Útvar pro vnitřní hodnocení

Vnitřní systém zajišťování a hodnocení kvality

Poslání, vize a hodnoty JU

JU je jako vrcholné centrum vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti orientována na vědecký, kulturní, sociální a ekonomický rozvoj společnosti a svou činností naplňuje poslání univerzitní vysoké školy dle § 1 zákona o vysokých školách. V souladu se zmiňovaným § 1 zákona, Statutem JU (článek 2) a Strategickým (dříve Dlouhodobým) záměrem JU na období 2016–2020 je základním posláním JU rozvíjet vzdělanost, podporovat nezávislé poznání a tvůrčí činnost ve výzkumu a vývoji a aktivně plnit svoji společenskou odpovědnost v oblastech ekonomické, sociální, kulturní a environmentální. Na těchto základech jsou postaveny vize a hodnoty JU.

Vizí JU je být do roku 2020:

 • univerzitou prospěšnou městu i regionu,
 • vyhledávanou přátelskou univerzitou, která patří mezi nejlepší v České republice,
 • konkurenceschopnou univerzitou v evropském i světovém měřítku.

Hodnotami JU je být:

 • profesionální – JU sází na vysoce kvalifikovaný a kompetentní personál ve všech oblastech své činnosti,
 • internacionální – JU staví na mezinárodní spolupráci ve světovém měřítku, zejména pak s důrazem na Evropský region Dunaj-Vltava,
 • otevřená – JU je vstřícná k přijímání a sdílení nových myšlenek a přístupů, stejně jako k navazování nových partnerství,
 • ambiciózní – JU je vnímavou institucí a klade si vysoké cíle ve všech oblastech své činnosti,
 • integrující – JU propojuje vnitřní a vnější partnery a je svobodným prostředím pro vyjadřování a naplňování jejich idejí.

Hlavním cílem JU jako výzkumné organizace je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj a veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Vzdělávací a s ní související vědecká a výzkumná, vývojová a inovační, umělecká nebo další tvůrčí činnost (dále jen „tvůrčí činnost“) je na JU rozvíjena v ekonomických, humanitních, pedagogických, přírodovědných, sociálních, teologických, technických, uměleckých, zdravotnických a zemědělských oborech, a to na mezinárodní úrovni. Kromě vzdělávací a tvůrčí činnosti uskutečňuje JU také doplňkovou činnost ve smyslu § 20 zákona, a to tak, aby tato činnost pomáhala naplňovat poslání JU.

Pro podporu svých činností JU vytváří a zajišťuje:

 • pracovní a studijní podmínky odpovídající jejím finančním, materiálovým a prostorovým možnostem,
 • informační služby, knihovní fondy a přístup k nim, přístup k elektronickým informacím a informačním technologiím, ediční služby, poradenské služby a ostatní služby pro studenty související s jejich studiem,
 • podmínky pro sportovní a kulturní činnosti související s naplňováním poslání JU, včetně podpory činnosti spolků a společností, sdružujících členy akademické obce JU, jejichž činnost napomáhá plnit poslání JU,
 • sociální podmínky včetně ubytování studentů a stravování studentů a zaměstnanců ve vlastních účelových zařízeních,
 • podmínky pro vytváření a udržování vztahů s absolventy.Zakotvení vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality ve vnitřních předpisech a dalších dokumentech JU

Vnitřní systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU (dále jen „vnitřní systém zajišťování a hodnocení kvality“) je podrobně vymezen v několika vzájemně provázených vnitřních předpisech a dalších relevantních dokumentech JU, jejichž společným jmenovatelem je snaha vymezit, popsat a rozvíjet vnitřní systém zajišťování a hodnocení kvality JU, jeho jednotlivé procesy, nástroje a prvky v souladu s posláním JU. Základním principem rozvoje vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality JU je koordinovaný a průřezový přístup, hledání společných a jednotných řešení a nástrojů pro JU.

Kromě Statutu JU je vnitřní systém zajišťování a hodnocení kvality JU vymezen především v Pravidlech systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „Pravidla“). Pravidla vycházejí ze snahy o trvalé zlepšování kvality vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové a inovační činnosti, umělecké činnosti i dalších s nimi souvisejících činností, jež podporují rozvoj studia, studentů, pedagogů, vědců i dalších zaměstnanců JU, k čemuž JU využívá také zpětnovazebních mechanismů. Tím dochází i k zapojení vnějších relevantních aktérů, zejména prostřednictvím odborných kolokvií, setkání, dotazníkových šetření a anket.

Pravidla vycházejí z dlouhodobých strategických dokumentů JU, především z (ze):

Hodnocení kvality JU se kromě Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU odráží také v bilančních dokumentech, výročních zprávách o činnosti a výročních zprávách o hospodaření JU, přiměřeně také ve strategických dokumentech fakult a výročních zprávách o činnosti a hospodaření fakult.

Zajišťování kvality se vedle těchto Pravidel opírá také o další vnitřní předpisy a normy, zejména o:


Zajišťování kvality je součástí strategického rozvoje JU, vztahuje se na něj tak zejména Opatření rektora, jímž se vydávají Pravidla pro tvorbu, schvalování a zveřejňo­vání strategických dokumentů JU a na něj navázaná opatření jednotlivých fakult a dalších součástí univerzity.

Základní popis fungování vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality JU

Vnitřní systém zajišťování a hodnocení kvality je na JU rozvíjen již dlouhodobě, přijetím novely zákona o vysokých školách bylo pouze nutné tento zavedený systém upravit dle požadavků zákona o vysokých školách a příslušných akreditačních standardů. Z hlediska obsahového je vnitřní systém zajišťování a hodnocení kvality JU založen na třech klíčových oblastech, kterými jsou zajišťování kvality vzdělávacích (včetně celoživotního vzdělávání), tvůrčích a souvisejících aktivit. Každá z těchto třech oblastí má vlastní mechanismy a postupy zajišťování, hodnocení a trvalé zlepšování kvality.

Vzdělávací a s ní související tvůrčí činnost tvoří neoddělitelný celek, jehož základním cílem je především zajistit studen­tům studium na aktuální úrovni vědeckého poznání, případně se opírající o vlastní uměleckou tvorbu pedagogů, a využívající moderních metod, organizačních forem výuky a potřebných studijních opor. Kvalita vzdělávací a tvůrčí činnosti je zajišťována a hodnocena jak ve vztahu k uskutečňovaným studijním programům, tak ve vztahu k uskutečňovaným programům celoživotního vzdělávání. Minimální požadavky na kvalitu vzdělávací činnosti, respektive zajištění studijního programu, jsou kromě zákona o vysokých školách dány nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém škol­ství a nařízením vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, závěry hodnocení, doporučenými postupy a metodami hodnotící činnosti Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (dále jen „NAÚ“) jako hlavního garanta vnějšího hodnocení JU a vysokoškolského prostředí v České republice obecně, Statutem JU, Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na JU, Studijním a zkušebním řádem JU, Pravidly, Standardy pro akreditaci a uskutečňování studijních programů JU (včetně příloh) a souvisejícími vnitřními normami JU a jednotlivých fakult. Na všechny oblasti vzdělávání uskutečňované na JU se vztahují stejné požadavky na zajišťování a hod­nocení kvality. Jednotná kritéria se vztahují na všechny bakalářské, magisterské, navazující magisterské a doktorské studijní programy, se zohledněním specifik akademických a profesně orientovaných stu­dijních programů a s ohledem na požadavky příslušných uznávacích orgánů, jedná-li se o přípravu k výkonu regulovaných povolání.

Základní společný rámec hodnocení celé JU představuje hodnocení akademických pracovníků a hodno­cení ostatních zaměstnanců. Hodnocení akademických pracovníků sleduje zejména pedagogickou zátěž a vědeckou, uměleckou a další tvůrčí činnost a výkon akademických pracovníků (ve vazbě na garantované předměty a studijní programy), plnění úkolů všech zaměstnanců, jejich kariérní růst, případně potřeby dalšího vzdělávání, přičemž u magisterských, navazujících magis­terských a doktorských studijních programů se dbá u garantujícího pracoviště také na odpo­vídající úroveň zajištění grantových projektů mimo JU.

Hodnocení kvality vzdělávací činnosti


V rámci vnitřního hodnocení kvality vzdělávací činnosti je sledováno zejména hodnocení studijních programů a souvisejí­cích kvalifikačních prací, vyhodnocování procesů zpětné vazby od členů akademické obce, uchazečů o studium, absolventů a zaměstnavatelů absolventů. Přihlíží se také k uplatnění absolventů v praxi, míře řádného ukončování studia a ukončování studia jinak než řádně či míře neúspěšnosti v přijímacím řízení.

Podkladem pro hodnocení studijních programů je sebehodnotící zpráva studijního programu předlo­žená garantem příslušného studijního programu. Sebehodnotící zpráva každého studijního programu je projednávána Radou pro vnitřní hodnocení JU za účasti fakultního koordinátora kvality, k jednání jsou přizváni také děkan, předseda akademického senátu fakulty, garant studijního programu a další vybraní zástupci hodnoceného studijního programu (vyučující a vedoucí kateder podílejících se na uskutečňování studijního programu). V případě, že Rada pro vnitřní hodnocení JU vyjádří pochybnosti o kvalitě předložené sebehodnotící zprávy, je nutná k dokončení hodnocení přítomnost garanta studijního programu na jednání Rady pro vnitřní hodnocení JU.

V roce 2017/2018 prošly hodnocením všechny dosavadní programy, resp. obory JU, s výjimkou oborů, které byly určeny pouze pro dostudování stávajících studentů nebo oborů, které nebyly v hodnoceném pětiletém období otevřeny nebo ve kterých nestudoval žádný student. Toto hodnocení pokrývalo roky 2012 – 2016.

Hodnocení kvality programů celoživotního vzdělávání

Součástí vnitřního hodnocení kvality vzdělávací činnosti je také hodnocení rozsahu a kvality uskutečňovaných programů celoživotního vzdělávání. V rámci tohoto hodnocení se přihlíží zejména k zpětné vazbě od účastníků a absolventů jednotlivých programů celoživotního vzdělávání. Předmětem hodnocení je zejména kvalita výuky a organizačního zajištění programů na dané fakultě, dále zajištění propagace programů celoživotního vzdělávání, vývoj zájmu o nabízené programy a poptávky po programech celoživotního vzdělávání. Organizace, evidence a hodnocení kvality programů celoživotního vzdělávání se řídí Řádem celoživot­ního vzdělávání JU a souvisejícími opatřeními rektora a vnitřními normami jednotlivých fakult. Rada celoživot­ního vzdělávání JU jmenovaná podle Řádu celoživotního vzdělávání JU zpracovává hodnotící zprávu programů celoživotního vzdělávání uskutečňovaných na JU. O výsledcích hodnocení je informo­váno kolegium rektora a Rada pro vnitřní hodnocení JU, která může vznášet doporučení a podněty ke zlepšení těchto činností, včetně doporučení na obsahovou a formální podobu hodnotící zprávy.

Poslední hodnocení rozsahu a kvality uskutečňovaných programů celoživotního vzdělávání JU se uskutečnilo v roce 2017/2018. Toto hodnocení pokrývalo roky 2012 – 2016.

Hodnocení kvality tvůrčí činnosti

Kvalita tvůrčí činnosti je posuzována s ohledem na strategické dokumenty JU, strategické záměry a celkovou koncepci rozvoje tvůrčí činnosti na JU a jejích jednotlivých fakultách v souladu se strategickými dokumenty fakult a jejich odborným zaměřením. Sledován je rovněž soulad tvůrčí činnosti s jednotlivými studijními programy a oblastmi vzdělávání. Hodnocení tvůrčí činnosti respektuje odlišné publikační a citační strategie jednotlivých oborů a vychází tak především ze srovnávání výkonu podobných oborů v rámci JU, v rámci České republiky a z mezi­národního srovnání daných oborů, k čemuž svými stanovisky a doporučeními přispívá rovněž Meziná­rodní rada JU. Východiskem pro hodnocení kvality tvůrčí činnosti je vedle posouzení kvality výsledků a bibliometric­kých analýz také sebehodnotící zpráva fakulty, kterou předkládá děkan po jejím projednání vědeckou radou fakulty společně se zápisem z jejího projednávání (příslušná část zápisu z jednání vědecké rady fakulty) Radě pro vnitřní hodnocení JU prostřednictvím místopředsedy Rady pro vnitřní hodnocení JU.

Poslední hodnocení kvality tvůrčí činnosti se uskutečnilo v roce 2018. Toto hodnocení pokrývalo roky 2012 – 2016, a bylo provedeno na všech osmi fakultách JU.

Hodnocení kvality souvisejících činností


Kvalitou souvisejících činností
se rozumí zejména kvalita činností, které podporují hlavní poslání JU, tj. kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti. V rámci Pravidel jsou za související činnosti považovány především:

 • řízení a správa univerzity,
 • infrastruktura,
 • personální a finanční zdroje,
 • informační a poradenské systémy a služby, včetně knihoven,
 • ediční a nakladatelská činnost,
 • ubytování a stravování studentů,
 • zajištění zázemí pro volnočasové aktivity studentů (sportoviště, studentský klub apod.).

Hodnocení souvisejících činností probíhá zpravidla v souvislosti s přípravou Strategického záměru JU, s dílčími korekcemi v rámci ročního Plánu aktualizace Strategického záměru JU, a to v souladu s vy­hodnocením potřeb rozvoje JU jako celku, zejména v souvislosti s investičními strategiemi JU. Východiskem pro hodnocení kvality souvisejících činností je zpráva o kvalitě souvisejících činností, kterou rektorovi předkládá ředitel příslušného celoškolského pracoviště či vedoucí jiného pracoviště nebo útvaru odpovědného za realizaci souvisejících činností. Hodnocení kvality souvisejících činností řídí rektor, případně kolegium rektora, pokud hodnocení zahrnuje i ostatní činnosti fakult či rektorátu jako celku. O výsledcích hodnocení kvality souvisejících činností je informováno kolegium rektora a Rada pro vnitřní hodnocení JU, která může vznášet doporučení a podněty ke zlepšení těchto činností, včetně doporučení na obsahovou i formální podobu předkládané zprávy.

Poslední hodnocení kvality souvisejících činností se uskutečnilo v roce 2017/2018. Toto hodnocení pokrývalo roky 2012 – 2016 (pokud byla příslušná související činnost po celé pětileté období poskytována), a bylo provedeno na devíti univerzitních zařízeních a celoškolských pracovištích, která tyto činnosti přímo poskytují nebo jejich poskytování koordinují.

Do vnitřního hodnocení kvality jsou zpravidla zahrnuty také:

 • zpětnovazebné mechanismy založené na pravidelných dotazníkových šetřeních zaměřených na získání zpětné vazby od jasně definovaných cílových skupin, jimiž jsou zejména studenti v různé fázi studia včetně studentů, kteří z různých důvodů JU opouštějí, absolventi, zaměstnanci, za­městnavatelé a další vnější aktéři,
 • studentské hodnocení výuky (zvl. předmětová anketa a její analýza garanty studijních programů),
 • celostátní, případně mezinárodní průzkumy a sociologická šetření prováděná ministerstvy a dal­šími orgány v rámci České republiky či Evropské unie,
 • mezinárodní a národní žebříčky hodnocení kvality s cílem patřit mezi nejlepší vysoké školy v rámci České republiky a reprezentovat JU a Českou republiku v mezinárodních žebříčcích, v případě oborových žebříčků s důrazem na mezinárodní srovnání zejména v těch oborech, kde je meziná­rodní srovnání výrazněji možné z hlediska mezinárodních publikačních platforem a funkčních oborových publikačních platforem,
 • výkonové ukazatele (veřejné i interní) vyplývající z dlouhodobých strategických cílů JU,
  kvantitativní a kvalitativní analýzy (zejména sledování míry úspěšnosti v přijímacím řízení, studijní neúspěšnosti ve studijním programu, míry řádného ukončení studia ve studijním programu, uplat­nitelnosti absolventů a případných problémů s jejich zaměstnaností); nedílnou součástí těchto analýz je také vyhodnocení zajišťování rovného přístupu ke všem uchazečům a studentům,
 • bibliometrické analýzy,
 • hodnocení kvality JU v souladu s platnou metodikou hodnocení výzkumných organizací a hodno­cení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací,
 • fakultní evaluace, jejichž cílem je propojení potřeb rozvoje JU s finančními limity a zdroji JU, zejména z hlediska strategie tvorby rozpočtu JU.

Struktura řízení a rozdělení zodpovědností v rámci vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality JU

Základní struktura a činnost orgánů JU, jejích fakult a dalších součástí se v oblasti zajišťování a hodnocení kvality řídí zákonem o vysokých školách, Statutem JU, Pravidly, Organizačním řádem JU a dalšími vnitřními předpisy JU, a to v souladu s organizační strukturou JU. Vnitřní systém zajišťování a hodnocení kvality spoluvytváří a rozvíjí orgány JU (rektor, vedení JU, kolegium rektora, Rada pro vnitřní hodnocení JU, Akademický senát JU, Vědecká rada JU, Správní rada JU, Mezinárodní rada JU), orgány jednotlivých součástí JU (děkani a vedení fakult, ředitelé a vedení ostatních součástí JU, akademické senáty fakult, vědecké rady fakult, koordinátoři kvality, garanti studijního programu, garanti předmětu, vedoucí kateder/ústavů, Rada studijního programu, Oborová rada doktorského studijního programu, Rada studijních programů, Akreditační komise fakulty) i jednotlivé členové akademické obce JU, kteří na jedné straně napomáhají rozvíjet podmínky pro trvalé zlepšování činností JU, na straně druhé uskutečňují opatření vyplývající z hodnocení jednotlivých činností JU.


Koordinaci činností v oblasti zajišťování a hodnocení kvality provádí rektor jako předseda Rady pro vnitřní hodnocení JU spolu s jejím místopředsedou a prorektorem, do jehož kompetence spadá vnitřní hodnocení, a kolegiem rektora.


Kolegium rektora je poradním orgánem rektora; je tvořeno jednotlivými členy vedení JU, tedy rektorem, prorektory a kvestorem, děkany fakult a dalšími osobami, které určí rektor. Jednotliví členové vedení JU nesou spoluodpovědnost za zajišťování kvality v rámci svěřených agend, jejichž kompletní přehled poskytuje Organizační řád JU.


Rada pro vnitřní hodnocení JU plní v rámci vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality úkoly, které jsou blíže zde.


Akademický senát JU v oblasti zajišťování kvality zejména:

 • schvaluje vnitřní předpisy JU související se zajišťováním kvality,
 • schvaluje Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU a dodatky k této zprávě.

Vědecká rada JU v oblasti zajišťování kvality zejména:

 • schvaluje záměr předložit žádost o institucionální akreditaci pro oblast nebo oblasti vzdělávání a o rozšíření institucionální akreditace pro další oblast nebo oblasti vzdělávání,
 • schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem a vyhodnocuje doporučená kritéria, která v daném oboru má uchazeč splňovat,
 • schvaluje záměr vzdát se institucionální akreditace, záměr zrušit studijní program a záměr vzdát se akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem,
 • projednává návrh Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU,
 • projednává návrh Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU a návrhy dodatků k této zprávě,
 • projednává záměry rektora jmenovat nebo odvolat členy Rady pro vnitřní hodnocení JU.

Vědecká rada JU také v souladu s Jednacím řádem Vědecké rady JU vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu stanoveném zákonem. V souladu s etickými principy a Etickým kodexem JU, Vědecká rada JU a vědecké rady fakult dbají na to, aby při jmenování členů habilitačních komisí a komisí pro řízení ke jmenování profesorem nedocházelo u členů komisí ke střetům zájmů (zejména jedná-li se o osobu blízkou dle § 22 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), podobně nemohou být posuzovateli habilitačních prací a autory doporučení podporujících zahájení řízení ke jmenování profesorem osoby blízké. Stejně tak nemohou být osoby blízké členy přezkumných komisí, které mají posuzovat neplatnost jmenování docentem. Další z pravomocí vymezených zákonem o veřejných školách v rámci působnosti vědecké rady veřejné vysoké školy (tj. schvalování studijních programů a schvalování záměru předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení akreditace studijních programů) byly Statutem JU svěřeny Radě pro vnitřní hodnocení JU.


Správní rada JU v systému zajišťování kvality plní svoji roli zejména tím, že projednává Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU a dodatky k této zprávě.


Mezinárodní rada JU je poradním orgánem rektora pro posuzování směřování a kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti JU, případně systému řízení, financování a dalších souvisejících činností, o jejichž projednání podle svého uvážení rektor požádá. Mezinárodní rada JU byla ustavena na počátku roku 2018. K trvalým úkolům Mezinárodní rady JU patří:

 • přispívat k zapojení JU do mezinárodních vědeckých a vzdě­lávacích sítí, k internacionalizaci JU, mezinárodní relevanci a excelenci výsledků vzdělávací a tvůrčí činnosti JU,
 • usnadňovat a podporovat zapojení JU do světového přenosu vědeckého poznání a meziná­rodní mobilitu studentů a badatelů.

Na úrovni fakult a dalších součástí JU koordinují činnosti v oblasti zajišťování a hodnocení kvality příslušní děkani a ředite­lé součástí spolu se svým vedením. Nad rámec pravomoci a odpovědnosti stanovené zákonem o vysokých školách a Statutem JU děkan fakulty (a v odpovídající míře i ředitel součásti JU, která není fakultou):

 • jmenuje a odvolává fakultního koordinátora kvality,
 • po projednání s proděkany jmenuje a odvolává garanta studijního programu,
 • předkládá Radě pro vnitřní hodnocení JU věcný záměr žádosti o akreditaci studijního programu a v případě schválení následně i návrh studijního programu,
 • vysvětluje případný nesoulad příslušeného věcného záměru se strategickými dokumenty JU a fakulty,
 • vznáší námitky k věcným záměrům žádosti o akreditaci studijního programu předloženým ostatními fakultami JU (zejména z hlediska možných duplicit či kvality studijního programu),
 • předkládá žádost o udělení institucionální akreditace v jedné či více oblastech vzdělávání po projednání záměru předložení této žádosti v kolegiu rektora,
 • navrhuje podmínky spolupráce při uskutečňování studijního programu v souladu s § 47 a zákona o vysokých školách s jinou zahraniční vysokou školou, která realizuje obsahově související studijní program.

Děkan fakulty (či navrhovaný garant studijního programu) dále může požádat o přezkum usnesení, na základě kterého Rada pro vnitřní hodnocení JU rozhodla o neudělení nebo odebrání oprávnění uskutečňovat studijní program. Děkan fakulty se také může zúčastnit zasedání Rady pro vnitřní hodnocení JU, na kterém je projednávána sebehodnotící zpráva studijního programu uskutečňovaného na dané fakultě. Děkan rovněž předkládá sebehodnotící zprávu fakulty, jejímž obsahem je především hodnocení tvůrčí činnosti na fakultě.


Fakultní koordinátor kvality:

 • koordinuje a řídí činnost Rady studijních programů na dané fakultě,
 • zprostředkovává kontakty s dalšími fakultami a s Radou pro vnitřní hodnocení JU, případně s Vědeckou radou JU a vědeckými radami fakult za účelem koordinace procesů zajišťování a hodnocení kvality,
 • je zodpovědný za dokumentaci kvality v rámci dané součásti JU,
 • společně s děkanem fakulty nebo ředitelem dané součásti JU také rozhoduje o tom, zda zaměstnancem dané součásti nahlášená neshoda (odchylka od žádoucího stavu v zajišťování kvality) je skutečně neshodou a posuzuje její závažnost z hlediska důsledků pro kvalitu činností zajišťovaných danou součástí,
 • provádí dohled a kontrolu nad řízením schválených nápravných a preventivních opatření a v této oblasti plní i informační povinnost ve vztahu k Radě pro vnitřní hodnocení JU.

Koordinátor kvality na součásti JU, která není fakultou, odpovídá za řízení procesů zajišťování a hodnocení kvality souvisejících činností zajišťovaných danou součástí JU.

V případě institucionální akreditace pro oblast vzdělávání uskutečňovanou na více fakultách plní koordinátor kvality na té fakultě, která koordinuje přípravu a projednávání žádosti o institucionální akreditaci, roli koordinátora kvality pro celou oblast vzdělávání napříč všemi zúčastněnými fakultami. V případě fakulty mohou být koordinátoři kvality maximálně dva na fakultu (jeden pro studia v doktorských studijních programech a habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, druhý pro ostatní vzdělávací a tvůrčí činnosti na fakultě), na ostatních součástech JU je jmenován koordinátor jeden (v případě Kolejí a menz JU mohou být jmenováni koordinátoři dva – pro ubytovací a stravovací služby zvlášť). Ředitel součásti či děkan může koordinací kvality pověřit i sebe, obecně se má za to, že koordinátor kvality je děkanem či proděkanem fakulty, respektive ředitelem či zástupcem ředitele součásti.


Akademický senát fakulty v rámci procesů zajišťování kvality zejména:

 • projednává návrh studijního programu po schválení věcného záměru žádosti o akreditaci studijního programu v Radě pro vnitřní hodnocení JU,
 • projednává záměr získání či vzdání se institucionální akreditace v jedné či více oblastí vzdělávání uskutečňovaných na fakultě,
 • projednává podmínky spolupráce při uskutečňování studijního programu v souladu s § 47a zákona o vysokých školách s jinou zahraniční vysokou školou, která realizuje obsahově související studijní program.

Vědecká rada fakulty v rámci procesů zajišťování kvality zejména:

 • schvaluje věcný záměr žádosti o akreditaci studijního programu a následně po schválení v Radě pro vnitřní hodnocení JU i návrh studijního programu,
 • schvaluje záměr získání a projednává vzdání se institucionální akreditace v jedné či více oblastí vzdělávání uskutečňovaných na fakultě,
 • navrhuje rektorovi prostřednictvím děkana příslušné fakulty záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení či řízení ke jmenování profesorem,
 • projednává podmínky spolupráce při uskutečňování studijního programu v souladu s § 47a zákona o vysokých školách s jinou zahraniční vysokou školou, která realizuje obsahově související studijní program,
 • projednává děkanem předloženou sebehodnotící zprávu fakulty, jejímž obsahem je především hodnocení tvůrčí činnosti na fakultě, před jejím předložením Radě pro vnitřní hodnocení JU.

Garant bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studijního programu je společně s Radou daného studijního programu zodpovědný za kvalitu příslušného studijního programu. Garant studijního programu:

 • je koncepčním akademickým pracovníkem, který metodicky řídí uskutečňování a rozvoj studijního programu,
 • má povinnost se aktivně účastnit práce v Radě studijních programů na dané fakultě a při své práci respektovat metodické pokyny a doporučení koordinátora kvality na fakultě,
 • provádí pravidelné hodnocení kvality studijního programu, všech jeho předmětů, včetně kontroly zabezpečení případné praktické výuky uskutečňované ve spolupracujících institucích (zejména na klinických pracovištích, fakultních školách). V rámci hodnocení přihlíží také k regionálním, národním i mezinárodním srovnávacím šetřením, případně k oborovým žebříčkům evropských a světových univerzit, jsou-li k dispozici pro studijní programy z dané oblasti vzdělávání, zejména poskytují-li možnost srovnání kvality obdobných studijních programů v rámci vysokých škol v České republice,
 • pravidelně vyhodnocuje výsledky studentského hodnocení všech povin­ných a povinně volitelných předmětů daného studijního programu,
 • v dohodě s vedoucími kateder zajišťují­cích výuku předmětů studijního programu se zasazuje o případnou nápravu zjištěných nedo­statků,
 • diskutuje se studenty o jejich potřebách,
 • reflektuje výsledky celostátních, univerzitních i fakult­ních šetření a anket,
 • respektuje stanovený akademicky nebo profesně zaměřený profil studij­ního programu a – v návaznosti na posudky odborníků působících mimo a na hodnocení studenty, absolventy a zaměstnavateli – vyhodnocuje strukturu studijního programu a profil absolventa studij­ního programu; v případě přípravy na výkon regulovaného garantuje soulad studijního programu s požadavky příslušného uznávacího orgánu,
 • zpracovává sebehodnotící zprávu studijního programu a každoroční dodatky k této zprávě.
  Veškeré kroky garanta studijního programu a přijímaná opatření jsou vedena snahou zajistit růst kvality daného studijního programu.

Veškeré kroky garanta studijního programu a přijímaná opatření jsou vedena snahou zajistit růst kvality daného studijního programu.


Garant předmětu:

 • odpovídá za soulad koncepce předmětu s profilem absolventa každého studijního programu, v jehož studijním plánu je předmět zařazen,
 • řídí se metodickými pokyny a doporučeními garanta studijního programu,
 • zajišťuje kvalitu na úrovni jednotlivých předmětů, a to samostatně nebo ve spolupráci s dalšími vyučujícími předmětu.

V případě, že předmět zajišťuje několik vyučujících, je zajištěno, že garant předmětu se významně na výuce daného předmětu podílí. Na úrovni předmětu se k hodnocení používají zejména předmětové ankety studentského hodnocení a obecně se hodnotí přínos předmětu k dosahování dílčích cílů a k celkové koncepci daného studijního programu, včetně profilu absolventa. Náměty na úpravy předmětu předává garant předmětu k posouzení garantovi studijního programu.


Vedoucí katedry (příp. vedoucí ústavu na těch fakultách JU, které se vnitřně člení na ústavy):

 • pečuje o dlouhodobý personální a odborný rozvoj katedry a napomáhá tak dosahovat co nejvyšší kvality ve všech studijních programech, na jejichž uskutečňování se katedra podílí,
 • vytváří podmínky pro řádné uskutečňování předmětů garantovaných a vyučovaných akademickými pracovníky katedry, řídí se přitom příslušnými standardy, metodickými pokyny a dopo­ručeními garantů dotčených studijních programů,
 • v případě zjištěných nedostatků je povinen v sou­čin­nosti s děkanem, proděkany a relevantními grémii sjednat v přiměřené lhůtě nápravu,
 • koordinuje činnost garantů studijních programů na dané katedře.

Rada studijního programu je zřizována pro každý bakalářský, magisterský a navazující magisterský studijní program. Je-li program uskutečňován ve více formách studia, je pro všechny formy studia zřizována společná Rada studijního programu. Radu studijního programu zřizuje garant příslušného studijního programu. Jejími členy jsou akademičtí pracovníci kateder podílejících se na výuce daného studijního programu a odborníci podobného zaměření z dalších pracovišť fakulty a JU. Konkrétní podobu a pravidla fungování Rady studijního programu upravuje Opatření rektora, jímž se upravují pokyny ke složení a činnosti Rady studijního programu.

Úkolem Rady studijního programu je:

 • dbát na kvalitu studijního programu,
 • předkládat náměty na možné zlepšení výuky jednotlivých předmětů a úpravy studijních plánů, které schvaluje Rada studijních programů fakulty a případně také Akreditační komise fakulty, je-li na fakultě zřízena.

Do svých činností Rada studijního programu zapojuje – zejména v podobě diskusí, setkávání se studenty daného studijního programu – také studenty daného studijního programu, u kterých zjišťuje jejich motivaci ke studiu, očekávání spjatá s absolvováním daného studia, soulad očekávání a reality studijního programu u uchazečů, studentů a absolventů. Rada studijního programu do hodnocení kvality studijního programu zapojuje rovněž vyučující a ve své činnosti zohledňuje informace získané od dalších vnějších aktérů.


Oborová rada doktorského studijního programu plní v oblasti zajišťování kvality obdobné úkoly jako Rada studijního programu a v souladu se Studijním a zkušebním řádem JU dbá na úkoly, které pro ni plynou ze zákona a vnitřních předpisů JU a opatření příslušné fakulty. Garant studijního programu je zároveň předsedou Oborové rady doktorského studijního programu. Garant nově vznikajícího studijního programu je jmenován děkanem.


Radu studijních programů fakulty tvoří garanti jednotlivých studijních programů uskutečňovaných na dané fakultě. Rada studijních programů se pravidelně, minimálně jednou za semestr, schází na koordinačních schůzkách, na kterých:

 • projednává vize rozvoje studijních programů,
 • koordinuje nároky na kvalitu jednotlivých studijních programů,
 • projednává návrhy nových studijních programů či prodloužení platnosti akreditace stávajících studijních programů,
 • plní úkoly zadané fakultním koordinátorem kvality.

Jednání Rady studijních programů svolává a řídí fakultní koordinátor kvality. V případě, že oblasti vzdělávání uskutečňované na dané fakultě se plně či částečně překrývají s oblastmi vzdělávání na jiných fakultách, jsou na jednání Rady studijních programů zváni také koordinátoři kvality z fakult s hlasem poradním tak, aby byla zajištěna transparentnost a koordinace všech procesů zajišťování a hodnocení kvality pro danou oblast vzdělávání na JU.


Akreditační komise fakulty:

 • projednává návrhy nových studijních programů či prodloužení platnosti akreditace stávajících studijních programů,
 • plní další úkoly v oblasti zajišťování a hodnocení kvality studijních programů, které jsou jí svěřeny příslušným opatřením děkana.

Pokud fakulta Akreditační komisi fakulty nezřizuje, plní její funkci Rada studijních programů.

Administrativní, personální, materiální a finanční zabezpečení vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality JU

Administrativní, personální, materiální a finanční zabezpečení vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality odpovídá velikosti, struktuře a poslání univerzity a jejím strategickým cílům. JU disponuje specializovaným administrativním aparátem, který v rámci výkonu své činnosti zajišťuje odbornou a metodickou podporu orgánům, útvarům i dalším osobám zapojeným do vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality, a který pokrývá všechny oblasti vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. JU zároveň zajišťuje srovnatelné nástroje pro všechny fakulty a součásti k vyhodnocování jejich hlavních činností, zejména pro studentské a absolventské ankety, vytváří metodické pokyny pro spolupráci s absolventy a zaměstnavateli absolventů, vytváří dotazníková šetření a zajišťuje jejich vyhodnocování a zpřístupňování relevantním aktérům (Rada pro vnitřní hodnocení JU, děkani, koordinátoři kvality, garanti studijních programů a předmětů). Všechny tyto agendy zajišťují útvary Rektorátu JU řízené příslušnými prorektory. Konkrétní úkoly, pravomoci a odpovědnosti jednotlivých prorektorů a rektorátních útvarů ve vztahu k zajišťování a hodnocení kvality blíže popisuje Organizační řád Rektorátu JU.

Metodicky je vnitřní systém zajišťování a hodnocení kvality JU centrálně rozvíjen prorektorem, do jehož gesce spadá oblast vnitřního hodnocení a jím řízeným Útvarem pro vnitřní hodnocení. Prorektor pro vnitřní hodnocení je zároveň místopředsedou Rady pro vnitřní hodnocení JU, pracovník Útvaru pro vnitřní hodnocení je zároveň tajemníkem Rady pro vnitřní hodnocení JU. Ve spolupráci s Radou pro vnitřní hodnocení JU jsou vytvářeny postupy, metodické pokyny, formuláře a další dokumenty potřebné pro úspěšnou implementaci vnitřních předpisů a dalších relevantních dokumentů v oblasti zajišťování a hodnocení kvality. Funkce prorektora pro vnitřní hodnocení (původně prorektora pro rozvoj a vnitřní hodnocení) byla zřízena v polovině roku 2016. Ve stejném období byl rovněž zřízen Útvar pro vnitřní hodnocení, který vznikl transformací původního Útvaru analýz a strategie. V zájmu dosažení vyšší míry profesionalizace činností vykonávaných v rámci vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality byly v roce 2017 a na počátku roku 2018 rektorátní útvary posíleny o specialisty v oblasti manažerského reportingu, procesních a personálních analýz. K posílení personálních kapacit v oblasti zajišťování a hodnocení kvality došlo také na fakultách a dalších součástech JU, kdy od druhé poloviny roku 2017 byly vytvořeny pracovní pozice pro zaměstnance podílející se na rozvoji vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality, jeho jednotlivých procesů, postupů a nástrojů na příslušných součástech JU.

Kontinuální rozvoj vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality JU, jeho administrativní, personální, materiální a finanční zabezpečení patří k jednomu z klíčových cílů definovaných v rámci Strategického záměru JU na období 2016–2020. Naplňování tohoto cíle je vedle vlastních prostředků univerzity financováno např. z operačních programů (aktuálně zejména OP VVV ESF), centralizovaných rozvojových projektů institucionálního plánu, institucionálních zdrojů, programového financování MŠMT, účelových prostředků mimo VaV, zahraničních prostředků, případně dalších zdrojů, což poskytuje jasné finanční záruky rozvoje tohoto systému.

Zlepšování, nápravná a preventivní opatření

JU v rámci nastaveného vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality zajišťuje, aby proces či jiná součást systému zajišťování a hodnocení kvality JU, která neodpovídá stanoveným požadavkům, byla iden­tifikována a řízena tak, aby bylo bez zbytečného odkladu přijato nápravné opatření. Nápravné opatření spočívá v nalezení a odstranění příčin nedostatků, respektive identifikovaných neshod mezi stavem aktuálním a žádoucím tak, aby nedocházelo k jejich opětovnému výskytu. Ná­pravná opatření musí být přiměřená důsledkům zjištěných neshod.

JU v rámci nastaveného vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality rovněž přijímá opatření k odstranění příčin potenciálních neshod tak, že je zabráněno jejich výskytu. Preventivní opatření musí být přiměřená důsledkům potenciálních neshod. Podrobný popis procesů zlepšování, nápravných a preventivních opatření v rámci vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality JU uvádí Pravidla s tím, že postup pro nahlašování a řízení neshod se přiměřeně vztahuje i na proces podávání námětů na zlepšování nastaveného systému zajišťování a hodnocení kvality. K tomu je možné využít formulář "Záznam o neshodě - vnitřní systém zajišťování a hodnocení kvality".

Informace o řešených neshodách, přijatých nápravných a preventivních opatřeních i doručených námětech na zlepšování nastaveného systému zajišťování a hodnocení kvality jsou prostřednictvím zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU a dodatků k této zprávě projednávány Vědeckou radou JU, Akademickým senátem JU a Správní radou JU, společně s případným návrhem na úpravy vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.