PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 820
 • Místnost:
  023402030 pracovna pedagogů 030 - 2. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

 

 

Studium:

 • 2010–2015: doktorské studium oboru České dějiny, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov, 1785-1855.
   
 • 2010: rigorózní zkouška a obhajoba rigorózní práce Vdovy a vdovství ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov v první polovině 19. století, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
   
 • 2007–2009: magisterské studium Historie, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ukončeno obhajobou bakalářské práce Venkovské vdovy a jejich postavení v rámci rodinných a sociálních struktur. Situace na panství Nový Rychnov v první polovině 19. století
   
 • 2006–2009: bakalářské studium Archivnictví, Ústav archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ukončeno obhajobou bakalářské práce Kniha smluv novorychnovského panství z let 1799-1831.
   
 • 2004–2007: bakalářské studium Historie, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ukončeno obhajobou bakalářské práce Struktura venkovských domácností v první polovině 19. století.

 

Pracovní zkušenosti:

 • 2016–současnost: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – odborný asistent
 • 2012–2016: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – externí vyučující

 • 2009–současnost: Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o. – historik, etnograf, v letech 2015–2023 vedoucí Sbírkového a dokumentačního oddělení

 

Granty:

 • 2024–2026: GAČR 24-11382S Nalezenci. Péče o děti bez rodičů ve venkovském prostředí 19. století [Foundlings. Care for parentless children in the 19th-century country].
 • 2020–2022: GAČR 20-14957S Křestní a biřmovací praxe ve venkovské společnosti 19. století jako projev kulturní a sociální identity obyvatelstva [Baptismal and confirmation practice in the 19th-century rural society as a consequence of cultural and social identity of inhabitants].

 • 2019: Podpora tradiční lidové kultury v roce 2018, projekt Edice Kramářské písně z Pelhřimovska [navrhovatel Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o.].

 • 2017–2018: GAČR 17–17160S Proměny kmotrovství ve venkovském prostředí v průběhu 19. století (Nový Rychnov, 1800–1899) [The transformation of godparenthood in the rural environment in the 19th century (Nový Rychnov, 1800–1899)].

 

Studijní návštěvy:

 • 2022: École PopFam, La Rochelle
 • 2019: Paris, Sorbonne, workshop La confirmation : Un sacrament oublié ?

 

Účast na mezinárodních konferencích (výběr):

Rural History 2022 - Uppsala, ESHD Conference 2022 - Madrid, Convegno trienalle SIDeS 2021 – Milano; ESSHC 2021 – Leiden; Convegno trienalle SIDeS 2018 – Bologna; XVIII World Economic History Conference 2018 – Boston-Cambridge, USA; ESSHC 2016 – Valencia

 

Jazykové znalosti:

angličtina, francouzština

Tvůrčí činnost

 Odborné monografie

 • Skořepová, Markéta, Kramářské písně z Pelhřimovska, Pelhřimov 2019, 206 s.
 • Skořepová, Markéta, Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov, 1785-1855, České Budějovice 2016 (=Monographia historica 16), 432 s.
 • Skořepová, Markéta, Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o. Pelhřimov 2016, 372 s.

 

Kapitoly v odborných monografiích

 • Skořepová, Markéta, A Matter of Survival: Mortality and Social Status of Illegitimate Children in 19th Century Bohemian Rural Areas, in: Luca Mocarelli - Giulio Ongaro (eds.), Condicioni di vita e disuguaglianze. Una prospettiva storico-demografica, Udine 2022, s. 247-258.
 • Skořepová, Markéta, Une histoire sociale de la confirmation en Bohême (XVIIIe-XIXe siècle), in: Michaël Gasperoni - Vincent Gourdon (eds.), Le sacrement oublié. Histoire de la confimation XVIe - XXe siècle, Paris 2022, s. 155-172.
 • Skořepová, Markéta, Hospodaření poddaných a ekonomika velkostatku, in: Václav Bůžek (ed.), Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi, Praha 2020, s. 121–128.
 • Skořepová, Markéta, Naming Practice in the Traditional Rural Society in Bohemia in the 19th Century, in: Alessandra Samoggia – Francesco Scalone (edd.), La Famiglia tra mutamenti demografici e sociali, Udine 2019, s. 151–161.
 • Grulich, Josef – Skořepová, Markéta, "Zu Fuß oder zu Wagen." Arbeits- und Ehemigrationen an den Grenzen Südböhmens und Oberösterreichs vom 17. bis zum 19. Jahrhundert, Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs 25, Linz 2018, s. 169-196.
 • Skořepová, Markéta, Orphaned children in Bohemian rural society in the first half of the nineteenth century: care, co-residence and inheritance practices, in: Nicoleta Roman (ed.), Orphans and abandoned children in European history. Sixteenth to twentieth centuries, London-New York 2018, s. 219-250.
 • Skořepová, Markéta – Pavlíček, Tomáš W., Jan Pauly (1869-1944). Velkoměstský děkan, in: Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Tomáš W. Pavlíček a kol., Kněžské identity v českých zemích (1820-1938), Praha 2017, s. 131-148.
 • Skořepová, Markéta, Msgre Vaněk a Msgre Pauly – současníci, kolegové, rivalové, in: Kolektiv autorů, Msgre František Bernard Vaněk a Dr. Jan Fried – Dva pelhřimovské osudy, Pelhřimov 2015, s. 82-89.

 

Články v recenzovaných časopisech

 • Skořepová, Markéta, Příspěvek k vybavení venkovských usedlostí v 18. století na základě gruntovních knih panství Červená Řečice, Národopisný věstník 82, 2, 2023, s. 5-20.
 • Skořepová, Markéta, Godparenthood in the Context of Family Relations in the 19th Century Bohemian Rural Space, Annales de démographie historique, 2022, 2, s. 219–244.
 • Skořepová, Markéta, Nemanželsky narozené děti na Pelhřimovsku v 19. století a jejich obraz v matrikách křtěných a zemřelých, Historická demografie 46, 2022, s. 167–196.
 • Skořepová, Markéta, Vztah pánů a poddaných na Červenořečickém panství v 16. a 17. století, Opera Historica 23, 2022, s. 29–57.
 • Skořepová, Markéta, Kmotrovství a biologické příbuzenství na českém venkově 19. století, Historická demografie 45, 2021, s. 139–160.
 • Skořepová, Markéta,  Cholera a barokní zázraky. Epidemie roku 1832 a poutní místo Křemešník, Opera Historica 21, 2020, s. 224–246.
 • Hrubý, Petr – Derner, Kryštof – Skořepová, Markéta, Středověké hornické komunity v období Přemyslovců, Český časopis historický 117, 2019, č. 4, s. 873-905.
 • Skořepová, Markéta, The concept of gender in the Czech rural history and historiography, Opera Historica 20, 2019, č. 2, s. 91-108.
 • Skořepová, Markéta, Le parrainage en Bohême dans le milieu rural, du XVIe au XIXe siècle, Histoire, Économie & Société 37, 2018, č. 4, s. 106-119.
 • Skořepová, Markéta, Čas křtu a výběr jména novorozence ve venkovské společnosti 19. století, Český lid 105, 2018, č. 2, s. 199-218.
 • Skořepová, Markéta, Křty a kmotrovství ve farnosti Nový Rychnov v 19. století, Historická demografie 42, 2018, č. 1, s. 43-63.
 • Skořepová, Markéta, Propagace katolicismu ve 20. století prostřednictvím prvků lidové zbožnosti. Komunikační prostředky pastorace děkana Jana Paulyho, Moderní dějiny 26, 2018, s. 45-66.
 • Skořepová, Markéta, „Ochránkyně sirotků a vdov.“ Ovdovění a osiření v textech kramářských písní, Historie – Otázky – Problémy 9, 2017, č. 1, s. 175-184.
 • Těsnohlídek, Jakub – Duffek, Petr – Těsnohlídková, Kateřina – Prachařová, Marie – Skořepová, Markéta – Janoušek, Tomáš – Stančíková, Michaela, Výsledky archeologického výzkumu Palackého náměstí v Počátkách (okres Pelhřimov), Archaeologia historica 42, 2017, s. 669-690.
 • Skořepová, Markéta – Grulich, Josef, Palingamní sňatky na území českobudějovické diecéze ve srovnávací perspektivě. Farnosti České Budějovice a Nový Rychnov, 1786-1825, Historická demografie 41, 2017, s. 151-171.
 • Skořepová, Markéta, Poručníci, kmotři a zástupci osiřelých dětí ve venkovské společnosti první poloviny 19. století, Opera Historica 17, 2016, s. 69-84.
 • Skořepová, Markéta, Kmotrovství jako badatelský problém. K sociálním dějinám raného novověku a 19. století, Český časopis historický 114, 2016, s. 58-82.
 • Grulich, Josef – Skořepová, Markéta, Rodinná kontinuita a venkovské hospodářství. Držba poddanských usedlostí v 17. až 19. století jako historiografický problém, Český časopis historický 113, 2015, s. 50-75.
 • Skořepová, Markéta, Osiřelé děti ve venkovské společnosti. Směry zahraniční historiografie a inspirace pro české bádání, Historická demografie 37, 2013, s. 51-78.
 • Grulich, Josef – Skořepová, Markéta, Cesta z Pelhřimova do Benátek a zpět za 941 dní. Vandr Václava Pokorného v letech 1827–1829, Historická demografie 37, 2013, s. 169-196.
 • Skořepová, Markéta, Vdovství v tradiční venkovské společnosti (přehled bádání). Historická demografie 35, 2011, s. 1-31.
 • Skořepová, Markéta, Gruntovní knihy první poloviny 19. století na příkladu panství Nový Rychnov. Archivní časopis 60, 2010, s. 344-360.
 • Skořepová, Markéta, Struktura venkovských domácností v Novém Rychnově v první polovině 19. století. Historická demografie 32, 2008, s. 57-104.

 

Články v ostatních odborných časopisech

 • Skořepová, Markéta, Ovdovění a osiření v prostředí českého venkova pohledem historiografie. Východočeské listy historické 32, 2014, s. 157-168.
 • Skořepová, Markéta, Gruntovní knihy 19. století a možnosti jejich využití  (na příkladu panství Nový Rychnov), Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd společenských 17, 2010, s. 48-72.

 

Články ve sbornících

 • Skořepová, Markéta, Nově objevený špalíček kramářských písní v pelhřimovském muzeu, Vlastivědný sborník Pelhřimovska 26, 2020, s. 132–164.
 • Skořepová, Markéta, Pelhřimovské pivovary / Die Brauereien  von Pelhřimov, in: Lubomír Anděl (ed.), Muzea a památková Péče. Museen und Denkmalpflege. Sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference, Havlíčkův Brod 2013, s. 147-178.
 • Skořepová, Markéta, Vlastivědné sborníky na Pelhřimovsku, in: Jaroslav Pánek – Eva Procházková (edd.), Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii (Vlašim 24. – 25. listopadu 2011), Benešov – Vlašim 2012, s. 147-154.
 • Skořepová, Markéta, Stereotypy vdovství a vdovectví v tradiční venkovské společnosti, in: Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd.), Utváření identity ve vrstvách paměti (=Opera Historica 15), České Budějovice 2011, s. 283-321.
 • Skořepová, Markéta, Veselé vdovy? Sňatek jako životní strategie ovdovělých venkovských žen. (Jižní Čechy, 1. polovina 19. století), in: Ondřej Felcman (ed.), Historie 2008. Sborník prací ze 14. celostátní studentské vědecké konference konané 5. a 6. března 2009 v Hradci Králové, Hradec Králové 2009, s. 175-198.

 

Popularizační texty

 • Skořepová, Markéta, Furianti a furiantky, in: Naši furianti - program činohry Národního divadla, Praha 2023, s. 46-53.
 • Skořepová, Markéta, Vyhladovělá země. Český hladomor 1777-1772. Dějiny a současnost 49, 2017, č. 5, s. 18-20.
 • Skořepová, Markéta, Dějiny dějin dětství, in: Hana Vondrů (ed.), Umění KÝČE, Pelhřimov 2016, s. 51-60. http://www.muzeumpe.cz/a%2022_16/umeni_kyce.pdf

Aktuální rozvrhInformace

ORCID: 0000-0003-2662-3137

Scopus Author ID: 55227740900

 

 

Muzeologie a památková péče II. – letní semestr 2023/2024

 

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

 

 

 Přednášky

 1. Úvod do studia muzeologie (základní pojmy, literatura, organizace ICOM, AMG)
 2. Sběratelství, muzejnictví a výstavní činnost v evropských dějinách
 3. Dějiny českého muzejnictví
 4. Úloha regionálních muzeí v České republice
 5. Legislativa týkající se muzeí v České republice
 6. Sbírky a sbírkotvorná činnost
 7. Správa sbírek (evidence, dokumentace a digitalizace sbírek)
 8. Péče o sbírkové předměty
 9. Prezentace muzejních sbírek
 10. Návštěvníci muzea, muzeum a škola
 11. Management a marketing muzeí
 12. Vědecká práce v muzeích (využití muzejních sbírek pro účely historiografie)

Semináře

 1. Úvodní seminář
 2. Světová muzea I.
 3. Světová muzea II.
 4. Muzea v ČR I.
 5. Muzea v ČR II.
 6. Druhy muzejních sbírek
 7. Vědecká práce v muzeích
 8. Prezentace sbírek a muzejní edukace
 9. Prezentace sbírek a muzejní edukace
 10. Závěrečné shrnutí

 

Samostudium: exkurze do vybraného muzea

 

Podmínky udělení zápočtu, požadavky ke zkoušce

 • zápočet: plnění zadaných úkolů a aktivní práce v seminářích, odevzdání a prezentace seminární práce, povinná účast na exkurzi
 • zkouška: ústní v rozsahu přednášek

 

 

Doporučená literatura

Augusta, Josef Maria, Rukověť sběratelova, Praha 1927 (reprint 2000).

Beneš, Josef, Muzeologický slovník, Praha 1978.
Beneš, Josef, Základy muzeologie, Opava 1997.
Kolektiv autorů, Muzeum a publikum, Opava 1990.

Brabcová, Alexandra (ed.), Brána muzea otevřená. Průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea, Náchod 2003.

Brouček, Stanislav – Pagač, Jan – Sochorová, Ludmila – Štěpánová Irena, Mýtus českého národa aneb Národopisná výstava českoslovanská 1895, Praha 1996.

Bukačová, Jana – Komárková, Anna – Šebek, František, Muzejní výstavnictví. Učební texty nástavbového kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky, Praha 2014.

Edson, Gary – Dean, David, The Handbook for Museums, Routledge 1994–1996.

Halada, Jaroslav – Hlavačka Milan, Světové výstavy od Londýna 1851 po Hannover 2000, Praha 2000.

Hlavačka, Milan, Jubilejní výstava 1891, Praha 1991.

Hopkins, Owen, Muzeum: od počátků po 21. století, Praha 2022.

Horáček, Radek – Zálešák, Jan, Aktuální otázky zprostředkování umění, Brno 2007.

Jordanova, Ludmilla, The looking of the past. Visual and Materil Evidence in Historical Practice, Cambridge 2012.

Jůva, Vladimír, Vznik a vývoj muzejní pedagogiky, Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce 47, 2009, č. 2, s. 3-24.

Horáček, Radek, Galerijní animace a zprostředkování umění, Brno 1998.

Horáček, Radek – Zálešák, Jan, Aktuální otázky zprostředkování umění, Brno 2007.

Kolektiv autorů, 150 let Národního muzea v Praze, Praha 1968.

Kolektiv autorů, Muzea na Moravě a ve Slezsku, Ostrava 1988.

Kolektiv autorů, Muzejních sbírek hubitelé lítí – plesnivina, moli... Sborník příspěvků z muzeologického semináře, Hodonín 1999.

Kolektiv autorů, Vademecum muzeologie, Opava 2012.

Kolektiv autorů, Úvod do muzejní praxe. Učební texty základního kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky, Praha 2010.

Págo, Ladislav, Úvod do studia muzejní konzervace. Preventivní ochrana sbírkových předmětů, Praha 2000.

Poláková, Zdeňka a kol., Inspiration muzejní pedagogiky I., Brno 2010.

Sejbal, Jiří a kol., Základy muzejní konzervace. Muzeografické učební texty pro odborné pracovníky v konzervaci, Brno 1989.

Sklenář, Karel, Obraz vlasti: příběh Národního muzea, Praha 2001.

Slavíček, Lubomír, „Sobě, umění, přátelům.“ Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 16501939, Brno 2007.

Stránský, Zbyněk Zbyslav, Muzeologie – v úvod do studia, Brno 1995.
Šobáňová, Petra, Muzejní edukace, Olomouc 2012 [http://kvv.upol.cz/?seo_url=kvv-publikace].

Špét, Jiří, Přehled vývoje českého muzejnictví I., Brno 1979, 2. vydání Brno 2004.
Špét, Jiří, Muzea ve vývoji společnosti a národní kultury, Praha 1979.
Zacherle, Stanislav, Základy muzeologie, Brno 1992.

Žalman, Jiří, Má hlava je muzeum aneb Dupání lehkou nohou v muzeologii, Praha 2004.

Žalman, Jiří a kol., Příručka muzejníkova I.–II., Praha 2002, 2006.

Žalman, Jiří, Kapesní průvodce po muzeu a muzejnictví. Fiktivní rozhovor Jiřího Žalmana s muzejní elévkou, Praha 2016.

 

Věstník AMG

www.cz-museums.cz

https://icom.museum/en/

 

 

 

 

Diplomový seminář k hospodářským

a sociálním dějinám 17. až 20. století II.

 

Letní semestr 2024

 

Organizují:

Prof. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

 

 

Diplomový seminář II. (letní semestr)

 

 1. Úvodní seminář

Shrnutí zpracovávaných témat a zadaných bakalářských a diplomových prací

 

 1. Formální pravidla pro zpracování kvalifikačních prací

Připomenutí: etika vědecké práce, strukturování odborného textu, nutný vědecký aparát a formální zpracování kvalifikační práce

 

 1. Topografie, geografie, mapa jako pramen

 

 1. Modernizační teorie a možnosti jejich uplatnění v sociálních a hospodářských dějinách; protindustrializace, industrializace

 

 1. Literární prameny a jejich uplatnění při studiu sociálních dějin

 

 1. Ego dokumenty v prostředí nižších společenských vrstev a možnosti jejich využití

 

 1. Lidová kultura a možnosti jejího studia, etnografická/antropologická inspirace

 

 1. Prameny hmotné kultury a obrazové prameny; předměty denní potřeby, umělecké dílo, fotografie, reklama

 

 1. Gender history v souvislostech sociálních a hospodářských dějin

 

 1. Prezentace studentů – bakalářské a diplomové práce před dokončením (6. 5.)

 

 

Podmínky udělení zápočtů:

 

 1. Aktivní účast v semináři
 2. Prezentace vlastního výzkumu
 3. Příprava bakalářské, magisterské nebo seminární práce

 

Semináře jsou strukturovány tak, aby vedly k prohlubování vědomostí šířeji souvisejících s badatelskými tématy jednotlivých studentů a nabytí dovedností potřebných pro vytvoření kvalifikační práce / odborného textu. Předpokladem je aktivní přístup studentů k vlastnímu výzkumu a jejich zájem o zkoumání svého tématu z různých úhlů pohledu.

Literatura:

 

Beranová, M. – Kubačák, A.:  Dějiny zemědělství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2010.

Burke, P.: Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha 2005.

Burke P. (ed.), New Perspektives on Historical Writing, Cambridge 1992.

Cibulka a kol., Čas změny. Moravský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku, Praha – Ostrava 2021.

Eco, U., Jak napsat diplomovou práci, Praha 1997.

Grulich, J.: Migrace městského a vesnického obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750 – 1824, České Budějovice 2013.

Holubová, M.: Jednolisty. Kramářské tisky. Knížky lidového čtení. Výběrová bibliografie, Praha 2007.

Horská, P. – Maur, E. – Musil J.: Zrod velkoměsta: Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha 2002.

Kolektiv autorů: Biedermeier: Umění a kultura v českých zemích 1814–1848, Praha 2008.

Kolektiv autorů: Velké dějiny zemí Koruny české – Lidová kultura, Praha 2014.

Krofta, K., Dějiny selského stavu, Praha 1949.

Maur, E., Země – paměť – lidé, Praha 2017.

Mitterauer,M.: Historisch-anthropologische Familienforschung. Fragestellung und Zugangsweisen, Wien-Köln 1990.

Moring, B. (ed.), Female Economic Strategies in the Modern World, London 2012.

Petráň, J.: Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic, Praha 2011.

Petráň, J.: Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války, Praha 1964.

Skořepová, M.: Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov (1785-1855), České Budějovice 2016.

Kubů, E. – Šouša, J. – Zářický, A., Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848-1948, Praha 2014.

Vavák, F. J.: Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře milčického z let 1770–1816, I-VII. Praha 2009.

Velková, A.: Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první polo­vině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy, Praha 2009.

 

 

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1