Strategické projekty

Realizované projekty

Rozvoj JU - ERDF

Identifikační údaje projektu

Název:

Rozvoj JU - ERDF

Registrační číslo:

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002356

Termín realizace:

07/2017 – 12/2020

Aktuální stav:

Projekt ve fyzické realizaci

Příjemce:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři:

- Projekt nemá partnery -

Dotační program:

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

 

 

Anotace projektu

Předmětem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (JU), a to prostřednictvím:

1) Modernizace ucelených bloků učeben na vybraných fakultách, která zlepší podmínky pro realizaci moderních výukových metod

2) Modernizace softwarového a hardwarového vybavení, která má za cíl podpořit interaktivní e-learningové technologie pro distanční vzdělávání

Projekt Rozvoj JU - ERDF vznikl jako doplňková investiční podpora projektu Rozvoj JU - ESF.

Přínos projektu je třeba vnímat ve dvou rovinách, a to lokální (fakultní) a globální (celospolečenský).

V současné době JU nedisponuje odpovídajícími prostorovými kapacitami vč. souvisejícího vybavení a odpovídající systémovou podporou pro realizaci moderních výukových trendů. Z lokálního hlediska má tedy projektový záměr za cíl odstranit tento deficit a podpořit vytvoření podmínek pro zásadní inovace v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti vzdělávání, které jsou na světových univerzitách již standardem. Studenti JU tak budou moci navázat na výuku s pomocí informačních a komunikačních technologií, která je v současnosti oblíbenou formou výuky na mnoha SŠ. Z globálního pohledu není adaptabilita absolventů VŠ na trhu práce ideální a je řadou firem kritizována, což prokazuje např. interní analýza zaměřená na zjištění kvality na VŠ. Trh práce musí za dnešní absolventy zaplatit nemalé náklady na zaškolení. Absolventi bez požadovaných kompetencí jsou výsledkem na jedné straně teoretickým zaměřením výuky na VŠ, a na straně druhé pak frontální metodou výuky (výuka bez možnosti vytváření týmů, řešení zadaných týmových projektů apod.), která by nutila studenty k dostatečnému zapojení do výuky. VŠ musí dále zefektivnit poskytování informací svým studentům. Např. nákup tištěného skripta pro výuku je nákladný jak pro VŠ, tak pro studenty.

Z globálního hlediska projektový záměr reflektuje celosvětový trend sílící poptávky po nových výukových metodách.

Cíle projektu

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na JU (od teorie k praxi) a zvýšení míry spokojenosti studentů se studijním prostředím a to prostřednictvím:

 1. Modernizace vybraných deseti ucelených bloků učeben na pěti fakultách (Ekonomická - EF, Filozofická - FF, Pedagogická - PF, Teologická - TF a Zemědělská - ZF), která zlepší podmínky pro zavádění a realizaci moderních výukových metod a forem výuky. V rámci modernizovaných učeben se budou praktikovat moderní výukové metody a formy výuky jako např. projektová výuka, blended learning, flipped classroom, simulační metody, praktická výuka, případové studie apod. Tyto metody a formy výuky budou podpořeny interaktivními technologiemi a vybavením nezbytným pro chod učebny (AV technika, informační a komunikační technologie, software, PC, nábytek, přístroje, další vybavení apod.). Modernizace učeben se v některých případech neobejde bez drobných stavebních úprav (výměna elektroinstalace, položení nových podlahových krytin, výměna osvětlení, vymalování apod.), které nebudou vyžadovat stavební, ani jiné povolení.
 2. Modernizace softwarového a hardwarového vybavení pro podporu interaktivní e-learningové technologie distančního vzdělávání, což povede ke zvýšení kvality výuky napříč celou univerzitou. Dojde k zajištění technologií podmiňujících účinnou implementaci metod, které s využitím interaktivních e-learningových technologií aktivizují, podporují a usměrňují učební aktivitu studentů (metoda blended learningu, podpora samostudia, podpora distančního studia, zpřístupnění kvalitních interaktivních multimediálních studijních opor a dalších výukových materiálů). Rovněž budou zajištěny technické podmínky pro rozvoj pedagogických kompetencí vyučujících na JU v oblasti tvorby a využívání těchto technických/technologických prostředků ve výuce.

Struktura aktivit projektu

V rámci projektu budou realizovány následující klíčové aktivity (KA). Některé KA jsou z důvodu rozsahu řešené problematiky dále logicky členěny na dílčí aktivity (DA).

KA 1 - Posílení kvality vzdělávání

 • DA 1.1 – Modernizace infrastruktury pro nové metody výuky – Ekonomická fakulta JU
 • DA 1.2 – Modernizace infrastruktury pro nové metody výuky – Filozofická fakulta JU
 • DA 1.3 – Modernizace infrastruktury pro nové metody výuky – Pedagogická fakulta JU
 • DA 1.4 – Modernizace infrastruktury pro nové metody výuky – Teologická fakulta JU
 • DA 1.5 – Modernizace infrastruktury pro nové metody výuky – Zemědělská fakulta JU

KA 2 - Podpora distančního vzdělávání

KA 3 - Řízení projektu

Finanční rámec projektu

 

Rozpočet (v mil. Kč)

Procentuální podíl (v %)

Celkový rozpočet

22

100

Výše dotace EU

18,7

85

Výše dotace veřejných zdrojů

2,2

10

Výše vlastního kofinancování

1,1

5

pozn.: částky matematicky zaokrouhleny na jedno desetinné místo.

Kontakt k projektu

Mgr. Jan Cejpek

Manažer projektu

tel.: 389 032 052, mobil: 735 700 552

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www: http://www.jcu.cz/o-univerzite/rozvoj/up

Rozvoj JU - ESF

Identifikační údaje projektu

Název:

Rozvoj JU - ESF

Registrační číslo:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002348

Termín realizace:

06/2017 – 12/2022

Aktuální stav:

Projekt ve fyzické realizaci

Příjemce:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři:

- Projekt nemá partnery -

Dotační program:

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

 

 

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU) jako celku, prostřednictvím uskutečnění mixu neinvestičních (tzv. měkkých) aktivit. Realizací projektu chce JU dosáhnout zvýšení kvality strategického řízení; vytvoření transparentního a jasně vymezeného systému zajišťování a hodnocení kvality; zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh práce, včetně podpory podnikavosti a dalších žádoucích dovedností studentů, zkvalitnění pedagogických kompetencí akademického personálu a zvýšení počtu předmětů vyučovaných v cizím jazyce; zavedení systému monitoringu potřeb trhu práce, zkoumání schopnosti adaptace absolventů na trhu práce a posílení vazeb s absolventy; posílení internacionalizace prostředí. Projekt je komplementární k investičním (tzv. tvrdým) projektům Rozvoj JU – ERDF a SLNO.

Záměr projektu a jeho vybrané aktivity se opírají o potřeby identifikované na úrovni Dlouhodobého záměru JU na období 2016-2020 (DZ). Kromě DZ, jehož zpracování v roce 2015 předcházela podrobná analýza aktuálního stavu JU a vysokoškolského prostředí obecně v podobě dynamické strategické rozvahy, JU v rámci přípravy projektu zpracovala také řadu vlastních podpůrných analýz. Ze závěrů těchto analýz vyplývá relevance potřebnosti realizace konkrétních aktivit, jež jsou předmětem tohoto projektu. Při zpracování analýz JU vycházela z veřejně dostupných strategií, doporučení, nařízení, analýz a informací, zejména na evropské, národní a regionální úrovni a potřeb cílové skupiny. Doporučení uvedená v těchto dokumentech, opírající se o aktuální a budoucí trendy, určily další směřování přípravy tohoto projektu, jeho aktivit a plánovaných výstupů.

Do realizace projektu jsou zapojeny všechny fakulty univerzity, rektorát a vybraná celouniverzitní pracoviště.

Cíle projektu

 1. Nastavit prostředí pro efektivní principy řízení. Dojde ke zvýšení kvality strategického, manažerského a projektového řízení. Budou nastaveny celouniverzitní metodiky a standardy pro efektivní řízení instituce, lidí a infrastruktury.
 2. Nastavit a zavést systém vnitřního a vnějšího hodnocení kvality v souladu s novelou zákona o VŠ. Budou nastaveny celouniverzitní standardy pro zajišťování a hodnocení kvality vzdělávacích, tvůrčích a souvisejících činností a nastaveny procesy pro nová akreditační řízení.
 3. Nastavit, zavést a implementovat systém zvyšování pedagogických kompetencí. Bude nastaven funkční systém zvyšování pedagogických kompetencí vč. vyhotovení konkrétních vzdělávacích kurzů. Bude proškolena první skupina akademických pracovníků. 
 4. Podpořit zavádění nových metod výuky a inovovat strategické programy dle požadavků trhu. V rámci vybraných programů budou zavedeny nové metody výuky za účelem zvýšení kvality, efektivity, atraktivity a interaktivity učení a zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.
 5. Zvýšit počet předmětů vyučovaných v cizím jazyce. V rámci nabídky studijních programů budou zařazeny nové předměty vyučované v cizím jazyce.
 6. Nastavit a zavést systém podpory podnikavosti studentů. Bude vyvinut a zaveden nový předmět pro podporu podnikavosti vč. jeho pilotního ověření. Předmět bude zařazen do celouniverzitní nabídky jako důležitá součást vzdělávacích programů.
 7. Nastavit a zavést celouniverzitní systém pro zintenzivnění vazby s absolventy a zaměstnavateli. Budou nastaveny funkční podmínky pro spolupráci s absolventy v rámci Alumni klubu a budou k dispozici kvalitnější a přesnější informace o uplatnění absolventů na trhu práce vč. požadavků zaměstnavatelů na jejich znalosti a dovednosti.
 8. Systémově posílit rozvoj internacionalizace. Bude nastaven a zaveden celouniverzitní funkční mentoring a buddy systém, zajištěna vícejazyčnost dokumentů, budou vytvořeny kvalitní podmínky pro působení studentů ze zahraničí.

Struktura aktivit projektu

V rámci projektu budou realizovány následující klíčové aktivity (KA). Některé KA jsou z důvodu rozsahu řešené problematiky dále logicky členěny na dílčí aktivity (DA).

KA 1 - Tvorba a rozvoj principů řízení a systému kvality

 • DA 1.1 - Efektivní principy řízení
 • DA 1.2 - Systém vnitřního zajišťování kvality

KA 2 - Posílení kvality vzdělávacích činností

 • DA 2.1 - Pedagogické kompetence
 • DA 2.2 - Podpora nových metod výuky
 • DA 2.3 - Zvýšení počtu předmětů vyučovaných v cizím jazyce
 • DA 2.4 - Podpora podnikavosti

KA 3 - Tvorba nových a úprava stávajících studijních programů

 • DA 3.1 - Úprava stávajících studijních programů SLNO
 • DA 3.2 - Tvorba modulárních studijních programů ZSF

KA 4 - Tvorba a rozvoj systému spolupráce s absolventy a zaměstnavateli

KA 5 - Systémové posílení internacionalizace

KA 6 - Řízení projektu

Finanční rámec projektu

 

Rozpočet (v mil. Kč)

Procentuální podíl (v %)

Celkový rozpočet

133,3

100

Výše dotace EU

113,3

85

Výše dotace veřejných zdrojů

13,3

10

Výše vlastního kofinancování

6,7

5

pozn.: částky matematicky zaokrouhleny na jedno desetinné místo.

Kontakt k projektu

Radka Benešová

Manažer projektu

tel.: 389 036 058, mobil: 735 700 538

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www: http://www.jcu.cz/o-univerzite/rozvoj/up

 

Rozvoj JU - Kapacity pro VaV

Identifikační údaje projektu

Název:

Rozvoj JU - Kapacity pro VaV

Registrační číslo:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006192

Termín realizace:

01/2018 – 12/2021

Aktuální stav:

Projekt ve fyzické realizaci

Příjemce:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři:

- Projekt nemá partnery -

Dotační program:

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

 

Na přípravu projektové žádosti jsou čerpány finanční prostředky z dotačního programu Jihočeského kraje:

Podpora přípravy projektových záměrů strategických projektů pro Jihočeský kraj v souladu s Krajskou přílohou k národní RIS3

 

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků Jihočeské univerzity (JU) v oblasti strategického řízení VaV vč. nastavení strategického řízení univerzity a jejích součástí. Hlavním cílem projektu je nastavení strategického řízení JU v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award. Dalšími specifickými cíli jsou aktivity zaměřené na strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení a strategické nastavení a rozvoj popularizace VaV.

Potřebnost daného celouniverzitního strategického projektu je podpořena řadou analýz (Dynamická strategická rozvaha, Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj na JU, Zjednodušená GAP analýza). Nedostatky vyplývající z výše uvedených dokumentů vyvažují doporučení, která se opírala o aktuální a budoucí trendy a určila další směřování přípravy tohoto projektu, jeho aktivit a plánovaných výstupů. JU chce v rámci tohoto projektu zlepšit strategické řízení ve všech svých činnostech, zejména pak v oblasti lidských zdrojů. Další oblasti, které chce JU projektem zlepšit, je oblast vnitřního a vnějšího hodnocení organizace, pracovišť i jednotlivců a oblast popularizace VaV.

Očekávané pozitivní dopady projektu:

Z pohledu JU: Stimulující a příznivé pracovní prostředí pro VaV pracovníky; Pozitivní změny v pracovní kultuře; Připojení se k celoevropské síti špičkových VaV pracovníků a organizací; Zvýšená kvalita péče o lidské zdroje; Zvýšená mezinárodní viditelnost a atraktivita; Zvýšení příležitostí pro získání prostředků na VaV z grantů EK; Zvýšení kvalitativních podmínek pro vnitřní hodnocení; Zvýšení zájmu mladé generace i široké veřejnosti o vědu.

Z pohledu výzkumníka: Uznávání práv profesionála; Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru; Respektování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem; Zaručení transparentního náboru a výběru; Zaručení transparentního ohodnocení; Přístup k odbornému i kompetenčnímu rozvoji; Připojení se k celoevropské síti špičkových VaV pracovníků a organizací; Zvýšení příležitostí pro získání prostředků na VaV z grantů EK.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award.

Specifické cíle projektu:

 • (a) HR Award: Realizace dílčích fází vedoucích k získání ocenění; Podpora realizace tzv. Osvětového workshopu zaměřeného na problematiku HRS4R a implementaci HR Award; Podpora vzdělávání v celé šíři problematiky HR.
 • (c) Hodnocení: Vytvoření a následná implementace Strategie hodnocení VaV pracovníků/skupin/týmů; Podpora přípravy a jednání Mezinárodní rady (MRFC) za účelem evaluace; Podpora vzdělávání související s vnitřním hodnocením.
 • (f) Popularizace: Tvorba a implementace marketingové, komunikační a popularizační strategie a systémů pro popularizaci výzkumu; Nastavení a realizace programů školení pracovníků v oblasti komunikace/popularizace VaV; Tvorba a realizace nových vzdělávacích programů a propagačních aktivit spojených s neformálním vzděláváním pro popularizaci VaV; Tvorba a implementace virtuálních expozic k popularizaci VaV; Tvorba a vydání popularizační publikace; Tvorba a vydání popularizačních videí.

Struktura aktivit projektu

V rámci projektu budou realizovány následující klíčové aktivity (KA).

Aktivita (a) - nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award

Aktivita (b) - řízení projektu

Aktivita (c) - strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace

Aktivita (f) - strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje

Finanční rámec projektu

 

Rozpočet (v mil. Kč)

Procentuální podíl (v %)

Celkový rozpočet

30,7

100

Výše dotace EU

26,0

85

Výše dotace veřejných zdrojů

3,1

10

Výše vlastního kofinancování

1,6

5

pozn.: částky matematicky zaokrouhleny na jedno desetinné místo.

Kontakt k projektu

Ing. Michaela Novotná

Manažer projektu

tel.: 389 032 054, mobil: 735 700 528

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www: http://www.jcu.cz/o-univerzite/rozvoj/up

Rozvoj JU - ERDF II

Identifikační údaje projektu

Název:

Rozvoj JU - ERDF II

Registrační číslo:

CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013254

Termín realizace:

10/2019 – 02/2022

Aktuální stav:

Projekt ve fyzické realizaci

Příjemce:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři:

- Projekt nemá partnery -

Dotační program:

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

 

 

Anotace projektu

Předmětem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury s důrazem na odstranění bariéry v přístupu ke studiu na JU, a to prostřednictvím:

 1. Stavebních úprav vzdělávacích objektů a pořízením technického vybavení sloužící převážně pro studenty se specifickými potřebami
 2. Modernizace prostor pedagogicko-psychologické poradny sloužící převážně studentům s psychickými problémy
 3. Modernizace přístrojového vybavení, která má za cíl podpořit nové trendy ve vzdělávání

Projekt Rozvoj JU - ERDF II vzniká jako doplňková investiční podpora projektu Rozvoj JU – ESF II.

Projekt je zaměřen na celospolečenský problém reflektující celosvětové trendy odmítající jakékoliv diskriminační přístupy. Důležitou celospolečenskou hodnotou, kterou JU zastává, jsou rovné příležitosti pro každého člověka. Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami ve vysokoškolském vzdělávání a snížení jejich studijní neúspěšnosti jsou jedněmi z hlavních cílů vzdělávací politiky ČR v oblasti terciárního vzdělávání. JU si je v tomto směru dlouhodobě vědoma nejen své společenské odpovědnosti, ale také pozitivního potenciálu, který společné vzdělávání přináší akademické obci. Dlouhodobě je na JU také vnímáno zpřístupňování studia jako jedna z cest k dosažení podnětné a vzájemně obohacující různorodosti.
Pro všechny studenty chceme vytvořit prostředí, kde budou moci plně uplatnit svoje schopnosti, aniž by přitom byly snižovány studijní požadavky, protože jakékoliv onemocnění objektivně brání standardním způsobem plnit studijní povinnosti. Výsledkem by měla být minimalizace specifických potřeb studentů vznikajících interakcí jejich zdravotního stavu a prostředí. Na základě zamýšleného projektového záměru bude studentům poskytnuta adekvátní podpora v individualizované formě a míře, s využitím moderních technologií a metod a dalších podpůrných opatření.

Součástí projektu je také zaměření na výuku na Přírodovědecké fakultě JU v oblasti vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí, která v současné době nedisponuje odpovídajícím vybavením. Kvůli tomu dochází k nedostatečnému přizpůsobování formě a obsahu výuky v nejrychleji se rozvíjejících disciplínách věd o živé přírodě. Díky projektovému záměru bude tento stav zásadně napraven zaváděním nejmodernějších metodických trendů a postupů do výuky. Projektový záměr klade důraz na provázanost s praktickou výukou.

Cíle projektu

Cílem projektu je zkvalitnit vzdělávací infrastrukturu, která umožní vytvořit pro studenty, zvláště pak pro studenty se specifickými potřebami (SSP), vstřícné a přístupné studijní prostředí, a to prostřednictvím:

 1. Stavebních úprav, které významně zlepší fyzickou (architektonickou) přístupnost 8 výukových objektů ve vlastnictví JU.
 2. Modernizace stávajícího technického vybavení Centra podpory studentů se specifickými potřebami a pořízení nových přístrojů, které zvýší kvalitu poskytovaných služeb pro SSP.
 3. Modernizace pedagogicko-psychologické poradny (změna prostorových dispozic vybrané místnosti s cílem zřízení dvou konzultačních pracovišť s příslušným zázemím, vč. čekárny a společné terapeutické místnosti).
 4. Inovace a zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na PřF JU – zavedení moderních trendů modulární a badatelsky orientované výuky v oblasti vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí. V rámci projektu dojde k rozšíření vybavení studentských laboratoří o nejmodernější přístrojové zázemí a vytvoření podmínek pro samostatnou práci studentů.

Struktura aktivit projektu

V rámci projektu budou realizovány následující klíčové aktivity (KA). Některé KA jsou z důvodu rozsahu řešené problematiky dále logicky členěny na dílčí aktivity (DA).

KA 1 – Rozvoj JU – Bez bariér

 • DA 1.1 – Stavební úpravy
 • DA 1.2 – Technické vybavení

KA 2 – Rozvoj JU – Psychologická poradna

KA 3 – Rozvoj JU – Nové trendy ve výuce na PřF

KA 4 – Řízení projektu

Finanční rámec projektu

 

Rozpočet (v mil. Kč)

Procentuální podíl (v %)

Celkový rozpočet

80,2

100

Výše dotace EU

68,2

85

Výše dotace veřejných zdrojů

8,0

10

Výše vlastního kofinancování

4,0

5

pozn.: částky matematicky zaokrouhleny na jedno desetinné místo.

Kontakt k projektu

Mgr. Jan Cejpek

Manažer projektu

tel.: 389 032 052, mobil: 735 700 552

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www: http://www.jcu.cz/o-univerzite/rozvoj/up

Rozvoj JU - ESF II

Identifikační údaje projektu

Název:

Rozvoj JU - ESF II

Registrační číslo:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013061

Termín realizace:

01/2020 – 12/2022

Aktuální stav:

Projekt ve fyzické realizaci

Příjemce:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři:

- Projekt nemá partnery -

Dotační program:

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

 

 

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj Jihočeské univerzity (JU) ve smyslu svého specifického zaměření a své strategie (Dlouhodobý záměr JU na období 2016-2020 (DZ)). JU hodlá prostřednictvím realizace projektu dosáhnout zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb pro studenty se specifickými potřebami, a to včetně zkvalitnění kompetencí akademického i ostatního personálu a zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit přírodovědných oborů.
Projekt je komplementární k investičnímu (tzv. tvrdému) projektu Rozvoj JU – ERDF II.

Záměr projektu a jeho vybrané aktivity se opírají o potřeby identifikované na úrovni zmíněného DZ. Kromě DZ, jehož zpracování v roce 2015 předcházela podrobná analýza aktuálního stavu JU a vysokoškolského prostředí obecně v podobě dynamické strategické rozvahy, JU v rámci přípravy projektu zpracovala řadu vlastních podpůrných analýz. Ze závěrů těchto analýz vyplývá relevance potřebnosti realizace nejen konkrétních projektových aktivit, ale i jejich rozsahu. Při zpracování analýz JU vycházela z veřejně dostupných opatření, zákonů, strategií, doporučení, nařízení, analýz a informací, zejména na evropské, národní a regionální úrovni a potřeb cílové skupiny. Doporučení uvedená v těchto dokumentech, opírající se o aktuální a budoucí trendy, určily cílené zaměření tohoto projektu, jeho aktivit i plánovaných výstupů.

Do realizace projektu jsou zapojeny fakulty ekonomická, přírodovědecká, pedagogická a rektorát.

Cíle projektu

 1. Nastavit služby zaměřené na podporu vzdělávání studentů se specifickými potřebami (SSP) garantované Centrem podpory SSP. Jedná se zejména o posílení a zefektivnění systému poskytovaných služeb, aby tyto služby mohly být i při zvyšujícím se počtu SSP poskytovány ve vysoké kvalitě.
 2. Rozšířit portfolio služeb pro SSP.
 3. Zkvalitnění materiálních a prostorových podmínek pro vzdělávání SSP (řešeno v komplementárním projektu ERDF).
 4. Vytvoření Kariérního centra JU s odpovídajícím portfoliem služeb pro zájemce o studium, studenty a absolventy, včetně osob se specifickými potřebami.
 5. Transformace Vysokoškolské psychologické poradny PF JU s cílem posílit její univerzitní rozměr, aby mohla dlouhodobě, v plném rozsahu a odpovídající kvalitě účinně poskytovat své služby napříč celou JU a porozumět mezioborovým souvislostem.
 6. Zavést do výuky modulární výukový systém (předměty budou sdruženy do ucelených oborově zaměřených modulů, které spojují znalosti a dovednosti jednotlivých profilujících odborností).
 7. Zavést badatelsky orientovanou výuku (oslabení frontální výuky a zvyšování důrazu na praktické získávání znalostí a tvůrčí práci studentů).

Struktura aktivit projektu

V rámci projektu budou realizovány následující klíčové aktivity (KA). Některé KA jsou z důvodu rozsahu řešené problematiky dále logicky členěny na dílčí aktivity (DA).

KA 1 - Systém podpůrných a poradenských služeb pro studenty

 • DA 1.1 - Podpora vzdělávání studentů se specifickými potřebami
 • DA 1.2 - Rozvoj kariérního poradenství
 • DA 1.3 - Rozvoj psychologického poradenství

KA 2 - Nové trendy ve výuce na PřF

KA 3 - Řízení projektu

Finanční rámec projektu

 

Rozpočet (v mil. Kč)

Procentuální podíl (v %)

Celkový rozpočet

22,7

100

Výše dotace EU

19,3

85

Výše dotace veřejných zdrojů

2,3

10

Výše vlastního kofinancování

1,1

5

pozn.: částky matematicky zaokrouhleny na jedno desetinné místo.

Kontakt k projektu

Ing. Hana Anofreiová

Manažer projektu

tel.: 389 036 051, mobil: 735 700 598

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www: http://www.jcu.cz/o-univerzite/rozvoj/up

 

Rozvoj JU - Mezinárodní mobility II

Identifikační údaje projektu

Název:

Rozvoj JU - Mezinárodní mobility II

Registrační číslo:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016975

Termín realizace:

1/2020 – 03/2023

Aktuální stav:

Projekt ve fyzické realizaci

Příjemce:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři:

- Projekt nemá partnery -

Dotační program:

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

 

 

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem projektu je podpora profesního růstu výzkumných, technických a administrativních pracovníků JU a rozvoj JU jako výzkumné organizace prostřednictvím posílení lidských zdrojů.

Záměr projektu se opírá o potřeby identifikované na úrovni Dlouhodobého záměru JU na období 2016-2020 (DZ).

Projekt je synergický k projektům Rozvoj JU - Kapacity pro VaV, který se týká získání a udržení ocenění HR Award a Rozvoj JU - Kapacity pro VaV II, který navazuje a obsahově vhodně doplňuje již realizovaný synergický projekt. Tyto projekty jsou zaměřeny na rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji.

Cíle projektu

Cílem projektu je realizace 24 mobilit a 11 stáží, které přispějí k profesnímu růstu výzkumných, technických a administrativních pracovníků, rozvoji výzkumné organizace a zvýšení mezinárodní spolupráce.  
V rámci projektu budou realizovány pracovní pobyty zahraničních post-doků na JU (3 mobility) a senior zahraničních výzkumných pracovníků na JU (2 mobility). Výzkumní pracovníci ze zahraničí přinesou do prostředí JU své zkušenosti a dovednosti spojené s jejich předchozími pobyty v zahraničí. Dále budou v rámci projektu realizovány pracovní pobyty výzkumných pracovníků juniorů v zahraničí (11 mobilit). Cílem těchto pobytů je podpora profesního rozvoje začínajících mladých výzkumných pracovníků prostřednictvím získání nových zkušeností a praxe v zahraničí, čímž dojde k posílení jak výzkumu na JU, tak druhotně také českého výzkumu jako takového. Dále budou realizovány pobyty výzkumných pracovníků seniorů v zahraničí (8 mobilit), jejichž cílem je podpořit kvalitní výzkumné pracovníky v jejich dalším profesním růstu. Také budou realizovány stáže technických a administrativních pracovníků v zahraničí (11 stáží), díky kterým si prohloubí kvalifikaci a odborné znalosti, dojde k přenosu zkušeností a navázání spolupráce s obdobnými pracovišti v zahraničí. Všechny plánované mobility a stáže mají z dlouhodobého hlediska jednoznačný přínos pro rozvoj JU.

Očekávánými důsledky projektu jsou:

 • Rozvoj JU na základě posílení lidských zdrojů ve výzkumné, technické a administrativní oblasti.
 • Profesní růst výzkumných, technických a administrativních pracovníků.
 • Zvýšení kvality výzkumu a administrativní a podpůrné činnosti na JU pomocí mezinárodní otevřenosti a přenosu zahraničních zkušeností.
 • Posílení vazeb se zahraničními výzkumnými organizacemi a pracovníky.
 • Zvýšení atraktivity výzkumné kariéry.

Struktura aktivit projektu

V rámci projektu budou realizovány následující klíčové aktivity:

Aktivita č. 1: Pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR
Aktivita č. 2: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - seniorů ze zahraničí v ČR
Aktivita č. 3: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - juniorů v zahraničí
Aktivita č. 4: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - seniorů v zahraničí
Aktivita č. 5: Stáže technických a administrativních pracovníků v zahraničních výzkumných organizacích a u dalších subjektů zabývajících se výzkumem

Finanční rámec projektu

 

Rozpočet (v mil. Kč)

Procentuální podíl (v %)

Celkový rozpočet

22,0

100

Výše dotace EU

19,0

85

Výše dotace veřejných zdrojů

2,0

10

Výše vlastního kofinancování

1,0

5

pozn.: částky matematicky zaokrouhleny na jedno desetinné místo.

Kontakt k projektu

Lucie Brucknerová

Hlavní manažer přípravy

tel.: 389 032 072, mobil: 735 700 527

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www: http://www.jcu.cz/o-univerzite/rozvoj/up

 

Rozvoj JU - Kapacity pro VaV II

Identifikační údaje projektu

Název:

Rozvoj JU - Kapacity pro VaV II

Registrační číslo:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014638

Termín realizace:

01/2021 – 12/2022

Aktuální stav:

Projekt ve fyzické realizaci

Příjemce:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři:

- Projekt nemá partnery -

Dotační program:

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

 

 

Anotace projektu

Cílem projektu je podpora rozvoje kapacit, znalostí a dovedností pracovníků JU za účelem zvýšení jejich odborných dovedností. Základním nástrojem projektu bude podpora strategického nastavení řízení JU v souladu s inovativními postupy užívanými na předních světových výzkumných organizacích. Projekt navazuje, obsahově vhodně doplňuje a rozšiřuje již realizovaný synergický projekt Rozvoj JU – Kapacity pro VaV, v rámci kterého žadatel již zahájil proces získání a udržení „HR Award“.

Projekt Rozvoj JU – Kapacity pro VaV II je zaměřen na rozvoj těchto identifikovaných potřeb v oblasti strategického řízení VaV, vč. nastavení strategického řízení na úrovni univerzity a jejích součástí, které jsou do projektu zapojené: vnitřní hodnocení, mezinárodní spolupráce ve VaV a internacionalizace JU, mezisektorová spolupráce a transfer technologií. Očekávaným výsledkem projektu je tedy nastavení prostředí pro strategické, metodické i procesní řízení u shora uvedených identifikovaných potřeb s prokazatelným dopadem na rozvoj univerzity v oblastech definovaných v koncepčních materiálech jako je např. Dlouhodobý záměr (vzdělání, výzkum, internacionalizace, otevřenost, řízení). Myšlenkou projektu je snaha strategicky koncipovat postupy (vytvářet interní strategie), řízení na JU ve vazbě na výchozí a důležité regule jako např. Inovační strategie ČR 2019–2030, Metodika 17+ apod.

V rámci JU jsou do projektu primárně zapojeny tyto součásti: Fakulta rybářství a ochrany vod (FROV), Ekonomická fakulta (EF), Zemědělská fakulta (ZF), Filozofická fakulta (FF) a Zdravotně sociální fakulta (ZSF).

Cíle projektu a struktura aktivit projektu

Projekt Rozvoj JU - Kapacity pro VaV II je zaměřen na rozvoj identifikovaných potřeb v oblasti strategického řízení VaV, vč. následného nastavení strategického řízení na úrovni univerzity a jejích součástí (do projektu zapojených fakult): vnitřní hodnocení, mezinárodní spolupráce ve VaV a internacionalizace JU, mezisektorová spolupráce a transfer technologií. Specifické cíle projektu:

 • KA 4 Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace (Hodnocení): Výstupem této aktivity je inovovat a aktualizovat rámce pro pravidelné sledování a vyhodnocování efektivity a kvality na JU ve vazbě na mezinárodní srovnání, standardy obdobně zaměřených výzkumných jednotek a vytvořit tak stabilní a atraktivní prostředí pro realizaci excelentního výzkumu. Hlavním cílem aktivity je nastavení strategického řízení výzkumné organizace skrze nově vzniklou Strategii vnitřního hodnocení JU. Specifickým cílem aktivity je strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace skrze následující činnosti:
 • ​Vytvoření (ZF JU, FF JU, EF JU, REK JU, ZSF JU), aktualizace (FROV JU) a implementace strategie hodnocení prostřednictvím ustavení (ZF JU, FF JU, EF JU, ZSF JU), či inovace (FROV JU) mezinárodní vědecké rady.
 • Podpora přípravy (vč. metodického ukotvení) a jednání mezinárodní vědecké rady.
 • Vzdělávání v oblasti hodnocení výzkumné organizace, sebehodnocení apod.
 • KA 5 Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace (Internacionalizace): Účelem aktivity je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací v oblasti strategického řízení VaV a jeho nastavení ve výzkumné organizaci. Hlavním cílem aktivity je nastavení strategického řízení výzkumné organizace skrze nově vzniklou Strategii mezinárodní spolupráce ve VaV a internacionalizace JU. Specifickým cílem aktivity je strategické nastavení a rozvoj výzkumné organizace skrze následující činnosti:
 • Vytvoření a následná implementace Strategie mezinárodní spolupráce ve VaV a internacionalizace JU (vč. vazby na zapojení do národního a evropského výzkumného prostoru).
 • Rozvoj mezinárodní spolupráce se zahraničními výzkumnými organizacemi a dalšími subjekty zabývajícími se výzkumem: (zahraniční stáže; hostování zahraničních odborníků atp.)
 • KA 6 Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce a transferu technologií (Transfer): Účelem aktivity je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací v oblasti strategického řízení mezisektorové spolupráce, nakládání s duševním vlastnictvím a pro transfer znalostí z výzkumného prostředí do praxe. Hlavním cílem aktivity je nastavení strategického řízení výzkumné organizace skrze nově vzniklou Strategii pro rozvoj mezisektorové spolupráce, nakládání s duševním vlastnictvím a pro transfer znalostí z výzkumného prostředí do praxe. Specifickým cílem aktivity je strategické nastavení a rozvoj výzkumné organizace skrze následující činnosti:
 • Vytvoření a následná implementace Strategie pro rozvoj mezisektorové spolupráce, nakládání s duševním vlastnictvím a pro transfer znalostí z výzkumného prostředí do praxe.
 • Vyškolení odborníků v oblasti duševního vlastnictví; vzdělávání pracovníků týmu transferu technologií v oblastech spojených s transferem technologií a komercializací.
 • Rozvoj partnerství KTT s mezinárodně uznávanými centry transferu technologií v daném oboru, včetně spolupráce s výzkumnými organizacemi.
 • Budování a rozvíjení partnerství KTT s relevantními partnery z aplikační sféry pomocí aktivní účasti na veletrzích, výstavách.
 • KA 1 Řízení projektu

Finanční rámec projektu

 

Rozpočet (v mil. Kč)

Procentuální podíl (v %)

Celkový rozpočet

21,2

100

Výše dotace EU

18,0

85

Výše dotace veřejných zdrojů

2,1

10

Výše vlastního kofinancování

1,1

5

pozn.: částky matematicky zaokrouhleny na jedno desetinné místo.

Kontakt k projektu

Lucie Hanudeľová

Manažer projektů

tel.: 389 036 055, mobil: 735 700 536

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www: http://www.jcu.cz/o-univerzite/rozvoj/personalni-obsazeni

 

Ukončené projekty

Rozvoj PřF JU

Název projektu

Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory JU v Českých Budějovicích – Přírodovědecká fakulta (Rozvoj PřF JU)

Číslo projektu

CZ.1.05/4.1.00/04.0155 

Operační program

Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace

Prioritní osa: 4 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Oblast podpory: 4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Popis projektu

Předmětem projektového záměru je prostřednictvím pořízení moderní infrastruktury včetně přístrojového vybavení vytvořit kvalitní podmínky pro rozvoj magisterského a především doktorského studia s vazbou na zapojení studentů a absolventů do výzkumných a vývojových aktivit. Rozvoj magisterského a doktorského studia bude podpořen v rámci vybraných, rozvíjejících se a inovovaných oborů přírodovědného a technického zaměření, které odborně garantuje a zajišťuje Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Novostavba má půdorysný tvar písmene „H“ a sestává se z jednoho podzemního a třech nadzemních podlaží. Celková užitná plocha objektu činí 4750 m2, která je složena z laboratoří, učeben, přípraven, přednáškových sálů, společného objektového zázemí, hygienického, provozního a technického zázemí atd.

Výdaje projektu

 • Celkové způsobilé výdaje projektu:     362 900 000,00 Kč
 • z toho Strukturální fondy:                   308 465 000,00 Kč
 • z toho Státní rozpočet:                          54 435 000,00 Kč

Užitečné odkazy

Jihočeská univerzita

Přírodovědecká fakulta

Operační program, výzkum a vývoj pro inovace

Rozvoj ZF a FROV JU

Název projektu

Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory JU v Českých Budějovicích – Zemědělská fakulta a Fakulta rybářství a ochrany vod (Rozvoj ZF a FROV JU)

Číslo projektu

CZ.1.05/4.1.00/04.0190

Operační program

Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace

Prioritní osa 4: Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Oblast podpory: 4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Popis projektu

Předmětem projektového záměru je prostřednictvím pořízení moderní infrastruktury včetně přístrojového vybavení vytvořit kvalitní podmínky pro rozvoj magisterského a především doktorského studia s vazbou na zapojení studentů a absolventů do výzkumných a vývojových aktivit. Rozvoj magisterského a doktorského studia bude podpořen v rámci vybraných, rozvíjejících se a inovovaných oborů přírodovědného a technického zaměření, které odborně garantuje a zajišťuje Zemědělská fakulta JU a Fakulta rybářství a ochrany vod JU.

Novostavba má půdorysný tvar písmene „Y“ a sestává se ze třech nadzemních podlaží. Celková užitná plocha objektu činí 4800 m2, která je složena z poslucháren, učeben, pracoven, laboratoří, společného objektového zázemí, hygienického, provozního a technického zázemí atd. Tato akce je jednou z hlavních priorit strategie rozvoje JU.

Výdaje projektu

 • Celkové způsobilé výdaje projektu:       294 964 836,00 Kč
 • z toho Strukturální fondy:                     250 720 110,60 Kč
 • z toho Státní rozpočet:                           44 244 725,40 Kč

Užitečné odkazy

Jihočeská univerzita

Zemědělská fakulta

Fakulta rybářství a ochrany vod

Operační program, výzkum a vývoj pro inovace

Modernizace FROV JU

Název projektu

Modernizace FROV JU

Číslo projektu

CZ.1.05/4.1.00/11.0257

Operační program

Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace
Prioritní osa 4: Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem
Oblast podpory: 4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem
Výzva číslo 2.4 

Popis projektu

Základním předmětem projektu je komplexní rekonstrukce objektu v Husově ulici. Stavební činnost se dotkne vnitřních infrastruktur objektu, ale směřuje i k úpravě typologie provozu, odpovídajícímu členění a technickému řešení. Veškeré nově navržené úpravy mají za cíl uzpůsobit vnitřní dispoziční a provozní vazby výukovým a výzkumným potřebám. Prostory jsou koncipovány pro výzkumné, výukové a další účely. Zlepšeny budou taktéž technické podmínky pro přístupnost jednotlivých prostor pro hendikepované studenty a ICT. Díky kompletní modernizaci objektu v Husově ulici bude umožněna redislokace Laboratoře makromolekulární struktury a dynamiky nové Školy komplexních systémů FROV JU. To dále umožní akreditovat do roku 2015 nový magisterský a doktorský studijní program Systémové inženýrství. Ustanovení zcela nové Laboratoře ekologie a ochrany vod zase umožní obsluhu bc. programu Ekologie a ochrana prostředí, což má návaznost na budoucí zkvalitnění magisterského resp. doktorského stupně programu Zootechnika, obor Rybářství. Projekt zásadním způsobem zlepší podmínky pro Laboratoře rybniční akvakultury a řízené reprodukce ryb a Laboratoře akvakultury. 

Výdaje projektu

 • Celkové způsobilé výdaje projektu:         49 932 053,00 Kč
 • z toho Strukturální fondy :                     42 442 245,05 Kč
 • z toho Státní rozpočet:                           7 489 807,95 Kč

Užitečné odkazy

Jihočeská univerzita

Zemědělská fakulta

Fakulta rybářství a ochrany vod

Operační program, výzkum a vývoj pro inovace

Modernizace ZF JU

Název projektu

Modernizace ZF JU

Číslo projektu

CZ.1.05/4.1.00/11.0258  

Operační program

Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace
Prioritní osa 4: Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem
Oblast podpory: 4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem
Výzva číslo 2.4

Popis projektu

Základním cílem projektu je pomocí kompletní rekonstrukce infrastruktury a doplnění přístrojového vybavení vytvořit kvalitní podmínky pro rozvoj technických a přírodovědných oborů magisterského a především doktorského studia. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění výukových a výzkumných aktivit ekologických a zootechnických oborů ZF JU. Tato akce je jednou z hlavních priorit strategie rozvoje JU.

Výdaje projektu

 • Celkové způsobilé výdaje projektu:  98 702 602,00 Kč
 • z toho Strukturální fondy:             83 897 211,70 Kč
 • z toho Státní rozpočet:                 14 805 390,30 Kč

Užitečné odkazy

Jihočeská univerzita

Zemědělská fakulta

Operační program, výzkum a vývoj pro inovace

scienceZOOM – popularizace VaV na JU

Název projektu

scienceZOOM – popularizace VaV na JU

Science Zoom

Číslo projektu

CZ.1.07/2.3.00/35.0001

Operační program

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: 2. 3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Anotace

Projekt scienceZOOM je zaměřen na systematizaci, profesionalizaci, integraci a následnou realizaci vybraných aktivit směřujících k popularizaci VaV a jeho výsledků pro společnost; podpoře, rozvoji a inovacím systematické práce s talenty v oblasti seznamování se s VaV interaktivní, zajímavou a srozumitelnou formou; a dalšímu vzdělávání pracovníků VaV a ostatních pracovníků VŠ a VVI v oblasti řízení, popularizace a komunikace, identifikace, ochrany, transferu a šíření výsledků VaV.

Vyvážený mix aktivit odpovídá VaV zaměření JU, identifikovaným potřebám široké cílové skupiny a reflektuje potřeby definované ve významných strategiích VaV jako jsou např. EVROPA 2020, Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015 a Strategií rozvoje lidských zdrojů pro ČR.

Záměrem projektu je pracovat s cílovou skupinou nejen v jihočeském regionu, ale i v rámci celé ČR.

Podrobnější popis

Hlavní cíl projektu:

Vybudovat multifunkční platformu zaměřenou na popularizaci VaV a jeho výsledků tzv. scienceZOOM. Prostřednictvím smysluplných, atraktivních, srozumitelných a interaktivních aktivit podnítit hlubší zájem o VaV.

Realizace projektu je zacílena na:

 • Popularizaci VaV pro společnost (KA1)
 • Systematickou práci se studenty a žáky v oblasti VaV (KA2)
 • Další vzdělávání v oblasti řízení, komunikace a popularizace VaV (KA3)

Hlavní cíl projektu bude dosažen naplněním a úspěšnou realizací dílčích cílů projektu prostřednictvím:

 • Popularizačních workshopů (PW)
 • Dynamického interaktivního webu (DIW)
 • Dnů otevřených dveří (DOD)
 • Audiovizuální tvorby (AVT)
 • Naučných stezek (NS)
 • Popularizačních seminářů (PS)
 • RoadShow (RS)
 • Rozvoje talentů (RT)
 • Dovednostních tréninkových modulů (DTM)

Globální dopady projektu:

 • zvýšení zájmu o výsledky VaV
 • celkové zvýšení povědomí o VaV
 • identifikace, podpora a rozvoj talentů
 • posílení informační, občanské, ekonomické, environmentální gramotnosti apod.

Celý systém projektu je nastaven tak, aby mohl být v následujících letech po ukončení podporovaného období aktualizován a rozšiřován.

Výdaje projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu: 18 091 354,00 Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: 0,- Kč

Celkové výdaje projektu: 18 091 354,00 Kč

Užitečné odkazy

Science Zoom Jihočeská univerzita

Jihočeská univerzita

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

scienceZOOM2 popularizace VaV

Název projektu

scienceZOOM2 popularizace VaV

Science zoom

Číslo projektu

CZ.1.07/2.3.00/45.0002

Operační program

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: 2. 3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Partneři s finanční účastí:

Technologické centrum Písek s.r.o.

Mikrobiologický ústav akademie věd ČR v.v.i.

Biologické centrum akademie věd ČR v.v.i.

Partneři bez finanční účasti

Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola Dubné

Anotace

Aktivity odpovídají VaV zaměření žadatele a partnerů, potřebám výběrové cílové skupiny a reflektují potřeby definované ve významných národních a nadnárodních strategiích. Projekt pozitivně a synergicky navazuje na další projekty OPVK a OPVaVpI realizované žadatelem a partnery.

Projekt je ve vztahu k cílové skupině výběrový, specializovaný na definované zájemce, nikoliv plošně na veřejnost. Aktivity projektu jsou orientovány na kvalitu a vyžadují dlouhodobou a kontinuální práci. I díky tomu je možno nabídnout hlubší perspektivu řešené tématiky. Naprostá většina aktivit projektu bude realizována v prostorách příjemce a partnerů projektu.

Podrobnější popis

Hlavní cíl projektu:

Systematická příprava lidských zdrojů pro cílenou metodickou podporu oblasti přírodovědného a technického vzdělávání u žadatele, partnerů a vybraných zapojených organizací s výrazným důrazem na rozvoj a podporu spolupráce s vyššími odbornými, středními a základními školami v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání.

Prostřednictvím smysluplných, atraktivních, srozumitelných a interaktivních aktivit podnítit hlubší zájem o VaV.

Projekt řeší zapojení do povinných KA A i B dle výzvy.

Realizace projektu je zacílena na:

 • Popularizaci VaV, badatelsky orientovanou výuku přírodovědných a technických oborů pro společnost (KA1)
 • Vzdělávací programy, výměnu zkušeností a praktické stáže (KA2)
 • Vzdělávací moduly (KA3)

Hlavní cíl projektu bude dosažen naplněním a úspěšnou realizací dílčích cílů projektu prostřednictvím:

 • Příměstských táborů (PT)
 • Badatelského klubu (BK)
 • Vytváření sítí v rámci podpory badatelsky orientované výuky (BOV)
 • Tvorba odborných vzdělávacích programů (VP)
 • Workshopů a kulatých stolů mezi akademiky, učiteli a odborníky z praxe (WKS)
 • Stáží a podpory transferu znalostí a zkušeností (STZ)
 • Vzdělávacích, dovednostních a tréninkových modulů (DTM)

Výstupem projektu jsou především:

 • Motivační workshopy, kulaté stoly, výukové moduly doplněné o názorné a interaktivní pomůcky a přednášky
 • Příměstské tábory popularizující VaV a přírodovědné a technické obory zejména u vybraných žáků ZŠ a SŠ
 • Funkční badatelský klub, kde se pod dohledem vědeckých pracovníků kontinuálně schází zájemci zejména z řad studentů ZŠ, SŠ i VŠ
 • Funkční síť škol (od primárního po terciární vzdělávání) a pedagogických a akademických pracovníků podporující BOV se zapojením institucí AV
 • Vytvořené didaktické pomůcky a úlohy pro BOV
 • Unikátní internetová dynamická platforma, obsahující elektronické výukové materiály sloužící také k popularizaci VaV
 • Realizované krátkodobé stáže a poznání best practice popularizace VaV, spolupráce akademické sféry s praxí apod.

Výdaje projektu

 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 20 346 978,71 Kč
 • Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: 0,- Kč
 • Celkové výdaje projektu: 20 346 978,71 Kč

Užitečné odkazy

Science Zoom Jihočeská univerzita

Jihočeská univerzita

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

TC Písek

Bio-Medical Institutes of the Czech Academy of Sciences, Krč

Bilogy Center Cas

Gymnázium České Budějovice Jirovcova 8

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Základní škola Matice školské 3, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola Dubné

Vytvoření postdoktorandských pozic na Jihočeské univerzitě a podpora intersektorální mobility formou odborných zahraničních stáží (Postdok_JU)

Název projektu

Vytvoření postdoktorandských pozic na Jihočeské univerzitě a podpora intersektorální mobility formou odborných zahraničních stáží (Postdok_JU)

Číslo projektu

CZ.1.07/2.3.00/30.0006

Termín realizace projektu je od 1.7.2012 do 30.6.2015.

Operační program

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: 2. 3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Anotace

Projekt je cílen na uplatňování absolventů doktorských studijních programů, jejich dalšímu kariérnímu rozvoji a na vznik nových postdoktorandských pozic na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, s důrazem na internacionalizaci, multidisciplinaritu, intersektorální mobilitu a spolupráci. Prostředkem je vytvoření 19 postdoktorandských pozic a podpora stáží každého postdoka. Důraz bude kladen na výběr externích postdoktorandů. Každý zároveň absolvuje stáž na špičkovém zahraničním pracovišti, což se promítne jak na VaV činnosti, tak do výuky. To bude mít zásadní kvalitativní dopad nejen na studenty VŠ, ale také na celou výzkumnou komunitu, protože zvýší její kvalitu, posílí mobilitu, přinese inspiraci a nové metody ze zahraničí, posílí soutěživost a efektivitu práce. Projekt vychází z IPRM a bezprostředně navazuje jak na OP VaVpI, tak OP ŽP realizované žadatelem.

Podrobnější popis

Klíčové aktivity mají za cíl podporu cílových skupin prostřednictvím uplatnění začínajících výzkumných pracovníků, absolventů doktorských studijních programů, na pozicích postdoků. Aktivity podporují rozvoj stávajících výzkumných týmů, které mají jasnou náplň práce a jasné výstupy směrem k rozvoji lidských zdrojů ve VaV, doplněním týmu o postdoka. Konkrétně se jedná o 7 klíčových aktivit: 1) Realizace výběrových řízení na obsazení pozic postdoků 2) Vytvoření postdoktorandských pozic na Fakultě rybářství a ochrany vod 3) Vytvoření postdoktorandských pozic na Přírodovědné fakultě 4) Vytvoření postdoktorandských pozic na Ústavu fyzikální biologie 5) Vytvoření postdoktorandských pozic na Zemědělské fakultě 6) Vytvoření postdoktorandských pozic na Filosofické, Pedagogické a Ekonomické fakultě a klíčová aktivita 7) Podpora intersektorální mobility, zejména mobility mezi výzkumnými institucemi a soukromým a veřejným sektorem.

Projekt zároveň podporuje postdoky v absolvování stáží na významných evropských i světových pracovištích za účelem získání zkušeností ve VaV v zahraničí, zapojení se do mezinárodní VaV spolupráce a navázání mezinárodních kontaktů a následného zúročení získaných zkušeností; podporu získávání zkušeností v praxi v oblastech aplikovaného výzkumu za účelem následného uplatnění postdoků v oblastech souvisejících s aplikovaným VaV a zaváděním inovací v oborech náročných na znalosti. Projekt je unikátní příležitostí posílit špičkový VaV na naší instituci, navázat na realizované projekty OP VaVpI i OP ŽP a působením na cílovou skupinu výrazným způsobem posílit její konkurenceschopnost v globálním měřítku.

Výstupem projektu budou vlastní výzkumné práce postdoků a realizace stáží postdoktorandů. Formou působení postdoka a mentora na JU, a dále formou organizace odborných stáží, účasti na konferencích či podporou krátkodobých pracovních pobytů na špičkových pracovištích VaV dojde k přenosu klíčových znalostí a kompetencí na cílové skupiny. Tento přenos proběhne jak v rámci běžné výukové činnosti, vedení studentských prací, pořádání workshopů, seminářů, zapojení do letních škol jednotlivých postdoků, to vše ve smyslu práce se skupinou VŠ studentů, tak v rámci jejich vědecké práce v rámci jednotlivých týmů, i v rámci zapojení do každodenního života pracoviště. 

Výdaje projektu

 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 90 245 351,75 Kč
 • Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: 0,- Kč
 • Celkové výdaje projektu: 90 245 351,75 Kč

Užitečné odkazy

Jihočeská univerzita

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Bridge4Innovation (b4i)

Název projektu

Bridge4Innovation (b4i)

Číslo projektu

CZ.1.07/2.4.00/12.0099

Operační program

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: 2.4 Partnerství a sítě

Anotace

Hlavním cílem projektu je vybudovat multifunkční platformu pro podporu a popularizaci výzkumu, vývoje a inovací, tedy platformu spolupráce vybraných klíčových regionálních partnerů s výrazným zapojením podnikatelské a veřejné sféry v rámci Jihočeského kraje. 

Podrobnější popis

Bridge4Innovation je projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání a Biologického centra Akademie věd České republiky v.v.i. financovaný z Evropského sociálního fondu Evropské unie.

B4I je souborem nástrojů na podporu spolupráce mezi průmyslem, výzkumnými pracovišti a veřejnou správou. B4I zprostředkovává propojení univerzity a vědeckovýzkumných institucí z jihočeského regionu s podnikatelskou sférou, s důrazem na komerční využití výsledků výzkumu a vývoje.

Výdaje projektu

 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 17 955 632,40
 • Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: 0,- Kč
 • Celkové výdaje projektu: 17 955 632,40 Kč
Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT (JCTT)

Název projektu

Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT (JCTT)

Číslo projektu

CZ.1.05/3.1.00/10.0214

Operační program

Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace

Prioritní osa: 3 Komercializace a popularizace VaV

Oblast podpory: 3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví.

Anotace

Hlavním cílem projektu je:

a) ustanovení a zprovoznění CTT resp. KTT-JU a KTT-BC,

b) vymezení základních materiálních, finančních i provozních předpokladů pro efektivní provoz CTT,

c) zabezpečení pilotního provozu a eventuální optimalizace podmínek fungování CTT a

d) současně podpoření vybraného počtu výsledků výzkumu s potenciálem uplatnění na trhu. 

Podrobnější popis

Celkovým výstupem projektu bude fungující CTT. Základní funkcí CTT bude propojování technologické nabídky (VaV kapacity) a podněcování, aktivace a uspokojování technologické poptávky (subjekty aplikační sféry). CTT bude v konečném důsledku zajišťovat komplexní portfolio služeb od mapování potenciálu pro uplatnění výsledků výzkumu v praxi přes přípravu a realizaci projektových záměrů, akvizici a provádění dlouhodobých smluvních kontraktů a společných projektů s aplikačními partnery. Základní funkce CTT zajistí podchycení a praktické uplatnění významných vynálezů učiněných na pracovištích JU, BC a kterýchkoliv dalších regionálně či oborově příbuzných subjektech. Hlavní oborovou oblastí budou biotechnologie v širokém smyslu slova a přirozenou spádovou oblastí bude Jihočeský kraj a sousední regiony. 

Výdaje projektu

 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 56 650 540,- Kč
 • Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: 8 111 768,- Kč
 • Celkové výdaje projektu: 64 762 308,- Kč
 • Dotaze z EU: 48 152 959,- Kč
 • Dotace ze SR: 8 497 581,- Kč

Užitečné odkazy

Jihočeská univerzita

Bilogy Center Cas

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

OP VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE OBDOBÍ 2014-2020

Rozvoj postdoktorandských pozic na JU (RPP JU)

Název projektu

Rozvoj postdoktorandských pozic na JU (RPP JU)

Číslo projektu

CZ.1.07/2.3.00/30.0049 

Termín realizace projektu je od 1.7.2012 do 30.6.2015.

Operační program

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: 2. 3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Anotace

Projekt je cílen na uplatňování absolventů doktorských studijních programů, na jejich další kariérní rozvoj a na vznik nových postdoktorandských pozic na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Velmi silný důraz je kladen na internacionalizaci, multidisciplinaritu, intersektorální mobilitu a spolupráci s VaV pracovišti v zahraničí. V rámci projektu bude vytvořeno celkem 10 postdoktorandských pozic, přičemž silný důraz bude kladen na výběr externích postdoktorandů. Každý postdoktorand  bude absolvovat stáž na špičkovém zahraničním pracovišti, což se promítne jak na kvalitě VaV činnosti, tak na kvalitě výuky. To bude mít zásadní kvalitativní dopad nejen na studenty VŠ, ale také na celou výzkumnou komunitu, protože zvýší její kvalitu, posílí mobilitu, přinese inspiraci a nové metody ze zahraničí, posílí soutěživost a efektivitu práce.

Podrobnější popis

Klíčové aktivity mají za cíl podporu cílových skupin prostřednictvím uplatnění začínajících výzkumných pracovníků, absolventů doktorských studijních programů, na pozicích postdoků. Aktivity podporují rozvoj stávajících výzkumných týmů, které mají jasnou náplň práce a jasné výstupy směrem k rozvoji lidských zdrojů ve VaV, doplněním týmu o postdoka.

Projekt zároveň podporuje postdoky k absolvování stáží na významných evropských i světových pracovištích za účelem získání zkušeností ve VaV v zahraničí, zapojení se do mezinárodní VaV spolupráce a navázání mezinárodních kontaktů a následného zúročení získaných zkušeností; podporu získávání zkušeností v praxi v oblastech aplikovaného výzkumu za účelem následného uplatnění postdoků v oblastech souvisejících s aplikovaným VaV a zaváděním inovací v oborech náročných na znalosti. Projekt je unikátní příležitostí posílit špičkový VaV na naší instituci, navázat na realizované projekty OP VaVpI i OP ŽP a působením na cílovou skupinu výrazným způsobem posílit její konkurenceschopnost v globálním měřítku.

Projekt bude realizován prostřednictvím 5 klíčových aktivit projektu: 1) Realizace výběrových řízení na obsazení pozic postdoků 2) Vytvoření postdoktorandských pozic v oblasti přírodovědné 3) Vytvoření postdoktorandských pozic v oblasti zemědělské a rybářské 4) Vytvoření postdoktorandských pozic v oblasti humanitní a klíčová aktivita 5) Podpora intersektorální mobility, zejména mobility mezi výzkumnými institucemi a soukromým a veřejným sektorem.

Výstupem projektu budou vlastní výzkumné práce postdoků a realizace stáží postdoktorandů. Formou působení postdoka a mentora na JU, a dále formou organizace odborných stáží, účasti na konferencích či podporou krátkodobých pracovních pobytů na špičkových pracovištích VaV dojde k přenosu klíčových znalostí a kompetencí na cílové skupiny. Tento přenos proběhne jak v rámci běžné výukové činnosti, vedení studentských prací, pořádání workshopů, seminářů, zapojení do letních škol jednotlivých postdoků, to vše ve smyslu práce se skupinou VŠ studentů, tak v rámci jejich vědecké práce v rámci jednotlivých týmů, i v rámci zapojení do každodenního života pracoviště.

Výdaje projektu

 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 42 991 486,60 Kč
 • Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: 0,- Kč
 • Celkové výdaje projektu: 42 771 486,60 Kč

Užitečné odkazy

Jihočeská univerzita

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech (TTM)

Název projektu

Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech – aplikace evropského vzdělávacího modelu „Technology Transfer Manager“ 

Číslo projektu

CZ.1.07/2.4.00/12.0082

Operační program

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: 2.4 Partnerství a sítě

Anotace

Hlavním cílem projektu je vytvoření sítě pracovišť, která budou spolupracovat na vytvoření mechanismu přenosu nových, převážně ekologicky zaměřených nebo z ekologických poznatků vycházejících technologií do praxe. Vzdělávání pracovníků sítě veřejných výzkumných institucí AV ČR a Jihočeské univerzity v ČB v problematice přenosu znalostí a technologií z akademické do komerční sféry se uskuteční prostřednictvím základního kurzu TTM-J. Dalším cílem projektu je vyškolit technologické skauty v pokračovacím kurzu TTM-S. Jedná se o výzkumné pracovníky, kteří aktivně vyhledávají na svých pracovištích ty objevy a inovativní přístupy, které vykazují potenciál pro následnou komercializaci, a podílejí se na tomto procesu. Třetím cílem projektu je vzdělávání budoucích školitelů v nejpokročilejším kurzu TTM-E.

Podrobnější popis

Projekt Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech – aplikace evropského vzdělávacího modelu „Technology Transfer Manager“ je realizován jako součást nové koncepce Biologického centra AV v Českých Budějovicích, která je zaměřena kromě základního výzkumu i na oblast výzkumu aplikovaného. Aby byla současná věda opravdu moderní a konkurenceschopná na evropském fóru, musejí její výsledky vykazovat i komerční potenciál. Tento výukový projekt nabízí pomoc při složitém procesu rozhodování, kterou cestu pro možnou komercializaci objevu nebo vynálezu zvolit, jak ochránit duševní vlastnictví vzniklé v akademické sféře a jak využít možností, které spolupráce s komerční sférou nabízí. Projekt je založen na aktivní spolupráci mezi lektory a posluchači prostřednictvím on-line studia a diskusí nad konkrétními problémy jednotlivých účastníků kurzů. Kurzy jsou koncipovány jako třístupňové – základní, intermediární a pokročilá úroveň. Projekt nabízí i možnosti zahraničních stáží na renomovaných pracovištích zemí EU. 

Výdaje projektu

Celkové způsobilé náklady projektu: 23 342 185,96 Kč

Z toho:

 • ze strukturálních fondů: 19 840 858,07 Kč
 • ze státního rozpočtu: 3 501 327,89 Kč

Užitečné odkazy

Biology Center Cas

Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech – aplikace evropského vzdělávacího modelu „Technology Transfer Manager“

Inovace s přehledem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

OP VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE OBDOBÍ 2014-2020

Tipy

Kontaktní osoby:

MUDr. Kateřina Čihařová (ILA, s. r. o., Praha)

věcná manažerka projektu

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: 224 813 787

Mob.: 724 007 879

 

Ing. Michaela Krištůfková (BC AV ČR)

zástupce manažera projektu

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: 387 775 051

Mob.: 724 496 920

 

Ing. Tereza Veselá (BC AV ČR)

odborná administrativní asistentka projektu

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: 387 775 504

Mob.: 734 315 300

 

Marek Danělišyn, DiS (ILA, s. r. o., Praha)

redaktor webu inosfera.cz

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rozvoj, inovace a integrace výuky na JU - přírodovědné obory (RII-PŘ)

Název projektu

Rozvoj, inovace a integrace výuky na JU - přírodovědné obory (RII-PŘ)

Číslo projektu

Projekt je ve schvalovacím procesu

Operační program

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: 2. 2. Vysokoškolské vzdělávání

Anotace

Cílem projektu je optimalizace inovačního úsilí ve výuce přírodovědných oborů napříč JU ve všech typech vzdělávání, od učitelství přes odbornou teoretickou výuku až po aplikované profesní studium. Výraznou přidanou hodnotou projektu je v tuzemských podmínkách nevídaná synergická a integrální spolupráce celkem pěti fakult a jednoho vysokoškolského ústavu JU na aktivitách projektu.

Podrobnější popis

Hlavním cílem je inovace výukových modulů, integrace nových konceptů a metodologií do klasického systému výuky, vytvoření flexibilní soustavy informačních zdrojů s cílem postupně nahradit konzervativní monografické výukové texty a didaktické metody a výrazné zvýšení podílu praktické výuky, tvorba nové koncepce výuky v anglickém jazyce, rozšíření nabídky výuky kurzů v české a anglické mutaci a zapojení zahraničních odborníků do zkvalitnění a rozvoje výuky na JU.

K stěžejním tématům patří inovace ve výuce základních teoretických biologických oborů, biologických i nebiologických oborů s přímou návazností na praxi a inovaci hraničních multidisciplinárních modulů v rámci JU. Projekt směřuje nejen k plošnému zkvalitnění výuky a posílení mezioborových vazeb, ale také ke vzniku flexibilního prostředí a studijního zázemí pro skupiny studentů s různými perspektivami uplatnění.

Výdaje projektu

 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 97 013 512,60 Kč
 • Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: 0,- Kč
 • Celkové výdaje projektu: 97 013 512,60 Kč

Užitečné odkazy

Jihočeská univerzita

Přírodovědecká fakulta

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Akademie věd České Republiky

Rozvoj, inovace a integrace výuky na JU - humanitní obory (RII-HO)

Název projektu

Rozvoj, inovace a integrace výuky na JU - humanitní obory (RII-HO)

Číslo projektu

Projekt je ve schvalovacím procesu

Operační program

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: 2. 2. Vysokoškolské vzdělávání

Anotace

Cílem projektu je optimalizace inovačního úsilí ve výuce humanitních oborů napříč JU ve všech typech vzdělávání od učitelství přes odbornou teoretickou výuku až po aplikované profesní studium. Výraznou přidanou hodnotou projektu je v tuzemských podmínkách nevídaná synergická a integrální spolupráce celkem sedmi fakult JU na aktivitách projektu.

Podrobnější popis

Řešení projektu předpokládá zvýšení kvality studia a spolupráce mezi jednotlivými fakultami JU cestou inovace, integrace a modularizace stávajících studijních oborů/programů na JU i vytvoření flexibilního prostředí a studijního zázemí pro skupiny studentů s různými perspektivami uplatnění. Inovace a rozvoj studijních oborů/programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce vychází též ze strategických cílů jednotlivých součástí JU, zakotvených v jejich dlouhodobých záměrech.

Hlavním cílem je inovace, respektive vytvoření výukových modulů a integrace studijních oborů. Inovace humanitních studijních oborů na jednotlivých fakultách JU povede vedle vytvoření konkrétních modulů též ke vzniku nezbytných studijních opor, zvyšování jazykových a odborných kompetencí studentů i akademických pracovníků a k žádoucímu propojení oborů pěstovaných na jednotlivých fakultách JU. Realizace projektu umožní studentům lepší orientaci v rámci studijních oborů a do budoucna i lepší uplatnění na trhu práce.

Výdaje projektu

 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 90 707 352,72 Kč
 • Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: 0,- Kč
 • Celkové výdaje projektu: 90 707 352,72 Kč

Užitečné odkazy

Jihočeská univerzita

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Rozvoj JU - Studijní prostředí

Identifikační údaje projektu

Název:

Rozvoj JU - Studijní prostředí

Registrační číslo:

CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008542

Termín realizace:

1/2020 – 03/2023

Aktuální stav:

Projekt ukončen

Příjemce:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři:

- Projekt nemá partnery -

Dotační program:

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

 

 

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj studijního prostředí Jihočeské univerzity.

Zajištění vysoké úrovně studijního prostředí vyžaduje v podmínkách dynamického rozvoje technologií, výzkumu a vzdělávání neustálou konfrontaci s nejnovějšími koncepty, metodami a vybavením. V současném vysokoškolském prostředí je nezbytností budovat a rozvíjet studijní prostředí takovým způsobem, aby bylo kvalitní a moderní. Toho lze dosáhnout jak hmotnými statky (např. nábytkem, IT/AV technikou, přístroji), tak i nehmotnými statky (např. elektronickými knihami, Wi-Fi, softwary).

 

Do realizace projektu jsou zapojené všechny fakulty Jihočeské univerzity (JU) a Akademická knihovna.  

Záměr projektu a jeho vybrané aktivity se opírají o potřeby identifikované na úrovni Dlouhodobého záměru JU na období 2016-2020 (DZ).

Projekt navazuje na realizovaný projekt OP VVV (Rozvoj JU–ESF, číslo výzvy 02_16_015), který je mimo jiné zaměřen na zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh práce, včetně podpory podnikavosti a dalších žádoucích dovedností studentů, a také navazuje na vybrané projektové aktivity realizované v OP VK (PO2, oblast podpory 2.2).

Cíle projektu

Cílem projektu je zkvalitnění studijního prostředí na JU a zvýšení míry spokojenosti studentů se studijním prostředím na JU, a to prostřednictvím:

1) Modernizace učeben, studoven, přednáškových sálů, dalších prostor souvisejících se vzděláváním, které zlepší podmínky vzdělávání studentů (tj. výuka i samostudium), a to napříč celou univerzitou. Dojde k obnově nevyhovujícího a zastaralého nábytku, k vybavení nově zřízených prostor, k zajištění moderních a interaktivních technologií, jako je AV technika, informační a komunikační technologie, software, PC, přístrojů a dalšího vybavení. Modernizace učeben se v některých případech neobejde bez drobných stavebních úprav (výměna elektroinstalace, položení nových podlahových krytin, výměna osvětlení, vymalování apod.). Tyto stavební zásahy splňují podmínky výzvy.

2) Rozšíření elektronických informačních zdrojů. V rámci této aktivity dojde k pořízení a zpřístupnění řady vybraných e-knih. E-knihy budou pořízeny Akademickou knihovnou JU a budou zaměřeny na vybrané oblasti v souladu se vzdělávacími požadavky napříč studijními programy JU. Tyto elektronické informační zdroje budou studentům přístupné kdykoliv (bez omezení času) a kdekoliv (pouze s použitím osobních přihlašovacích údajů). Tento systém tak podporuje moderní metody výuky, a také usměrňují a podporují učební aktivitu studentů.

Struktura aktivit projektu

V rámci projektu budou realizovány následující klíčové aktivity (KA):

 • KA1_Řízení projektu
 • KA2_Informační zdroje pro výuku
 • KA3_Akademická knihovna
 • KA4_Ekonomická fakulta
 • KA5_Filozofická fakulta
 • KA6_Fakulta rybářství a ochrany vod
 • KA7_Pedagogická fakulta
 • KA8_Přírodovědecká fakulta
 • KA9_Teologická fakulta
 • KA10_Zemědělská fakulta
 • KA11_Zdravotně sociální fakulta

Výše uvedené klíčové aktivity jsou dále členěny na dílčí aktivity (DA).

Finanční rámec projektu

 

Rozpočet (v mil. Kč)

Procentuální podíl (v %)

Celkový rozpočet

96 741 082

100

Výše dotace EU

82 229 919

85

Výše dotace veřejných zdrojů

9 674 108

10

Výše vlastního kofinancování

4 837 054

5

pozn.: částky matematicky zaokrouhleny na jedno desetinné místo.

Kontakt k projektu

Lucie Brucknerová

Hlavní manažer přípravy

tel.: 389 032 072, mobil: 735 700 527

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www: http://www.jcu.cz/o-univerzite/rozvoj/up

 

Rozvoj JU - Mezinárodní mobility

Identifikační údaje projektu

Název:

Rozvoj JU - Mezinárodní mobility

Registrační číslo:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008364

Termín realizace:

6/2018 – 3/2020

Aktuální stav:

Projekt ukončen

Příjemce:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři:

- Projekt nemá partnery -

Dotační program:

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

 

 

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoje lidských zdrojů v oblasti výzkumu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (JU) prostřednictvím uskutečnění mezinárodních mobilit výzkumných pracovníků. Realizací projektu chce JU dosáhnout zvýšení kvality profesního růstu výzkumných pracovníků a zlepšení rozvoje JU jako výzkumné organizace prostřednictvím posílení lidských zdrojů. Do realizace projektu je zapojena Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Fakulta rybářství a ochrany vod, Teologická fakulta a Zemědělská fakulta.

Záměr projektu se opírá o potřeby identifikované na úrovni Dlouhodobého záměru JU na období 2016-2020 (DZ).

Projekt je synergický k projektu Rozvoj JU - Kapacity pro VaV, který se týká získání a udržení ocenění HR Award. Tento projekt je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji.

Cíle projektu

Cílem projektu je realizace 17 mobilit, které přispějí k profesnímu růstu výzkumných pracovníků, rozvoji výzkumné organizace a zvýšení mezinárodní spolupráce. V rámci projektu budou realizovány pracovní pobyty zahraničních post-doků na JU (10 mobilit). Post-dok přinese do prostředí JU svou zahraniční zkušenost a dovednosti spojené s jeho předchozími zkušenostmi v zahraničí. Dále budou v rámci projektu realizovány pracovní pobyty výzkumných pracovníků juniorů v zahraničí (6 mobilit). Cílem těchto pobytů je podpora profesního rozvoje začínajících mladých výzkumných pracovníků prostřednictvím získání nových zkušeností a praxe v zahraničí, čímž dojde k posílení jak výzkumu na JU, tak druhotně také českého výzkumu jako takového. Také bude realizován pobyt výzkumného pracovníka seniora v zahraničí (1 mobilita), jehož cílem je podpořit kvalitního výzkumného pracovníka v jeho dalším profesním růstu. Všechny plánované mobility mají z dlouhodobého hlediska jednoznačný přínos pro rozvoj JU.

Očekávánými důsledky projektu jsou:

 • Rozvoj JU na základě posílení lidských zdrojů ve VaV.
 • Profesní růst výzkumných pracovníků.
 • Zvýšení kvality výzkumu na JU pomocí mezinárodní otevřenosti a přenosu zahraničních zkušeností.
 • Posílení vazeb se zahraničními výzkumnými organizacemi a pracovníky.
 • Zvýšení atraktivity výzkumné kariéry.

Struktura aktivit projektu

V rámci projektu budou realizovány následující klíčové aktivity (KA):

 • KA_1 - 1_01_FF_Sociální a humanitní vědy (korpusová lingvistika) – příjezdy post-dok
 • KA_2  - 1_01_PřF_Biologie a biochemie – příjezdy post-dok
 • KA_3  - 1_02_PřF_Biologie a biochemie – příjezdy post-dok
 • KA_4  - 1_03_PřF_Biologie a biochemie – příjezdy post-dok
 • KA_5 - 1_04_PřF_Životní prostředí/Ekologie – příjezdy post-dok
 • KA_6 - 1_05_PřF_Životní prostředí/Ekologie – příjezdy post-dok
 • KA_7 - 1_06_PřF_Fyzika – příjezdy post-dok
 • KA_8 - 1_01_TF_Teologie a filosofie pro 21. století – příjezdy post-dok
 • KA_9 - 1_01_ZF_Molekulární biologie a genetika – příjezdy post-dok
 • KA_10 - 1_02_ZF_Vědy o zemědělství – příjezdy post-dok
 • KA_11 - 3_01_FROV_Molekulární biochemie a genetika – výjezdy juniorů
 • KA_12 - 3_02_FROV_Chemie – výjezdy juniorů
 • KA_13 - 3_03_FROV_Vědy o zemědělství – výjezdy juniorů
 • KA_14 - 3_04_FROV_Biologie a biochemie – výjezdy juniorů
 • KA_15 - 3_01_PF_Americká literatura – výjezdy juniorů
 • KA_16 - 3_02_PF_Neuropedagogika – výjezdy juniorů
 • KA_17 - 4_02_FF_Sociální a humanitní vědy (literární historie) – výjezdy seniorů

Finanční rámec projektu

 

Rozpočet (v mil. Kč)

Procentuální podíl (v %)

Celkový rozpočet

20

100

Výše dotace EU

17

85

Výše dotace veřejných zdrojů

2

10

Výše vlastního kofinancování

1

5

pozn.: částky matematicky zaokrouhleny na jedno desetinné místo.

Kontakt k projektu

Radka Benešová

Manažer projektu

tel.: 389 036 058, mobil: 735 700 538

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www: http://www.jcu.cz/o-univerzite/rozvoj/up

 

Simulační centrum pro zdravotnické obory Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (SLNO)

Identifikační údaje projektu

Název:

Simulační centrum pro zdravotnické obory Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (SLNO)

Registrační číslo:

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002409

Termín realizace:

12/2017 – 10/2020

Aktuální stav:

Projekt ukončen

Příjemce:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři:

- Projekt nemá partnery -

Dotační program:

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

 

Na přípravu projektové žádosti jsou čerpány finanční prostředky z dotačního programu Jihočeského kraje:

Podpora přípravy projektových záměrů strategických projektů pro Jihočeský kraj v souladu s Krajskou přílohou k národní RIS3

 

Anotace projektu

Cílem projektu je vybudovat simulační centrum pro praktickou výuku nelékařských zdravotnických studijních programů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých  Budějovuicích (ZSF JU), dále také jen projekt „SLNO“: Ošetřovatelství, Porodní asistence a Specializace ve zdravotnictví, prostřednictvím stavební úpravy části stávající budovy JU a k ní vybudování přístavby vč. pořízení souvisejícího přístrojového, technologického a materiálového vybavení. Projekt povede k uspokojení dlouhodobě sílící společenské poptávky a poptávky trhu práce po absolventech nelékařských oborů. Projekt je komplementární k projektu Rozvoj JU – ESF.

Přínos projektu je třeba vnímat ve dvou rovinách, a to lokální (fakultní) a globální (celospolečenský).

ZSF JU v současné době nedisponuje odpovídajícími prostorovými kapacitami a potřebným přístrojovým vybavením vhodným pro praktickou výuku výše uvedených studijních programů. Z lokálního hlediska má tedy projektový záměr za cíl odstranit tento deficit a podpořit vytvoření podmínek pro zásadní inovaci stávajících prakticky orientovaných nelékařských studijních programů. 

Z globálního hlediska projektový záměr reflektuje celosvětové trendy sílící celospolečenské poptávky po zdravotnických absolventech. Simulační centrum bude představovat významný krok k navýšení vysoce kvalifikovaných a přitom velmi prakticky zdatných absolventů klíčových nelékařských oborů: Všeobecná sestra; Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech; Porodní asistentka a Zdravotnický záchranář. Je třeba zdůraznit, že vybudování simulačního centra uvažovaných parametrů a oborové orientace je téma, které svou nadčasovostí a progresivností do značné míry přesahuje danou dobu, lokalitu i region. Projektový záměr povede ke zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh práce prostřednictvím rozvoje žádoucích dovedností studentů, aby byli co nejlépe připraveni pro praxi. ZSF JU hledá nové inovativní možnosti výuky, které umožní studentům co nejbližší spojení s praxí a co nejkvalitnější nácvik všech dovedností v co nejrealističtějším prostředí bez toho, aby byl v důsledku možných chyb studentů (začátečníků v oboru) ohrožen pacient.

Očekávané pozitivní dopady projektu:

Z pohledu JU: Stimulující a příznivé pracovní prostředí pro VaV pracovníky; Pozitivní změny v pracovní kultuře; Připojení se k celoevropské síti špičkových VaV pracovníků a organizací; Zvýšená kvalita péče o lidské zdroje; Zvýšená mezinárodní viditelnost a atraktivita; Zvýšení příležitostí pro získání prostředků na VaV z grantů EK; Zvýšení kvalitativních podmínek pro vnitřní hodnocení; Zvýšení zájmu mladé generace i široké veřejnosti o vědu.

Z pohledu výzkumníka: Uznávání práv profesionála; Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru; Respektování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem; Zaručení transparentního náboru a výběru; Zaručení transparentního ohodnocení; Přístup k odbornému i kompetenčnímu rozvoji; Připojení se k celoevropské síti špičkových VaV pracovníků a organizací; Zvýšení příležitostí pro získání prostředků na VaV z grantů EK.

Cíle projektu

Zdravotnické obory včetně těch nelékařských mají dlouhodobě obrovský celospolečenský význam, jelikož jejich absolventi v praxi přispívají k záchraně životů a zlepšení zdravotního stavu populace. Lidé s tímto profesním zaměřením nás provází od narození až po terminální stádia života včetně období nemoci, urgentní stavy nevyjímaje. Kvalitní výuka studentů zdravotnických nelékařských oborů a jejich důkladná praktická příprava je pro stávající úroveň zdravotnictví naprosto klíčová, neboť v praxi jsou počiny studentů a absolventů těchto oborů velmi kriticky sledovány, protože jakékoli pochybení v jejich práci vede k ohrožení, poškození nebo dokonce úmrtí člověka.

Kvalitní příprava budoucích zdravotnických pracovníků je nezbytná, a proto v rámci projektu SLNO plánujeme vybudovat malou virtuální nemocnici. Tato virtuální nemocnice bude prostorově oddělena od stávajícího provozu budovy a bude mít také specifický provozní režim podobný režimu ve skutečné nemocnici. Simulační výuka bude probíhat v tzv. simulačních laboratořích, jejichž vybudování a zprovoznění je hlavním cílem tohoto projektu. Bázi simulačního centra tvoří ovládací místnost (velín), simulační místnosti pro praktickou výuku a místnost pro debriefing vč. technického zázemí. Velín představuje hlavní koordinační středisko. Z něj budou řízeny simulované situace. Simulační místnosti jsou budovány pro zdravotnickou záchrannou službu, porodnictví a neonatologii a intenzivní péči. V nich budou probíhat scénáře simulační výuky řízené z velínu. Součástí simulačního centra bude rovněž inspekční pokoj a dva nemocniční pokoje. Místnost pro debriefing bude sloužit jako prostor pro zpětnovazební mechanismus pro studenty a pedagogy, kde bude docházet k vyhodnocení práce studentů, kterou odváděli na základě vybraného scénáře v simulační místnosti. Všechny místnosti budou vybaveny kvalitní AV technikou, která bude zaznamenávat simulační výuku na server, z něhož bude zajištěn přenos do místnosti debriefingu. 

Struktura aktivit projektu

V rámci projektu budou realizovány následující klíčové aktivity (KA):

 • KA 1 - Příprava projektu
 • KA 2 - Pořízení infrastruktury a vybavení objektu
 • KA 3 - Řízení projektu

V rámci projektu budou realizovány následující klíčové aktivity (KA).

 • Aktivita (a) - nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award
 • Aktivita (b) - řízení projektu
 • Aktivita (c) - strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace
 • Aktivita (f) - strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje

Finanční rámec projektu

 

Rozpočet (v mil. Kč)

Procentuální podíl (v %)

Celkový rozpočet

57, 6

100

Výše dotace EU

49,0

85

Výše dotace veřejných zdrojů

5,8

10

Výše vlastního kofinancování

2,8

5

pozn.: částky matematicky zaokrouhleny na jedno desetinné místo.

Kontakt k projektu

Ing. Michaela Novotná

Manažer projektu

tel.: 389 032 054, mobil: 735 700 528

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www: http://www.jcu.cz/o-univerzite/rozvoj/up

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.