Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 825
 • Místnost:
  023402034 pracovna pedagogů 034 - 2. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D.

 

Datum narození: 10. 9. 1979 v Českých Budějovicích

Současné pracovní zařazení: odborná asistentka Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vědecké tituly: 2013 Ph.D. v oboru České dějiny, disertační práce Obraz Polsko-litevského státu a Moskevského velkoknížectví v raně novověkém zpravodajství české šlechty (1450-1618)

Vzdělání: 2005-2013 studium doktorského oboru České dějiny na Historickém ústavu FF JU (prodlouženo kvůli mateřským dovoleným), 2000-2006 studium oboru dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 1999-2005 studium oboru historie – německý jazyk na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Akademická kariéra: 2017-současnost odborná asistentka Historického ústavu FF JU, 2011-současnost spoluřešitelka a členka týmu v různých českých i přeshraničních projektech realizovaných Historickým ústavem FF JU

Vědecké zaměření: dějiny raného novověku ve střední a východní Evropě od 15. do 17. století; dějiny zpravodajství, komunikace a diplomacie; vytváření obrazu druhého

 

Účast na kolektivních výzkumných projektech:

2012-současnost Habsburkové v dějinách českých zemí raného novověku; výzkumné centrum FF JU, členka řešitelského týmu

2019-2021 Politická komunikace za českého stavovského povstání a jeho porážky mezi Prahou, Drážďanami, Heidelberkem a Mnichovem; projekt Grantové agentury České republiky, spoluřešitelka

2016-2019 Historie jako prostor k setkávání – mimoškolní místa výuky v česko-bavorském příhraničí; projekt Cíl EÚS 2014-2020 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, vedoucí českého týmu

2014-2016 Tváře komunity. Obrazy, symboly a performance pozdně středověkého a raně novověkého města (1400–1700); projekt Grantové agentury České republiky, členka řešitelského týmu

2011-2013 60 let EU - Kulturní krajiny a identity v rakousko-českém příhraničí; Projekt EU evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013, koordinátorka českého týmu

 

Popularizační činnost: přednášky pro veřejnost (Historický klub Jihočeského muzea, gymnázia i základní školy), příprava historicko-zážitkových programů pro gymnázia, popularizující články pro časopis Dějiny a současnost

Jazykové znalosti:

Němčina, angličtina, ruština, polština

 

 

 

 

 

Tvůrčí činnost

1.1 Monographs / Odborné monografie:

Bůžek, Václav – Král, Pavel – Pražáková, Kateřina, České stavovské povstání. Mezi Prahou, Drážďany, Heidelberkem, Londýnem a Mnichovem, Praha 2022, 222 s.

Pražáková, Kateřina, Obraz Polsko-litevského státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450–1618), České Budějovice 2015. 326 s.

1.2 Teaching materials/ Výukové materiály

Michler, Andreas – Pražáková, Kateřina (edd.), Historie jako prostor k setkávání v česko-bavorském příhraničí. Výukové materiály/ Begegnungsraum Geschichte im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet. Unterrichtsvorschläge, České Budějovice 2019. 232 s.

2. Chapters in Collective Monographs / Kapitoly v kolektivních monografiích

Pražáková, Kateřina, Das Nachrichtennetz des Kurfürsten Johann Georg I. von Sachsen und seine Einstellung zum Böhmischen Ständeaufstand, in: Václav Bůžek (ed.), Der Böhmische Ständeaufstand 1618-1620. Akteure, Gegner und Verbündete, Münster 2021, s. 239-254.

Pražáková, Kateřina, Stärkung der antisemitischen Haltungen mittels Flugblättern in der Frühen Neuzeit, in: Blanka Soukupová (ed.), Antisemitismus in Mittel- und Osteuropa. Ursachen, Auswirkungen, Kontinuitäten, Vergleiche, Berlin – Münster – Wien – Zürich – London 2020, s. 13-27.

Pražáková, Kateřina, Tierdarstellungen in den deutschsprachigen Flugblättern des 16. und 17. Jahrhunderts, in: Jana Kusová (Hg.), Germanistik zwischen Mittelalter und Gegenwart. Festschrift für Prof. Václav Bok zum 80. Geburtstag, Wien 2020, s. 97-113.

Pražáková, Kateřina, Vztah psaných a tištěných novin od poloviny 15. do poloviny 17. století, in: Marta Hradilová – Andrea Jelínková – Lenka Veselá (edd.), Paralelní existence. Rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku, Praha 2020, s. 235-247.

Pražáková, Kateřina, Krize společnosti v 17. století?, in: Václav Bůžek (ed.), Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi, Praha 2020, s. 99-105.

Pražáková, Kateřina, Die Berichterstattung aus Antwerpen während des niederländischen Aufstands, in: Martin Holý - Michaela Hrubá - Tomáš Sterneck (Hg.), Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation, Berlin 2019, s. 133-146.

Pražáková, Kateřina, Don Juan de Austria. Obraz populárního levobočka španělského krále v psaném a tištěném zpravodajství, in: Josef Hrdlička – Pavel Král – Rostislav Smíšek (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavovi Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019, s. 276-291.

Pražáková, Kateřina, Zlatá Stezka, in: Michler, Andreas – Pražáková, Kateřina (edd.), Historie jako prostor k setkávání v česko-bavorském příhraničí. Výukové materiály/ Begegnungsraum Geschichte im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet. Unterrichtsvorschläge, České Budějovice 2019, s. 9-20.

Pražáková, Kateřina, Ručně psané noviny a jejich vliv na společnost 16. století, in: Marta Hradilová – Marie Tošnerová, Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Formy písemné komunikace v raném novověku, Praha 2018, s. 79-97.

Pražáková, Kateřina, Rewriting Memory. Remodelling Churches in Seventeenth-Century Freistadt, in: Kateřina Horníčková (ed.), Faces of Community in Central European Towns. Images, Symbols, and Performances, 1400–1700, Lanham/ Boulder/ New York/ London 2018, s. 311-338.

Pražáková, Kateřina, Císařská rezidence Rudolfa II. ve zpravodajské síti říšského města Norimberk, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek, Habsburkové 1526 – 1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017, s. 677-680.

Pražáková, Kateřina, Diplomatická poselstva ruského cara, perského šáha a tureckého sultána, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek, Habsburkové 1526 – 1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017, s. 680-682.

Pražáková, Kateřina, Fuggerové, Welserové a Augšpurk, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek, Habsburkové 1526 – 1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017, s. 292-293.

Pražáková, Kateřina, Obrazy Habsburků v protestantské propagandě, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek, Habsburkové 1526 – 1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017, s. 747-749.

Pražáková, Kateřina, Poslové mezi ruskými cary a Leopoldem I., in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek, Habsburkové 1526 – 1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017, s. 731-732.

Pražáková, Kateřina, Turecká a tatarská poselstva, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek, Habsburkové 1526 – 1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017, s. 734-735.

Pražáková, Kateřina, Pohled do zemí východní a severní Evropy, in: Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 83-95.

Pražáková, Kateřina, Protireformační politika Svatého stolce, in: Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 46-57.

Pražáková, Kateřina, Vilém z Rožmberka na diplomatických cestách do Polska, in: Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 96-110.

Marek, Pavel – Pražáková, Kateřina, Dotyky Nového světa, in: Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 25-34.

Marek, Pavel – Pražáková, Kateřina, Nizozemí – země renesanční nádhery a revolty stavů, in: Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 58-69

Marek, Pavel – Pražáková, Kateřina, Sňatkové strategie se zahraniční šlechtou, in: Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 152-164.

3. Articles in Journals / Články v odborných periodikách

3.1 Articles in International Journals / Články v zahraničních recenzovaných časopisech

Pražáková, Kateřina, Die Nachrichtenmedien des 16. Jahrhunderts und das Bild von Russland im Königreich Böhmen, Proslogion 5, 2019, č. 2, s. 30-57.

Pražáková, Kateřina, Habsburg Empire and French Kingdom in their Struggle for the Polish Crown, Zeitsprünge. Forschungen zur Frühen Neuzeit 23, 2019, č. 1-2, s. 87-96. (Zvláštní tematické číslo Maud Harivel – Florian Schmitz – Simona Slanička (edd.), Wahlkorruption in der Frühen Neuzeit. Electoral Corruption in the Early Modern Period. Corruption électorale au début de l’époque moderne, Frankfurt am Main 2019.)

Bůžek, Václav – Král, Pavel – Pražáková, Kateřina, Politische Kommunikation während des böhmischen Ständeaufstands zwischen Prag, Dresden, Heidelberg und München, Frühneuzeit-Info 30, 2019, s. 177-187.

Pražáková, Kateřina – Sterneck, Tomáš, Die Ehrlosigkeit der Valois-Könige und die Würde Polen-Litauens. Eine Apologie des polnischen Adels in einer Schmähschrift von 1574, Historisches Jahrbuch 138, 2018, s. 172-197.

Pražáková, Kateřina, Das Wetteifern zwischen Katholiken und Protestanten um das Krakauer Stadtzentrum in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Biuletyn Polskiej misji historycznej/Bulletin der Polnischen historischen Mission 12, 2017, s. 453-482.

Pražáková, Kateřina, Das Bild Oberösterreichs im frühneuzeitlichen Nachrichtenwesen, Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs 24, 2015, s. 5-24.

Pražáková, Kateřina, Das kommunikative Bild Ostmitteleuropas und des osmanischen Reichs in der Zeitungssammlung der letzten Rosenberger, Frühneuzeit-Info 21, 2010, s. 180-197.

3.2 Articles in Czech Journals / Články v českých recenzovaných časopisech

Pražáková, Kateřina, Intriky a informace. Kariéra zpravodaje Matyáše Floriana v průběhu českého stavovského povstání, Opera historica 24, 2023, č. 2, s. 26-51.

Pražáková, Kateřina, Saští zpravodajové a diplomaté ve vzbouřené Praze v zimě 1618/1619, Opera historica 24, 2023, č. 1, s. 26-51.

Bůžek, Václav – Pražáková, Kateřina, Postoj Saska k přenesení falcké kurfiřtské hodnosti na bavorského vévodu Maxmiliána I. v letech 1619 až 1623. Opera historica 22, 2021, č. 2, s. 287-303.

Pražáková, Kateřina – Garabiková-Pártlová, Margareta, Povstání v nizozemských provinciích v učebnicích dějepisu od počátku 19. století do současnosti, Marginalia historica 11, 2020, č. 1, s. 77-115 (vydáno 2022).

Pražáková, Kateřina, České stavovské povstání v německých tištěných novinách z let 1618–1620, Český časopis historický 118, 2020, č. 4, s. 1079-1111.

Pražáková Kateřina, Die Beurteilung des Böhmischen Aufstands im Pamphlet vom Winter 1618/1619, Opera historica 21, 2020, č. 2, s. 266-298.

Pražáková, Kateřina, Konflikte zwischen lutherischen und katholischen Reichsfürsten in der Berichterstattung für die böhmischen Adeligen (1542-1545), Opera historica 18, 2017, č. 2, s. 191-205.

Pražáková, Kateřina, Konfesní nepokoje v Krakově pohledem rožmberského zpravodajství, Folia Historica Bohemica 30, 2015, č. 1, s. 5-32.

Pražáková, Kateřina, Vláda Maxmiliána II. pohledem rožmberského zpravodajství, Folia Historica Bohemica 29, 2014, č. 2, s. 257-283.

Pražáková, Kateřina – Sterneck, Tomáš, „Rychlejší než větry, hbitější než všichni zajíci” Útěk Jindřicha z Valois z Polska v pamfletu z roku 1574, Slovanský přehled 100, 2014, č. 3, s. 473-497.

Pražáková, Kateřina, Vyzvědači mezi křížem a půlměsícem. Turecké nebezpečí z pohledu polského zpravodaje ve druhé polovině 16. století, Slovanský přehled 94, 2008, č. 1, s. 93-107.

Bicanová, Kateřina. Problematika sarmatismu v polské historiografii, Slovanský přehled 93, 2007, č. 1, s. 23-34.

 

3.3 Articles in Other Journals/ Články v ostatních odborných časopisech

Pražáková Kateřina, Rēzeknes spoku pareģojums. Notikums ieguva plašu atbalsi reliģisko karu satrauktajā Rietumeiropā, Domuzīme 4, 2016, s. 65-67.

4. Articles in Collective Volumes / Články ve sbornících

Pražáková, Kateřina, Die Wahrnehmung religiös konnotierter Gewalt. Der böhmische Adel und der Aufstand in den Niederlanden in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, in: Joachim Bahlcke – Kateřina Bobková-Valentová – Jiří Mikulec, Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th–18th Centuries). Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15. – 18. Jahrhundert), Praha – Stuttgart 2017, s. 263-283.

Pražáková, Kateřina, Obraz středovýchodní Evropy ve zpravodajství české šlechty od poloviny 15. do konce 16. století, in: Zuzana Tokárová – Martin Pekár (edd.), Človek, spoločnosť, doba. Stretnutie mladých historikov III., Košice 2014, s. 68-77.

Pražáková, Kateřina, Konflikt mezi polským králem Zikmundem III. Vasou a kancléřem Janem Zamojským v dobových pramenech i paměti následujících generací, in: Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd.), Utváření identity ve vrstvách paměti, České Budějovice 2011 (= Opera Historica 15), s. 9-51.

Pražáková, Kateřina, Volby polských králů ve zpravodajství druhé poloviny 16. století, in: Ryszard Skowron (ed.), Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku, Kraków 2009, s. 265-274.

Pražáková, Kateřina, Obraz livonské války v psaných novinách rožmberského zpravodajství, in: Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd.), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České Budějovice 2007, s. 13-32. (= Opera historica 12).

5. Popularizing Articles / Popularizační texty

Pražáková, Kateřina, Zápas o kremelský trůn. Čtyři sta let od nástupu Romanovců, Dějiny a současnost 35, 2013, č. 9, s. 40-43.

Marek, Pavel – Pražáková, Kateřina, Mezi propagandou a skutečností. Obraz Rudolfa II. v křesťanské Evropě. Dějiny a současnost 34, 2012, č. 2, s. 35-37.

 

Aktuální rozvrhInformace

Učební plány předmětů pro letní semestr 2023/2024

 

Dějiny středověku II (seminář)

Člověk ve víru událostí vrcholného a pozdního středověku (1200-1526)

Konzultační hodiny: úterý 9:45 – 11:15

Kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úložiště materiálů, zadávání a odevzdávání úkolů: TEAMS

 

Průběh semináře:

 1. Faktografická část: výklad, diskuse k danému tématu (60 minut)
 2. Práce s prameny: identifikace aktérů, diskuse o představené události, tendenčnosti kronikáře, možných interpretacích, atd. (30 minut)

 

Tematické okruhy:

 1. Poslední křížové výpravy do Svaté země a osudy řádu templářů
 2. Svatá říše římská ve 12. a první polovině 13. století
 3. Svatá říše římská od poloviny 13. století do Karla IV.
 4. Vláda Karla IV. a Václava IV.
 5. Anglie a Francie ve stoleté válce
 6. Katolická církev ve středověku (papežství, heretická hnutí, inkvizice, nové řády)
 7. Gotické umění
 8. Dvojpapežství, kritika církve a kostnický koncil
 9. Zikmund Lucemburský a husitské hnutí
 10. Polské království a Řád německých rytířů
 11. Jiří z Poděbrad a papežství
 12. Osmanská říše a Evropa ve 14. a 15. století
 13. Židé ve středověku
 14. Mongolská říše a její vpád do Evropy

 

Podmínky udělení zápočtu:

 1. pravidelná účast v seminářích (max. 2 absence v semestru)
 2. četba doporučené literatury a vypracování zadaných otázek
 3. aktivní přístup (připravení si kopií pramenů před seminářem, diskuse, odpovědi na otázky)
 4. úspěšné napsání dvou zápočtových testů

 

Povinná a doporučená četba:

Přehled z přednášky + doporučení z jednotlivých seminářů

 

Němčina pro historiky II

Kód předmětu: UHE/NH2

Konzultační hodiny: úterý 9:45 – 11:15 a podle dohody (nejlépe domluvit se dopředu prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Domácí úkoly a aktuální informace k výuce budou vždy zpřístupněny ve skupině na portálu TEAMS

 

Podmínky udělení zápočtu:

Úspěšné napsání zápočtového testu – 70%

Obsah zápočtového testu: Gramatika a slovní zásoba z lekcí 1-13 učebnice Německy s úsměvem nově

V průběhu semestru se bude psát průběžný bonusový test. Kolegyně a kolegové, kteří ho úspěšně zvládnou, budou v zápočtovém testu potřebovat pouze 60%.

 

Podmínky pro vykonání zkoušky:

Ústní rozbor předem připraveného textu v němčině a zodpovězení otázek vztahujících se k dané problematice. Zkušební texty musí mít rozsah minimálně 8 normostran, obsahově se týkat historie, archívnictví, archeologie, dějin umění či jiného příbuzného oboru a být sepsány rodilým mluvčím. Konkrétní výběr bude domluven na prvním semináři a v konzultačních hodinách.

Schopnost plynule hovořit o svém studiu či zájmech (možné doplňující otázky) je samozřejmostí.

Rozvržení seminářů:

 1. Tvoření perfekta - 11. lekce učebnice Německy s úsměvem nově
 2. Téma „Hudba klasická a moderní“, prohlubování perfekta
 3. Příčestí minulé, rozšíření slovní zásoby k tématu "Filmová kultura"
 4. Tvorba perfekta nepravidelných sloves z 12. lekce
 5. Prohloubení slovní zásoby - téma „Můj pracovní den“
 6. Bonusový test - především opakování minulých časů (préteritum, perfektum), slovní zásoba 11 lekce (kultura, kino, divadlo)
 7. Tvorba časových vět a užívání souřadicích spojek -12. lekce, prohloubení slovní zásoby – téma „Univerzita“
 8. Vytváření infinitivních konstrukcí z 12. lekce, téma: „Volný čas a četba“
 9. Prohlubování slovní zásoby - téma "Sport v současnosti i minulosti" z 13. lekce
 10. Další nepravidelná slovesa a téma „Dovolená a prázdniny v pohybu“
 11. Prohloubení slovní zásoby - téma "Příroda a kulturní památky Německa", 14. lekce
 12. Příčestí minulé v pozici přídavného jména z 14. lekce
 13. Téma „Berlínská zeď a sjednocení Německa“ z 14. lekce
 14. Zápočtový test

 

Seznam základní literatury:

Drmlová – B. Homolková – D. Kettnerová – L. Tesaříková, Německy s úsměvem nově, Plzeň 2003.

 

Specializační seminář k bakalářské práci I. - Specializační seminář k dějinám raného novověku

Téma: Šlechta v raném novověku

Vyučován společně s doc. Josefem Hrdličkou a doc. Rostislavem Smíškem.

V semináři k bakalářské práci, který je zaměřený na dějiny 16. a 17. století, si studentky a studenti prohloubí metodologické základy historikova řemesla ve vazbách na aktuální vědecké poznatky o dějinách raného novověku, na vypovídací hodnotu pramenů a v širším kontextu zpracovávaného tématu bakalářské práce.

 

Klíčová literatura pro zimní a letní semestr 2023/2024:

Přehledy bádání

Bůžek, Václav, Šlechta raného novověku v českém dějepisectví devadesátých let, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, České Budějovice 1999 (Opera historica 7), s. 5–28.

Knoz, Tomáš – Dvořák, Jan (edd.), Šlechta v proměnách věků, Brno 2011.

Pánek, Jaroslav, Šlechta v raně novověké Evropě z pohledu českého a evropského bádání, in: Václav Bůžek (ed.), Život na dvorech barokní šlechty (1600–1750), České Budějovice 1996 (Opera historica 5), s. 19–45.

Smíšek, Rostislav, Barokní šlechta v české historiografii posledního desetiletí, Opera historica 19, 2018, č. 2, s. 217–243.

Šedivá Koldinská, Marie, Raně novověká šlechta, in: Marie Šedivá Koldinská – Ivo Cerman a kol. (edd.), Základní problémy studia raného novověku, Praha 2013, s. 145–194.

 

Vydané prameny

Výběrová edice

Kubeš, Jiří (ed.), Vyšší šlechta v českých zemích v období baroka (1650–1750). Biogramy vybraných šlechticů a edice typických pramenů, Pardubice 2007.

 

Korespondence

Bůžek, Václav – Hrdlička, Josef (edd.), Rodinný život posledních pánů z Hradce ve světle jejich korespondence, in: Václav Bůžek (ed.), Poslední páni z Hradce, České Budějovice 1998 (Opera historica 6), s. 145–271.

Hrdlička, Josef – Král, Pavel, Draft books of Wilhelm Slavata of Chlum and Košumberk (1572–1652). A publication project, Opera historica 19, 2018, č. 1, s. 106–121.

Marek, Pavel (ed.), Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005 (Prameny k českým dějinám 16.–18. století, řada B/1).

Mareš, Petr (ed.), Korespondence Albrechta Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1570-1596, České Budějovice 2015 (Prameny k českým dějinám 16.–18. století, řada B/6). 

Smíšek, Rostislav (ed.), Korespondence císaře Leopolda I. s Janem Adolfem ze Schwarzenberku z let 1662–1683, České Budějovice 2023.

Valenta, Aleš (ed.), Z korespondence české šlechty v 18. století. Listy Štěpána Kinského bratru Františku Ferdinandovi z let 1719–1720, Sborník archivních prací 56, 2006, s. 508–546.

Vorel, Petr (ed.), Česká a moravská aristokracie v polovině 16. století. Edice register listů bratří z Pernštejna z let 1550–1551, Pardubice 1997.

Žitný, Miroslav (ed.), Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1600–1610, České Budějovice 2015 (Prameny k českým dějinám 16.–18. století, řada B/7–1).

Žitný, Miroslav (ed.), Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1611–1621, České Budějovice 2016 (Prameny k českým dějinám 16.–18. století, řada B/7–2).

 

Narativní prameny

Pánek, Jaroslav (ed.), Životy posledních Rožmberků I–II, Praha 1985.

Kubíková, Anna (ed.), Rožmberské kroniky krátký a summovní výtah od Václava Březana, České Budějovice 2005.

 

Normativní prameny

Foltýn, Tomáš, Cestovní instrukce jako pramen k dějinám kavalírských cest (1640-1740), in: Celostátní studentská vědecká konference Historie 2005, Liberec 2006 s. 74–116.

Kubeš, Jiří (ed.), Colloredové z Wallsee a jejich pokus o integraci do prostředí panovnického dvora v habsburské monarchii. Edice instrukcí Jeronýma Colloreda o výchově jeho nejstaršího syna z let 1723–1725, Sborník prací východočeských archivů 11, 2007, s. 37–63.

 

Trestně-právní prameny

Janišová, Jana (ed.), Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě. Edice rokové knihy zemského hejtmana Václava z Ludanic z let 1541–1556. Historická studie a edice, Brno 2007.

 

Testamenty 

Král, Pavel (ed.), Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letech 1550–1650, České Budějovice 2002 (Monographia historica 2).

 

Cestování

Binková, Simona – Polišenský, Josef (edd.), Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století, Praha 1989.

Bok, Václav – Kubíková, Anna (edd.), Bericht über die Reise Johann Christian sund Johann Seyfrieds von Eggenberg durch die Länder Mittel-, West- und Südeuropas in den Jahren 1660–1663, České Budějovice 2012 (Prameny k českým dějinám 16. – 18. století, řada B/3).

Hojda, Zdeněk (ed.), Výjezd šťastný. Cestovní deníky z kavalírské cesty Václava Vojtěcha, Jana Norberta a Ignáce Karla ze Šternberka z let 1662–1664, Praha, Argo 2023.

Hojda, Zdeněk – Chodějovská, Eva – Hajná, Milena – Tesaříková, Alexandra (edd.), Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje. I., Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska, Praha 2014; II. Cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678–1682, Praha 2014.

Hrubý, František (ed. Libuše Urbánková-Hrubá), Lev Vilém z Kounic, barokní kavalír. Jeho deník z cesty do Itálie a Španělska a osudy kounické rodiny v letech 1550–1650, Brno 1987.

Kubeš, Jiří, (ed.), Kryštof Václav z Nostic, Deník z cesty do Nizozemí, Praha–Dolní Břežany 2004.

Kubeš, Jiří – Prchal, Vítězslav – Šárovcová, Martina – Dragoun, Michal (edd.), Cesty a život Jindřicha Hýzrla z Chodů. Studie, edice a překlad I-II, Praha 2021.

Smíšek, Rostislav – Konrádová, Monika (edd.), Mezi Vídní, Varšavou a Moskvou. Diplomatická cesta Jana Kryštofa z Fragsteinu do Moskvy v letech 1657–1658, České Budějovice 2020.

 

Deníky, paměti, autobiografie

Brňovják, Jiří a kol. (edd.), Kryštof Bernard Skrbenský z Hříště. Paměti hornoslezského barokního šlechtice, Ostrava–Opava–Český Těšín 2010. 

Durajová, Miroslava – Smíšek, Rostislav (edd.), Hieronymus der Ältere Schlick. Das Tagebuch. Eine Selbsdarstellung aus den Jahren 1580–1582, České Budějovice 2008 (Prameny k českým dějinám 16.–18. století, řada B/2). 

Keller, Katrin – Catalano, Alessandro (edd.), Die Diarien und Tagzettel des Kardinals Ernst Adalbert von Harrach (1598–1667) I–VII, Wien 2010. 

Koldinská, Marie – Maťa, Petr (edd.), Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602–1633, Praha 1997.

Koreš, František, Moc, válka a společenský vzestup v dějinách rodu Robmhápů ze Suché od 16. do 18. století a jejich rodinné paměti, Opera historica 16, 2015, č. 1, s. 100–148.

Koreš, František (ed.), Paměti Přibíka a Jana Bukovanských Pintů z Bukovan, České Budějovice 2019 (Prameny k českým dějinám 16.–18. století, řada B/9).

Matlas, Pavel (ed.), Z poddaného šlechticem. Rodinné paměti Zbudovských z Rovné Hory a Malých z Tulechova (1604–1737), Praha 2016.

Pánek, Jaroslav (ed.), Jan Zajíc z Házmburka, Sarmacia aneb zpověď českého aristokrata, Praha–Dolní Břežany 2007.

Prchal, Vítězslav (ed.), Mezi Martem a Memorií. Prameny osobní povahy k vojenským dějinám 16.–19. století, Pardubice 2011.

Smíšek, Rostislav (ed.), Das Tagebuch Ferdinands zu Schwarzenberg aus den Jahren 1686–1688 und 1696-1697. Eine vollständige kritische Edition, České Budějovice 2015 (Prameny k českým dějinám 16.–18. století, řada B/5).

Žitný, Miroslav (ed.), Deník Šťastného Václava Pětipeského z Chýš z roku 1605, in: Václav Bůžek (ed.), Šlechta raného novověku pohledem českých, francouzských a španělských historiků, České Budějovice 2009 (Opera historica 13), s. 187–262.

Vybíral, Zdeněk (ed.), Paměti Pavla Korky z Korkyně. Zápisky křesťanského rytíře z počátku novověku, České Budějovice 2014 (Prameny k českým dějinám 16.–18. století, řada B/4). 

 

Dvořané a vrchnostenští úředníci

Hrdlička, Josef (ed.), Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova, České Budějovice 2003 (Monographia historica 3).

Kilián, Jan (ed.), Martin Prušek z Prušova. Studie životopisná a edice hejtmanského kopiáře z let 1611–1614 (1616), Praha 2007.

Kopička, Petr (ed.), Deníky roudnického hejtmana Blažeje Albína z Weisenberku z let 1611–1625, Praha 2003.

Vorel, Petr (ed.), Vídeňský deník rytíře Dvoreckého z roku 1559, Folia Historica Bohemica 19, 1998, s. 7–36.

 

Ženské prameny

Čapská, Veronika – Marková, Veronika (edd.), Gabriela Sobková z Kornic, provdaná ze Spens–Booden. Deníkové rodinné záznamy (1785–1808), Praha 2010.

Ratajová, Jana (ed.), Rodinné paměti. Alžběta Lidmila z Lisova, Praha–Dolní Břežany 2002.

 

Literatura a témata

Syntézy dějiny šlechty

Bůžek, Václav – Hrdlička, Josef – Král, Pavel – Vybíral, Zdeněk, Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha–Litomyšl 2002.

Jurok, Jiří, Česká šlechta a feudalita ve středověku a raném novověku, Nový Jičín 2000.

Maťa, Petr, Svět české aristokracie (1500–1700), Praha 2004.

Bůžek, Václav, Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996.

Březina, Václav, Rytířský stav v Čechách a na Moravě v raném novověku, České Budějovice 2008.

 

Hospodářské dějiny

Bůžek, Václav, Úvěrové podnikání nižší šlechty v předbělohorských Čechách, Praha 1989.

Čechura, Jaroslav, Krizový management barokní ekonomiky? Panství Třeboň a Hluboká nad Vltavou za prvních Schwarzenberků (1660–1720), Praha 2020.

Ledvinka, Václav, Úvěr a zadlužení feudálního velkostatku v předbělohorských Čechách (Finanční hospodaření pánů z Hradce 1560–1596), Praha 1985.

Knoz, Tomáš, Državy Karla staršího ze Žerotína po Bílé hoře, Brno 2001.

Valenta, Aleš, Lesk a bída barokní aristokracie, Praha 2011.

Vařeka, Marek, Lichtenštejnská panství na Moravě do Bílé hory, Ostrava 2020.

 

Šlechtické dvory, dějiny každodennosti a kulturní dějiny

Bůžek, Václav – Hrdlička, Josef a kol., Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce, Praha 1997.

Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, České Budějovice 1999 (Opera historica 7).

Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku, České Budějovice 2000 (Opera historica 8).

Koldinská, Marie, Každodennost renesančního aristokrata, Praha–Litomyšl 2007.

Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007.

Cerman, Ivo, Šlechtická kultura v 18. století. Česká šlechta a osvícenství, Praha 2011.

Kubeš, Jiří, Náročné dospívání urozených. Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620–1750), Pelhřimov 2013.

 

Životní cykly a rituály

Grubhoffer, Václav, Pod závojem smrti. Poslední věci Schwarzenbergů v letech 1732–1914, České Budějovice 2013.

Král, Pavel Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku, České Budějovice 2004.

Holý, Martin, Zrození renesančního kavalíra. Výchova a vzdělání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500–1620), Praha 2010.

Holý, Martin, Ve službách šlechty. Vychovatelé nobility z českých zemí (1500–1620), Praha 2011.

 

Kariéry

Bakeš, Martin, Diplomatem v půlnoční zemi. Zástupci Habsburků ve Švédském království mezi lety 1650–1730, Praha 2020.

Bůžek, Václav – Koreš, František – Mareš, Petr – Žitný, Miroslav, Rytíři renesančních Čech ve válkách, Praha 2016.

Catalano, Alessandro, Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598–1667) a protireformace v Čechách, Praha 2008.

Havlík, Jiří M., Jan Fridrich z Valdštejna. Arcibiskup a mecenáš doby baroka, Praha 2016.

Kubeš, Jiří a kolektiv, V zastoupení císaře. Česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640–1740, Praha 2018.

Smíšek, Rostislav, Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I., České Budějovice 2009.

Prchal, Vítězslav, Společenstvo hrdinů. Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550–1750, Praha 2015. 

Vokáčová, Petra, Příběhy o hrdé pokoře. Aristokracie českých zemí v době baroka, Praha 2014.

 

Významné šlechtické rody

Bůžek, Václav a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011.

Cerman, Ivo, Chotkové. Příběh úřednické šlechty, Praha 2008.

Hrbek, Jiří, Barokní Valdštejnové v Čechách 1640–1740, Praha 2013.

Kavka, František, Zlatý věk Růží. Kus české historie 16. století, Praha 1966.

Kubíková, Anna, Eggenberkové. Z bankéřské lavice na knížecí stolec, Praha 2016.

Míka, Alois, Osud slavného domu. Rozkvět a pád rožmberského dominia, Praha 1970

Pánek, Jaroslav, Poslední Rožmberkové – velmoži české renesance, Praha 1989.

Svoboda, Milan, Redernové v Čechách. Nalézání zapomenutých příběhů 16. a 17. věku, Praha 2011.

Vorel, Petr, Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy, Praha 1999.

 

Biografie

Bůžek, Václav – Jakubec, Ondřej – Král, Pavel, Jan Zrinský ze Serynu. Životní příběh synovce posledních Rožmberků, Praha 2009.

Dufková, Kateřina, Jan Šembera Černohorský z Boskovic. Moravský Petr Vok, Praha 2014.

Kilián, Jan, Filip Fabricius z Rosenfeldu a Hohenfallu. Život, rod a dílo defenestrovaného sekretáře, České Budějovice 2005.

Knoz, Tomáš, Karel st. ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008.

Pánek, Jaroslav, Poslední Rožmberk. Životní příběh Petra Voka, Praha 1996.

Pánek, Jaroslav, Petr Vok z Rožmberka. Život renesančního kavalíra, Praha 2010.

Pánek, Jaroslav, Vilém z Rožmberka. Politik smíru, Praha 1998.

Ryantová, Marie, Polyxena z Lobkovic. Obdivovaná i nenáviděná první dáma království, Praha 2016.

Vařeka, Marek, Jan z Pernštejna 1561–1597. Hospodářský úpadek Pernštejnů, České Budějovice 2008.

 

 

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1