PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

 • Pracoviště:
  FF Habsburkové v dějinách českých zemí raného novověku | vědecký, výzkumný a vývojový
  FF Historický ústav | odborný asistent
 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 820
 • Místnost:
  023402030 pracovna pedagogů 030 - 2. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

 

 

Studium:

 • 2010–2015: doktorské studium oboru České dějiny, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov, 1785-1855.
   
 • 2010: rigorózní zkouška a obhajoba rigorózní práce Vdovy a vdovství ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov v první polovině 19. století, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
   
 • 2007–2009: magisterské studium Historie, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ukončeno obhajobou bakalářské práce Venkovské vdovy a jejich postavení v rámci rodinných a sociálních struktur. Situace na panství Nový Rychnov v první polovině 19. století
   
 • 2006–2009: bakalářské studium Archivnictví, Ústav archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ukončeno obhajobou bakalářské práce Kniha smluv novorychnovského panství z let 1799-1831.
   
 • 2004–2007: bakalářské studium Historie, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ukončeno obhajobou bakalářské práce Struktura venkovských domácností v první polovině 19. století.

 

Pracovní zkušenosti:

 • 2016–současnost: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – odborný asistent
 • 2012–2016: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – externí vyučující

 • 2009–současnost: Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o. – historik, etnograf, od roku 2015 vedoucí Sbírkového a dokumentačního oddělení

 

Granty:

 • 2020–2022: GAČR 20-14957S Křestní a biřmovací praxe ve venkovské společnosti 19. století jako projev kulturní a sociální identity obyvatelstva [Baptismal and confirmation practice in the 19th-century rural society as a consequence of cultural and social identity of inhabitants].

 • 2019: Podpora tradiční lidové kultury v roce 2018, projekt Edice Kramářské písně z Pelhřimovska [navrhovatel Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o.]

 • 2017–2018: GAČR 17–17160S Proměny kmotrovství ve venkovském prostředí v průběhu 19. století (Nový Rychnov, 1800–1899) [The transformation of godparenthood in the rural environment in the 19th century (Nový Rychnov, 1800–1899)].

 

Studijní návštěvy:

 • 2022: École PopFam, La Rochelle
 • 2019: Paris, Sorbonne, workshop La confirmation : Un sacrament oublié ?

 

Účast na mezinárodních konferencích (výběr):

Rural History 2022 - Uppsala, ESHD Conference 2022 - Madrid, Convegno trienalle SIDeS 2021 – Milano; ESSHC 2021 – Leiden; Convegno trienalle SIDeS 2018 – Bologna; XVIII World Economic History Conference 2018 – Boston-Cambridge, USA; ESSHC 2016 – Valencia

 

Jazykové znalosti:

angličtina, francouzština

Tvůrčí činnost

 Odborné monografie

 • Skořepová, Markéta, Kramářské písně z Pelhřimovska, Pelhřimov 2019, 206 s.
 • Skořepová, Markéta, Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov, 1785-1855, České Budějovice 2016 (=Monographia historica 16), 432 s.
 • Skořepová, Markéta, Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o. Pelhřimov 2016, 372 s.

 

Kapitoly v odborných monografiích

 • Skořepová, Markéta, Une histoire sociale de la confirmation en Bohême (XVIIIe-XIXe siècle), in: Michaël Gasperoni - Vincent Gourdon (eds.), Le sacrement oublié. Histoire de la confimation XVIe - XXe siècle, Paris 2022, s. 155-172.
 • Skořepová, Markéta, Hospodaření poddaných a ekonomika velkostatku, in: Václav Bůžek (ed.), Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi, Praha 2020, s. 121–128.
 • Skořepová, Markéta, Naming Practice in the Traditional Rural Society in Bohemia in the 19th Century, in: Alessandra Samoggia – Francesco Scalone (edd.), La Famiglia tra mutamenti demografici e sociali, Udine 2019, s. 151–161.
 • Grulich, Josef – Skořepová, Markéta, "Zu Fuß oder zu Wagen." Arbeits- und Ehemigrationen an den Grenzen Südböhmens und Oberösterreichs vom 17. bis zum 19. Jahrhundert, Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs 25, Linz 2018, s. 169-196.
 • Skořepová, Markéta, Orphaned children in Bohemian rural society in the first half of the nineteenth century: care, co-residence and inheritance practices, in: Nicoleta Roman (ed.), Orphans and abandoned children in European history. Sixteenth to twentieth centuries, London-New York 2018, s. 219-250.
 • Skořepová, Markéta – Pavlíček, Tomáš W., Jan Pauly (1869-1944). Velkoměstský děkan, in: Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Tomáš W. Pavlíček a kol., Kněžské identity v českých zemích (1820-1938), Praha 2017, s. 131-148.
 • Skořepová, Markéta, Msgre Vaněk a Msgre Pauly – současníci, kolegové, rivalové, in: Kolektiv autorů, Msgre František Bernard Vaněk a Dr. Jan Fried – Dva pelhřimovské osudy, Pelhřimov 2015, s. 82-89.

 

Články v recenzovaných časopisech

 • Skořepová, Markéta, Godparenthood in the Context of Family Relations in the 19th Century Bohemian Rural Space, Annales de démographie historique, 2023, 2, s. 219–244.
 • Skořepová, Markéta, Nemanželsky narozené děti na Pelhřimovsku v 19. století a jejich obraz v matrikách křtěných a zemřelých, Historická demografie 46, 2022, s. 167–196.
 • Skořepová, Markéta, Vztah pánů a poddaných na Červenořečickém panství v 16. a 17. století, Opera Historica 23, 2022, s. 29–57.
 • Skořepová, Markéta, Kmotrovství a biologické příbuzenství na českém venkově 19. století, Historická demografie 45, 2021, s. 139–160.
 • Skořepová, Markéta,  Cholera a barokní zázraky. Epidemie roku 1832 a poutní místo Křemešník, Opera Historica 21, 2020, s. 224–246.
 • Hrubý, Petr – Derner, Kryštof – Skořepová, Markéta, Středověké hornické komunity v období Přemyslovců, Český časopis historický 117, 2019, č. 4, s. 873-905.
 • Skořepová, Markéta, The concept of gender in the Czech rural history and historiography, Opera Historica 20, 2019, č. 2, s. 91-108.
 • Skořepová, Markéta, Le parrainage en Bohême dans le milieu rural, du XVIe au XIXe siècle, Histoire, Économie & Société 37, 2018, č. 4, s. 106-119.
 • Skořepová, Markéta, Čas křtu a výběr jména novorozence ve venkovské společnosti 19. století, Český lid 105, 2018, č. 2, s. 199-218.
 • Skořepová, Markéta, Křty a kmotrovství ve farnosti Nový Rychnov v 19. století, Historická demografie 42, 2018, č. 1, s. 43-63.
 • Skořepová, Markéta, Propagace katolicismu ve 20. století prostřednictvím prvků lidové zbožnosti. Komunikační prostředky pastorace děkana Jana Paulyho, Moderní dějiny 26, 2018, s. 45-66.
 • Skořepová, Markéta, „Ochránkyně sirotků a vdov.“ Ovdovění a osiření v textech kramářských písní, Historie – Otázky – Problémy 9, 2017, č. 1, s. 175-184.
 • Těsnohlídek, Jakub – Duffek, Petr – Těsnohlídková, Kateřina – Prachařová, Marie – Skořepová, Markéta – Janoušek, Tomáš – Stančíková, Michaela, Výsledky archeologického výzkumu Palackého náměstí v Počátkách (okres Pelhřimov), Archaeologia historica 42, 2017, s. 669-690.
 • Skořepová, Markéta – Grulich, Josef, Palingamní sňatky na území českobudějovické diecéze ve srovnávací perspektivě. Farnosti České Budějovice a Nový Rychnov, 1786-1825, Historická demografie 41, 2017, s. 151-171.
 • Skořepová, Markéta, Poručníci, kmotři a zástupci osiřelých dětí ve venkovské společnosti první poloviny 19. století, Opera Historica 17, 2016, s. 69-84.
 • Skořepová, Markéta, Kmotrovství jako badatelský problém. K sociálním dějinám raného novověku a 19. století, Český časopis historický 114, 2016, s. 58-82.
 • Grulich, Josef – Skořepová, Markéta, Rodinná kontinuita a venkovské hospodářství. Držba poddanských usedlostí v 17. až 19. století jako historiografický problém, Český časopis historický 113, 2015, s. 50-75.
 • Skořepová, Markéta, Osiřelé děti ve venkovské společnosti. Směry zahraniční historiografie a inspirace pro české bádání, Historická demografie 37, 2013, s. 51-78.
 • Grulich, Josef – Skořepová, Markéta, Cesta z Pelhřimova do Benátek a zpět za 941 dní. Vandr Václava Pokorného v letech 1827–1829, Historická demografie 37, 2013, s. 169-196.
 • Skořepová, Markéta, Vdovství v tradiční venkovské společnosti (přehled bádání). Historická demografie 35, 2011, s. 1-31.
 • Skořepová, Markéta, Gruntovní knihy první poloviny 19. století na příkladu panství Nový Rychnov. Archivní časopis 60, 2010, s. 344-360.
 • Skořepová, Markéta, Struktura venkovských domácností v Novém Rychnově v první polovině 19. století. Historická demografie 32, 2008, s. 57-104.

 

Články v ostatních odborných časopisech

 • Skořepová, Markéta, Ovdovění a osiření v prostředí českého venkova pohledem historiografie. Východočeské listy historické 32, 2014, s. 157-168.
 • Skořepová, Markéta, Gruntovní knihy 19. století a možnosti jejich využití  (na příkladu panství Nový Rychnov), Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd společenských 17, 2010, s. 48-72.

 

Články ve sbornících

 • Skořepová, Markéta, Nově objevený špalíček kramářských písní v pelhřimovském muzeu, Vlastivědný sborník Pelhřimovska 26, 2020, s. 132–164.
 • Skořepová, Markéta, Pelhřimovské pivovary / Die Brauereien  von Pelhřimov, in: Lubomír Anděl (ed.), Muzea a památková Péče. Museen und Denkmalpflege. Sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference, Havlíčkův Brod 2013, s. 147-178.
 • Skořepová, Markéta, Vlastivědné sborníky na Pelhřimovsku, in: Jaroslav Pánek – Eva Procházková (edd.), Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii (Vlašim 24. – 25. listopadu 2011), Benešov – Vlašim 2012, s. 147-154.
 • Skořepová, Markéta, Stereotypy vdovství a vdovectví v tradiční venkovské společnosti, in: Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd.), Utváření identity ve vrstvách paměti (=Opera Historica 15), České Budějovice 2011, s. 283-321.
 • Skořepová, Markéta, Veselé vdovy? Sňatek jako životní strategie ovdovělých venkovských žen. (Jižní Čechy, 1. polovina 19. století), in: Ondřej Felcman (ed.), Historie 2008. Sborník prací ze 14. celostátní studentské vědecké konference konané 5. a 6. března 2009 v Hradci Králové, Hradec Králové 2009, s. 175-198.

 

Popularizační texty

 • Skořepová, Markéta, Furianti a furiantky, in: Naši furianti - program činohry Národního divadla, Praha 2023, s. 46-53.
 • Skořepová, Markéta, Vyhladovělá země. Český hladomor 1777-1772. Dějiny a současnost 49, 2017, č. 5, s. 18-20.
 • Skořepová, Markéta, Dějiny dějin dětství, in: Hana Vondrů (ed.), Umění KÝČE, Pelhřimov 2016, s. 51-60. http://www.muzeumpe.cz/a%2022_16/umeni_kyce.pdf

Aktuální rozvrhInformace

ORCID: 0000-0003-2662-3137

Scopus Author ID: 55227740900

 

Nové a nejnovější dějiny I

 

Dějiny „dlouhého“ 19. století (1789/1815–1914/1918)

seminář

Zimní semestr 2023/2024

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

 

Požadavky k zápočtu:

 • Aktivní účast v seminářích – zpracování a prezentace referátů, případně koreferátů; zapojení do diskuze k tématům, povolené maximálně 3 absence.
 • Dva zápočtové testy (minimální úspěšnost 70 %). Student má možnost napsat jeden opravný test (=pokud neuspěje v jednom z testů v řádném termínu). Testy se budou psát mimo obvyklé termíny seminářů; termíny budou upřesněny začátkem října.
 • Odevzdání seznamu 12 titulů prostudované odborné literatury a vybraných edic pramenů (rozvržení četby uvedeno níže). Znalost vybraných titulů bude prověřena ústním pohovorem před udělením zápočtu.
 • Odevzdání dvou esejů – recenzí na libovolné knihy ze seznamu literatury, každý v rozsahu 2–3 NS   

 

 

 1. 10. Úvodní seminář – 19. století v historiografii

 

 

 1. 10. Fenomény 19. století

demografický vývoj, urbanizace, industrializace, liberalismus, nacionalismus, socialismus, komunismus, feminismus, antisemitismus, kolonialismus, pacifismus, sekularizace

 • Abramsová, L., Zrození moderní ženy. Evropa 1789–1918, Brno 2005.
 • Bayly, Ch. A., Zrod moderního světa 1780–1914, Brno 2019.
 • Brown, A., Vzestup a pád komunismu, Brno 2011.
 • Dokoupil, L. – Nesládková, L. – Lipovski, R., Populace Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace (od 60. let 19. století do první světové války), Ostrava 2014.
 • Fasora, L., Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870-1914, Praha 2008.
 • Gellner, E., Národy a nacionalismus, Praha 1993.
 • Goody, J., Proměny rodiny v evropské historii. Historicko-antropologická esej, Praha 2006.
 • Hanuš, J., Historie moderní doby, Brno 2004.
 • Hanuš, J. – Hloušek, V., Předminulé století: Evropa v politice a kultuře 19. století, Brno 2019.
 • Horská, P. – Maur, E. – Musil, J., Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha 2002.
 • Hroch, M., V národním zájmu. Požadavky a cíle evropských národních hnutí devatenáctého století ve srovnávací perspektivě, Praha 1999.
 • McLeod, H., Sekularizace v západní Evropě (1848-1914), Brno 2008.
 • Kárník, Z. (ed.), K novověkým sociálním dějinám českých zemí II. Z dob rakouských a předlitavských 1848-1918, Praha 1998.
 • Paulinyi, Á., Průmyslová revoluce. O původu moderní techniky, Praha 2003.
 • Štaif, J., Modernizace na pokračování. Společnost v českých zemích (1770–1918), Praha 2020.
 1. 10., 26. 10., 2. 11. Umělecké proudy 19. století I, II, III

empír a biedermeier, romantismus a historizující slohy, impresionismus, secese, moderní umění – ismy, nové umělecké prostředky a materiály: literatura, hudba, architektura, výtvarné umění, plastika, fotografie v evropském a českém kontextu

 • Gombrich, E. H., Příběh umění, Praha 1989.
 • Historická fotografie (sborník)
 • Hrčková, N. (ed.), Dějiny hudby V. Hudba 19. století, Praha 2011.
 • , Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814-1848, Praha 2008.
 • Kučera, M., Kultura v českých dějinách 19. století. Ke zrodu, genezi a smyslu avantgard, Praha 2011.
 • Marek, J., Česká moderní kultura, Praha 1998.
 • Pijoan, J., Dějiny umění 8-9, Praha 1990, 2000.
 • Vybíral, J., Česká architektura na prahu moderní doby. Devatenáct esejů o devatenáctém století, Praha 2002.
 • Vybíral, J., Století dědiců a zakladatelů, Praha 1999.
 • Wittlich, , Umění a život – doba secese, Praha 1986.
 • Zatloukal, P., Architektura 19. století, Praha 2001.

 

 

 1. 11. Národ sobě!

exkurze do Prahy (Národní muzeum, Národní Galerie, Národní divadlo, Nové Město); v případě neúčasti na exkurzi vypracování písemného referátu

 

 

 1. 11. Obraz národa a monarchie a jejich symboly

české historické mýty a stereotypy (přehled), nejlepší synové a dcery národa, Rukopisy, Národní divadlo a Národní muzeum, český lid – role venkova v národním obrození, představitelé monarchie – Franz Josef, Franz Ferdinand, Alžběta-Sissi, císař na veřejnosti, státní znak a státní hymna; osobnosti domácí politiky Karel kníže Schwarzenberg, Havlíček, Palacký, Rieger, Radecký

 • Galandauer, J. – Honzík, M., Osud trůnu habsburského, Praha 1986.
 • Hamannová, B., Alžběta. Císařovna proti své vůli, Praha 1997.
 • Havel, A. – Romaňák, A., Maršál Radecký, Praha 2000.
 • Macura, V., Český sen, Praha 1998.
 • Rak, J., Bývali Čechové. České historické mýty a stereotypy, Praha 1994.
 • Rak, J., Zachovej nám, Hospodine. Češi v Rakouském císařství 1804–1918, Praha 2013.
 • Sak, R., Rieger, Příběh Čecha devatenáctého věku, Semily 1993.
 • Šolle, Z., Století české politiky. Od Palackého k Masarykovi, Praha 1998.
 • Štaif, J., František Palacký. Život, dílo, mýtus, Praha 2009.
 • Urban, O., Česká společnost 1848-1918, Praha 1982.
 • Winkelhoferová, M., Viribus unitis. Císař a jeho dvůr. Nový pohled na Františka Josefa, Praha 2011.

 

 1. 11., 30. 11., 7. 12.

Světové události I, II, III

Rusko, Ukrajina, Balkán, Spojené státy Americké v 19. století, vznik národních států ve Střední a Jižní Americe, Afrika, Osmanská říše/Turecko, Čína, Japonsko, Indie

 • edice Dějiny států NLN
 • Hutečka, J., Země zborcená krví. Americká občanská válka 1861-1865, Praha 2008.
 • Nerad, F. Búrská válka, Praha 2004.
 • Opatrný, J., Poslední indiánské války, Praha 1990.
 • Opatrný, J., Stát osamělé hvězdy a mexicko-americká válka, Praha 2002.
 • Palmer, A., Úpadek a pád Osmanské říše, Praha 1996.
 • Pernes, J., Maxmilián. Mexický císař z rodu Habsburků, Praha 1997.
 • Said, W., Orientalismus. Západní koncepce Orientu, Praha 2009.
 • Veber, V., Mikuláš II. a jeho svět. Rusko 1894-1917, Praha 2000.

 

 

 1. 12. První světová válka – práce s egodokumenty

 

bojiště a zázemí, život na frontě, válečná technika, plány a strategie, politika a loajalita, české legie, válečníci a hrdinové; práce s egodokumenty

 • Dufek, R., Velká válka 1914-1918, Brno 2014.
 • Englund, P., Válka a naděje. Osobní příběhy z I. světové války, Brno 2014.
 • Hutečka, J., Muži proti ohni. Motivace, morálka a mužnost českých vojáků Velké války, Praha 2016.
 • Kvaček, R., První světová válka a česká otázka, Praha 2013.
 • Lenderová M., Halířová M., Jiránek T., Vše pro dítě! Válečné dětství 1914-1918, Praha-Litomyšl 2015.
 • Sak, R., Anabáze. Drama československých legionářů v Rusku (1914-1920), Praha 1996.
 • Šedivý, I., Češi, české země a Velká válka 1914-1918, Praha 2014.
 • Vácha, D., Ostrovy v bouři: každodenní život československých legií v ruské občanské válce (1918-1920), Praha 2016.

 

 

 1. 12. Obraz 19. století v krásné literatuře a dobovém tisku / každodennost 19. století

práce s literárními a obrazovými prameny

 

 

Základní literatura (nutno prostudovat alespoň 5 titulů)

Bacci, M. L., Populace v evropské historii, Praha 2003.

Bayly, C. A., Zrod moderního světa 1780–1914: Globální spojitosti a srovnání, Brno 2019.

Cerman, I., Habsburkové 1740-1918. Vznikání občanské společnosti, Praha 2016.

Gellner, E., Nacionalismus, Praha 2003.

Gellner, E., Národy a nacionalismus, Praha 1993.

Hamannová, B., Hitlerova Vídeň. Diktátorova učednická léta, Praha 1999.

Hanuš, J. – Hloušek, V., Předminulé století: Evropa v politice a kultuře 19. století, Brno 2019.

Hanuš, J., Historie moderní doby, Brno 2004.

Hobsbawm, E. J., Národy a nacionalismus od roku 1780, Brno 2000.

Hroch, M. (ed.), Pohledy na národ a nacionalismus, Praha 2004.

Hroch, M., Na prahu národní existence, Praha 1999.

Hroch, M., Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů, Praha 2009.

Hroch, M., V národním zájmu. Požadavky a cíle evropských národních hnutí devatenáctého století ve srovnávací perspektivě, Praha 1999.

Charle, Ch., Intelektuálové v Evropě 19. století, Brno 2004.

Kořalka, J., Češi v habsburské říši a Evropě 1815-1914. Sociálně-historické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky, Praha 1996.

Křen, J., Dvě století střední Evropy, Praha 2005, s. 51-354.

Kvaček, R., První světová válka a česká otázka, Praha 2013.

Marek, J., Česká moderní kultura, Praha 1998.

Rak, J., Zachovej nám, Hospodine. Češi v Rakouském císařství 1804-1918, Praha 2013.

Řezník, M., Formování moderního národa (Evropské „dlouhé“ 19. století), Praha 2003.

Sked, A., Úpadek a pád habsburské říše, Praha 1995.

Šedivý, I., Češi, české země a Velká válka 1914-1918, Praha 2001.

Štaif, J., Modernizace na pokračování. Společnost v českých zemích (1770-1918), Praha 2020.

Štaif, J., Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851, Praha 2005.

Urban, O., Česká společnost 1848-1918, Praha 1982.

Urban, O., Kapitalismus a česká společnost, K otázkám formování české společnosti v 19. století, Praha 20032.

 

Doporučená Literatura (nutno prostudovat alespoň 5 titulů)

Abramsová, L., Zrození moderní ženy. Evropa 1789-1918, Brno 2005.

Ambrose, S. E., Dlouhá železná stuha, Praha 2003.

Anderson, B., Představy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismu, Praha 2008.

Bade, K. J., Evropa v pohybu. Evropské migrace dvou staletí, Praha 2004.

Bahenská, M. a kol., Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná. O ženské práci, České Budějovice 2017.

Bahenská, M., Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století, Praha 2005.

Balík, S.Fasora, L. –  Hanuš, J. – Vlha, M., Český antiklerikalismus, Praha 2015.

Bednář, K., Rozmístění průmyslu v českých zemích na počátku 20. století (1902), Praha 1970.

Beller, S., The Habsburg Monarchy 1815–1918, Cambridge 2018.

Bek, P.– Hlavačka, M., Ringhofferové: Rodina a podnikání, Praha 2020.

Benešová, M., Česká architektura v proměnách dvou století, Praha 1984.

Bezecný, Zdeněk, Příliš uzavřená společnost. Orličtí Schwarzenbergové a šlechtická společnost v Čechách v druhé polovině 19. a na počátku 20. století, České Budějovice 2005.

Bocková, G., Ženy v evropských dějinách. Od středověku do současnosti, Praha 2007.

Bojda, M., Filosofie Národního divadla a Miroslav Tyrš: Příspěvek k dějinám českého myšlení 19. století, Praha 2021.

Brádlerová, D., Vojáci nebo podnikatelé?: Hospodářské a finanční aktivity československých legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři, Praha 2018.

Braudel, F., Dynamika kapitalismu, Praha 1998.

Brown, A., Vzestup a pád komunismu, Brno 2011.

Budil, I., Válka Zuluů. Britsko-zulská válka v roce 1879, Praha 2006.

Burrow, J. W., Krize rozumu. Evropské myšlení 1848-1914, Brno 2003.

Caitlín Rábová, Š., Tuberkulóza a společnost Obrazy nemoci v 19. a 20. století Pardubice 2021.

Cameron, R., Stručné ekonomické dějiny světa, Praha 1996.

Cannadine, D., Victorious Century: The United Kingdom, 1800-1906, London 2018.

Cohen, G. B., Němci v Praze 1861-1914, Praha 2000.

Cohen, G. B., Vzdělání a střední třída v císařském Rakousku 1848–1918, Praha 2022.

Corbin, A., Na stopě neznámému. Znovunalezený svět Louise-Francoise Pinagota 1798-1876, Praha 2007.

Corbin, A., Narcis a miazma. Pach a společenské představy 18. a 19. století, Praha 2004.

Corbin, A., Vesnice „kanibalů“, Praha 2011.

Cornwell, B., Waterloo: historie čtyř dnů, tří armád a tří bitev, Praha 2018.

Croce, B., Evropa v XIX. století, Praha 1938.

Černý, V., Vývoj a zločiny panslavismu, Praha 1995.

Dawson, Ch., Bohové revoluce. Praha 1997.

Doubek, V., Česká politika a Rusko 1848-1914, Praha 2004.

Drápala, D. (ed.), Stopy lidského umu. Předindustriání technické provozy na území někdejšího panství Rožnov, Brno 2023.

Ebl, P. B., Generál Bagration, Praha 2010.

Ebl, P. B., Maršál Bernadotte: Z bitevního pole na královský trůn, Praha 2015.

Ebl, P. B., Talleyrand: Muž, který podvedl i Ďábla, Praha 2011.

Ebl, P. B., Wellington: Britský buldok s tváří gentlemana, Praha 2019.

Eisenmenger, V., Paměti osobního lékaře Františka Ferdinanda: Nejtěžší roky následníka trůnu, Praha 2019.

Eksteins, M., Svěcení jara. Velká válka a zrození moderní doby, Praha 2019.

Ellis, G., Napoleon, Praha-Litomyšl 2002.

Englund, P., Válka a naděje. Osobní příběhy z I. světové války, Brno 2014.

Evans, Richard J., The Pursuit of Power: Europe, 1815-1914, London 2016.

Fabini, P. - Klečacký, M. - Zouzal, T., Zemědělská rada pro Království české 1873-1918, Praha 2015.

Fahr-Beckerová, G., Secese, Praha 2007.

Faltus, J. - Průcha, V., Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20. století. Praha 1996.

Fasora L., (ed.), Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851-1914, Brno 2007.

Fasora, L., Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870-1914, Praha 2008.

Fasora, L., Josef Hybeš (1850-1921): život, dílo a mýtus, Praha 2017. 

Fasora, L. - Hanuš, J. – Malíř, J. (edd.), Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století, Brno 2008.

Fasora, L. - Hanuš, J. – Malíř, J. (edd.), Moravské vyrovnání z roku 1905, Brno 2006.

Fejtö, F., Rekviem za mrtvou říši. O zkáze Rakouska-Uherska, Praha 1998.

Ferguson, N., Britské impérium. Cesta k modernímu světu, Praha 2007.

Ferguson, N., Civilizace. Západ a zbytek světa, Praha 2014.

Ferguson, N., Nešťastná válka, Praha 2003.

Ferguson, N., Válka světa. Dějiny věku nenávisti, Praha 2008.

Ferguson, N., Vzestup peněz, Praha 2001.

Ferro, M., Dějiny kolonizací. Od dobývání až po nezávislost 13.-20. století, Praha 2007.

Figes, O., Lidská tragédie. Ruská revoluce 1891-1924, Praha-Plzeň 2000.

Floss, P., Proměny vědění, Praha 1987.

Flügge, Manfred, Století Mannových, Brno 2017.

Fontana, J., Evropa před zrcadlem, Praha 2001.

Frankl, M., „Emancipace od židů.“ Český antisemitismus na konci 19. století, Praha-Litomyšl 2008.

Fučíková, R., Historie Čechů v USA, Praha 2019.

Furet, F., Člověk romantismu a jeho svět, Praha 2010.

Galandauer, J., 2. 7. 1917 - bitva u Zborova. Česká legenda, Praha 2002.

Galandauer, J. - Honzík, M., Osud trůnu habsburského, Praha 1986.

Galandauer, J., František Ferdinand d´Este. Následník trůnu, Praha 2000.

Galaš, R., Československé četnictvo 1918–1929, Praha 2019.

Gilbert, F. - Large, D. C., Konec evropské éry. Dějiny Evropy 1890-1990, Praha 2003.

Gilbert, M., První světová válka. Úplná historie, Praha 2005.

Godsey, W. D., The Sinews of Habsburg Power. Lower Austria in a Fiscal-Military State

1650–1820, Oxford 2018.

Gombár, E., Moderní dějiny islámských zemí, Praha 1999.

Goody, J., Proměny rodiny v evropské historii. Historicko-antropologická esej, Praha 2006.

Graubard, S., Prezidenti. Proměna instituce amerického prezidenta od Theodora Roosevelta

k Georgi W. Bushovi, Praha 2008.

Grulich, J., Migrace městského a vesnického obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750-1824, České Budějovice 2013.

Grulich, J., Migrační strategie. Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století, České Budějovice 2018.

Gwynne, S. C., Říše letního měsíce: vzestup a pád národa Komančů, Praha 2019. 

Habibová, C., Francouzská galantnost, Praha 2009.

Hamannová, B., Alžběta. Císařovna proti své vůli, Praha 1997.

Hamannová, B., Bertha von Suttner: Život pro mír, Praha 2006.

Hamannová, B., Rudolf. Korunní princ a rebel, Praha 1993.

Hanuš, J. – Fasora, L. – Malíř, J. (edd.), Člověk na Moravě v 19. století, Brno 2004.

Hanzal, J., Od baroka k romantismu, Praha 1987.

Haubelt, J., České osvícenství, Praha 20042.

Havel, A. – Romaňák, A., Maršál Radecký, Praha 2000.

Herre, F., Metternich, Praha 1996.

Heere, F., Než se začalo psát 1900. V obavách ze zániku i s vírou v pokrok, Praha 1999.

Heere, F., Radecký. Nejoblíbenější polní maršálek rakouské armády a jeho pohnutá doba, Praha 1997.

Heřtová, Y., Pokořená revoluce. Praha 1977.

Heřtová, Y., Zákopová válka, Praha 1988.

Hlavačka, M. – Pečenka, J., Trojspolek. Německá, rakousko-uherská a italská zahraniční politika před rokem 1914, Praha 1999.                               

Hlavačka, M., Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce, Praha 1990.

Hlavačka, M., Jubilejní výstava 1891, Praha 1991.

Hlavačka, M., Podivná aliance, Praha 1987.

Hlavačka, Milan a kol., S Bohem za císaře a vlasť!: Čeští důstojníci ve válkách let 1848–1849,

     Praha 2018.

Hlavačka, M. - Raška, J., Symboly doby: Historické eseje, Praha 2019.

Hlavačka, M. - Pečenka, M., Trojspolek. Německá, rakousko-uherská a italská zahraniční politika před 1. světovou válkou, Praha 1999.

Hlavačka, M., Zlatý věk české samosprávy. Samospráva a její vliv na hospodářský, sociální a intelektuální rozvoj Čech 1862-1913, Praha 2006.

Hlavačka, M. – Bek, P. a kol., Rodinné podnikání v moderní době, Praha 2018.

Hlavačka, M. a kol., Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939.

Ideje, legislativa, instituce, Praha 2015.

Hof, U. im, Evropa a osvícenství, Praha 2001.

Hobsbawm, Eric, Primitivní rebelové, Praha 2023.

Hojda, Z. - Ottlová, M. - Prahl, R., Útisk, charita, vyloučení. Sociální 19. století, Praha 2015.

Hojda, Z. - Ottlová, M. - Prahl, R. (eds.), Světlo, stíny a tma v české kultuře

 1. století, Praha 2018.

Hojda, Z. – Pokorný, J., Pomníky a zapomníky, Praha 1997.

Horská, P. a kol., Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 19982.

Horská, P. – Maur, E. – Musil, J., Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha 2002.

Horská-Vrbová, P., Kapitalistická industrializace a středoevropská společnost, Praha 1978.

Hrčková, N. (ed.), Dějiny hudby V. Hudba 19. století, Praha 2011.

Hrdina, M. - Piorecká, K. - Bendová, E., Pochopit vteřinu: prožívání času v české kultuře

 1. století, Praha 2019.

Hroch, M., Buržoazní revoluce v Evropě, Praha 1981.

Hroch, P. - Lukeš, Z., Praha na prahu moderny. Velký průvodce po architektuře

     1850–1900, Praha 2017.

Hutečka, J. – Kohoutová, J. – Pavlíčková, R., Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti, Praha 2012.

Hutečka, J., Muži proti ohni. Motivace, morálka a mužnost českých vojáků Velké války, Praha 2016.

Hutečka, J., Země zborcená krví. Americká občanská válka 1861-1865, Praha 2008.

Chalupa, J., Don Carlos a ti druzí. Karlistické války ve Španělsku v letech 1833-1876, Praha 2008.

Illies, F., 1913: Léto jednoho století, Brno 2013.

Jakubec, I. – Jindra, Z., Dějiny hospodářství českých zemí (Od počátků industrializace do konce habsburské monarchie), Praha 2006.

Janák, J., Dějiny Moravy III/1, Brno 1999.

Janák, J., Morava v národním a politickém ruchu 19. století, Brno 2007.

Janata, M. - Brix, M., Velkoměsta v 19. a 20. století – křižovatky změn: urbanistické

     strategie v komparativní perspektivě, Zlín 2016.

Janda, K. a kol., Výzva demokracie. Systém vlády v USA, Praha 1997.

Jelínek, M., Válka na Jadranu 1914–1918, Praha 2019.

Jenkins, R., Gladstone. Portrét politika viktoriánské Anglie, Praha 2000.

Jindra, Z. - Jakubec, I., Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie, Praha 2015.

Jiroušek, B., Antonín Rezek, České Budějovice, 2002.

Jiroušek, B., Jaroslav Goll. Role historika v české společnosti, České Budějovice 2006.

Jiroušek, B. - Josef Kalousek: historik v národní společnosti druhé poloviny 19. století,

Praha 2018. 

Johanides, J., František Martin Pelcl, Praha 1981.

Johnson, P., Dějiny amerického národa, Praha 2000.

Johnson, P., Dějiny anglického národa, Praha 2012.

Johnson, P., Dějiny křesťanství, Praha 1999.

Johnson, P., Napoleon, Praha 2015.

Johnson, P., Dějiny židovského národa, Praha 1996.

Johnson, P., Zrození moderní doby. Devatenácté století, Praha 1998.

Jourdin, M. M. du, Evropa a moře, Bratislava 1994.

Judd, D., Impérium. Britská imperiální zkušenost od roku 1765 do současnosti, Praha 1999.

Kadlec, J., Přehled českých církevních dějin II, Praha 1991.

Kagan, R., Nebezpečný národ I. Zahraniční politika USA 1700-1900, Praha 2008.

Kárník, Z. (ed.), K novověkým sociálním dějinám českých zemí II. Z dob rakouských a předlitavských 1848-1918, Praha 1998.

Kárníková, L., Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914, Praha 1965.

Kazbunda, K., České hnutí roku 1848, Praha 1929.

Kazbunda, K., Otázka česko-německá v předvečer velké války, Praha 1995.

Kissinger, H., Obnovení světového řádu. Metternich, Castlereagh a otázka míru 1812-1822,

Praha 2009.

Kissinger, H., Umění diplomacie, Praha 1997.

Kladiwa, P. – Pokludová, A., Hans Kudlich (1823-1917). Cesta života a mýtu, Ostrava 2012.

Klečacký, M. – Kahuda, J. – Koblasa, P. – Lutovská, P., Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849-1918. Praha 2020.

Klečacký, M., Úředník sluhou mnoha pánů? Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848-1948, Praha 2019.

Klečacký, M., Poslušný vládce okresu: Okresní hejtman a proměny státní moci v Čechách v letech 1868-1938, Praha 2021.

Klíma, A., Češi a Němci v revoluci 1848-1849, Praha 1994.

Kodet, R., Rakousko-Uhersko a Osmanská říše před první světovou válkou, Plzeň 2015.

Kokešová, H., Eduard Albert (1841-1900). Český intelektuál ve Vídni, Praze 2014.

Kol., Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814-1848, Praha 2008.

Kol., Mlhy na Chlumu. Prusko-rakouská válka v optice moderní historiografie, Hradec Králové 2018.

Kořalka, J., František Palacký, Praha 1998.

Kosatík, P., České snění, Praha 2010.

Kraus, I., Fyzikové ve službách průmyslové revoluce, Praha 2012.

Křen, J., Historické proměny češství, Praha 1992.

Křivský, P. – Skřivan, A. Moře, objevy, staletí, Praha 1980.

Křivský, P. – Skřivan, A., Do nitra kontinentů, Praha 1988.

Křivský, P. – Skřivan, A., Opožděná expanze. Koloniální výboj Německa a Itálie 1870-1918, Praha 1977.

Křivský, P. – Skřivan, A., Století odchází. Světla a stíny „belle époque“, Praha 1982.

Křížová, M., Otroctví v Novém světě od 15. do 19. století, Praha 2013.

Kučera, M., Identity v českých zemích 19. a 20. století, Praha 2012.

Kučera, M., Kultura v českých dějinách 19. století. Ke zrodu, genezi a smyslu avantgard, Praha 2011.

Kulhánek, I., Klopýtání přes budoucnost. Od vídeňského kongresu 1815 k Evropě 2005, Praha 2008.

Kutnar, F., Obrozenské vlastenectví a nacionalismus. Příspěvek k národnímu a společenskému obsahu češství doby obrozenské, Praha 2003.

Kybalová, L., Dějiny odívání. Doba turnýry a secese, Praha 2006.

Kybalová, L., Dějiny odívání. Od empíru k druhému rokoku, Praha 2004.

Landes, D. S., Bohatství a bída národů. Proč jsou někteří tak bohatí a někteří tak chudí, Praha 2004.

Langewiesche, D., Der gewaltsame Lehrer. Europas Kriege in der Moderne, München 2019.

Leubnerová, Š. (ed.), Umění 19. století: od klasicismu k romantismu: průvodce expozicí

     Sbírky umění 19. století Národní galerie v Praze v Salmovském paláci, Praha 2016. 

Lenderová, M., Dcera národa. Tři životy Zdeňky Havlíčkové, Praha 2013.

Lenderová, M., K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století, Praha 20172.

Lenderová, M – Jiránek, T. – Macková, M., Z dějin české každodennosti. Život v 19. století,

Praha 2009.

Lenderová, M. – Rýdl, K., Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století, Praha-Litomyšl 2006.

Lenderová, M. –  Halířová, M.Jiránek, T., Vše pro dítě! Válečné dětství 1914-1918, Praha-Litomyšl 2015.

Lenderová, M. a kol., Ženy s kufříkem a nadějí. Porodní báby a asistentky v českých zemích od poloviny 19. do poloviny 20. století, Praha 2020.

Loewenstein, B., Otto von Bismarck, Praha 1968.

Loewenstein, B., Projekt moderny, Praha 1995.

Longworth, Ph., Dějiny impéria. Sláva a pád ruských říší, Praha 2008.

Lorenzová, H. – Petrasová, T. (edd.), Fenomén smrti v české kultuře 19. století, Praha 2001.

Lorenzová, H. – Petrasová, T. (edd.), Salony v české kultuře 19. století. Sborník z příspěvků

z 18. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha 1999.

Lunáček, J., Rakouské vojenské zdravotnictví za napoleonských válek, Olomouc 2018.

Lustigová, M., Karel Kramář. První československý premiér, Praha 2007.

Macura, V., Český sen, Praha 1998.

Macura, V., Znamení rodu a české sny, Praha 2015.

Machalíková, P. - Petrasová, T. - Winter, T., Zrození lidu v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 28. února - 2. března 2019, Praha 2020

Machovcová, M. - Machovec, M., Utopie blouznivců a sektářů, Praha 1960.

Machovec, M., Tomáš G. Masaryk, Praha 1968.

Madl, C. – Tinková, D. (ed.), Francouzský švindl svobody, Praha 2012.

Malia, M., Lokomotivy dějin. Revoluce a utváření moderního světa, Brno 2009.

Malíř, J., Od spolků k moderním politickým stranám, Brno 1996.

Manfred, A. Z., Napoleon Bonaparte, Praha 19903.

Marek, P. – Lupčo, M., Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století, Brno 2012.

Markus, S., Jiní viktoriáni: Studie o sexualitě a pornografii v Anglii v polovině 19. století, Praha 2022.

Matějček, J. – Machačová, J., Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914, Opava 2002.

McCullough, D., Státník a prezident John Adams, Praha 2005.

McLeod, H., Náboženství a lidé západní Evropy (1789-1989), Brno 2007.

McLeod, H., Sekularizace v západní Evropě (1848-1914), Brno 2008.

Miller, M. L. - Míčková, K., Moravští Židé v době emancipace Praha 2015.

Míka, Z., Praha průmyslová, Rozvoj pražské aglomerace do zániku Rakouska-Uherska, Praha 2021.

Mejdřická, K., Listy ze stromu svobody, Praha 1989.

Mommsen, W., Bismarck, Olomouc 1995.

Montanelli, I., Garibaldi, Praha 1977.

Myška, M., Rytíři průmyslové revoluce, Ostrava 1992.

Navrátil, I. (ed.), F. L. Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století, Semily 2003.

Nebřenský, Z. – Gecko, T. – Herc, S., Blahodárná monarchie. Vláda, podnikatelé a sociální politika 1867–1914, Praha 2022.

Nekula, M., Smrt a zmrtvýchvstání národa: sen o Slavíně v české literatuře a kultuře, Praha 2017. 

Nerad, F. Búrská válka, Praha 2004.

Nešpor, Z. R., Náboženství na prahu nové doby. Česká lidová zbožnost 18. a 19. století, Ústí n. L. 2006.

Opat, J., Filozof a politik T. G. Masaryk 1882-1893, Praha 1990.

Opatrný, J., Amerika prezidenta Granta, Praha 2019.

Opatrný, J., Poslední indiánské války, Praha 1990.

Opatrný, J., Stát osamělé hvězdy a mexicko-americká válka, Praha 2002.

Opatrný, J., Válka Severu proti Jihu, Praha 1998.

Opatrný, J., Viva Cuba Libre. Tři války za kubánskou nezávislost, Praha 2016.

Ossowska, M., Měšťanská morálka, Praha 2012.

Osterhammel, J., Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, München 2009.

Ottlová, M. - Pospíšil, M., Bedřich Smetana a jeho doba, Praha 1997.

Palmer, A., Úpadek a pád Osmanské říše, Praha 1996.

Paulinyi, Á., Průmyslová revoluce. O původu moderní techniky, Praha 2003.

Pavel, J., Dějiny umění v Československu, Praha 1978.

Pásztorová, B., Metternich a německá otázka v letech 1840–1848, Plzeň 2019.

Pěkný, T., Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha 1993.

Pernes, J., František Josef I.: Nikdy nekorunovaný český král, Brno 2011.

Pernes, J., Maxmiliám. Mexický císař z rodu Habsburků, Praha 1997.

Pernes, J., O trůn a lásku. Dramatický život a tragická smrt Františka Ferdinanda d´Este,

Praha 20142.

Pernes, J. Spiklenci proti Jeho Veličenstvu. Historie tzv. Spiknutí Omladiny v Čechách, Praha 20022.

Pešek, J., Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850-1920, Praha 1999.

Petráň, J. a kol., Počátky českého národního obrození 1770-1791, Praha 1989.

Petráň, J., Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic, Praha 2011.

Petráš, R., Cizinci ve vlastní zemi. Menšinové konflikty v moderní Evropě, Praha 2012.

Petrbok, V. - Petrasová, T. - Machalíková, P., Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století, Praha 2016.

Pijoan, J., Dějiny umění 8-9, Praha 1990, 2000.

Pipes, R., Dějiny ruské revoluce, Praha 1998.

Pipes, R., Rusko za starého režimu, Praha, 2004.

Pipes, R., Vlastnictví a svoboda, Praha 2008.

Piruchta, L., Guiseppe Garibaldi, Praha 1971.

Pokorná, M., Jedna hora vysoká je a druhá je nízká, Praha 2016.

Pokorná, M., Josef Němec: Neobyčejný muž neobyčejné ženy, Praha 2009.

Pokorný, J., Lidová výchova na přelomu 19. a 20. století, Praha 2003.

Polanyi, K., Velká transformace, Brno 2006.

Polišenský, J., Napoleon a srdce Evropy, Praha 1972.

Polišenský, J., Revoluce a kontrarevoluce v Rakousku 1848, Praha 1975.

Popper, K., Otevřená společnost a její nepřátelé I-II, Praha 1994-1995.

Prokš, P, Diplomacie a "Velká válka" 1914-1918/1919. Kapitoly o dějinách diplomacie za první

světové války v Evropě a na mírové konferenci v Paříži, Praha 2014.

Prokš, P., Konec říše Romanovců: mezinárodní souvislosti svržení carského režimu a revoluce

v Rusku (1880-1917), Praha 2018. 

Rádl, E., Válka Čechů s Němci, Praha 1993.

Rak, J., Bývali Čechové, Praha 1994.

Raková, S., Dobrodruzi, puritáni a Indiáni. Angličané v Novém světě, Praha 1998.

Raková, S., Podivná revoluce. Dlouhá cesta Američanů k nezávislosti (1763-1783), Praha 2005.

Raková, S., Víra, rasa, etnicita v koloniální Americe, Praha 2005.

Rákosník, J. - Spurný, M. – Štaif, J., Milníky moderních českých dějin: Krize konsenzu a legitimity v letech 1848-1989, Praha 2018.

Randák, J., Kult mrtvých. Smrt a umírání v revoluci 1848, Praha 2008.

Rémond, R., Náboženství a společnost v Evropě, Praha 2003.

Res, D., Wellington: Vítěz od Waterloo, Praha 2018.

Reznikow, S., Frankofilství a česká identita (1848-1914), Praha 2008.

Ruggiero, G. de, Dějiny evropského liberalismu, Praha 1929.

Růžička, J., Maloměšťáci s otevřenou myslí. Obecní reprezentace Bučovic a Slavkova

(1850-1914), Brno 2017.

Rychlík, J., Mezi Vídní a Cařihradem I. Utváření balkánských národů, Praha 2009.

Řepa, M., Moravané nebo Češi? Vývoj českého národního vědomí na Moravě v 19. století,

Brno 2001.

Řezníčková, K., Študáci a kantoři za starého Rakouska. České střední školy v letech 1867-1918, Praha 2007.

Řezník, M., Za naši i vaši svobodu. Století polských povstání (1794-1863), Praha 2006.

Said,  E. W., Orientalismus. Západní koncepce Orientu, Praha 2009

Sak, R. - Bezecný, Z. Dáma z rajského ostrova. Sidonie Nádherná a její svět, Praha 2000.

Sak, R., Anabáze. Drama československých legionářů v Rusku (1914 - 1920), Praha 1996.

Sak, R., Josef Jungmann. Život obrozence, Praha 2007.

Sak, R., Miroslav Tyrš. Sokol, myslitel, výtvarný kritik, Praha 2012.

Sak, R., Rieger, Příběh Čecha devatenáctého věku, Semily 1993.

Sak, R., Salon dvou století. Anna Lauermannová-Mikschová a její hosté, Praha 2003.

Sandgruber, R. Rothschildové: Lesk a zkáza dynastie, Praha 2022.       

Scull, A., Šílenství a civilizace: Kulturní historie duševních chorob od bible po Freuda a od blázince k moderní medicíně, Praha 2019.

Secká, M., Jen Náprstková, prosím…: Neobyčejný život v dobových pramenech, Praha 2016.

Seibt, F. (ed.), Böhmen im 19. Jahrhundert. Vom Klassizismus zur Moderne, Berlin 1995.

Seibt, F., Německo a Češi. Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy, Praha 1996.

Shama, S., Občané. Kronika Francouzské revoluce, Praha 2004.

Scheufler, P., Praha 1848-1914. Čtení nad dobovými fotografiemi, Praha 1984.

Schorske, C. E., Vídeň na přelomu století, Brno 2000.

Schulze, H., Stát a národ v evropských dějinách, Praha 2003.

Sked, A., Metternich a Rakousko: pokus o hodnocení, Brno 2014.

Sklenář, K., Obraz vlasti. Příběh Národního muzea, Praha 2001.

Skořepová, M., Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov (1785-1855), České Budějovice 2016.

Skřivan, A., Císařská politika. Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice v letech 1906-1914, Praha 1996.

Skřivan, A. - Skřivan, A. ml. - Novotný, L. - Kočvar, J. - Kodet, R., Hra o Říši středu:

     politické a hospodářské zájmy Velké Británie a Německa v Číně, 1894-1914, Praha 2017.

Slavíčková, P., Kamerální účetnictví a jeho vývoj na území dnešního Česka, Praha 2022.

Slavík, B., Od Dobnera k Dobrovskému, Praha 1975.

Smyčka, V., Objevení dějin. Dějepisectví, fikce a historický čas na přelomu 18. a 19. století, Praha 2021.

Snyder, T., Obnova národů - Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569-1999, Polanka nad Odrou 2018.

Stellner, F., Poslední německý císař. Z německých dějin v epoše Viléma II., Praha 1995.

Stoklasová, H., Katolické přechodové rituály v českých zemích v „dlouhém“ 19. století, Pardubice 2017.

Stráníková, J., Výchova a vzdělávání dívek na cestě k moderní občanské společnosti. Genderové a sociální aspekty procesu socializace mládeže v období 1774–1868, Pardubice 2013.

Šantora, R. – Nosek, V. – Janov, S. – Dostál, V., Skautské století, Praha 2012.

Šedivý, I. – Bělina, P. – Vilím, J. – Vlk, J. (edd.), Napoleonské války a české země, Praha 2001.

Šedivý, J., Metternich kontra Napoleon, Praha 1998.

Šolle, Z., Století české politiky. Od Palackého k Masarykovi, Praha 1998.

Šolle, Z., Vojtěch Náprstek a jeho doba, Praha 1994.

Štaif, J., František Palacký. Život, dílo, mýtus, Praha 2009.

Štaif, J., Revoluční léta 1848-1849 a české země, Praha 1990.

Šusta, J., Dějiny Evropy v letech 1812-1870 I-II, Praha 1923-1924.

Šusta, J., Světová politika v letech 1871-1914 I-VI, Praha 1924-1931.

Schůtová, J a kol., Manželka, matka, tchyně: dochované památky a korespondence Kateřiny Fügnerové, Praha 2018.

Švankmajer, M., Čechy na sklonku napoleonských válek, Praha 2004.

Taraba, L., Prodané vítězství. Poslední válka za osvobození Itálie 1866, Praha 2014.

Taraba, L., Nebezpečný intrikán. Život Ch. M. Talleyranda, Praha 1995.

Taraba, L., Vídeňský kongres, Praha 2002.

Taylor, A. J. P., Bismarck, Praha 1998.

Taylor, A. J. P., Poslední století habsburské monarchie. Rakousko-Uhersko v letech 1809-1918, Brno 1998.

Telesko W. (ed.), Die Repräsentation der Habsburg-Lotringischen Dynastie in Musik, visuellen Medien und Architektur 1618–1918, Wien-Köln-Weimar 2017.

Tenorth, H.-E., Wilhelm von Humboldt. Bildungspolitik und Universitätsreform, Paderborn 2018.

Thiessová, A.-M., Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století, Brno 2007.

Tinková, D., Francouzská revoluce, Praha 2008.

Tinková, D., Jakobíni v sutaně, Praha 2011.

Tobolka, Z., Politické dějiny československého národa od r. 1848 až do dnešní doby I-IV, Praha 1932-1937.

Traub, H., Červencová revoluce francouzská a její ohlas v Evropě, Praha 1932.

Traub, H., Květnové spiknutí v Čechách r. 1849, Praha 1929.

Traub, H., Bouřlivý rok 1848 v Evropě, Praha 1928.

Traub, H., Fr. Palacký, Praha 1924.

Traub, H., Fr. L. Rieger, Praha 1922.

Uhlíř, D., Čas kongresů a tajných společností, Praha 2017.

Uhlíř, D., Slunce nad Slavkovem, Praha 1984.

Úchalová, E., Česká móda 1780-1870. Pro salon i promenádu, Praha 1999.

Úchalová, E., Česká móda 1870-1918. Od valčíku po tango, Praha 1997.

Urban, O., František Josef I., Praha 19992.

Urban, O., Kroměřížský sněm 1848-1849, Praha 1998.

Urban, O., Vzpomínka na Hradec Králové, Praha 1986.

Vácha, D., Bratrstvo. Všední a dramatické dny československých legií v Rusku (1914-1918), Praha 2015.

Vácha, D., Ostrovy v bouři: každodenní život československých legií v ruské občanské válce (1918-1920), Praha 2016.

Van Wyhe, J., Darwin: člověk, jeho veliká cesta a evoluční teorie, Praha 2018.

Veber, V., Mikuláš II. a jeho svět. Rusko 1894-1917, Praha 2000.

Vernon, J., Modern Britain. 1750 to the Present, Cambridge 20193.

Vídeňská, D., Malí aristokraté: Život ve šlechtické rodině v 19. století očima dítěte, Pardubice 2021.

Vlček, R., Impérium – stát – společnost: Proměny Ruska v 18. století, Praha 2021.

Vlček, T., Praha 1900, Praha 1986.

Vlha, M., Mezi starou vlastí a Amerikou. Počátky české krajanské komunity v USA 19. století, Brno 2015.

Vostřelová, V., Zkamenělá hudba. Tvorba architekta Bernharda Gruebera 1806–1882, Praha 2018.

Vošahlíková, P., Jak se žilo za časů Františka Josefa I., Praha 1996.

Vošahlíková, P., Rákoska v dílně lidskosti. Česká škola v 19. století očima účastníků, Praha 2016.

Vošahlíková, P., Zlaté časy české reklamy, Praha 1999.

Vybíral, J., Česká architektura na prahu moderní doby. Devatenáct esejů o devatenáctém století, Praha 2002.

Vybíral, J., Století dědiců a zakladatelů, Praha 1999.

Vybíral, J., Španělský a Německý sál na Pražském hradě v 19. století, Praha 2019.

Wandycz, P. S., Střední Evropa v dějinách (od středověku do současnosti), Praha 1998.

Wanner, M., Zrození impéria, Praha 2003.

Weithmann, M. W., Balkán. 2000 let mezi Východem a Západem, Praha 1996.

Winkelhoferová, M., Viribus unitis. Císař a jeho dvůr. Nový pohled na Františka Josefa, Praha 2011.

Wittlich, P., Česká secese, Praha 1982.

Wittlich, P., Umění a život - doba secese, Praha 1987.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1