Učitelství pro střední školy

Specializace: Český jazyk a literatura

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0114A300081

Popis programu

Studijní program vede k získání kvalifikace učitele českého jazyka a literatury pro střední školy. Studenti jsou vzděláváni ve svých oborových předmětech zaměřených na dějiny české literatury a na lingvistiku a jsou rozvíjeny jejich kompetence pedagogické a didaktické. Součástí studia jsou také průběžné a souvislé pedagogické praxe, které umožní absolventům osvojit si základní profesní kompetence potřebné pro efektivní zvládnutí výuky českého jazyka a literatury na středních školách. Studijní program je vždy součástí dvouoborové kombinace a společného základu, který zahrnuje pedagogicko-psychologické disciplíny.

Informace o studiu

Učitelství českého jazyka a literatury lze studovat pouze v kombinaci s další specializací v rámci programu Učitelství pro střední školy - viz níže, možné kombinace.
Své vzdělání si můžete rozšířit v rámci rigorózního řízení (titul PhDr.) nebo v doktorském studiu (titul Ph.D.).

Studijní plán je k dispozici ZDE.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • získáte ucelené vzdělání v oblasti dějin české literatury a současného českého jazyka,
 • dobře se orientovat v metodologických aspektech lingvistických a literárně historických,
 • rozvíjet kritické a tvůrčí myšlení,
 • interpretovat texty, zejména umělecké texty,
 • porozumět jazykovému systému češtiny,
 • rozvíjet komunikační a stylistické kompetence ve formě mluvené i psané,
 • osvojit si profesní kompetence učitele českého jazyka a literatury a využívat je k efektivnímu plánování a vedení vlastní výuky,
 • využívat teoretické i praktické poznatky z pedagogiky a psychologie se zaměřením na charakteristiky středoškolského vzdělávání.
Uplatníte se například jako:
 • středoškolský pedagog - učitel českého jazyka a literatury,
 • v dalších nepedagogických zaměstnáních, která vyžadují oborové kompetence - redaktor, korektor, editor,
 • odborník zabývající se kulturním dědictvím v knihovnách, galeriích či dalších institucích,
 • tiskový mluvčí a v oblasti PR.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 30. dubna 2023
V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

Poplatek: 500 Kč
(V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení dokončeného bakalářského vysokoškolského vzdělání (nebo jeho zahraničního ekvivalentu) na studijní oddělení FF JU do 8. září 2023.
 • Podmínky pro přijetí jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2023/2024.
 • Uchazeč/ka, který/á své bakalářské studium neabsolvoval/a v ČR nebo na Slovensku, doloží splnění podmínky dosažení vysokoškolského bakalářského vzdělání podle § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách úředně ověřenou kopií zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, a úředně ověřeným překladem tohoto dokladu do češtiny.
  Uchazeč absolvuje přijímací zkoušky na obě vybrané specializace.
  V případě, že neabsolvoval bakalářský studijní program učitelství (resp. se zaměřením na vzdělávání), je povinen absolvovat pohovor z pedagogiky a psychologie, za který může získat max. 20 bodů. V případě, že na bakalářský studijní program učitelství (resp. se zaměřením na vzdělávání) absolvoval, získá tyto body automaticky. Ke studiu může být přijat uchazeč, který z tohoto pohovoru získá minimálně 10 bodů.


  Podoba přijímacích zkoušek: ústní pohovor, v němž prokáže uchazeč znalosti z lingvistiky a z literární historie a teorie. U přijímacího pohovoru uchazeč předloží strukturovaný seznam přečtené umělecké literatury, publikací literárně-vědných a výběr z odborné literatury lingvistické. Na základě předloženého seznamu literatury uchazeč také prokáže schopnost interpretace uměleckého, případně odborného textu.

  Hodnocení přijímacích zkoušek: ke studiu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů, maximálně může získat 100 bodů:
  - lingvistika = max. 45 bodů
  - dějiny české a světové literatury; interpretace umělecké i odborné literatury = max. 45 bodů
  - seznam literatury = max. 10 bodů


  Vyrozumění o přijetí ke studiu
  O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči/přijaté uchazečky, kteří/které souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči/uchazečky, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
  Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 21 dnů po ukončení období konání přijímacích pohovorů bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
  Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
  O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Něco navíc

 • Erasmové pobyty na atraktivních univerzitách
 • studentské konference
 • zapojení studentů do výzkumných projektů pracoviště
 • možnost vyzkoušet si práci redaktora ve studentském rádiu či studentském časopise
 • sleduj FB -> Ústavu bohemistiky FF JU
 • věnuj pozornost webovým stránkám UBO FF JU

Kontakt

Ing. Klára Kolgjeraj

Tel.: 389 034 811

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1