí, nebo nepřijetí uchazečů ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm, kteří zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči, kteří souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
  Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 21 dnů po ukončení období konání přijímacích pohovorů bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
  Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
  O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Něco navíc

 • možnost absolvování Erasmových pobytů na atraktivních univerzitách v Itálii (Milán, Padova, Siena, Viterbo, Neapol, Florencie)
 • možnost studovat v režimu tzv. dvojího diplomu s programem Lingvistika, terminologie a typologie textů na Universit? Cattolica del Sacro Cuore v Miláně (2. ročník studia a kvalifikační práce jsou realizovány v Itálii, absolvent získá diplom z obou univerzit)
 • absolvent s vynikajícími studijními výsledky a badatelskými předpoklady může pokračovat ve studiu v rámci doktorského programu Románské jazyky
 • sleduj FB -> Ústavu romanistiky FF JU
 • věnuj pozornost webovým stránkám URO FF JU

Kontakt

Ing. Klára Kolgjeraj

Tel.: 389034811

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1