Učitelství pro střední školy

Specializace: Dějepis

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0114A300081

Popis programu

 • Cílem navazujícího magisterského studia je připravit a motivovat studenty k výkonu profese učitele střední školy a během studia rozvíjet jeho oborové, oborově-didaktické, pedagogicko-psychologické a osobnostně-sociální kompetence, potřebné pro zastávání role učitele střední školy.

 • V rámci navazujícího magisterského studia bude důraz kladen na rozvoj oborových kompetencí, realizovaných v rámci specializací humanitního, uměleckého nebo přírodovědného základu.

 • Další součástí studia je prohloubení znalostí oborové didaktiky a obecné pedagogiky a psychologie se zaměřením na praxi střední školy.

 • Nedílnou součástí studia je i pedagogická praxe. Zvolené kreditové vyjádření náročnosti studia odpovídá standardům MŠMT pro regulovanou profesi učitel střední školy.
 • Informace o studiu

  Studijní plán je k dispozici ZDE.

  Možné kombinace

  Profil absolventa

  Naučíte se:
  • teoretické poznatky a vědomosti v základních oblastech pedagogiky a psychologie SŠ,
  • pedagogické a psychologické dovednosti potřebné pro výkon učitelské profese,
  • didaktické znalosti, dovednosti a zkušenosti,
  • znalosti metod historikovy práce a moderní metodologie historické vědy,
  • znalost dějin historiografie a dějin každodenní kultury od starověku do současnosti.
  Uplatníte se například jako:
  • učitel na střední škole podle zákona č. 563/2004 Sb..

  Přijímací řízení

  Termín podání přihlášky: do 30. dubna 2023
  V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

  Poplatek: 500 Kč
  (V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

  Podmínky pro přijetí ke studiu
  • Podání elektronické přihlášky.
  • Uhrazení poplatku.
  • Doložení dokončeného bakalářského vysokoškolského vzdělání (nebo jeho zahraničního ekvivalentu) na studijní oddělení FF JU do 8. září 2023.
  • Podmínky pro přijetí jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2023/2024.
  • Uchazeč, který své bakalářské studium neabsolvoval v ČR nebo na Slovensku, doloží splnění podmínky dosažení vysokoškolského bakalářského vzdělání podle § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách úředně ověřenou kopií zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, a úředně ověřeným překladem tohoto dokladu do češtiny.
   Uchazeč absolvuje přijímací zkoušky na obě vybrané specializace.
   V případě, že neabsolvoval bakalářský studijní program učitelství (resp. se zaměřením na vzdělávání), je povinen absolvovat pohovor z pedagogiky a psychologie, za který může získat max. 20 bodů. V případě, že na bakalářský studijní program učitelství (resp. se zaměřením na vzdělávání) absolvoval, získá tyto body automaticky. Ke studiu může být přijat uchazeč, který z tohoto pohovoru získá minimálně 10 bodů.


   Podoba přijímacích zkoušek: ústní pohovor, v němž prokáže uchazeč tvůrčí schopnost interpretace českých a obecných dějin v širším kontextu.

   Hodnocení přijímacích zkoušek: ke studiu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů, maximálně může získat 100 bodů:
   - znalost faktografie českých a obecných dějin od raného středověku do současnosti = max. 50 bodů
   - schopnost interpretace historických faktů v rozsahu teoretických a metodologických znalostí bakalářského studia = max. 50 bodů

   Vyrozumění o přijetí ke studiu
   O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům, kteří zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči, kteří souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
   Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 21 dnů po ukončení období konání přijímacích pohovorů bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
   Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
   O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

  Něco navíc

  • zajímavé specializační semináře a volitelné přednášky
  • navazující doktorské studium

  Kontakt

  Ing. Klára Kolgjeraj

  Tel.: 389 034 811

  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Přihlaste si
  odběr newsletteru

  Zůstaňme v kontaktu na
  sociálních sítích

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Branišovská 1645/31a, 370 05
  České Budějovice
  Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

  © 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Cookies

  1