Učitelství pro střední školy

Specializace: Německý jazyk a literatura

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0114A300081

Popis programu

Navazující magisterský studijní program vede k získání kvalifikace pedagogického pracovníka - učitele německého jazyka a literatury pro střední školy. V průběhu studia jsou prohlubovány znalosti a dovednosti získané v bakalářském studijním programu zaměřeného na učitelství, především v rámci lingvistických a literárněvědných disciplín, didaktiky německého jazyka a kulturních reálií německy mluvících zemí. Znalost německého jazyka je rozvíjena až k úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Studijní program je vždy součástí dvouoborové kombinace a společného základu, který zahrnuje pedagogicko-psychologické disciplíny a jeho absolvování vede k získání kvalifikace středoškolského pedagoga podle zákona č. 563/2004 Sb.

Informace o studiu

V magisterském studiu Učitelství německého jazyka pro SŠ lze studovat pouze v kombinaci s další specializací v rámci programu učitelství pro střední školy. Aktuálně jsou nabízeny kombinace se specializacemi:
- Učitelství pro SŠ se specializací Anglický jazyk a literatura
- Učitelství pro SŠ se specializací Český jazyk a literatura
- Učitelství pro SŠ se specializací Dějepis
- Učitelství pro SŠ se specializací Francouzský jazyk a literatura
- Učitelství pro SŠ se specializací Španělský jazyk a literatura
Studium předpokládá minimální vstupní úroveň německého jazyka B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Výuka probíhá v německém jazyce, po celé studium mají studující možnost komunikovat s rodilými mluvčími. Součástí studia jsou průběžné pedagogické praxe na střední škole, které umožní absolventům osvojit si základní profesní kompetence potřebné pro efektivní zvládnutí výuky německého jazyka především ve středoškolském prostředí. Studium nabízí další možnosti studia na zahraničních partnerských vysokých školách (1-2 semestry např. na univerzitách v Pasově, Augsburgu, Regensburgu a dalších), které je financováno z programu Erasmus+.

Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • prakticky ovládat německý jazyk v mluvené i psané formě na úrovni C2,
 • aplikovat dosavadní získané jazykové kompetence v praxi,
 • uplatnit nové poznatky o fungování německého jazyka a jeho správného užití v rámci prezentací a seminárních prací,
 • orientovat se v dějinách německé literatury, číst v originále a následně interpretovat díla v německém jazyce,
 • dobře se orientovat v kultuře a současných reáliích německy mluvících zemí v rámci a ve vztahu k EU,
 • orientovat se v základních principech výuky německého jazyka, literatury a německých reálií,
 • vyznat se v prostředí středních škol (především zvládat základní úkony spojené s přípravou na výuku, vytvářením výukových materiálů, jejich hodnocení a sebehodnocení),
 • osvojit si další profesní kompetence učitele německého jazyka a využívat je k efektivnímu plánování a vedení vlastní výuky, především uplatnit teoretické poznatky z pedagogiky a psychologie při výuce.
Uplatníte se například jako:
 • středoškolský pedagog - učitel německého jazyka a literatury,
 • asistent pedagoga se zaměřením na výuku německého jazyka na českých i cizojazyčných školách,
 • učitel / lektor na jazykových školách a kurzech letních škol,
 • instruktor německého jazyka ve středisku volného času,
 • jazykový poradce, korektor německy psaných textů,
 • další možnosti v oblasti překladatelství, průvodcovství nebo jako pracovník v oboru cestovní ruch či mezinárodní obchod.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 30. dubna 2023
V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

Poplatek: 500 Kč
(V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení dokončeného bakalářského vysokoškolského vzdělání (nebo jeho zahraničního ekvivalentu) na studijní oddělení FF JU do 8. září 2023.
 • Podmínky pro přijetí jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2023/2024.
 • Uchazeč/ka, který/á své bakalářské studium neabsolvoval/a v ČR nebo na Slovensku, doloží splnění podmínky dosažení vysokoškolského bakalářského vzdělání podle § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách úředně ověřenou kopií zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, a úředně ověřeným překladem tohoto dokladu do češtiny.
  Uchazeč absolvuje přijímací zkoušky na obě vybrané specializace.
  V případě, že neabsolvoval bakalářský studijní program učitelství (resp. se zaměřením na vzdělávání), je povinen absolvovat pohovor z pedagogiky a psychologie, za který může získat max. 20 bodů. V případě, že na bakalářský studijní program učitelství (resp. se zaměřením na vzdělávání) absolvoval, získá tyto body automaticky. Ke studiu může být přijat uchazeč, který z tohoto pohovoru získá minimálně 10 bodů.

Přijetí bez přijímacích zkoušek: bez přijímacích zkoušek budou přijati uchazeči, kteří absolvovali na vysoké škole v České republice či srovnatelné vysoké škole v zahraničí bakalářské studium oboru německý jazyk a literatura, případně studijní obor příbuzný (viz část II., odst. 3). O příbuznosti oborů rozhoduje ředitelka Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU.

Vyrozumění o přijetí ke studiu
O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči/přijaté uchazečky, kteří/které souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči/uchazečky, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 21 dnů po ukončení období konání přijímacích pohovorů bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Něco navíc

 • německý Stammtisch jako mimoškolní setkávání příznivců německého jazyka s rodilými mluvčími
 • literární kavárna pro nadšence literárního světa
 • divadlo Studententheater Budweis (aktivně i pasivně)
 • pravidelné akce Goethe-Centra v Českých Budějovicích

Kontakt

Ing. Klára Kolgjeraj

Tel.: 389 034 811

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1