Učitelství pro střední školy

Specializace: Francouzský jazyk a literatura

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0114A300081

Popis programu

Studijní program vede k získání kvalifikace pedagogického pracovníka - učitele francouzského jazyka a literatury pro střední školy. V průběhu studia je intenzivně rozvíjena znalost francouzského jazyka až k úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce, dále jsou systematicky prohlubovány znalosti základních lingvistických a literárněvědných disciplín, didaktiky francouzského jazyka a kulturních reálií včetně širšího historického kontextu. Součástí studia jsou také průběžné a souvislé pedagogické praxe, které umožní absolventům osvojit si základní profesní kompetence potřebné pro efektivní zvládnutí výuky francouzského jazyka v prostředí středních a jazykových škol. Studijní program je vždy součástí dvou-oborové kombinace a společného základu, který zahrnuje pedagogicko-psychologické disciplíny. Předpokládaná minimální vstupní znalost francouzského jazyka je úroveň C1 Společného referenčního rámce pro jazyky. Studium navazuje na bakalářský program Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy.

Informace o studiu

Učitelství francouzského jazyka a literatury pro SŠ lze studovat pouze v kombinaci s další specializací v rámci programu učitelství pro střední školy. Navazující magisterský studijní program učitelství pro střední školy vede k získání odborné kvalifikace k výkonu povolání pedagogických pracovníků (středoškolského pedagoga) podle zákona Čj. MSMT-21271/2017-5a.
Aktuálně jsou nabízeny kombinace uvedené níže (část Možné kombinace).

Studijní plán je k dispozici ZDE.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • prakticky ovládat mluvený i psaný francouzský jazyk na úrovni C2,
 • dobře orientovat v kulturních dějinách frankofonních zemí a v dějinách frankofonních literatur,
 • prakticky i teoreticky zvládat francouzskou gramatiku (fonetiku, morfosyntax a lexikologii), což poskytuje optimální základ pro zvládnutí jazyka na vyšších úrovních a je nezbytné pro budoucí roli učitele francouzského jazyka,
 • orientovat v základních principech výuky francouzského jazyka, literatury a reálií,
 • osvojit profesní kompetence učitele francouzského jazyka a využívat je k efektivnímu plánování a vedení vlastní výuky,
 • využívat teoretické i praktické poznatky z pedagogiky a psychologie se zaměřením na charakteristiky středoškolského vzdělávání.
Uplatníte se například jako:
 • středoškolský pedagog - učitel francouzského jazyka a literatury,
 • lektor jazykové školy,
 • asistent pedagoga,
 • vychovatel,
 • pracovník ve střediscích volného času,
 • pracovník v oborech, kde vyžadují dobrou komunikativní znalost francouzského jazyka, kultury a literatur frankofonních zemí, např. jako redaktor, editor, průvodce, pracovník v cestovním ruchu, pracovník v mezinárodním obchodu, pracovník ve státní správě, firemní management apod..

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 30. dubna 2023
V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

Poplatek: 500 Kč
(V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení dokončeného bakalářského vysokoškolského vzdělání (nebo jeho zahraničního ekvivalentu) na studijní oddělení FF JU do 8. září 2023.
 • Podmínky pro přijetí jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2023/2024.
 • Uchazeči, kteří své bakalářské studium neabsolvovali v ČR nebo na Slovensku, doloží splnění podmínky dosažení vysokoškolského bakalářského vzdělání podle § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách úředně ověřenou kopií zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, a úředně ověřeným překladem tohoto dokladu do češtiny.
 • Pro přijetí ke studiu je nutno splnit podmínky pro obě specializace současně.
 • V případě, že uchazeč neabsolvoval bakalářský studijní program učitelství (resp. se zaměřením na vzdělávání), je povinen absolvovat pohovor z pedagogiky a psychologie, za který může získat max. 20 bodů. V případě, že na bakalářský studijní program učitelství (resp. se zaměřením na vzdělávání) absolvoval, získá tyto body automaticky. Ke studiu může být přijat uchazeč, který z tohoto pohovoru získá minimálně 10 bodů.
Podmínky přijetí na specializaci Francouzský jazyk a literatura: Absolvování bakalářského studia francouzské filologie (případně příbuzného studijního oboru) na vysoké škole v České republice či srovnatelné vysoké škole v zahraničí. O příbuznosti oborů rozhoduje ředitel Ústavu romanistiky FF JU. Uchazeči na tuto specializaci budou přijati bez přijímacích zkoušek.

Vyrozumění o přijetí ke studiu
O přijetí, nebo nepřijetí uchazečů ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm, kteří zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči, kteří souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 21 dnů po ukončení období konání přijímacích pohovorů bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Něco navíc

 • možnost absolvování Erasmových pobytů na atraktivních univerzitách ve Francii a v Belgii (Paříž, Lorient, Dijon, Besançon, Metz, Bordeaux, Lyon, Mons)
 • fakulta nabízí doktorské studium Románské jazyky
 • většinu kurzů praktického jazyka vyučuje rodilý mluvčí
 • sleduj FB -> Ústavu romanistiky FF JU
 • věnuj pozornost webovým stránkám URO FF JU

Kontakt

Ing. Klára Kolgjeraj

Tel.: 389 034 811

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1