PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

 • Pracoviště:
  FF Habsburkové v dějinách českých zemí raného novověku | vědecký, výzkumný a vývojový
  FF Historický ústav | odborný asistent
 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 820
 • Místnost:
  023402030 pracovna pedagogů 030 - 2. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

 

Studium:

 • 2010–2015: doktorské studium oboru České dějiny, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov, 1785-1855.
   
 • 2010: rigorózní zkouška a obhajoba rigorózní práce Vdovy a vdovství ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov v první polovině 19. století, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
   
 • 2007–2009: magisterské studium Historie, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ukončeno obhajobou bakalářské práce Venkovské vdovy a jejich postavení v rámci rodinných a sociálních struktur. Situace na panství Nový Rychnov v první polovině 19. století
   
 • 2006–2009: bakalářské studium Archivnictví, Ústav archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ukončeno obhajobou bakalářské práce Kniha smluv novorychnovského panství z let 1799-1831.
   
 • 2004–2007: bakalářské studium Historie, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ukončeno obhajobou bakalářské práce Struktura venkovských domácností v první polovině 19. století.

 

Pracovní zkušenosti:

 • 2016–současnost: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – odborný asistent
 • 2012–2016: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – externí vyučující

 • 2009–současnost: Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o. – historik, etnograf, od roku 2015 vedoucí Sbírkového a dokumentačního oddělení

 

Granty:

 • 2020–2022: GAČR 20-14957S Křestní a biřmovací praxe ve venkovské společnosti 19. století jako projev kulturní a sociální identity obyvatelstva [Baptismal and confirmation practice in the 19th-century rural society as a consequence of cultural and social identity of inhabitants].

 • 2019: Podpora tradiční lidové kultury v roce 2018, projekt Edice Kramářské písně z Pelhřimovska [navrhovatel Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o.]

 • 2017–2018: GAČR 17–17160S Proměny kmotrovství ve venkovském prostředí v průběhu 19. století (Nový Rychnov, 1800–1899) [The transformation of godparenthood in the rural environment in the 19th century (Nový Rychnov, 1800–1899)].

 

Studijní návštěvy:

 • 2022: École PopFam, La Rochelle
 • 2019: Paris, Sorbonne, workshop La confirmation : Un sacrament oublié ?

 

Účast na mezinárodních konferencích (výběr):

Rural History 2022 - Uppsala, ESHD Conference 2022 - Madrid, Convegno trienalle SIDeS 2021 – Milano; ESSHC 2021 – Leiden; Convegno trienalle SIDeS 2018 – Bologna; XVIII World Economic History Conference 2018 – Boston-Cambridge, USA; ESSHC 2016 – Valencia

 

Jazykové znalosti:

angličtina, francouzština

Tvůrčí činnost

 Odborné monografie

 • Skořepová, Markéta, Kramářské písně z Pelhřimovska, Pelhřimov 2019, 206 s.
 • Skořepová, Markéta, Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov, 1785-1855, České Budějovice 2016 (=Monographia historica 16), 432 s.
 • Skořepová, Markéta, Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o. Pelhřimov 2016, 372 s.

 

Kapitoly v odborných monografiích

 • Skořepová, Markéta, Une histoire sociale de la confirmation en Bohême (XVIIIe-XIXe siècle), in: Michaël Gasperoni - Vincent Gourdon (eds.), Le sacrement oublié. Histoire de la confimation XVIe - XXe siècle, Paris 2022, s. 155-172.
 • Skořepová, Markéta, Hospodaření poddaných a ekonomika velkostatku, in: Václav Bůžek (ed.), Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi, Praha 2020, s. 121–128.
 • Skořepová, Markéta, Naming Practice in the Traditional Rural Society in Bohemia in the 19th Century, in: Alessandra Samoggia – Francesco Scalone (edd.), La Famiglia tra mutamenti demografici e sociali, Udine 2019, s. 151–161.
 • Grulich, Josef – Skořepová, Markéta, "Zu Fuß oder zu Wagen." Arbeits- und Ehemigrationen an den Grenzen Südböhmens und Oberösterreichs vom 17. bis zum 19. Jahrhundert, Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs 25, Linz 2018, s. 169-196.
 • Skořepová, Markéta, Orphaned children in Bohemian rural society in the first half of the nineteenth century: care, co-residence and inheritance practices, in: Nicoleta Roman (ed.), Orphans and abandoned children in European history. Sixteenth to twentieth centuries, London-New York 2018, s. 219-250.
 • Skořepová, Markéta – Pavlíček, Tomáš W., Jan Pauly (1869-1944). Velkoměstský děkan, in: Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Tomáš W. Pavlíček a kol., Kněžské identity v českých zemích (1820-1938), Praha 2017, s. 131-148.
 • Skořepová, Markéta, Msgre Vaněk a Msgre Pauly – současníci, kolegové, rivalové, in: Kolektiv autorů, Msgre František Bernard Vaněk a Dr. Jan Fried – Dva pelhřimovské osudy, Pelhřimov 2015, s. 82-89.

 

Články v recenzovaných časopisech

 • Skořepová, Markéta, Nemanželsky narozené děti na Pelhřimovsku v 19. století a jejich obraz v matrikách křtěných a zemřelých, Historická demografie 46, 2022, s. 167–196.
 • Skořepová, Markéta, Vztah pánů a poddaných na Červenořečickém panství v 16. a 17. století, Opera Historica 23, 2022, s. 29–57.
 • Skořepová, Markéta, Kmotrovství a biologické příbuzenství na českém venkově 19. století, Historická demografie 45, 2021, s. 139–160.
 • Skořepová, Markéta,  Cholera a barokní zázraky. Epidemie roku 1832 a poutní místo Křemešník, Opera Historica 21, 2020, s. 224–246.
 • Hrubý, Petr – Derner, Kryštof – Skořepová, Markéta, Středověké hornické komunity v období Přemyslovců, Český časopis historický 117, 2019, č. 4, s. 873-905.
 • Skořepová, Markéta, The concept of gender in the Czech rural history and historiography, Opera Historica 20, 2019, č. 2, s. 91-108.
 • Skořepová, Markéta, Le parrainage en Bohême dans le milieu rural, du XVIe au XIXe siècle, Histoire, Économie & Société 37, 2018, č. 4, s. 106-119.
 • Skořepová, Markéta, Čas křtu a výběr jména novorozence ve venkovské společnosti 19. století, Český lid 105, 2018, č. 2, s. 199-218.
 • Skořepová, Markéta, Křty a kmotrovství ve farnosti Nový Rychnov v 19. století, Historická demografie 42, 2018, č. 1, s. 43-63.
 • Skořepová, Markéta, Propagace katolicismu ve 20. století prostřednictvím prvků lidové zbožnosti. Komunikační prostředky pastorace děkana Jana Paulyho, Moderní dějiny 26, 2018, s. 45-66.
 • Skořepová, Markéta, „Ochránkyně sirotků a vdov.“ Ovdovění a osiření v textech kramářských písní, Historie – Otázky – Problémy 9, 2017, č. 1, s. 175-184.
 • Těsnohlídek, Jakub – Duffek, Petr – Těsnohlídková, Kateřina – Prachařová, Marie – Skořepová, Markéta – Janoušek, Tomáš – Stančíková, Michaela, Výsledky archeologického výzkumu Palackého náměstí v Počátkách (okres Pelhřimov), Archaeologia historica 42, 2017, s. 669-690.
 • Skořepová, Markéta – Grulich, Josef, Palingamní sňatky na území českobudějovické diecéze ve srovnávací perspektivě. Farnosti České Budějovice a Nový Rychnov, 1786-1825, Historická demografie 41, 2017, s. 151-171.
 • Skořepová, Markéta, Poručníci, kmotři a zástupci osiřelých dětí ve venkovské společnosti první poloviny 19. století, Opera Historica 17, 2016, s. 69-84.
 • Skořepová, Markéta, Kmotrovství jako badatelský problém. K sociálním dějinám raného novověku a 19. století, Český časopis historický 114, 2016, s. 58-82.
 • Grulich, Josef – Skořepová, Markéta, Rodinná kontinuita a venkovské hospodářství. Držba poddanských usedlostí v 17. až 19. století jako historiografický problém, Český časopis historický 113, 2015, s. 50-75.
 • Skořepová, Markéta, Osiřelé děti ve venkovské společnosti. Směry zahraniční historiografie a inspirace pro české bádání, Historická demografie 37, 2013, s. 51-78.
 • Grulich, Josef – Skořepová, Markéta, Cesta z Pelhřimova do Benátek a zpět za 941 dní. Vandr Václava Pokorného v letech 1827–1829, Historická demografie 37, 2013, s. 169-196.
 • Skořepová, Markéta, Vdovství v tradiční venkovské společnosti (přehled bádání). Historická demografie 35, 2011, s. 1-31.
 • Skořepová, Markéta, Gruntovní knihy první poloviny 19. století na příkladu panství Nový Rychnov. Archivní časopis 60, 2010, s. 344-360.
 • Skořepová, Markéta, Struktura venkovských domácností v Novém Rychnově v první polovině 19. století. Historická demografie 32, 2008, s. 57-104.

 

Články v ostatních odborných časopisech

 • Skořepová, Markéta, Ovdovění a osiření v prostředí českého venkova pohledem historiografie. Východočeské listy historické 32, 2014, s. 157-168.
 • Skořepová, Markéta, Gruntovní knihy 19. století a možnosti jejich využití  (na příkladu panství Nový Rychnov), Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd společenských 17, 2010, s. 48-72.

 

Články ve sbornících

 • Skořepová, Markéta, Nově objevený špalíček kramářských písní v pelhřimovském muzeu, Vlastivědný sborník Pelhřimovska 26, 2020, s. 132–164.
 • Skořepová, Markéta, Pelhřimovské pivovary / Die Brauereien  von Pelhřimov, in: Lubomír Anděl (ed.), Muzea a památková Péče. Museen und Denkmalpflege. Sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference, Havlíčkův Brod 2013, s. 147-178.
 • Skořepová, Markéta, Vlastivědné sborníky na Pelhřimovsku, in: Jaroslav Pánek – Eva Procházková (edd.), Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii (Vlašim 24. – 25. listopadu 2011), Benešov – Vlašim 2012, s. 147-154.
 • Skořepová, Markéta, Stereotypy vdovství a vdovectví v tradiční venkovské společnosti, in: Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd.), Utváření identity ve vrstvách paměti (=Opera Historica 15), České Budějovice 2011, s. 283-321.
 • Skořepová, Markéta, Veselé vdovy? Sňatek jako životní strategie ovdovělých venkovských žen. (Jižní Čechy, 1. polovina 19. století), in: Ondřej Felcman (ed.), Historie 2008. Sborník prací ze 14. celostátní studentské vědecké konference konané 5. a 6. března 2009 v Hradci Králové, Hradec Králové 2009, s. 175-198.

 

Popularizační texty

 • Skořepová, Markéta, Vyhladovělá země. Český hladomor 1777-1772. Dějiny a současnost 49, 2017, č. 5, s. 18-20.
 • Skořepová, Markéta, Dějiny dějin dětství, in: Hana Vondrů (ed.), Umění KÝČE, Pelhřimov 2016, s. 51-60. http://www.muzeumpe.cz/a%2022_16/umeni_kyce.pdf

Aktuální rozvrhInformace

ORCID: 0000-0003-2662-3137

Scopus Author ID: 55227740900

 

Muzeologie a památková péče II. – letní semestr 2022/2023

 PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

 

 

 Přednášky

 1. Úvod do studia muzeologie (základní pojmy, literatura, organizace ICOM, AMG)
 2. Sběratelství, muzejnictví a výstavní činnost v evropských dějinách
 3. Dějiny českého muzejnictví
 4. Úloha regionálních muzeí v České republice
 5. Legislativa týkající se muzeí v České republice
 6. Sbírky a sbírkotvorná činnost
 7. Správa sbírek (evidence, dokumentace a digitalizace sbírek)
 8. Péče o sbírkové předměty
 9. Prezentace muzejních sbírek
 10. Návštěvníci muzea, muzeum a škola
 11. Management a marketing muzeí
 12. Vědecká práce v muzeích (využití muzejních sbírek pro účely historiografie)

Semináře

 1. Úvodní seminář
 2. Světová muzea I.
 3. Světová muzea II.
 4. Muzea v ČR I.
 5. Muzea v ČR II.
 6. – Exkurze
 7. Správa muzejních sbírek
 8. Vědecká práce v muzeích
 9. Prezentace sbírek a muzejní edukace
 10. Prezentace sbírek a muzejní edukace
 11. Závěrečné shrnutí

 

Podmínky udělení zápočtu, požadavky ke zkoušce

 • zápočet: plnění zadaných úkolů a aktivní práce v seminářích, odevzdání a prezentace seminární práce, povinná účast na exkurzi
 • zkouška: ústní v rozsahu přednášek

 

 

 

Doporučená literatura

Augusta, Josef Maria, Rukověť sběratelova, Praha 1927 (reprint 2000).

Beneš, Josef, Muzeologický slovník, Praha 1978.
Beneš, Josef, Základy muzeologie, Opava 1997.
Kolektiv autorů, Muzeum a publikum, Opava 1990.

Brabcová, Alexandra (ed.), Brána muzea otevřená. Průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea, Náchod 2003.

Brouček, Stanislav – Pagač, Jan – Sochorová, Ludmila – Štěpánová Irena, Mýtus českého národa aneb Národopisná výstava českoslovanská 1895, Praha 1996.

Bukačová, Jana – Komárková, Anna – Šebek, František, Muzejní výstavnictví. Učební texty nástavbového kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky, Praha 2014.

Edson, Gary – Dean, David, The Handbook for Museums, Routledge 1994–1996.

Halada, Jaroslav – Hlavačka Milan, Světové výstavy od Londýna 1851 po Hannover 2000, Praha 2000.

Hlavačka, Milan, Jubilejní výstava 1891, Praha 1991.

Hopkins, Owen, Muzeum: od počátků po 21. století, Praha 2022.

Horáček, Radek – Zálešák, Jan, Aktuální otázky zprostředkování umění, Brno 2007.

Jordanova, Ludmilla, The looking of the past. Visual and Materil Evidence in Historical Practice, Cambridge 2012.

Jůva, Vladimír, Vznik a vývoj muzejní pedagogiky, Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce 47, 2009, č. 2, s. 3-24.

Horáček, Radek, Galerijní animace a zprostředkování umění, Brno 1998.

Horáček, Radek – Zálešák, Jan, Aktuální otázky zprostředkování umění, Brno 2007.

Kolektiv autorů, 150 let Národního muzea v Praze, Praha 1968.

Kolektiv autorů, Muzea na Moravě a ve Slezsku, Ostrava 1988.

Kolektiv autorů, Muzejních sbírek hubitelé lítí – plesnivina, moli... Sborník příspěvků z muzeologického semináře, Hodonín 1999.

Kolektiv autorů, Vademecum muzeologie, Opava 2012.

Kolektiv autorů, Úvod do muzejní praxe. Učební texty základního kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky, Praha 2010.

Págo, Ladislav, Úvod do muzejní konzervace a restaurování, Brno1986.
Págo, Ladislav, Úvod do studia muzejní konzervace. Preventivní ochrana sbírkových předmětů, Praha 2000.

Poláková, Zdeňka a kol., Inspiration muzejní pedagogiky I., Brno 2010.

Sejbal, Jiří a kol., Základy muzejní konzervace. Muzeografické učební texty pro odborné pracovníky v konzervaci, Brno 1989.

Sklenář, Karel, Obraz vlasti: příběh Národního muzea, Praha 2001.

Slavíček, Lubomír, „Sobě, umění, přátelům.“ Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 16501939, Brno 2007.

Stránský, Zbyněk Zbyslav, Muzeologie – v úvod do studia, Brno 1995.
Šobáňová, Petra. Muzejní edukace, Olomouc 2012 [http://kvv.upol.cz/?seo_url=kvv-publikace].

Špét, Jiří, Přehled vývoje českého muzejnictví I., Brno 1979, 2. vydání Brno 2004.
Špét, Jiří, Muzea ve vývoji společnosti a národní kultury, Praha 1979.
Zacherle, Stanislav, Základy muzeologie, Brno 1992.

Žalman, Jiří, Má hlava je muzeum aneb Dupání lehkou nohou v muzeologii, Praha 2004.

Žalman, Jiří a kol., Příručka muzejníkova I.–II., Praha 2002, 2006.

Žalman, Jiří, Kapesní průvodce po muzeu a muzejnictví. Fiktivní rozhovor Jiřího Žalmana s muzejní elévkou, Praha 2016.

 

Věstník AMG

www.cz-museums.cz

https://icom.museum/en/

 

 

 

 

 

Historická antropologie II. – letní semestr 2022/2023

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

 

Přednášky

 1. Gender – definice a koncepty
 2. Od women´s history k gender history v evropské historiografii
 3. Dějiny žen a gender v českém dějepisectví
 4. Utváření genderových stereotypů ve středověku a raném novověku
 5. století – století ženy?
 6. Gender jako právní norma
 7. Feminismus a gender 20. století
 8. Maskulinita jako výzkumný koncept
 9. Životní cyklus a gender
 10. Gender a tělo
 11. Gender a dějiny náboženství
 12. Závěrečné shrnutí

 

Semináře

 1. Úvodní seminář
 2. Teorie genderu v historiografii
 3. Pojetí genderu v české historiografii
 4. Utváření genderových stereotypů I: literatura pro mládež
 5. Utváření genderových stereotypů II: preskriptivní literatura
 6. Utváření genderových stereotypů III: beletrie a populární literatura
 7. Sebereflexe a sebereprezentace individua jako odraz genderových stereotypů
 8. Žena a muž v memoárové literatuře
 9. Gender a zobrazení těla
 10. Gender v medicinském diskurzu
 11. Prezentace seminárních prací
 12. Závěrečný seminář

 

Podmínky udělení zápočtu, požadavky ke zkoušce

zápočet: aktivní účast na seminářích, vypracování seminární práce (minimálně 5 s. textu)

zkouška: ústní pohovor nad seminární prací a prostudovanou literaturou (seznam minimálně 10 titulů)

 

Doporučená literatura

Abramsová, Lynn, Zrození moderní ženy. Evropa 1784–1915, Praha 2005.

Breenová, Marta – Jordahlová, Jenny, Neohrožené ženy. Stopadesát let boje za volnost, rovnost a sesterství, Argo 2019.

Bahenská, Marie, Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělání a ženské spolky v Praze v 19. století, Praha 2004.

Cavallo, Sandra –Warner, Lyndan (edd.), Widowhood in medieval and early Modern Europe, New York 1999, s. 193-208.

Chaperon, Sylvie – Grand-Clément, Adeline – Mouysset, Sylvie (eds.), Histoire des femmes et du genre. Historiographie, sources et méthodes, Armand Colin 2022.

Čadková Kateřina – Lenderová, Milena – Stráníková, Jana (edd.), Dějiny žen aneb Evropská ženy od středověku do 20. století v zajetí historiografie, Pardubice 2006

Dibelka, Jaroslav, Příběh Johany Peřkové. Každodenní život tulačky a zlodějky v první polovině 18. století, in: Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd.), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku (= Opera Historica 12), České Budějovice 2007, s. 315-332.

Diewoková, Tereza, „Voják se bitvy nebojí, tak ani já se nebojím svého porodu“ aneb vnímání porodu na konci 18. a na počátku 19. století, in: Martin Nodl – Daniela Tinková (edd.), Antropologické přístupy v historickém bádání, Praha 2007, s. 53-68.

Dinges Martin (ed.), Hausväter, Priester, Kastraten: zur Konstruktion von Männlichkeit in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Göttingen 1998

Duby, Georges, Vznešené paní 12. století I. – III., Brno 1997.

Dvořáčková-Malá, Dana – Sterneck Tomáš – Zelenka, Jan a kol., Děti a dětství: Od středověku na práh osvícenství, Praha 2019.

Ennenová, Edith, Ženy ve středověku, Praha 2001.

Froide, Amy M., Never married. Single women in early modern England, Oxford 2007.

Hausen, Karin – Wunder, Heide (edd.), Frauengeschichte – Geschlechtergeschichte, Frankfurt am Main – New York 1992.

Himl, Pavel – Seidl, Jan – Schindler, Franz, Miluji tvory svého pohlaví: Homosexualita v dějinách a společnosti, Praha 2013.

Horská, Pavla, K ekonomické aktivitě žena na přelomu 19. a 20. století. Příklad českých zemí, ČsČH 31, 1983, s. 711-743.

Horská, Pavla, Naše prababičky feministky, Praha 1999.

Hufton, Olwen, Frauenleben. Eine europänische Geschichte 1500 – 1800, Frankfurt am Main 1998.

Hutečka, Jiří, Muži proti ohni: Motivace, morálka a mužnost českých vojáků Velké války, 1914-1918, Praha 2016.

Lenderová,  Milena, K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století, Praha 1999.

Lenderová, Milena – Kopičková, Božena – Burešová, Jana – Maur, Eduard (edd.), Žena v českých zemích od středověku do 20. století, Praha 2010.

Lenderová, Milena – Tinková, Daniela – Hanulík, Vladan, Tělo mezi medicínou a disciplínou: Proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století, Praha 2014.

Lenderová, Milena (ed.), Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století, Praha 2002.

Lenderová, Milena –Rýdl, Karel, Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století, Praha – Litomyšl 2006.

Moring, Beatrice, The standart of living of widows: Inventories as an indicator of the economic situation of widows, History of the family 12, 2007, s. 233-249.

Neudörflová, Marie, České ženy v 19. století, Praha 1999.

Neumann, Stanislav Kostka, Dějiny ženy: populární kapitoly sociologické, etnologické a kulturně-historické, I-IV, Praha 1931–1932.

Oakley, Ann, Pohlaví, gender a společnost, Praha 2000.

Ogilvie, Sheilagh, A Bitter Living. Women, markets and social capital in early modern Germany, Oxford 2003.

Pavelková Čevelová, Zuzana, Každodennost manželství 19. století v Čechách pohledem soudních akt a příruček pro katolické kněze, Pardubice 2015.

Pernoultová, Régine, Žena v době katedrál, Praha 2002.

Pils, Susanne-Claudine, Gender/ Spiel/ Räume. Weiblicher und männlicher Rollen in der Frühen Neuzeit, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006 (= Opera Historica 11), s. 555-568.

Polišenský, Josef – Ostrovská, Sylvia, Velké a malé ženy v dějinách lidstva, Praha 2000.

Ratajová, Jana – Lucie Storchová (edd.), Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření boží. Diskurzy manželství v české literatuře raného novověku, Praha 2009.

Ratajová, Jana – Lucie Storchová (edd.), Nádoby mdlé, hlavy nemající? Diskurzy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku, Praha 2008, s. 508-541.

Ratajová, Jana, Dějiny ženy a koncept genderu v české historiografii, Kuděj, časopis pro kulturní dějiny 1-2 / 2005, s. 159-173.

Ratajová, Jana, Feminismus, dějiny žen a gender history v recenzní rubrice Českého časopisu historického v letech 1990–2002, in: Lucie Storchová – Jan Horský (edd.), Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století, Ústí n. Labem 2009, s. 217-229.

Scott, Joan W., Gender. A useful category of historical analysis, The american historical review 91, 1986, 5, s. 1053-1075.

Scott, Joan W., Women´s History, in: Peter Burke (ed.), New perspektives on historical writing, Cambridge 19922, s. 43-70.

Stloukal, Karel (ed.), Královny, kněžny a velké ženy české, Praha 1940.

Storchová, Lucie, Konceptualizace genderu v Historische Anthropologie, in: Lucie Storchová (ed.), Conditio Humana – konstanta (č)i historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretické reflexe v současné historiografii, Praha 2007, s. 59-82.

Šimůnková, Alena, Statut, odpovědnost a láska: vztahy mezi mužem a ženou v české měšťanské společnosti 19. století, ČČH 95, 1997, s. 55-107.

Tinková, Daniela, Ilegitimita a „nová ekonomie života“ v osvícenské Habsburské monarchii. Problém svobodných matek a nemanželských dětí mezi sociální kontrolou a sociální péčí na prahu osvícenské společnosti, HD 27, 2003, s. 133-172.

Velková, Alice, Schuld und Strafe: von Frauen begangene Morde in den böhmischen Ländern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, München 2012.

Vojáček, Milan (ed.), Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století. Sborník příspěvků z konference uspořádané ve dnech 23.-24. listopadu 2006 Národním archivem ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy, Praha 2007, s. 321-340.

Wiesner, Merry E., Women and gender in early modern Europe, Cambridge 2002.

Winterling, Aloys (ed.), Historische Anthropologie. Basistexte, Stuttgart 2006.

Wunder, HeideWunder – Vanja, Christina (edd.), Weiber – Menscher – Frauenzimmer. Frauen in der ländischen Gesellschaft. 1500 – 1800, Göttingen 1996.

 

 

 

 

 

Dějiny evropské rodiny II. – letní semestr 2022/2023

 Rodina 19. a 20. století

 

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

 

Přednášky:

 1. Starý a nový demografický režim – století ženy, století dítěte
 2. Rodina v zájmu státu – demografie, eugenika, rodinná politika
 3. Tradiční rodina – město a venkov
 4. Dělnická rodina
 5. Rodinná paměť
 6. Rodinný rituál
 7. Rituální příbuzenství, kvazipříbuzenství
 8. Poválečná „krize“ rodiny
 9. Neúplné rodiny, patchworkové rodiny
 10. Ústavní výchova
 11. Trendy ve vývoji současné rodiny
 12. Rodina a její role v multikulturní společnosti?

 

Požadavky ke zkoušce:

 • aktivní účast v hodinách
 • příprava vlastní prezentace na téma Rodina 19.a 20. století
 • orientace v probíraných tématech v rozsahu přednášek, případně četby

 

Doporučená literatura:

Michael Anderson, Approaches to the history of the Western family, 1500-1914, London 19927.

Jean-Claude Bologne, Svatby. Dějiny svatebních obřadů na Západě, Praha 1997.

André Burguiére, A history of the family. Volume one, Distant worlds, ancient worlds, Cambridge MA 1996.

André Burguière – Christianne Klapisch-Zuber – Martine Segalen – Françoise Zonabend (edd.), Geschichte der Familie 3-4, Essen 2005.

Ludmila Fialová – Pavla Horská – Milan Kučera – Eduard Maur, Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 19982.

Jack Goody, Proměny rodiny v evropské historii: historicko-antropologická esej, Praha 2006.

Pavla Horská – Milan Kučera – Eduard Maur – Milan Stloukal, Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha 1990.

Martina Halířová, Sociální patologie a ochrana dětství od dob osvícenství do roku 1914. Disciplinace jako součást ochrany dětství, Pardubice 2012.

Milena Lenderová a kol., Dětství. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Praha – Litomyšl 2021.

Milena Lenderová – Martina Halířová – Tomáš Jiránek, Vše pro dítě! Válečné dětství 1914–1918, Praha – Litomyšl 2015.

Ivo Možný, Rodina a společnost, Praha 2006.

Michael Mitterauer, Sozialgeschichte der Familie. Kulturvergleich und Entwicklungsperspektiven, Wien 2009.

Jakub Rákosník – Radka Šustrová, Rodina v zájmu státu. Populační růst a instituce manželství v českých zemích 1918-1989, Praha 2016.

Francois de Singly, Sociologie současné rodiny, Praha 1999.

Markéta Skořepová, Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov (1785-1855), České Budějovice 2016.

Radmila Švaříčková Slabáková, Rodinné strategie šlechty. Mensdorffové-Pouilly v 19. století, Praha 2007.

Radmila Švaříčková Slabáková – Irena Sobotková, Rodina a její paměť v nás ve světle třígeneračních vyprávění, Praha – Kroměříž 2018.

Richard Wall – Tamara K. Hareven – Josef Ehmer, Family History Revisited. Comparative Perspectives, Newark (Del.)-London, 2001.

 

 

 

 

 

Diplomový seminář k hospodářským

a sociálním dějinám 17. až 20. století II.

 

 

Studijní rok 2022–2023 (letní semestr)

 

Organizují:

prof. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

 

Diplomový seminář II.

 

 1. Úvodní seminář

Shrnutí zpracovávaných témat a zadaných bakalářských a diplomových prací

 1. Formální pravidla pro zpracování kvalifikačních prací

Připomenutí: etika vědecké práce, strukturování odborného textu, nutný vědecký aparát a formální zpracování kvalifikační práce

 1. Topografie, geografie, mapa jako pramen
 1. Modernizační teorie a možnosti jejich uplatnění v sociálních a hospodářských dějinách (protindustrializace, industrializace)
 1. Literární prameny a jejich uplatnění při studiu sociálních dějin
 1. Ego dokumenty v prostředí nižších společenských vrstev a možnosti jejich využití
 1. Lidová kultura a možnosti jejího studia, etnografická/antropologická inspirace
 1. Prameny hmotné kultury a obrazové prameny (předměty denní potřeby, umělecké dílo, fotografie, reklama)
 1. Gender history v souvislostech sociálních a hospodářských dějin
 1. Prezentace studentů – bakalářské a diplomové práce před dokončením I.
 1. Prezentace studentů – bakalářské a diplomové práce před dokončením II.
 1. Prezentace studentů – bakalářské a diplomové práce před dokončením III.
 1. Závěrečný seminář

 

 Podmínky udělení zápočtů:

 1. Aktivní účast v semináři
 2. Prezentace vlastního výzkumu
 3. Příprava bakalářské, magisterské nebo seminární práce

 Semináře jsou strukturovány tak, aby vedly k prohlubování vědomostí šířeji souvisejících s badatelskými tématy jednotlivých studentů a nabytí dovedností potřebných pro vytvoření kvalifikační práce / odborného textu. Předpokladem je aktivní přístup studentů k vlastnímu výzkumu a jejich zájem o zkoumání svého tématu z různých úhlů pohledu.

 

 Literatura:

 Beranová, M. – Kubačák, A.:  Dějiny zemědělství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2010.

Burke, P.: Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha 2005.

Burke P. (ed.), New Perspektives on Historical Writing, Cambridge 1992.

Cibulka a kol., Čas změny. Moravský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku, Praha – Ostrava 2021.

Eco, U., Jak napsat diplomovou práci, Praha 1997.

Grulich, J.: Migrace městského a vesnického obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750 – 1824, České Budějovice 2013.

Holubová, M.: Jednolisty. Kramářské tisky. Knížky lidového čtení. Výběrová bibliografie, Praha 2007.

Horská, P. – Maur, E. – Musil J.: Zrod velkoměsta: Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha 2002.

Kolektiv autorů: Biedermeier: Umění a kultura v českých zemích 1814–1848, Praha 2008.

Kolektiv autorů: Velké dějiny zemí Koruny české – Lidová kultura, Praha 2014.

Krofta, K., Dějiny selského stavu, Praha 1949.

Maur, E., Země – paměť – lidé, Praha 2017.

Mitterauer,M.: Historisch-anthropologische Familienforschung. Fragestellung und Zugangsweisen, Wien-Köln 1990.

Moring, B. (ed.), Female Economic Strategies in the Modern World, London 2012.

Petráň, J.: Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic, Praha 2011.

Petráň, J.: Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války, Praha 1964.

Skořepová, M.: Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov (1785-1855), České Budějovice 2016.

Kubů, E. – Šouša, J. – Zářický, A., Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848-1948, Praha 2014.

Vavák, F. J.: Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře milčického z let 1770–1816, I-VII. Praha 2009.

Velková, A.: Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první polo­vině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy, Praha 2009.

 

 

 

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1