Rada pro vnitřní hodnocení JU

Příprava studijních programů - základní informace, předpisy a metodiky

Právo uskutečňovat studijní program (přijímat studenty, vyučovat, vydávat diplom a dodatek k diplomu) vzniká na základě institucionální akreditace udělené Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (JU) pro vybrané oblasti vzdělávání nebo na základě akreditace studijního programu

Minimální požadavky na kvalitu vzdělávací činnosti, respektive zajištění studijního programu, jsou kromě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, dány nařízeními vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství a nařízením vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, závěry hodnocení, doporučenými postupy a metodami hodnotící činnosti Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) jako hlavního garanta vnějšího hodnocení JU a vysokoškolského prostředí v České republice obecně, Statutem JU, Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na JU, Studijním a zkušebním řádem JU, Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU (Pravidla), Standardy pro akreditaci a uskutečňování studijních programů JU a souvisejícími vnitřními normami JU a jednotlivých fakult.

Institucionální akreditace

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství udělila JU institucionální akreditaci pro:

a) oblast vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí a v jejím rámci pro bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních programů,

b) oblast vzdělávání Ekonomické obory a v jejím rámci pro bakalářský typ studijních programů, 

c) oblast vzdělávání Filologie a v jejím rámci pro bakalářský a magisterský typ studijních programů,

d) oblast vzdělávání Filozofie, religionistika a teologie a v jejím rámci pro bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních programů,

e) oblast vzdělávání Historické vědy a v jejím rámci pro bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních programů,

f) oblast vzdělávání Sociální práce a v jejím rámci pro bakalářský a magisterský typ studijních programů,

g) oblast vzdělávání Učitelství a v jejím rámci pro bakalářský a magisterský typ studijních programů,

h) oblast vzdělávání Zdravotnické obory a v jejím rámci pro bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních programů,

i) oblast vzdělávání Zemědělství a v jejím rámci pro bakalářský typ studijních programů.

Rozhodnutí o udělení institucionální akreditace nabylo právní moci dne 16. listopadu 2018.

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství zároveň udělila JU oprávnění samostatně vytvářet a uskutečňovat studijní programy doktorského typu v oblastech vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí, Filozofie, religionistika a teologie, Historické vědy a Zdravotnické obory ve spolupráci s níže uvedenými pracovišti Akademie věd České republiky s postavením veřejné výzkumné instituce:

 • Archeologický ústav AV ČR, se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1,
 • Filosofický ústav AV ČR, se sídlem Jilská 1, 110 00 Praha 1,
 • Historický ústav AV ČR, se sídlem Prosecká 76, 190 00 Praha 9,
 • Ústav pro českou literaturu AV ČR, se sídlem Na Florenci 3/1420, 110 15 Praha 1,

a dále s těmito pracovišti Akademie věd České republiky s postavením veřejné výzkumné instituce:

 • Biologické centrum AV ČR, se sídlem Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice,
 • Botanický ústav AV ČR, se sídlem Zámek 1, 252 43 Průhonice,
 • Mikrobiologický ústav AV ČR, se sídlem Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4,
 • Ústav biologie obratlovců AV ČR, se sídlem Květná 8, 603 65 Brno,
 • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, se sídlem Bělidla 4a, 603 00 Brno,
 • Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, se sídlem Rumburská 89, 277 21 Liběchov.

Oprávnění uskutečňovat studijní program pro daný typ (bakalářský, magisterský, doktorský), formu (prezenční, kombinovaná nebo distanční), standardní dobu studia a jazyk výuky uděluje jedné nebo více fakultám Rada pro vnitřní hodnocení JU na základě návrhu děkana nebo společného návrhu děkanů fakult až do konce platnosti institucionální akreditace JU, resp. na dobu 10 let.

Postup při předkládání, projednávání a schvalování studijních programů, záměrů předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů, záměrů předložit žádost o institucionální akreditaci pro oblast nebo oblasti vzdělávání a o rozšíření institucionální akreditace pro další oblast nebo oblasti vzdělávání nebo záměrů předložit žádosti o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem na JU rámcově stanoví Pravidla akreditace studijních programů na JU, která jsou součástí vnitřního předpisu Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU (Pravidla, část druhá, články 22 až 33).

Podrobný postup pro přípravu a schvalování studijních programů v rámci oblasti nebo oblastí vzdělávání, pro které byla JU udělena institucionální akreditace, přiměřeně také pro přípravu a schvalování studijních programů ostatních, stanoví Standardy pro akreditaci a uskutečňování studijních programů JU. Nedílnou součástí tohoto opatření jsou tyto přílohy:

 • Struktura podkladů věcného záměru žádosti o akreditaci studijního programu.
 • Struktura hodnocení věcného záměru žádosti o akreditaci studijního programu.
 • Struktura podkladů návrhu studijního programu.
 • Struktura hodnocení návrhu studijního programu.

V souladu s Pravidly je pro každý studijní program uskutečňovaný na JU zřizována Rada studijního programu. Jejím úkolem je dbát na kvalitu studijního programu, předkládat náměty na možné zlepšení výuky jednotlivých předmětů a úpravy studijních plánů. 

Věcný záměr žádosti o akreditaci studijního programu v rámci institucionální akreditace obsahuje:

1. Průvodní dopis děkana fakulty nebo děkanů fakult, spolu se základními informacemi o předkládaném věcném záměru.

2. Náležitosti věcného záměru dle Standardů pro akreditaci a uskutečňování studijních programů JU.

Věcný záměr se po projednání v příslušných fakultních grémiích předkládá Radě pro vnitřní hodnocení JU, a to pouze v elektronické podobě.

Návrh (plná akreditační žádost) studijního programu v rámci institucionální akreditace obsahuje:

1. Průvodní dopis děkana fakulty nebo děkanů fakult, spolu se základními informacemi o předkládaném návrhu (plné akreditační žádosti).

2. Náležitosti návrhu studijního programu dle Standardů pro akreditaci a uskutečňování studijních programů JU.

3. Vypořádání připomínek vznesených Radou pro vnitřní hodnocení JU k věcnému záměru žádosti o akreditaci studijního programu.

4. Prohlášení děkana nebo děkanů fakult o zajištění odpovídajícího personálního zabezpečení po dobu platnosti akreditace studijního programu.

5. Povolení regulačního orgánu pro studijní programy, jejichž absolvováním se bezprostředně naplňují odborné předpoklady pro výkon regulovaného povolání, případně Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra pro studijní programy zaměřené na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti.

6. Dohodu o vzájemné spolupráci v případě doktorského studijního programu uskutečňovaného společně s některým z výše uvedených pracovišť AV ČR (Předkládá se dohoda s daným výzkumným pracovištěm a dohoda s AV ČR).

7. Kopie rámcových smluv nebo příklady smluv o zajištění odborné praxe s pracovišti, kde má praxe probíhat, je-li odborná praxe součástí studijního programu.

Návrh studijního programu se po projednání v příslušných fakultních grémiích předkládá Radě pro vnitřní hodnocení JU, a to pouze v elektronické podobě. 


Akreditace studijního programu (programová akreditace) 

Akreditaci studijního programu uděluje NAÚ pro daný typ, formu, standardní dobu studia a jazyk výuky na základě písemné žádosti rektora JU, a to až na dobu 10 let.

O akreditaci studijního programu žádá JU pro:

 • studijní programy náležející do oblasti vzdělávání, pro kterou JU nemá institucionální akreditaci,
 • studijní programy uskutečňované společně s další právnickou osobou (mimo AV ČR) podle § 81 zákona o vysokých školách.

Věcný záměr žádosti o akreditaci studijního programu v rámci programové akreditace obsahuje:

1. Průvodní dopis děkana fakulty nebo děkanů fakult, spolu se základními informacemi o předkládaném věcném záměru.

2. Náležitosti věcného záměru dle Standardů pro akreditaci a uskutečňování studijních programů JU (Formuláře věcného záměru žádosti o akreditaci studijního programu v rámci programové akreditace jsou shodné jako v případě věcného záměru předkládaného v rámci institucionální akreditace).

Věcný záměr se po projednání v příslušných fakultních grémiích předkládá Radě pro vnitřní hodnocení JU, a to pouze v elektronické podobě.

Návrh (plná akreditační žádost) studijního programu v rámci programové akreditace obsahuje:

1. Průvodní dopis děkana fakulty nebo děkanů fakult, spolu se základními informacemi o předkládaném návrhu (plné akreditační žádosti).

2. Náležitosti návrhu studijního programu dle Metodických materiálů NAÚ pro přípravu a hodnocení žádosti o akreditaci studijního programu, při současném respektování pokynů, požadavků a metodických doporučení stanovených ve Standardech pro akreditaci a uskutečňování studijních programů JU. 

3. Vypořádání připomínek vznesených Radou pro vnitřní hodnocení JU k věcnému záměru žádosti o akreditaci studijního programu (Uvedený formulář slouží pouze pro potřeby projednání návrhu studijního programu v rámci Rady pro vnitřní hodnocení JU, ke konečné podobě návrhu studijního programu odesílaného na NAÚ se daný formulář již nepřikládá).

4. Sebehodnotící zprávu - předvyplněná osnova sebehodnotící zprávy je k dispozici u fakultních koordinátorů kvality (Předvyplněné jsou standardy v rámci oddílu „I. Instituce“, které platí obecně pro všechny studijní programy, resp. pro JU jako celek. Zbývající kapitoly vyžadují dopracování ze strany předkládající fakulty a garanta příslušného studijního programu).

5. Prohlášení děkana nebo děkanů fakult o zajištění odpovídajícího personálního zabezpečení po dobu platnosti akreditace studijního programu.

6. Povolení regulačního orgánu pro studijní programy, jejichž absolvováním se bezprostředně naplňují odborné předpoklady pro výkon regulovaného povolání, případně Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra pro studijní programy zaměřené na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti.

7. Dohodu o vzájemné spolupráci v případě studijního programu uskutečňovaného společně s další právnickou osobou podle § 81 zákona o vysokých školách (Pokud se jedná o spolupráci s pracovištěm AV ČR, předkládá se dohoda s daným výzkumným pracovištěm a dohoda s AV ČR).

8. Dohodu o vzájemné spolupráci se zahraniční vysokou školou v případě studijního programu uskutečňovaného společně se zahraniční vysokou školou podle § 47a zákona o vysokých školách.

9. Doklad o platnosti zahraniční akreditace nebo jiné formy uznání obsahově souvisejícího zahraničního vysokoškolského studijního programu podle právních předpisů domovského státu zahraniční vysoké školy, popřípadě doklad o podání žádosti zahraniční vysoké školy o tuto zahraniční akreditaci nebo uznání v případě studijního programu pro společné uskutečňování studijního programu se zahraniční vysokou školou podle § 47a zákona o vysokých školách.

10. Kopie rámcových smluv nebo příklady smluv o zajištění odborné praxe s pracovišti, kde má praxe probíhat, je-li odborná praxe součásti studijního programu.

Návrh studijního programu se po projednání v příslušných fakultních grémiích předkládá Radě pro vnitřní hodnocení JU, a to pouze v elektronické podobě. 


Základní předpisy a metodiky postupy přípravy a schvalování studijních programů 

Zákon o vysokých školách a vybrané prováděcí předpisy:

Předpisy JU:

Vabrané metodické materiály NAÚ:

Ostatní informace NAÚ:

Metodické materiály Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k procesu posuzování studijních programů, jejichž absolventi získají odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka:

Metodické materiály Ministerstva vnitra k akreditaci studijních programů vysokých škol v oblasti vzdělávání Bezpečnostní obory:

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního akreditačního úřadu pro vysoké školy:

Užitečné odkazy:Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1