Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D.

 • Pracoviště:
  FF Habsburkové v dějinách českých zemí raného novověku | vědecký, výzkumný a vývojový
  FF Historický ústav | odborný asistent
 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 825
 • Místnost:
  023402034 pracovna pedagogů 034 - 2. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D.

 

Datum narození: 10. 9. 1979 v Českých Budějovicích

Současné pracovní zařazení: odborná asistentka Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vědecké tituly: 2013 Ph.D. v oboru České dějiny, disertační práce Obraz Polsko-litevského státu a Moskevského velkoknížectví v raně novověkém zpravodajství české šlechty (1450-1618)

Vzdělání: 2005-2013 studium doktorského oboru České dějiny na Historickém ústavu FF JU (prodlouženo kvůli mateřským dovoleným), 2000-2006 studium oboru dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 1999-2005 studium oboru historie – německý jazyk na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Akademická kariéra: 2017-současnost odborná asistentka Historického ústavu FF JU, 2011-současnost spoluřešitelka a členka týmu v různých českých i přeshraničních projektech realizovaných Historickým ústavem FF JU

Vědecké zaměření: dějiny raného novověku ve střední a východní Evropě od 15. do 17. století; dějiny zpravodajství, komunikace a diplomacie; vytváření obrazu druhého

 

Účast na kolektivních výzkumných projektech:

2012-současnost Habsburkové v dějinách českých zemí raného novověku; výzkumné centrum FF JU, členka řešitelského týmu

2019-2021 Politická komunikace za českého stavovského povstání a jeho porážky mezi Prahou, Drážďanami, Heidelberkem a Mnichovem; projekt Grantové agentury České republiky, spoluřešitelka

2016-2019 Historie jako prostor k setkávání – mimoškolní místa výuky v česko-bavorském příhraničí; projekt Cíl EÚS 2014-2020 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, vedoucí českého týmu

2014-2016 Tváře komunity. Obrazy, symboly a performance pozdně středověkého a raně novověkého města (1400–1700); projekt Grantové agentury České republiky, členka řešitelského týmu

2011-2013 60 let EU - Kulturní krajiny a identity v rakousko-českém příhraničí; Projekt EU evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013, koordinátorka českého týmu

 

Popularizační činnost: přednášky pro veřejnost (Historický klub Jihočeského muzea, gymnázia i základní školy), příprava historicko-zážitkových programů pro gymnázia, popularizující články pro časopis Dějiny a současnost

Jazykové znalosti:

Němčina, angličtina, ruština, polština

 

 

 

 

 

Tvůrčí činnost

1.1 Monographs / Odborné monografie:

Bůžek, Václav – Král, Pavel – Pražáková, Kateřina, České stavovské povstání. Mezi Prahou, Drážďany, Heidelberkem, Londýnem a Mnichovem, Praha 2022, 222 s.

Pražáková, Kateřina, Obraz Polsko-litevského státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450–1618), České Budějovice 2015. 326 s.

1.2 Teaching materials/ Výukové materiály

Michler, Andreas – Pražáková, Kateřina (edd.), Historie jako prostor k setkávání v česko-bavorském příhraničí. Výukové materiály/ Begegnungsraum Geschichte im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet. Unterrichtsvorschläge, České Budějovice 2019. 232 s.

2. Chapters in Collective Monographs / Kapitoly v kolektivních monografiích

Pražáková, Kateřina, Das Nachrichtennetz des Kurfürsten Johann Georg I. von Sachsen und seine Einstellung zum Böhmischen Ständeaufstand, in: Václav Bůžek (ed.), Der Böhmische Ständeaufstand 1618-1620. Akteure, Gegner und Verbündete, Münster 2021, s. 239-254.

Pražáková, Kateřina, Stärkung der antisemitischen Haltungen mittels Flugblättern in der Frühen Neuzeit, in: Blanka Soukupová (ed.), Antisemitismus in Mittel- und Osteuropa. Ursachen, Auswirkungen, Kontinuitäten, Vergleiche, Berlin – Münster – Wien – Zürich – London 2020, s. 13-27.

Pražáková, Kateřina, Tierdarstellungen in den deutschsprachigen Flugblättern des 16. und 17. Jahrhunderts, in: Jana Kusová (Hg.), Germanistik zwischen Mittelalter und Gegenwart. Festschrift für Prof. Václav Bok zum 80. Geburtstag, Wien 2020, s. 97-113.

Pražáková, Kateřina, Vztah psaných a tištěných novin od poloviny 15. do poloviny 17. století, in: Marta Hradilová – Andrea Jelínková – Lenka Veselá (edd.), Paralelní existence. Rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku, Praha 2020, s. 235-247.

Pražáková, Kateřina, Krize společnosti v 17. století?, in: Václav Bůžek (ed.), Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi, Praha 2020, s. 99-105.

Pražáková, Kateřina, Die Berichterstattung aus Antwerpen während des niederländischen Aufstands, in: Martin Holý - Michaela Hrubá - Tomáš Sterneck (Hg.), Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation, Berlin 2019, s. 133-146.

Pražáková, Kateřina, Don Juan de Austria. Obraz populárního levobočka španělského krále v psaném a tištěném zpravodajství, in: Josef Hrdlička – Pavel Král – Rostislav Smíšek (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavovi Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019, s. 276-291.

Pražáková, Kateřina, Zlatá Stezka, in: Michler, Andreas – Pražáková, Kateřina (edd.), Historie jako prostor k setkávání v česko-bavorském příhraničí. Výukové materiály/ Begegnungsraum Geschichte im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet. Unterrichtsvorschläge, České Budějovice 2019, s. 9-20.

Pražáková, Kateřina, Ručně psané noviny a jejich vliv na společnost 16. století, in: Marta Hradilová – Marie Tošnerová, Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Formy písemné komunikace v raném novověku, Praha 2018, s. 79-97.

Pražáková, Kateřina, Rewriting Memory. Remodelling Churches in Seventeenth-Century Freistadt, in: Kateřina Horníčková (ed.), Faces of Community in Central European Towns. Images, Symbols, and Performances, 1400–1700, Lanham/ Boulder/ New York/ London 2018, s. 311-338.

Pražáková, Kateřina, Císařská rezidence Rudolfa II. ve zpravodajské síti říšského města Norimberk, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek, Habsburkové 1526 – 1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017, s. 677-680.

Pražáková, Kateřina, Diplomatická poselstva ruského cara, perského šáha a tureckého sultána, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek, Habsburkové 1526 – 1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017, s. 680-682.

Pražáková, Kateřina, Fuggerové, Welserové a Augšpurk, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek, Habsburkové 1526 – 1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017, s. 292-293.

Pražáková, Kateřina, Obrazy Habsburků v protestantské propagandě, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek, Habsburkové 1526 – 1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017, s. 747-749.

Pražáková, Kateřina, Poslové mezi ruskými cary a Leopoldem I., in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek, Habsburkové 1526 – 1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017, s. 731-732.

Pražáková, Kateřina, Turecká a tatarská poselstva, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek, Habsburkové 1526 – 1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017, s. 734-735.

Pražáková, Kateřina, Pohled do zemí východní a severní Evropy, in: Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 83-95.

Pražáková, Kateřina, Protireformační politika Svatého stolce, in: Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 46-57.

Pražáková, Kateřina, Vilém z Rožmberka na diplomatických cestách do Polska, in: Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 96-110.

Marek, Pavel – Pražáková, Kateřina, Dotyky Nového světa, in: Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 25-34.

Marek, Pavel – Pražáková, Kateřina, Nizozemí – země renesanční nádhery a revolty stavů, in: Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 58-69

Marek, Pavel – Pražáková, Kateřina, Sňatkové strategie se zahraniční šlechtou, in: Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 152-164.

3. Articles in Journals / Články v odborných periodikách

3.1 Articles in International Journals / Články v zahraničních recenzovaných časopisech

Pražáková, Kateřina, Die Nachrichtenmedien des 16. Jahrhunderts und das Bild von Russland im Königreich Böhmen, Proslogion 5, 2019, č. 2, s. 30-57.

Pražáková, Kateřina, Habsburg Empire and French Kingdom in their Struggle for the Polish Crown, Zeitsprünge. Forschungen zur Frühen Neuzeit 23, 2019, č. 1-2, s. 87-96. (Zvláštní tematické číslo Maud Harivel – Florian Schmitz – Simona Slanička (edd.), Wahlkorruption in der Frühen Neuzeit. Electoral Corruption in the Early Modern Period. Corruption électorale au début de l’époque moderne, Frankfurt am Main 2019.)

Bůžek, Václav – Král, Pavel – Pražáková, Kateřina, Politische Kommunikation während des böhmischen Ständeaufstands zwischen Prag, Dresden, Heidelberg und München, Frühneuzeit-Info 30, 2019, s. 177-187.

Pražáková, Kateřina – Sterneck, Tomáš, Die Ehrlosigkeit der Valois-Könige und die Würde Polen-Litauens. Eine Apologie des polnischen Adels in einer Schmähschrift von 1574, Historisches Jahrbuch 138, 2018, s. 172-197.

Pražáková, Kateřina, Das Wetteifern zwischen Katholiken und Protestanten um das Krakauer Stadtzentrum in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Biuletyn Polskiej misji historycznej/Bulletin der Polnischen historischen Mission 12, 2017, s. 453-482.

Pražáková, Kateřina, Das Bild Oberösterreichs im frühneuzeitlichen Nachrichtenwesen, Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs 24, 2015, s. 5-24.

Pražáková, Kateřina, Das kommunikative Bild Ostmitteleuropas und des osmanischen Reichs in der Zeitungssammlung der letzten Rosenberger, Frühneuzeit-Info 21, 2010, s. 180-197.

3.2 Articles in Czech Journals / Články v českých recenzovaných časopisech

Bůžek, Václav – Pražáková, Kateřina, Postoj Saska k přenesení falcké kurfiřtské hodnosti na bavorského vévodu Maxmiliána I. v letech 1619 až 1623. Opera historica 22, 2021, č. 2, s. 287-303.

Pražáková, Kateřina, České stavovské povstání v německých tištěných novinách z let 1618–1620, Český časopis historický 118, 2020, č. 4, s. 1079-1111.

Pražáková Kateřina, Die Beurteilung des Böhmischen Aufstands im Pamphlet vom Winter 1618/1619, Opera historica 21, 2020, č. 2, s. 266-298.

Pražáková, Kateřina – Garabiková-Pártlová, Margareta, Povstání v nizozemských provinciích v učebnicích dějepisu od počátku 19. století do současnosti, Marginalia historica 11, 2020, č. 1, s. 77-115.

Pražáková, Kateřina, Konflikte zwischen lutherischen und katholischen Reichsfürsten in der Berichterstattung für die böhmischen Adeligen (1542-1545), Opera historica 18, 2017, č. 2, s. 191-205.

Pražáková, Kateřina, Konfesní nepokoje v Krakově pohledem rožmberského zpravodajství, Folia Historica Bohemica 30, 2015, č. 1, s. 5-32.

Pražáková, Kateřina, Vláda Maxmiliána II. pohledem rožmberského zpravodajství, Folia Historica Bohemica 29, 2014, č. 2, s. 257-283.

Pražáková, Kateřina – Sterneck, Tomáš, „Rychlejší než větry, hbitější než všichni zajíci” Útěk Jindřicha z Valois z Polska v pamfletu z roku 1574, Slovanský přehled 100, 2014, č. 3, s. 473-497.

Pražáková, Kateřina, Vyzvědači mezi křížem a půlměsícem. Turecké nebezpečí z pohledu polského zpravodaje ve druhé polovině 16. století, Slovanský přehled 94, 2008, č. 1, s. 93-107.

Bicanová, Kateřina. Problematika sarmatismu v polské historiografii, Slovanský přehled 93, 2007, č. 1, s. 23-34.

3.3 Articles in Other Journals/ Články v ostatních odborných časopisech

Pražáková Kateřina, Rēzeknes spoku pareģojums. Notikums ieguva plašu atbalsi reliģisko karu satrauktajā Rietumeiropā, Domuzīme 4, 2016, s. 65-67.

4. Articles in Collective Volumes / Články ve sbornících

Pražáková, Kateřina, Die Wahrnehmung religiös konnotierter Gewalt. Der böhmische Adel und der Aufstand in den Niederlanden in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, in: Joachim Bahlcke – Kateřina Bobková-Valentová – Jiří Mikulec, Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th–18th Centuries). Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15. – 18. Jahrhundert), Praha – Stuttgart 2017, s. 263-283.

Pražáková, Kateřina, Obraz středovýchodní Evropy ve zpravodajství české šlechty od poloviny 15. do konce 16. století, in: Zuzana Tokárová – Martin Pekár (edd.), Človek, spoločnosť, doba. Stretnutie mladých historikov III., Košice 2014, s. 68-77.

Pražáková, Kateřina, Konflikt mezi polským králem Zikmundem III. Vasou a kancléřem Janem Zamojským v dobových pramenech i paměti následujících generací, in: Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd.), Utváření identity ve vrstvách paměti, České Budějovice 2011 (= Opera Historica 15), s. 9-51.

Pražáková, Kateřina, Volby polských králů ve zpravodajství druhé poloviny 16. století, in: Ryszard Skowron (ed.), Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku, Kraków 2009, s. 265-274.

Pražáková, Kateřina, Obraz livonské války v psaných novinách rožmberského zpravodajství, in: Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd.), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České Budějovice 2007, s. 13-32. (= Opera historica 12).

5. Popularizing Articles / Popularizační texty

Pražáková, Kateřina, Zápas o kremelský trůn. Čtyři sta let od nástupu Romanovců, Dějiny a současnost 35, 2013, č. 9, s. 40-43.

Marek, Pavel – Pražáková, Kateřina, Mezi propagandou a skutečností. Obraz Rudolfa II. v křesťanské Evropě. Dějiny a současnost 34, 2012, č. 2, s. 35-37.

 

Aktuální rozvrhInformace

Učební plány předmětů ze zimního semestru 2022/2023

 

Němčina pro historiky I

Seminář vychází z předpokladu, že posluchači znají základní gramatiku němčiny – přítomné časy, číslovky, zájmena, jednoduché věty.

Konzultační hodiny: pondělí 10:00 – 11:30 a podle dohody (nejlépe domluvit se dopředu prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Domácí úkoly a aktuální informace k výuce budou vždy zpřístupněny v portálu TEAMS

 

Podmínky udělení zápočtu:

Úspěšné napsání zápočtového testu – 70%

Obsah testu: Gramatika a slovní zásoba z lekcí 1-13 učebnice Německy s úsměvem nově

V průběhu semestru se bude psát průběžný bonusový test. Kolegyně a kolegové, kteří ho úspěšně zvládnou, budou v zápočtovém testu potřebovat pouze 60%.

 

Rozvržení seminářů:

 1. Opakování 1-8. lekce učebnice Německy s úsměvem nově, Praha 2003: Zaměřeno zvláště na klíčová podstatná jména, časování sloves, přivlastňovací zájmena, zvratná zájmena, číslovky.
 2. Opakování vazeb sloves z 9. lekce. Tvorba préterita.
 3. Prohlubování préterita a rozšíření slovní zásoby – téma „Berlín a Říšský sněm“, 10. lekce
 4. Tvorba zpodstatnělých přídavných jmen, slovní zásoba k tématu „Památky Berlína“
 5. Tvorba vztažných vět, prohlubování slovní zásoby - téma "Město"
 6. Tvoření perfekta - 11. lekce
 7. Téma „Hudba klasická a moderní“, prohlubování perfekta
 8. Příčestí minulé, rozšíření slovní zásoby k tématu "Filmová kultura"
 9. Bonusový test, tvorba perfekta nepravidelných sloves z 12. lekce
 10. Prohloubení slovní zásoby - téma „Běžný den na univerzitě“
 11. Tvorba časových vět a užívání souřadicích spojek
 12. Téma "Sport v současnosti i minulosti" - 13. lekce
 13. Souhrnné opakování – zápočtový test

 

 

Seznam základní literatury:

Drmlová – B. Homolková – D. Kettnerová – L. Tesaříková, Německy s úsměvem nově, Plzeň 2003.

 

 

 

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1