Habilitační a jmenovací řízení

Informace o habilitačních řízení konaných na JU

Zpracování osobních údajů uchazečů v habilitačním řízení či v řízení ke jmenování profesorem

Obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na JU

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích

Metodický pokyn JU  č. 1/2019  habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

 

Oznámení o konání habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

 

Zahájená habilitační řízení

 

Jméno:  Ing. Ján Derco, Ph.D.

Pracoviště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta
Obor řízení: Ekonomika a management
Datum zahájení řízení: 17. 6. 2021
Habilitační práce:

 

Jméno:  Mgr. Radka Symonová, Ph.D.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta;
Obor řízení: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Datum zahájení řízení: 26. 4. 2021
Habilitačí práce:

 

Jméno:  Ing. Martin Bláha, Ph.D.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta;
Obor řízení: Hydrobiologie
Datum zahájení řízení: 8. 3. 2021
Habilitačí práce:

 

 

Jméno: PhDr. Václav Vaněk, CSc.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta;
Obor řízení: Teorie a dějiny novější české literatury
Datum zahájení řízení: 16. 3. 2020
Habilitačí práce:  Obrazy života v české literatuře (pdf)

 

Jméno: Ing. Roman Konečný, Ph.D.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta;
Obor řízení: Speciální zootechnika
Datum zahájení řízení: 17. 12. 2019
Habilitačí práce: Výskyt jodu v prostředí a důsledky jeho zvýšeného příjmu u přežvýkavců  (pdf)

 


Jméno: Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta;
Obor řízení: Aplikovaná a krajinná ekologie
Datum zahájení řízení: 18. 11.  2019
Habilitačí práce: Vybrané aspekty environmentální geomorfologie na modelovém území Novohradských hor  (pdf)

 

 

Jméno: RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta;
Obor řízení: Aplikovaná a krajinná ekologie
Datum zahájení řízení: 12. 11.  2019
Habilitačí práce:  Nové poznatky v teplotní biologii hmyzu  (pdf)

 

 

 

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

 

Jméno: doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.

Pracoviště: : Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity v Brně
Obor řízení: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Datum zahájení řízení: 25. 11. 2020
Obhájeno na VR PřF JU: 14. 5. 2021

 

Jméno: doc. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc.

Pracoviště: : Fyziologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.
Obor řízení: Fyziologie živočichů
Datum zahájení řízení: 19. 11. 2020
Obhájeno na VR PřF JU: 14. 5. 2021

 

Jméno: doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

Pracoviště: Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích                
Obor řízení: Česlé dějiny
Datum zahájení řízení: 4. 11. 2019

 

 

 

Jmenovaní docenti od roku 2019


Jméno:  RNDr. Marta Žambochová, Ph.D.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta;
Obor řízení: Ekonomika a management
Datum zahájení řízení: 15. 12. 2020
Habilitačí práce: Segmentace a klasifikace jako nástroje pro zvýšení efektivity rozhodování v období velkých dat (pdf)
Jmenována docentkou: 1. 6. 2021

 

 

Jméno: Ing. Miloš Buřič, Ph.D.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod;
Obor řízení: Rybářství
Datum zahájení řízení: 7. 4. 2020
Habilitačí práce: Chování raků jako nástroj pro výzkum invazních druhů a měnících se podmínek prostředí (pdf)
Jmenován docentem: 1. 2. 2021

 

Jméno: Mgr. Roman Tůma, Ph.D.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Datum zahájení řízení: 19. 9.  2019
Habilitačí práce: Molecular mechanisms of virus asembbly – how new technology shapes our understanding of infectious agents
Jmenován docentem: 1. 7. 2020

 

Jméno: Mgr. Karel Kubíček, Ph.D.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta;
Obor řízení: Biofyzika
Datum zahájení řízení: 19. 12. 2019
Habilitačí práce: NMR-based Structural Biology for Studying Biomolecular Interactions
Jmenován docentem: 1. 7. 2020

 

Jméno: Ing. Jiří Bárta, Ph.D.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta;
Obor řízení: Ekologie
Datum zahájení řízení: 17. 12. 2019
Habilitačí práce:  "Some like it rough“ Functioning of soil microbial communities in C and N cycle under harsh environmental conditions
Jmenován docentem: 1. 7. 2020

 

Jméno: Ing. Michael Rost, Ph.D.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta;
Obor řízení: Speciální zootechnika
Datum zahájení řízení: 25. 9.  2019
Habilitačí práce:  Využití statistických metod při analýze dat plynoucích z biologických experimentů
Jmenován docentem: 31. 3. 2020

 

Jméno: Ing. Jan Beran, Ph.D.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta;
Obor řízení: Speciální zootechnika
Datum zahájení řízení: 24. 10.  2019
Habilitačí práce:  Faktory ovlivňující oplozovací schopnost ejakulátu býků a reprodukci dojnic
Jmenován docentem: 31. 3. 2020

 

Jméno: Ing. Pavel Smetana, Ph.D.

Pracoviště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta
Obor řízení: Speciální zootechnika
Datum zahájení řízení: 12. 9.  2019
Habilitačí práce: Dietární antioxidanty ve vybraných zemědělských produktech a jejich využití  (pdf)
Jmenován docentem: 31. 3. 2020

 

Jméno: ThLic. Adam Mackerle, Th.D.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta;
Obor řízení: Teologie
Datum zahájení řízení: 25. 2.  2019
Habilitačí práce:  Etické aspekty u předexilních Malých proroků (pdf)
Jmenován docentem: 1. 12. 2019

 

Jméno: RNDr. Pavlína Maloy Řezáčová, Ph.D.

Pracoviště: Oddělení strukturní biologie, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
                  Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Obor řízení: Biofyzika
Datum zahájení řízení: 3. 3. 2019
Habilitačí práce: Structure-assisted design of enzyme inhibitors  (pdf)
Habilitační přednáška před VR PřF JU: 17. 10. 2019
Jmenována docentkou: 1. 12. 2019

 

Jméno: PhDr. Andrea Solgajová, PhD.

Pracoviště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální  fakulta;
Obor řízení: Ošetřovatelství
Datum zahájení řízení: 16. 4.  2019
Habilitačí práce: Psychometrické vlastnosti posudzovacej škály Úroveň úzkosti-12 u hospitalizovaných pacientov
Habilitační přednáška před VR ZSF JU: 8. 10. 2019
Jmenována docentkou: 1. 12. 2019

 

Jméno: Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

Pracoviště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta
Obor řízení: Speciální produkce rostlinná
Datum zahájení řízení: 15.4.2019
Habilitačí práce:   Variabilita obsahových a vybraných funkčních vlastností hlízových bílkovin brambor v rámci rodu Solanum (pdf)
Habilitační přednáška před VR ZF JU: 3. 10. 2019
Jmenována docentkou: 1. 12. 2019

 

Jméno: MVDr. Lucie Hasoňová, Ph.D.

Pracoviště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta
Obor řízení: Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat
Datum zahájení řízení: 26. března 2019
Habilitačí práce: Vybrané aspekty kvality a zdravotní nezávadnosti mléka  (pdf)
Habilitační přednáška před VR ZF JU: 3. 10. 2019
Jmenována docentkou: 15. 10. 2019

 

Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.

Pracoviště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
Obor: Pedagogická psychologie
Habilitační práce:Didaktika psychologie: od cíle výuky k jeho realizaci
Habilitační přednáška před VR PF JU: 12. 6. 2019
Jmenována docentkou: 1. 8. 2019

 

Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.

Obor: Rybářství
Habilitační práce:Vybrané přírodní a antropogenní faktory způsobující endokrinní disrupci u ryb
Habilitační přednáška před VR FROV JU: 24. 5. 2019
Jmenována docentkou: 1. 6. 2019

 

Ing. Jitka Rutkayová, Ph. D.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta;
Obor řízení: Speciální zootechnika
Habilitační práce: Souvislosti produkce ryb v podmínkách České republiky
Habilitační přednáška před VR ZF JU: 25. 4. 2019
Jmenována docentkou: 1. 6. 2019

 

Mgr. Eva Kaštovská, Ph.D.

Obor: Ekologie
Habilitační práce: Plant-microbial-soil interactions as drivers of ecosystem C and N cycling
Habilitační přednáška před VR PřF JU: 21. 3. 2019
Jmenována docentkou: 1. 5. 2019

 

Ing. Milan Štech, Ph.D.

Obor: Botanika
Habilitační práce: Plant systematics as a jigsaw puzzle: from population diversity to species stories
Habilitační přednáška před VR PřF JU: 21. 3. 2019
Jmenován docentem: 1. 5. 2019

 

Mgr. Lenka Sokolová, PhD.

Obor: Pedagogická psychologie
Habilitační práce: Lepšie raz vidieť…video v pedagogickej príprave učitelov a učiteliekJak to vidí
Habilitační přednáška před VR PF JU: 10. 4. 2019
Jmenována docentkou: 1. 5. 2019

 

Jmenovaní profesoři 2019

Jméno: doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.

Pracoviště: Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích                
Obor řízení: Botanika
Datum zahájení řízení: 8. 4. 2020
Obhájeno na VR PřF JU: 10. 12. 2020
Obhájeno na VR JU: 17. 3. 2021
Jmenován profesorem: 8. 5. 2021

 

Jméno: doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.

Pracoviště: : Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Obor řízení: Rybářství
Datum zahájení řízení: 30. dubna 2019
Obhájeno na VR FROV JU: 16. prosince 2019
Obhájeno na VR JU: 18. března 2020
Jmenován profesorem: 15. prosince 2020

 

Jméno: doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc.

Pracoviště: : Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Obor řízení: Zoologie
Datum zahájení řízení: 13. března 2019
Obhájeno na VR PřF JU: 17. 10. 2019
Obhájeno na VR JU: 20. 11. 2019
Jmenován profesorem: 17. 6. 2020

 

Jméno: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.

Pracoviště: : Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Obor řízení: Zoologie
Datum zahájení řízení: 25. ledna 2019
Obhájeno na VR PřF JU: 17. 10. 2019
Obhájeno na VR JU: 20. 11. 2019
Jmenován profesorem: 17. 6. 2020

 

Jméno: doc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.

Pracoviště: : Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
Obor řízení: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Datum zahájení řízení: 7. listopadu 2018
Obhájeno na VR PřF JU: 21. 3. 2019
Obhájeno na VR JU: 15. 5. 2019
Jmenován profesorem: 28. 11. 2019

 

Jméno: doc. Ing. Josef Elster, CSc.

Pracoviště: : Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Obor řízení: Botanika
Datum zahájení řízení: 22. listopadu 2017
Obhájeno na VR PřF JU: 21. 3. 2019
Obhájeno na VR JU: 15. 5. 2019
Jmenován profesorem: 28. 11. 2019

 

doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Pracoviště: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Datum zahájení řízení: 10. 4. 2018
Obor: Ošetřovatelství
Obhájeno na VR ZSF JU: 9. 10. 2018
Obhájeno na VR JU: 20. 2. 2019
Jmenována profesorkou: 23. 5. 2019

 

doc. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D.

Pracoviště: Přírodovědecká fakulta JU a Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Datum zahájení řízení: 2. 10. 2017
Obor: Biofyzika
Obhájeno na VR PřF JU: 17. 5. 2018
Obhájeno na VR JU: 10. 10. 2018
Jmenována profesorkou: 23. 5. 2019

 

doc. MSc. Vyacheslav Yurchenko, Ph.D.

Pracoviště: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
Datum zahájení řízení: 20. 9. 2017
Obor: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Obhájeno na VR PřF JU: 17. 5. 2018
Obhájeno na VR JU: 10. 10. 2019
Jmenován profesorem: 23. 5. 2019

 

Zastavená habilitační řízení

 

Jméno: Ing. Lenka Hanusová, Ph.D.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta;
Obor řízení: Speciální zootechnika
Datum zahájení řízení: 19. 3. 2019
Habilitačí práce: Možnosti využití molekulárně genetických analýz v chovu a šlechtění skotu
Habilitační řízení bylo zastaveno dne 24. 6. 2021

 

 

Jméno: Mgr. Richard Změlík, Ph.D.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta;
Obor řízení: Teorie a dějiny novější české literatury
Datum zahájení řízení: 27. 3.  2019
Habilitačí práce:  Konceptualizace barev v narativní fikci na pozadí kvantitativních modelů
Habilitační řízení bylo zastaveno dne 22. 4. 2021

 

Jméno: Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta;
Obor řízení: Ošetřovatelství
Datum zahájení řízení: 24. 11. 2020
Habilitačí práce: Role sestry v úpravě životosprávy v kardioprevenci
Habilitační řízení bylo zastaveno dne 4. 2. 2021

 

Jméno: PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D., Ph.D.

Pracoviště: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Obor řízení: Teologie
Datum zahájení řízení: 4. 9.  2019
Habilitačí práce:  Křesťanský učitel v sekulární škole
Habilitační řízení bylo zastaveno dne 22. 10. 2020

 

Jméno: Ing. Jiří Peterka, Ph.D.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta;
Obor řízení: Obecná produkce rostlinná
Datum zahájení řízení: 25. 9.  2019
Habilitační řízení bylo zastaveno dne 20. 1. 2020

 

Jméno: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

Pracoviště: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
Obor řízení: Ekonomika a management
Datum zahájení řízení: 14. 5. 2019
Habilitační řízení bylo zastaveno dne 1. 10. 2019

 

Jméno: PhDr. Eva Škorvagová, PhD.

Pracoviště: : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
Obor řízení: Pedagogická psychologie
Datum zahájení řízení: 25. 9.  2019
Habilitační řízení bylo zastaveno dne 11. 6. 2019

 

Zastavená řízení ke jmenování profesorem

 

 

Jméno: doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D.

Pracoviště: Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
                 Právniká fakulta, Trnavská univerzita   
Obor řízení: Teologie
Datum zahájení řízení: 23. 10. 2019
Řízení ke jmennování profesorem zastaveno dne: 22. 10. 2020