doc. PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 816
  +420 389 034 809
 • Místnost:
  023402033 pracovna pedagogů 033 - 2. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat
  023402038 pracovna proděkana 038 - 2. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

 

Lecturer in modern history

History Institute, Faculty of Arts, University of South Bohemia

Branišovská 31a

37005 České Budějovice

Czech Republic

 

 Scientific interests

His current research areas include the communication of the Czech and Moravian nobility with the centre of political power at the imperial court to Vienna in the second half of the 17th and at the beginning of 18th century and the formation of the image of the Habsburgs in the symbolical communication of the baroque performances.

 Personal data

Date of birth: 21. 4. 1977, Dačice, Czech republic

Married, two children

 Education

1992-1996 Bishop Gymnasium Brno

1996-2001 Pedagogical Faculty, University of South Bohemia – History and Latin

 Academic degrees

2005 PhDr. (Institute of History, University of South Bohemia)

2009 Ph.D. - Czech history (Institute of History, Faculty of Philosophy and Arts, University of South Bohemia)

 Academic career

since 2006 a lecturer at the Institute of History, Faculty of Philosophy and Arts, University of South Bohemia

 Awards

2010 a recipient of the prestigious Josef Pekař Prize for the best Monography for the Historians under 35 years in the Czech Republik (awared by Sdružení historiků České republiky – Historický klub 1872 and Pekařova společnost Českého ráje)

 

Granty 

 • Korespondence císaře Leopolda I. s Janem Adolfem ze Schwarzenberku 1662-1683 (Kritická edice) (GA ČR) [2019-2021]
 • Symbolická komunikace ve společnosti raného novověku (GA FF JU) [2018-2019]
 • Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU - teoretické, metodické a ediční aspekty programů Historické vědy a Archeologie (člen řešitelského týmu) (GA JU) [2016-2018]
 • Diplomatická mise Jana Kryštofa z Fragsteinu do Moskvy v letech 1657-1658 ve světle pramenů (kritická edice) (GA FF JU) [2015]
 • Reflexe války očima člověka raného novověku (člen řešitelského týmu) (GA JU) [2013-2015]
 • Konceptáře Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1622-1650) a farářská relace Bechyňského kraje (1677). Individuum a společnost v českých zemích poloviny 17. století v písemných pramenech (člen řešitelského týmu) (GA JU 101/2010/H) [2010-2012]
 • Deník Ferdinanda ze Schwarzenberku z let 1686-1688 a 1696-1697 (Kritická edice) (GA ČR 404/09/P151) [2009-2011]
 • Člověk, sociální skupina a společnost v dějinách novověku (člen řešitelského týmu) (GA ČR) [2008-2011]
 • Společnost českých zemí v raném novověku - struktury, individua, vztahy, instituce moci (člen řešitelského týmu, vedoucí modulu panovnický dvůr) (MSM 6007665807) [2005-2011]
 • Česká a moravská raně novověká aristokracie v osobních denících (GA JU 23/2004/H-HÚ) [2005]
 • Deníky Jeronýma staršího Šlika, hraběte z Passounu a Holejče (kritická edice) (GA JU 44/2003/H-HÚ) [2004]
 • Společnost raného novověku v 16.-18. století. Teorie, metodologie, prameny (člen řešitelského týmu) (GA ČR 404/03/H039) [2003-2007]
 • Česká a moravská šlechta na císařském dvoře ve druhé polovině 17. století (GA JU 9/2002/H-PF) [2003]

 

Vedené kvalifikační práce

Diplomové práce 

 

Bakalářské práce 

Tvůrčí činnost

Odborné monografie

 • Smíšek, Rostislav (ed.), Korespondence císaře Leopolda I. s Janem Adolfem ze Schwarzenberku z let 1662-1683, České Budějovice 2023 (= Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. illustrantia B/12).
 • Smíšek, Rostislav – Konrádová, Monika (edd.), Mezi Vídní, Varšavou a Moskvou. Diplomatická cesta Jana Kryštofa z Fragsteinu do Moskvy v letech 1657-1658, České Budějovice 2020 (= Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. illustrantia B/10).
 • Bůžek, Václav – Smíšek, Rostislav (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017.
 • Smíšek, Rostislav (ed.), Das Tagebuch Ferdinands zu Schwarzenberg aus den Jahren 1686-1688 und 1696-1697. Eine vollständige kritische Edition, České Budějovice 2015 (= Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. illustrantia B/5).
 • Smíšek, Rostislav, Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I., České Budějovice 2009 (= Monographia historica 11).
 • Durajová, Miroslava - Smíšek, Rostislav (edd.), Hieronymus der Ältere Schlick: Das Tagebuch. Eine Selbstdarstellung aus den Jahren 1580-1582, České Budějovice 2008.

 

Kapitoly v odborných monografiích

 • Smíšek, Rostislav, Bílá hora a labyrint pobělohorské doby, in: Václav Bůžek (ed.), Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi, Praha 2020, s. 106-115.
 • Smíšek, Rostislav, Jásón a jeho družina. Leopold I. a účastníci slavnostního vjezdu do Vídně 5. prosince 1666 očima barokního básníka, in: Josef Hrdlička – Pavel Král – Rostislav Smíšek (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019, s. 48-64.
 • Hrdlička, Josef – Král, Pavel – Smíšek, Rostislav, Symbolické jednání jako strategie aktéra a přístup historika, in: Josef Hrdlička – Pavel Král – Rostislav Smíšek (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019, s. 9-18.
 • Smíšek, Rostislav, Slavnosti a zábavy na dvoře Leopolda I., in: Kateřina Fajtlová - Miroslav Kindl (edd.), Koně v piškotech. Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I., Olomouc 2017, s. 11-19.
 • Smíšek, Rostislav, Die Heiratsstrategien der Fürsten zu Schwarzenberg 1600 bis 1750, in: Ronald G. Asch – Václav Bůžek – Volker Trugenberger (edd.), Adel in Südwestdeutschland und Böhmen 1450-1850, Stuttgart 2013 (= Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg 191, Reihe B), s. 127-154.
 • Smíšek, Rostislav, Anton Florian von Liechtenstein und Rom. Selbstpräsentation eines kaiserlichen Gesandten zum Ausgang des 17. Jahrhunderts, in: Marek Vařeka – Aleš Zářický (edd.), Das Fürstenhaus Liechtenstein in der Geschichte der Länder der Böhmischen Krone, Ostrava-Vaduz 2013 (= Documenta Liechtensteiniana Series Nova. Monographica 1), s. 197-212.
 • Smíšek, Rostislav, Die Dietrichsteiner und der Kaiserhof an der Schwelle der Neuzeit, in: Anna Fundárková - István Fazekas (edd.), Die kirchliche und weltliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16.-17. Jahrhundert, Wien 2013 (= Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien 8), s. 337-367.
 • Smíšek, Rostislav, Die Schwarzenberger und ihr Weg an den Kaiserhof im 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts, in: Anna Fundárková – István Fazekas (edd.), Die  weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16.-17. Jahrhundert, Wien 2013 (= Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien 8), s. 441-468.
 • Smíšek, Rostislav, Johann Adolf et Ferdinand, deux carrières de courtisan, in: Olivier Chaline – Ivo Cerman (edd.), Les Schwarzenberg. Une famille dans ľhistoire de ľEurope XVIe-XXIesiècles, Paris 2012, s. 65-79.
 • Smíšek, Rostislav, Die „höfische“ Karriere der Fürsten von Dietrichstein und zu Schwarzenberg während der Regierungszeit Kaiser Leopolds I., in: David Schriffl – Niklas Perzi (edd.), Schlaglichter auf die Geschichte der Böhmischen Länder vom 16. bis 20. Jahrhundert. Ausgewählte Ergebnisse zu den österreichisch-tschechischen Historikertagen 2006 und 2008, Wien-Berlin 2011, s. 63-72.
 • Smíšek, Rostislav, „Quod genus hoc hominum“: Margarita Teresa de Austria y su corte española en los ojos de los observadores contemporáneos, in: José Martínez Millán – Rubén González Cuerva (edd.), La Dinastía de los Austria. Las relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio II, Madrid 2011, s. 909-952.
 • Bůžek, Václav - Cerman, Ivo - Smíšek, Rostislav, Habsburkové a jejich obraz v raném novověku, in: Václav Bůžek a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s. 157-223.
 • Cerman, Ivo - Smíšek, Rostislav, Konflikty v organismu císařského dvora, in: Václav Bůžek a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s. 458-488.
 • Bůžek, Václav - Smíšek, Rostislav, Dance in the Everyday Life of the Nobility at the Beginning of the Modern Era, in: Andrea Rousová (ed.), Dances and Festivities of the 16th-18th Centuries, Praha 2008, s. 27-37.
 • Bůžek, Václav - Smíšek, Rostislav, Tanec v každodenním životě šlechty počátkem novověku, in: Andrea Rousová (ed.), Tance a slavnosti 16.-18. století, Praha 2008, s. 27-37.
 • Smíšek, Rostislav, Služba a paměť. Dvorská kariéra barokních Ditrichštejnů jako nadgenerační životní ideál, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007, s. 157-170.

 

Články v odborných periodikách

Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech

 • Konrádová, Monika - Smíšek, Rostislav, Habsburgowie i Michał Korybut Wiśniowiecki. Przyjazd arcyksiężniczki Eleonory Marii do Rzeczypospolitej w 1670 roku jako sposób komunikacji symbolicznej, Historia Slavorum Occidentis 2015, č. 2, s. 101-136.

 

Články v domácích recenzovaných časopisech

 • Smíšek, Rostislav, Šlechtic a hudebnědramatické představení u císařského dvora na přelomu 17. a 18. století, Divadelní revue 34, 2023, č. 3, s. 77-91.
 • Smíšek, Rostislav, The Death, Burial and Funeral Ceremonies of Margaret Theresa of Spain in the Augustinian Church in Vienna in 1673, Opera historica 23, 2022, s. 294-322.
 • Bůžek, Václav – Smíšek, Rostislav, The Representation of Royal Majesty in Ceremonies at the Early Modern Habsburg Courts, Opera historica 23, 2022, s. 205-226.
 • Smíšek, Rostislav, Leopold I. a Markéta Tereza Španělská v alegorické řeči příležitostné poezie k jejich sňatku roku 1666, Český časopis historický 119, 2021, s. 353-386.
 • Smíšek, Rostislav, Dynastická jednota Habsburků počátkem třicetileté války očima Jana Ludvíka ze Schwarzenberku, Opera historica 21, 2021, s. 304-322.
 • Smíšek, Rostislav, The Correspondence between Emperor Leopold I and Johann Adolf of Schwarzenberg (1662-1683). Outline of an Edition Project, Opera historica 20, 2019, č. 1, s. 109-125.
 • Smíšek, Rostislav, Barokní šlechta v české historiografii posledního desetiletí, Opera historica 19, 2018, č. 2, s. 217-243.
 • Konrádová, Monika - Smíšek, Rostislav, The Illusion of Power or Relentless Reality? Ceremonial and Ritual Practices at the Court of Moscow in the Middle of the 17th Century through the Eyes of the Imperial Diplomats, Theatrum historiae 19, 2016, s. 45-71.
 • Konrádová, Monika - Smíšek, Rostislav, Jan Kryštof z Fragsteinu a jeho diplomatická cesta do Ruska v letech 1657-1658. Teze edičního projektu, Opera historica 16, 2015, č. 2, s. 247-268.
 • Smíšek, Rostislav, Markéta Tereza Španělská v symbolické řeči barokních performancí. Teze habilitační práce, Opera historica 16, 2015, č. 1, s. 70-99.
 • Smíšek, Rostislav, Uherská korunovace Josefa I. jako prostředek symbolické komunikace, Český časopis historický 112, 2014, s. 624-654.
 • Smíšek, Rostislav, Deplua Charitum Aurora. Leopold I. a Markéta Tereza Španělská v symbolické řeči gratulačního spisu Sebastiana Glaviniće k jejich sňatku roku 1666, Listy filologické - Folia philologica 137, 2014, č. 1-2, s. 41-71.
 • Smíšek, Rostislav, Císařský dvůr v polovině 17. století očima nejvyššího hofmistra arciknížete Leopolda Viléma. Deník Jana Adolfa ze Schwarzenberku z roku 1657, Folia historica bohemica 27, 2012, č. 2, s. 263-314.
 • Smíšek, Rostislav, Komunikační síť knížete Ferdinanda ze Schwarzenberku na přelomu 17. a 18. století, Theatrum historiae 9, 2011, s. 333-355.
 • Smíšek, Rostislav, Střední Evropa a Španělsko v polovině 17. století. Markéta Tereza Španělská a její španělský hofštát očima soudobých pozorovatelů, Český časopis historický 109, 2011, s. 397-431.
 • Smíšek, Rostislav, Šlechtic a sňatek ve druhé polovině 17. století. Sňatkové strategie Jana Adolfa a Ferdinanda ze Schwarzenberku, Folia historica bohemica 24, 2009, č. 1, s. 167-198.
 • Bůžek, Václav - Smíšek, Rostislav, Říšský sněm v Augšpurku roku 1559 pohledem Jáchyma z Hradce, Folia historica bohemica 23, 2008, s. 35-89.
 • Smíšek, Rostislav, Jan Adam z Questenberka a hmotná kultura v zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. Příspěvek ke šlechtické reprezentaci v první polovině 18. století, Západní Morava 9, 2005, s. 50-70.
 • Smíšek, Rostislav, "Dvorská" kariéra očima knížete Ferdinanda ze Schwarzenberku, Jihočeský sborník historický 73, 2004, s. 94-120.
 • Smíšek, Rostislav, Důvěra nebo nenávist? Obraz Španěla v korespondenci císaře Leopolda I. s knížetem Ferdinandem z Dietrichsteina, Časopis Matice moravské 123, 2004, s. 47-76.

 

Články v ostatních odborných časopisech

 • Smíšek, Rostislav, Antická mytologie v zámeckých malbách Jaroměřic nad Rokytnou, Relationes Budvicenses. Miscellanea philologiae classicae. Sborník prací o antickém starověku 3, 2002, s. 183-187.

 

Články ve sbornících

 • Smíšek, Rostislav, Šlechtic a sny ve druhé polovině 16. století. Snová kultura Jeronýma staršího Šlika, in: Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd.), Utváření identity ve vrstvách paměti, České Budějovice 2011 (= Opera historica 11), s. 219-248.
 • Smíšek, Rostislav, Kniha poznámek Ferdinanda z Ditrichštejna z let 1683-1697. Kritická edice, in: Václav Bůžek (ed.), Šlechta raného novověku pohledem českých, francouzských a španělských historiků, České Budějovice 2009 (= Opera historica 13), s. 307-398.
 • Bůžek, Václav - Doležal, Stanislav - Hrdlička, Josef - Novotný, Miroslav - Smíšek, Rostislav, Jezuitská divadelní hra Rosa Novodomensis. Zlatá a červená pětilistá růže na zlatých hroudách jako nástroje tvorby mýtu, in: Václav Bůžek (ed.), Šlechta raného novověku pohledem českých, francouzských a španělských historiků, České Budějovice 2009 (= Opera historica 13), s. 263-305.
 • Smíšek, Rostislav, Leopold I., Markéta Tereza Španělská a Ferdinand z Dietrichsteina. Návštěva císařské rodiny v Mikulově roku 1672 jako prostředek symbolické komunikace, in: Václav Bůžek - Jaroslav Dibelka (edd.), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České Budějovice 2007 (= Opera historica 12), s. 65-111.
 • Smíšek, Rostislav, Deník Ferdinanda ze Schwarzenberku jako pramen historického bádání. Příspěvek k poznání mobility císařského dvora na sklonku 17. století, in: Jiří Kubeš (ed.), Šlechtic na cestách v 16.-18. století, Pardubice 2007, s. 129-161.
 • Bůžek, Václav - Smíšek, Rostislav, Symboly Rituálu. Volba Karla V. římským králem ve Frankfurtu nad Mohanem a jeho korunovace v Cáchách, in: Lenka Bobková - Mlada Holá (edd.), Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám, Praha-Litomyšl 2005, s. 123-131.
 • Smíšek, Rostislav, Jan Adam Questenberk mezi Vídní a Jaroměřicemi, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740), České Budějovice 2003 (= Opera historica 10), s. 331-354.
 • Smíšek, Rostislav, Hrabě Jan Adam Questenberk a proměny jeho dvora v první polovině 18. století, in: Josef Hrdlička - Pavel Král (edd.), Studentská vědecká konference HISTORIE 2000, České Budějovice 2001, s. 125-156.

 

Popularizační texty

 • Smíšek, Rostislav, Královská lilie, nebo habsburská růže? Květinové motivy v pohřebních kázáních za Markétu Terezu Španělskou v roce 1673, Dějiny a současnost 45, 2023, č. 7, s. 21-23.
 • Smíšek, Rostislav, Svědectví o nenaplněných touhách. Sala terrena Ferdinanda z Verdenberka v Náměšti nad Oslavou, Dějiny a současnost 39, 2017, č. 6, s. 26-27.
 • Smíšek, Rostislav, Mikulov Waltera Xavera z Ditrichštejna, Dějiny a současnost 38, 2016, č. 7, s. 30-31.
 • Smíšek, Rostislav, Druhý muž ve státě, nebo jeden z mnoha? Jan Adolf ze Schwarzenberku a císařský dvůr ve druhé polovině 17. století, Dějiny a současnost 37, 2015, č. 7, s. 13-15.
 • Smíšek, Rostislav, "Jeho Milost císařská přes některý též trochu na břicho ráčil se položiti..." Ferdinand II. a Vilém Slavata na pozadí davové hysterie roku 1634, Dějiny a současnost 36, 2014, č. 9, s. 37-40.
 • Smíšek, Rostislav, Jupiter nebo Apollon, Aurora nebo Minerva? Leopold I. a Markéta Tereza Španělská ve světle svatebních slavností, Dějiny a současnost 36, 2014, č. 4, s. 19-22.
 • Smíšek, Rostislav, Zámek Jana Adama z Questenberka v Jaroměřicích nad Rokytnou. Místo vzpomínek a sebeprezentace, Dějiny a současnost 35, 2013, č. 2, s. 24-25.

Aktuální rozvrhInformace

HISTORICKÝ PROSEMINÁŘ II

Akademický rok 2023/2024 (letní semestr)

Vedoucí semináře: doc. PhDr. Rostilav Smíšek, Ph.D.

Konzultační hodiny: pondělí 9.00-10.30 hod.

                       

Podmínky udělení zápočtu:

 1. Aktivní a pravidelná účast při řešení individuálních úkolů v semináři (max. 3 absence).
 2. Včasné odevzdání písemných úkolů.
 3. Úspěšné napsání dvou zápočtových testů.

 

Okruhy pro práci v semináři:

 1. Úvodní seminář (podmínky udělení zápočtu, seznámení s programem semináře, rozdělení úkolů)
 2. Pojetí a klasifikace historických pramenů
 3. Kritika a interpretace pramenů, edice a ediční technika
 4. Prameny institucionální povahy

            - sdělovací prameny

            - pamětní prameny

            - pojišťovací prameny

            - normativní prameny

            - evidenční prameny

            - vnitroinstitucionální prameny

 1. Prameny osobní povahy

            - ego-dokumenty, Selbstzeugnisse

            - osobní korespondence

            - deníky

            - paměti

            - památníky

 1. Literární prameny

            - anály (letopisy), kroniky, legendy, publicistika

 1. Ikonografické prameny

 

Doporučená literatura:

Bernheim, A., Úvod do studia dějepisu, Praha 1931.

Bláhová, M., Historická chronologie, Praha 2001.

Bůžek, V. a kol., Úvod do studia historie, České Budějovice 1994.

Havránek, J. – Myška, M. – Paclík, J., Úvod do studia dějepisu, Praha 1967.

Hroch, M. a kol., Úvod do studia dějepisu, Praha 1985.

Šebánek, J., Pomocné vědy historické I. Paleografie, Praha 1966.

Úvod do studia dějepisu III. Nauka o historických pramenech, Praha 1983.

 

Dějiny novověku II - seminář

Akademický rok 2023/2024 – zimní semestr

Garant semináře: doc. PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.

Konzultační hodiny: pondělí 9.00-10.30 hod.

 

Podmínky udělení zápočtu:

 1. Znalost povinné literatury k jednotlivým tématům.
 2. Aktivní a pravidelná účast při řešení individuálních úkolů v semináři.
 3. Včasné odevzdání písemných úkolů.
 4. Přehled o literatuře a pramenech (na základě předloženého seznamu při závěrečném ústním pohovoru, 10 titulů - student současně odevzdá k nahlédnutí 10 konspektů k těmto titulům).
 5. Úspěšné napsání alespoň jednoho zápočtového testu.

 

Okruhy pro práci v seminářích:

 1. Úvodní seminář (program, rozdělení referátů)
 2. Absolutismus, osvícenství, osvícenský absolutismus
 3. Osvícenský absolutismus
 4. Sociální struktura českých zemí v 17. a 18. století

5.-6. Stopy doby – vybrané významné okamžiky politických dějin českých zemí druhé poloviny 17. a 18. století

7.-8. Náboženství a víra v 17. a 18. století

9.-10. Baroko v českých zemích

11.-13. (Střední) Evropa ve víru válek v 17. a 18. století

 

 1. Úvodní seminář (literatura, prameny, definice pojmů)

- literatura, prameny, periodizace, terminologie, rozdělení úkolů

 

 1. Absolutismus, osvícenství, osvícenský absolutismus

Absolutismus

Referát: Hrbek, J., Absolutismus. Konstrukce a dekonstrukce jednoho historického pojmu, Český časopis historický 105, 2007, s. 643-689.

Absolutismus v pojetí Ludvíka XIV.

Referát: Hrbek, J., Evropa a absolutismus v 17. a 18. století (1648-1789), Praha 2012.

Absolutismus v habsburské monarchii

Referát: Hrbek, J., Evropa a absolutismus v 17. a 18. století (1648-1789), Praha 2012.

Leopold I., Josef I., Karel VI.

referáty: Bůžek, V. – Smíšek, R. (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017.

Hamannová, B., Habsburkové. Životopisná encyklopedie, Praha 1996.

Pohl, W. – Vocelka, K., Habsburkové. Historie jednoho evropského rodu, Praha 1996.

 

 1. Osvícenský absolutismus

Osvícenský absolutismus

Referát: Grečenková, M., Osvícenský absolutismus a zrod moderního státu (1740-1792), in: Dějiny českých zemí, Praha 2008, s. 203-218.

„Osvícenský“ panovník

Referát: Hrbek, J., Mezi Bohem a přirozeným právem. Příspěvek k legitimizaci osvícenského panovníka v politické teorii 18. století, in: J. Lorman – D. Tinková (edd.), Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář českého a moravského osvícenství, Praha 2008, s. 32-54.

Lidový monarchismus

Referát: Mikulec, J., Lidový (naivní) monarchismus v barokních Čechách a jeho zdroje, in: O. Fejtová – V. Ledvinka – J. Pešek – V. Vlnas (edd.), Barokní Praha - barokní Čechie 1620-1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24.-27. září 2001, Praha 2004 s. 363-375.

Marie Terezie, Josef II., Leopold II.

Referáty: Cerman (ed.), Habsburkové 1740-1918. Vznikání občanské společnosti, Praha 2016.

Hamannová, B., Habsburkové. Životopisná encyklopedie, Praha 1996.

Pohl, W. – Vocelka, K., Habsburkové. Historie jednoho evropského rodu, Praha 1996.

 

 1. Sociální struktura českých zemí v 17. a 18. století

Uspořádání společnosti optikou soudobé vědy

Referát: Cerman, I., Obraz společnosti raného novověku v dobové vědě, in: V. Bůžek a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s. 55-74.

K následujícím referátům použít také: Bělina, P. – Kaše, J. – Kučera, J. P., Velké dějiny zemí Koruny české X, Praha 2001.

Šlechta

Referát: Cerman, I., Šlechtická kultura v 18. století. Filozofové, mystici, politici, Praha 2011, s. 21-39.

Duchovenstvo, duchovní – příklad opata Bylanského

Referát: Kuchařová, H. – Nešpor, Z. R., Pastor bonus, seu idea (semper) reformanda. Vzdělávání a výchova kléru pro působení ve farní správě v českých zemích v 18. a na počátku 19. století, Český časopis historický 105, 2007, s. 351-392.

Belšíková, Š. – Gaži, M. – Hansová, J., Opat Bylanský a obrazy zlatokorunské školy. Osvícenství zdola v okrsku světa, České Budějovice 2013.

Města (městské obyvatelstvo)

Referát: Bělina, P., Česká města v 18. století a osvícenské reformy, Praha 1985.

Venkovské obyvatelstvo, „nevolnictví“

Referát: Ogilvie, S. C., Vesnická obec a tzv. "druhé nevolnictví" v raně novověkých Čechách, Český časopis historický 107, 2009, s. 46-94.

Cerman, I. – Dibelka, J., Na začátku bylo bezpráví? Právní postavení „nevolníků“, in: I. Cerman (ed.), Habsburkové 1740-1918. Vznikání občanské společnosti, Praha 2016, s. 49-65.

Okrajové vrstvy společnosti

Tinková, D., Člověk na okraji společnosti, in: V. Bůžek – P. Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 190-215.

Vlast, národ, vlastenectví na prahu nové doby

Referát: Mikulec, J., Tradice a symbolika české státnosti u barokních vlastenců, in: Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918, Praha 2006, s. 171-191.

Referát: Maur, E., Vlast, národ a stát v Čechách v očích lidového kronikáře na sklonku existence tradiční společnosti (1740-1830), in: Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918, Praha 2006, s. 250-287.

 

5.-6. Stopy doby – vybrané významné okamžiky politických dějin českých zemí druhé poloviny 17. a 18. století

Pokusy o revizi Obnoveného zřízení zemského

Referát: Malý, K. – Šouša, J. – Woitschová, K., Deklaratoria a Novely Obnoveného zřízení zemského, in: Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918, Praha 2006, s. 793-873.

Urfus, V., K pokusu o revizi zemského zřízení v Čechách na počátku 18. století, Právněhistorické studie 16, 1971, s. 177-198.

Selské povstání a robotní patent 1680

Referát: Cerman, I., Die Böhmischen Robotpatente von 1680 und der Rechtsschutz von Untertanen. Eine Edition der Dokumente, Opera historica 20, 2019, s. 228-287.

Čechura, J., Selské rebelie roku 1680, Praha 2001.

Veselý, Z. (ed.), Dějiny českého státu v dokumentech, Praha 1994.

Robotní patenty Josefa I. a Karla VI.

Referát: Bůžek, V. – Smíšek, R. (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017.

Pragmatická sankce 1713

Referát: Urfus, V., 19. 4. 1713: Pragmatická sankce. Rodný list podunajské monarchie, Praha 2002.

K reformám Marie Terezie a Josefa II.:

Bělina, P. – Kaše, J. – Kučera, J. P., Velké dějiny zemí Koruny české X, Praha 2001.

Frais, J., Reformy Marie Terezie a Josefa II. (nejen v českých a moravských zemích), Třebíč 2005.

Hledíková, Z. – Janák, J. – Dobeš, J., Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost, Praha 2007.

Všichni povinně čtou: Cerman, I., Rozpory josefínských reforem, in: týž (ed.), Habsburkové 1740-1918. Vznikání občanské společnosti, Praha 2016 s. 217-230.

Tereziánské katastry (Josefínský katastr)

Pekař, J., České katastry 1654-1789, Praha 1932.

Reformy státní správy

Constitutio criminalis Theresiana 1768 (1770)

Malý, K., Poznámky k obecné části zákoníku Marie Terezie Constitutio criminalis Theresiana, Právněhistorické studie 47, 2017, s. 44-61.

Šolle, V., Trestní soudnictví předbřeznové v českých zemích, Sborník archivních prací 12, 1962, s. 87-142.

Reforma školství a vzdělávání 1774

Referát: Novotný, M. a kol., Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Školství a vzdělanost, Praha 2020.

Robotní patent 1775

Patent o zrušení nevolnictví 1781

Viz následující téma

 

7.-8. Náboženství a víra v 17. a 18. století

Rekatolizační mandáty Ferdinanda II., rekatolizace

Referát: Mikulec, J., 31. 7. 1627: Rekatolizace šlechty v Čechách. Čí je země, toho je i náboženství, Praha 2005.

Barokní zbožnost

Referát: Ducreux, M.-E., Několik úvah o barokní zbožnosti a rekatolizaci Čech, Folia historica bohemica 22, 2006, s. 143-175.

Mikulec, J., Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích, Praha 2013.

Bohemia Sacra – Jan Sarkander a Jan Nepomucký

Referát: Bůžek, V. – Smíšek, R. (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017.

Víra a osvícenství, katolické osvícenství

Referát: Mikulec, J., Osvícenská "náprava" náboženského života a její limity, HOP. Historie – Otázky – Problémy 1, 2009, s. 189-197.

Jezuité x jansenismus

Referát: Horák, P., Svět Blaise Pascala. Absolutismus Ludvíka XIV., jezuité, jansenismus, Port Royal, Praha 1985.

Zrušení Tovaryšstva Ježíšova

Referát: Čornejová, I., Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách, Praha 20022.

Toleranční patent 1781

Referát: Bednář, F. – Hrejsa, F., Toleranční patent, jeho vznik a význam, Praha 1931.

Vnímání Boha na sklonku 18. století

Referát: Lorman, J., Koncept ,Boha' v etickém diskursu mravouky josefínské doby, HOP. Historie – Otázky – Problémy 1, 2009, s. 41-50.

Referát: Nešpor, Z. R., Za hranicí povolené víry – evangelíci a „náboženští blouznivci“, in: I. Cerman (ed.), Habsburkové 1740-1918. Vznikání občanské společnosti, Praha 2016, s. 183-199.

 

9.-10. Baroko v českých zemích I

Co je to baroko?

Referát: Kalista, Z., Tvář baroka. Poznámky, které zabloudily na okraj života, skicář problémů a odpovědí, Praha 20143.

Periodizace baroka

Referát: Černý, V., Až do předsíně nebes. Čtrnáct studií o baroku našem i cizím, Praha 1996.

Černý, V., Generační periodizace českého baroka, in: Česká literatura doby baroka. Sborník k české literatuře 17. a 18. století, Praha 1994, s. 5-60.

Barokní krajina

Referát: Kupka, J., Česká barokní krajina jako nová svatá země, in: R. Šimůnek a kol., Krajiny barokních Čech, Praha 2022, s. 60-81.

Architektura

Referát: Horyna, M., Architektura baroka v Čechách, in: in: V. Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století, Praha 2001, s. 78-131.

Barokní gotika

Referát: Kalista, Z., Česká barokní gotika a její žďárské ohnisko, Brno 1970.

Malířství

Referát: Preiss, P., O malířství českého baroka, in: V. Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století, Praha 2001, s. 176-200.

(Sochařství)

Referát: Hladík, T., Sochařství baroka v Čechách, in: V. Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století, Praha 2001, s. 132-175.

Divadlo

Referát: Preiss, P., Barokní divadlo v Čechách a jeho výtvarná stránka, in: V. Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století, Praha 2001, s. 282-310.

Jakubcová, A. a kol., Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, Praha 2007.

Hudba

Referát: Kabelková, M., Hudba v Čechách v období baroka, in: V. Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století, Praha 2001, s. 262-280.

Literatura – jazyk

Referát: Stich, A., Jazyková a slovesná kultura v barokních Čechách, in: V. Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století, Praha 2001, s. 235-252.

Barokní kázání

Referát: Sládek, M. (ed.), Svět je podvodný verbíř, aneb, Výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních a příležitostných kázání konce 17. a prvních dvou třetin 18. století, Praha 2005.

(Kancionály)

Referát: Hanzal, J., K historické a umělecké hodnotě českých kancionálů, Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědný sborník 9, 1996, s. 113-118.

 

11.-13. (Střední) Evropa ve víru válek v 17. a 18. století (nejvýznamnější střety)

Třicetiletá válka, vojenská revoluce a ustavení stálé armády

Referát: Koldinská, M. – Šedivý, I., Válka a armáda v českých dějinách. Sociohistorické črty, Praha 2008.

Pernes, J. – Fučík, J. – Havel, P., Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526-1918, Praha 2003.

Osmanská říše a střední Evropa

Habsbursko-turecká válka 1663-1664

Referát: Bůžek, V. – Smíšek, R. (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017.

Kopčan, V., Turecké nebezpečenstvo a Slovensko, Bratislava 1986.

Velká turecká válka 1683-1699

Referát: Vlnas, V., Princ Evžen Savojský. Život a sláva barokního válečníka, Praha-Litomyšl 2001.

Válka v letech 1716-1718

Referát: Bůžek, V. – Smíšek, R. (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017.

Válka o španělské dědictví 1701-1714 a její kořeny

Referát: Pernes, J. – Fučík, J. – Havel, P., Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526-1918, Praha 2003.

Vlnas, V., Princ Evžen Savojský. Život a sláva barokního válečníka, Praha-Litomyšl 2001.

Válka o polské nástupnictví 1733-1735

Referát: Pernes, J. – Fučík, J. – Havel, P., Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526-1918, Praha 2003.

Války o rakouské dědictví 1740-1746

Referát: Taraba, L., Sukně proti kalhotám. Válka o rakouské dědictví 1740–1748, Praha 2019.

Tapié, V. L., Marie Terezie a Evropa : od baroka k osvícenství, Praha 1997.

Sedmiletá válka 1756-1763

Referát: Stellner, F., Sedmiletá válka v Evropě, Praha 2000.

 

Významní císařští vojevůdci - Raimond Montecuccoli, Kašpar Zdeněk Kaplíř ze Sulevic, Evžen Savojský, Leopold Daun, Ernst Gideon Laudon (propojit s jednotlivými údobími 17. a 18. století – konkrétními válkami)

Referát: Bělina, P., Generál Laudon. Život ve službách Marie Terezie a Josefa II., Praha 1993.

Referát: Cerman, I., Raimundo Montecuccoli a "válečná strana" na dvoře Leopolda I., Historie a vojenství 51, 2002, s. 568-603.

Referát: Kalista, Z., Čechové, kteří tvořili dějiny světa, Praha 2009.

Referát: Vlnas, V., Princ Evžen Savojský. Život a sláva barokního válečníka, Praha-Litomyšl 2001.

 

SPECIALIZAČNÍ SEMINÁŘ PRO HISTORIKY

Akademický rok 2023/2024 – letní semestr

Garant předmětu: doc. PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.

                                 

 Podmínky udělení zápočtu:

 1. Aktivní a pravidelná účast při řešení individuálních úkolů v semináři (max. 3 absence).
 2. Včasné odevzdání písemných úkolů.
 3. Seminární práce.

 

Okruhy pro práci v semináři:

 1. Úvodní seminář (podmínky udělení zápočtu, seznámení s programem semináře, rozdělení úkolů)
 2. Výběr tématu odborné (kvalifikační) práce (projekt) - základní teze
 3. Bibliografie (abstrakt, anotace, recenze - základní pomůcky při orientaci v odborné literatuře), citace literatury, rešerše na téma seminární práce
 4. Jak číst odborný text?
 5. Archivy, archivní prameny, práce s nimi, citace archivních pramenů
 6. Odborný text, zásady psaní odborného textu - vybrané žánry odborných statí, odborný styl, logika a struktura stati, interakční povaha textu, kompilace, komparace, průvodní aparát
 7. Publikační etika
 8. Redakční úpravy, korektury, grafická úprava textu

 

Doporučená literatura:

Bůžek, V. a kol.: Úvod do studia historie, České Budějovice 1994.

Čmejrková, S. – Daneš, F. – Světlá, J.: Jak napsat odborný text, Praha 1999.

Daneš, F. a kol., Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha 1997.

Duffková, J.: Metodické zpracování diplomových prací a ostatních forem studentských odborných písemných prací, Praha 1984.

Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, Olomouc 1997.

Hroch, M. a kol.: Úvod do studia dějepisu, Praha 1985.

Kalista, Z.: Cesty historikova myšlení, Praha 2002.

Rameš, V.: Slovník pro historiky a návštěvníky archivů, Praha 2005.

Ryantová, M.: Historikův adresář. Historické instituce v České republice, Praha 2002.

Sgall, P. – Panevová, J.: Jak psát a jak nepsat česky, Praha 2004.

Stellner, F. – Poláček, J.: Internet nejen pro historiky, Praha 2003.

Šanderová, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Několik zásad pro začátečníky, Praha 2009.

Šťovíček, I. a kol.: Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti, Praha 2002.

Třeštík, D.: Mysliti dějiny, Praha-Litomyšl 1999.

Vacková, A.: Zásady vypracování odborného textu v českém jazyce, Praha 2007.

 

Specializační seminář z dějinám raného novověku

Šlechta v raném novověku

 

Bůžek, Václav, Šlechta raného novověku v českém dějepisectví devadesátých let, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, České Budějovice 1999 (= Opera historica 7), s. 5-28.

Knoz, Tomáš – Dvořák, Jan (edd.), Šlechta v proměnách věků, Brno 2011.

Pánek, Jaroslav, Šlechta v raně novověké Evropě z pohledu českého a evropského bádání, in: Václav Bůžek (ed.), Život na dvorech barokní šlechty (1600-1750), České Budějovice 1996 (= Opera historica 5), s. 19-45.

Smíšek, Rostislav, Barokní šlechta v české historiografii posledního desetiletí, Opera historica 19, 2018, č. 2, s. 217-243.

Šedivá Koldinská, Marie, Raně novověká šlechta, in: táž – Ivo Cerman a kol. (edd.), Základní problémy studia raného novověku, Praha 2013, s. 145-194.

 

Prameny

Výběrová edice

Kubeš, Jiří (ed.), Vyšší šlechta v českých zemích v období baroka (1650–1750). Biogramy vybraných šlechticů a edice typických pramenů, Pardubice 2007.

 

Korespondence

Bůžek, Václav – Hrdlička, Josef (edd.), Rodinný život posledních pánů z Hradce ve světle jejich korespondence, in: Václav Bůžek (ed.), Poslední páni z Hradce, České Budějovice 1998 (Opera historica 6), s. 145–271.

Hrdlička, Josef – Král, Pavel, Draft books of Wilhelm Slavata of Chlum and Košumberk (1572–1652). A publication project, Opera historica 19, 2018, č. 1, s. 106-121.

Marek, Pavel (ed.), Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005 (Prameny k českým dějinám 16.–18. století, řada B/1).

Mareš, Petr (ed.), Korespondence Albrechta Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1570-1596, České Budějovice 2015 (Prameny k českým dějinám 16.–18. století, řada B/6). 

Smíšek, Rostislav (ed.), Korespondence císaře Leopolda I. s Janem Adolfem ze Schwarzenberku z let 1662-1683, České Budějovice 2023.

Valenta, Aleš (ed.), Z korespondence české šlechty v 18. století. Listy Štěpána Kinského bratru Františku Ferdinandovi z let 1719–1720, Sborník archivních prací 56, 2006, s. 508–546.

Vorel, Petr (ed.), Česká a moravská aristokracie v polovině 16. století. Edice register listů bratří z Pernštejna z let 1550–1551, Pardubice 1997.

Žitný, Miroslav (ed.), Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1600–1610, České Budějovice 2015 (Prameny k českým dějinám 16.–18. století, řada B/71).

Žitný, Miroslav (ed.), Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1611–1621, České Budějovice 2016 (Prameny k českým dějinám 16.–18. století, řada B/72).

 

Narativní prameny

Pánek, Jaroslav (ed.), Životy posledních Rožmberků I–II, Praha 1985.

Kubíková, Anna (ed.), Rožmberské kroniky krátký a summovní výtah od Václava Březana, České Budějovice 2005.

 

Normativní prameny

Foltýn, Tomáš, Cestovní instrukce jako pramen k dějinám kavalírských cest (1640-1740), in: . Celostátní studentská vědecká konference Historie 2005, Liberec 2006 s. 74-116.

Kubeš, Jiří (ed.), Colloredové z Wallsee a jejich pokus o integraci do prostředí panovnického dvora v habsburské monarchii. Edice instrukcí Jeronýma Colloreda o výchově jeho nejstaršího syna z let 1723–1725, Sborník prací východočeských archivů 11, 2007, s. 37–63.

 

Trestně-právní prameny

Janišová, Jana (ed.), Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě. Edice rokové knihy zemského hejtmana Václava z Ludanic z let 1541–1556. Historická studie a edice, Brno 2007.

 

Testamenty 

Král, Pavel (ed.), Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letech 1550–1650, České Budějovice 2002 (Monographia historica 2).

 

Cestování

Binková, Simona – Polišenský, Josef (edd.), Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století, Praha 1989.

Bok, Václav – Kubíková, Anna (edd.), Bericht über die Reise Johann Christian sund Johann Seyfrieds von Eggenberg durch die Länder Mittel-, West- und Südeuropas in den Jahren 16601663, České Budějovice 2012 (Prameny k českým dějinám 16. – 18. století, řada B/3).

Hojda, Zdeněk (ed.), Výjezd šťastný. Cestovní deníky z kavalírské cesty Václava Vojtěcha, Jana Norberta a Ignáce Karla ze Šternberka z let 1662–1664, Praha, Argo 2023.

Hojda, Zdeněk – Chodějovská, Eva – Hajná, Milena – Tesaříková, Alexandra (edd.), Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje. I., Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska, Praha 2014; II. Cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678–1682, Praha 2014.

Hrubý, František (ed. Libuše Urbánková-Hrubá), Lev Vilém z Kounic, barokní kavalír. Jeho deník z cesty do Itálie a Španělska a osudy kounické rodiny v letech 1550–1650, Brno 1987.

Kubeš, Jiří, (ed.), Kryštof Václav z Nostic, Deník z cesty do Nizozemí, Praha–Dolní Břežany 2004.

Kubeš, Jiří – Prchal, Vítězslav – Šárovcová, Martina – Dragoun, Michal (edd.), Cesty a život Jindřicha Hýzrla z Chodů. Studie, edice a překlad I-II, Praha 2021.

Smíšek, Rostislav – Konrádová, Monika (edd.), Mezi Vídní, Varšavou a Moskvou. Diplomatická cesta Jana Kryštofa z Fragsteinu do Moskvy v letech 1657-1658, České Budějovice 2020.

 

Deníky, paměti, autobiografie

Brňovják, Jiří a kol. (edd.), Kryštof Bernard Skrbenský z Hříště. Paměti hornoslezského barokního šlechtice, Ostrava–Opava–Český Těšín 2010. 

Durajová, Miroslava – Smíšek, Rostislav (edd.), Hieronymus der Ältere Schlick. Das Tagebuch. Eine Selbsdarstellung aus den Jahren 1580–1582, České Budějovice 2008 (Prameny k českým dějinám 16.–18. století, řada B/2). 

Keller, Katrin – Catalano, Alessandro (edd.), Die Diarien und Tagzettel des Kardinals Ernst Adalbert von Harrach (1598–1667) I–VII, Wien 2010. 

Koldinská, Marie – Maťa, Petr (edd.), Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602–1633, Praha 1997.

Koreš, František, Moc, válka a společenský vzestup v dějinách rodu Robmhápů ze Suché od 16. do 18. století a jejich rodinné paměti, Opera historica 16, 2015, č. 1, s. 100148.

Koreš, František (ed.), Paměti Přibíka a Jana Bukovanských Pintů z Bukovan, České Budějovice 2019 (Prameny k českým dějinám 16.–18. století, řada B/9).

Matlas, Pavel (ed.), Z poddaného šlechticem. Rodinné paměti Zbudovských z Rovné Hory a Malých z Tulechova (1604-1737), Praha 2016.

Pánek, Jaroslav (ed.), Jan Zajíc z Házmburka, Sarmacia aneb zpověď českého aristokrata, Praha–Dolní Břežany 2007.

Prchal, Vítězslav (ed.), Mezi Martem a Memorií. Prameny osobní povahy k vojenským dějinám 16.–19. století, Pardubice 2011.

Smíšek, Rostislav (ed.), Das Tagebuch Ferdinands zu Schwarzenberg aus den Jahren 1686–1688 und 1696-1697. Eine vollständige kritische Edition, České Budějovice 2015 (Prameny k českým dějinám 16.–18. století, řada B/5).

Žitný, Miroslav (ed.), Deník Šťastného Václava Pětipeského z Chýš z roku 1605, in: Václav Bůžek (ed.), Šlechta raného novověku pohledem českých, francouzských a španělských historiků, České Budějovice 2009 (Opera historica 13), s. 187–262.

Vybíral, Zdeněk (ed.), Paměti Pavla Korky z Korkyně. Zápisky křesťanského rytíře z počátku novověku, České Budějovice 2014 (Prameny k českým dějinám 16.–18. století, řada B/4)

 

Dvořané a vrchnostenští úředníci

Hrdlička, Josef (ed.), Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova, České Budějovice 2003 (Monographia historica 3).

Kilián, Jan (ed.), Martin Prušek z Prušova. Studie životopisná a edice hejtmanského kopiáře z let 1611–1614 (1616), Praha 2007.

Kopička, Petr (ed.), Deníky roudnického hejtmana Blažeje Albína z Weisenberku z let 1611–1625, Praha 2003.

Vorel, Petr (ed.), Vídeňský deník rytíře Dvoreckého z roku 1559, Folia Historica Bohemica 19, 1998, s. 7–36.

 

Ženské prameny

Čapská, Veronika – Marková, Veronika (edd.), Gabriela Sobková z Kornic, provdaná ze Spens–Booden. Deníkové rodinné záznamy (1785–1808), Praha 2010.

Ratajová, Jana (ed.), Rodinné paměti. Alžběta Lidmila z Lisova, Praha–Dolní Břežany 2002.

 

Literatura a témata

Syntézy dějiny šlechty

Bůžek, Václav – Hrdlička, Josef – Král, Pavel – Vybíral, Zdeněk, Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha–Litomyšl 2002.

Jurok, Jiří, Česká šlechta a feudalita ve středověku a raném novověku, Nový Jičín 2000.

Maťa, Petr, Svět české aristokracie (1500–1700), Praha 2004.

Bůžek, Václav, Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996.

Březina, Václav, Rytířský stav v Čechách a na Moravě v raném novověku, České Budějovice 2008.

 

Hospodářské dějiny

Bůžek, Václav, Úvěrové podnikání nižší šlechty v předbělohorských Čechách, Praha 1989.

Čechura, Jaroslav, Krizový management barokní ekonomiky? Panství Třeboň a Hluboká nad Vltavou za prvních Schwarzenberků (1660-1720), Praha 2020.

Ledvinka, Václav, Úvěr a zadlužení feudálního velkostatku v předbělohorských Čechách (Finanční hospodaření pánů z Hradce 1560–1596), Praha 1985.

Knoz, Tomáš, Državy Karla staršího ze Žerotína po Bílé hoře, Brno 2001.

Valenta, Aleš, Lesk a bída barokní aristokracie, Praha 2011.

Vařeka, Marek, Lichtenštejnská panství na Moravě do Bílé hory, Ostrava 2020.

 

Šlechtické dvory, dějiny každodennosti a kulturní dějiny

Bůžek, Václav – Hrdlička, Josef a kol., Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce, Praha 1997.

Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, České Budějovice 1999 (Opera historica 7).

Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku, České Budějovice 2000 (Opera historica 8).

Koldinská, Marie, Každodennost renesančního aristokrata, Praha–Litomyšl 2007.

Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007.

Cerman, Ivo, Šlechtická kultura v 18. století. Česká šlechta a osvícenství, Praha 2011.

Kubeš, Jiří, Náročné dospívání urozených. Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620–1750), Pelhřimov 2013.

 

Životní cykly a rituály

Grubhoffer, Václav, Pod závojem smrti. Poslední věci Schwarzenbergů v letech 1732-1914, České Budějovice 2013.

Král, Pavel Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku, České Budějovice 2004.

Holý, Martin, Zrození renesančního kavalíra. Výchova a vzdělání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500–1620), Praha 2010.

Holý, Martin, Ve službách šlechty. Vychovatelé nobility z českých zemí (1500–1620), Praha 2011.

 

Kariéry

Bakeš, Martin, Diplomatem v půlnoční zemi. Zástupci Habsburků ve Švédském královstvímezi lety 1650-1730, Praha 2020.

Bůžek, Václav – Koreš, František – Mareš, Petr – Žitný, Miroslav, Rytíři renesančních Čech ve válkách, Praha 2016.

Catalano, Alessandro, Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598–1667) a protireformace v Čechách, Praha 2008.

Havlík, Jiří M., Jan Fridrich z Valdštejna. Arcibiskup a mecenáš doby baroka, Praha 2016.

Kubeš, Jiří a kolektiv, V zastoupení císaře. Česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640–1740, Praha 2018.

Smíšek, Rostislav, Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I., České Budějovice 2009.

Prchal, Vítězslav, Společenstvo hrdinů. Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550–1750, Praha 2015. 

Vokáčová, Petra, Příběhy o hrdé pokoře. Aristokracie českých zemí v době baroka, Praha 2014.

 

Významné šlechtické rody

Bůžek, Václav a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011.

Cerman, Ivo, Chotkové. Příběh úřednické šlechty, Praha 2008.

Hrbek, Jiří, Barokní Valdštejnové v Čechách 1640–1740, Praha 2013.

Kavka, František, Zlatý věk Růží. Kus české historie 16. století, Praha 1966.

Kubíková, Anna, Eggenberkové. Z bankéřské lavice na knížecí stolec, Praha 2016.

Míka, Alois, Osud slavného domu. Rozkvět a pád rožmberského dominia, Praha 1970

Pánek, Jaroslav, Poslední Rožmberkové – velmoži české renesance, Praha 1989.

Svoboda, Milan, Redernové v Čechách. Nalézání zapomenutých příběhů 16. a 17. věku, Praha 2011.

Vorel, Petr, Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy, Praha 1999.

 

Biografie

Bůžek, Václav – Jakubec, Ondřej – Král, Pavel, Jan Zrinský ze Serynu. Životní příběh synovce posledních Rožmberků, Praha 2009.

Dufková, Kateřina, Jan Šembera Černohorský z Boskovic. Moravský Petr Vok, Praha 2014.

Kilián, Jan, Filip Fabricius z Rosenfeldu a Hohenfallu. Život, rod a dílo defenestrovaného sekretáře, České Budějovice 2005.

Knoz, Tomáš, Karel st. ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008.

Pánek, Jaroslav, Poslední Rožmberk. Životní příběh Petra Voka, Praha 1996.

Pánek, Jaroslav, Petr Vok z Rožmberka. Život renesančního kavalíra, Praha 2010.

Pánek, Jaroslav, Vilém z Rožmberka. Politik smíru, Praha 1998.

Ryantová, Marie, Polyxena z Lobkovic. Obdivovaná i nenáviděná první dáma království, Praha 2016.

Vařeka, Marek, Jan z Pernštejna 1561–1597. Hospodářský úpadek Pernštejnů, České Budějovice 2008.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1