prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

 • Pracoviště:
  FF CENHAB | samostatný vědecký, výzkumný a vývojový pracovník
  FF Habsburkové v dějinách českých zemí raného novověku | ředitel
  FF Historický ústav | profesor
  FF Historický ústav | ředitel
 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 805
 • Místnost:
  023402037 pracovna pedagogů 037 - 2. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

 • Datum narození: 10.01.1959 v Českém Krumlově
 • Současné pracovní zařazení: profesor, ředitel Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Adresa pracoviště: Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, Branišovská 31 a,  370 05 České Budějovice, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Vysokoškolské vzdělání: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (obor historie)
 • Vědecké a vědecko-pedagogické hodnosti: doktor filozofie – 1982 (Univerzita Karlova v Praze); kandidát historických věd – 1988 (Československá akademie věd v Praze); docent českých dějin – 1992 (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích); profesor českých dějin – 1999 (Masarykova univerzita v Brně)
 • Akademická kariéra: 1983-1984 stipendista Ústavu československých a světových dějin ČSAV v Praze; 1984-1991 odborný asistent katedry historie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, od 1991 její vedoucí a od 1992 docent této katedry, od roku 1997 vedoucí Historického ústavu Jihočeské univerzity; 1999-2005 profesor Historického ústavu Jihočeské univerzity; od 2006 do současnosti profesor a ředitel Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; 2001-2004 prorektor Jihočeské univerzity pro vědu a výzkum; od 1. 3. 2004 do 28. 2. 2011 rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve dvou funkčních obdobích
 • Vědecké zaměření: české a středoevropské dějiny raného novověku – zvláště 16. a 17. století; dějiny šlechty, rezidencí a dvorů; každodenní kultura; rituály symbolické komunikace; historickoantropologické přístupy k dějinám společnosti českých zemí v kontextu dějin habsburské monarchie
 • Vysokoškolská výuka: od roku 1984 do současnosti přednášky a semináře v Českých Budějovicích (především dějiny raného novověku, historická antropologie, historický proseminář, specializační seminář k dějinám raného novověku, doktorský seminář); od roku 1995 vedení doktorandů (zatím úspěšně dovedl k obhajobě disertace dvanáct doktorandů); 1998-2001 přednášky a semináře na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně; od 2006 do současnosti výuka na zahraničních univerzitách (zvláště Tübingen)
 • Redakční rady: Český časopis historický, Dějiny a současnost, Folia historica bohemica, Hungarian Historical Review, Opera historica
 • Vědecká grémia: v současnosti člen vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, člen vědecké rady Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, člen oborové rady doktorského studia českých dějin na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, člen Českého národního komitétu historiků, člen atestační komise Historického ústavu Akademie věd České republiky v Praze
 • Vědecké projekty (výběr): člen mezinárodního řešitelského kolektivu projektu podporovaného Volkswagen Stiftung nazvaného Frühneuzeitliche Institutionen in ihrem sozialen Kontext – Praktiken lokaler Politik, Justiz und Verwaltung im internationalen Vergleich (2001-2004); odpovědný řešitel výzkumného záměru Šlechta v novověkých dějinách českých zemí (1999-2004); odpovědný řešitel výzkumného záměru Společnost českých zemí v raném novověku – struktury, individua, vztahy, instituce moci (2005-2011); odpovědný řešitel výzkumného centra Habsburkové v dějinách českých zemí raného novověku (2012-2016); odpovědný řešitel standardního projektu Grantové agentury České republiky Ferdinand II. Tyrolský a šlechtická společnost druhé poloviny 16. století – integrační procesy v habsburské monarchii (2003-2005); odpovědný řešitel doktorského projektu Grantové agentury České republiky Společnost raného novověku v 16. až 18. století – teorie, metodologie, prameny (2003-2007); odpovědný řešitel doktorského projektu Grantové agentury ČR Člověk, sociální skupina a společnost (2008-2011); odpovědný řešitel standardního projektu Grantové agentury České republiky Svět mužskosti. Nižší šlechta z českých zemí ve válkách počátkem novověku (2013-2015); odpovědný řešitel standardního projektu Grantové agentury České republiky Politická komunikace za českého stavovského povstání a jeho porážky mezi Prahou, Drážďanami, Heidelberkem a Mnichovem (2019-2021)
 • Zahraniční badatelská stipendia (výběr za posledních pět let): stipendium Mellon Foundation (dva měsíce, 2011/2012); stipendium Deutscher Akademischer Austauschdienst (tři měsíce 2013/2014); stipendium Dorothee Wilms-Stiftung (dva měsíce 2014/2015)
 • Publikační činnost: autor a spoluautor patnácti vědeckých monografií a syntéz vydaných v České republice a zahraničí, z poslední doby například:

Václav Bůžek, Ferdinand von Tirol zwischen Prag und Innsbruck. Der Adel aus den böhmischen Ländern auf dem Weg zu den Höfen der ersten Habsburger, Wien-Köln-Weimar, Böhlau Verlag 2009; Václav Bůžek – Ondřej Jakubec – Pavel Král, Jan Zrinský ze Serynu. Životní příběh synovce posledních Rožmberků, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2009; Václav Bůžek a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2010; Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2011 (kniha oceněna Cenou rektora Jihočeské univerzity za prestižní publikaci); Václav Bůžek – Ondřej Jakubec, Kratochvíle posledních Rožmberků, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2012; Ronald G. Asch – Václav Bůžek – Volker Trugenberger (edd.), Adel in Südwestdeutschland und Böhmen 1450-1850, Stuttgart, W. Kohlhammer Verlag 2013; Václav Bůžek – Pavel Marek, Smrt Rudolfa II., Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2015; Václav Bůžek – František Koreš – Petr Mareš – Miroslav Žitný, Rytíři renesančních Čech ve válkách, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2016; Bůžek, Václav – Smíšek, Rostislav (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2017, 912 s.; Bůžek, Václav, Smrt a pohřby Ferdinanda I. a jeho synů. Reprezentace katolické víry, politické moci a dynastické paměti Habsburků, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2020, 420 s.; Václav Bůžek, Tod und Begräbnisse Ferdinands I. und seiner Söhne. Repräsentation katholischen Glaubens, politischer Macht und dynastischen Gedächtnisses bei den Habsburgern, Wien-Köln-Weimar 2021, Böhlau Verlag, 252 s.; dále publikoval na 200 vědeckých studií v domácích i zahraničních časopisech a sbornících (blíže bibliografie)

 • Popularizační činnost: kromě přednášek pro veřejnost (zvláště pro učitele, středoškolské studenty a posluchače Univerzity třetího věku) a popularizujících článků v Dějinách a současnosti spolupráce s redakcí televizního pořadu Historie.cs, který vysílá ČT 24
 • Udělená vyznamenání: Stříbrná pamětní medaile města České Budějovice za mimořádné zásluhy o rozvoj univerzitního života v Českých Budějovicích (2011); Pamětní medaile Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity (2011); Pamětní medaile Jihočeské univerzity (2012); Pamětní list děkanky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity za přínos pro rozvoj fakulty (2012); Medaile ministra vnitra ČR Za zásluhy o české archivnictví (2019)
 • Jazykové znalosti: němčina, angličtina, ruština

 

Vedené kvalifikační práce

Disertační práce

 

Diplomové práce

 • Benešová Gabriela: Rybniční hospodářství na panství Hluboká nad Vltavou na sklonku předbělohorské doby.
 • Himl Pavel: Myšlenkový svět venkovské společnosti na jihu Čech v 17. a 18. století (Studie z dějin mentality.)
 • Jakab Martin: Každodenní život v českokrumlovské zámecké rezidenci v letech 1602 - 1610.
 • Klímová Jana: Čechy a Anglie očima renesančních cestovatelů.
 • Kutišová Štěpánka: Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic (Pokus o biografii).
 • Lichtenberg Tomáš: Mikuláš Trčka z Lípy (Pokus o biografii).
 • Lutter Petr: Evropa, Španělsko a Čechy ve světle španělské korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic s Polyxenou z Lobkovic.
 • Marsová Jana: Cesta Heřmana Černína do Cařihradu v letech 1616 až 1617.
 • Pešina Jan: Poddaní třeboňského panství v letech 1550 - 1700 (Všední život ve světle pramenů patrimoniální provenience.)
 • Petrychová Hana: Příspěvek k dějinám knižní kultury v jihočeských městech doby předbělohorské.
 • Farková Pavlína: Svatba Viléma z Rožmberka se Žofií Braniborskou (Příspěvek k rituálu renesančních festivit.)
 • Frejlachová Jana: Svatba Viléma z Rožmberka s Kateřinou Brunšvickou (Příspěvek k renesančním slavnostem.)
 • Vybíral Zdeněk: Majetkové poměry na moravských panstvích rodu pánů z Ludanic v druhé polovině 16. století.
 • Flašková Zdena: Měšťané 17. a 18. století ve světle testamentů
 • Hájek Ondřej: Rybní personál na panství Třeboň mezi léty 1705-1755
 • Hajná Milena: Oděvní móda na dvoře posledních Rožmberků
 • Korychová Markéta: Každodenní život v českokrumlovské zámecké rezidenci za Eggenberků
 • Král Pavel: Život v českokrumlovské zámecké rezidenci mezi léty 1612-1622
 • Burešová Martina: Prostory komunikace v sídlech posledních Rožmberků a jejich hmotná kultura
 • Došková Marika: Interiér vybraných buquoyských sídel ve druhé polovině 18. století
 • Dvořák Ladislav: Ke kultuře a životnímu stylu jihočeské nižší šlechty v 16. a 17. století
 • Hansová Jarmila: Českokrumlovský kostel sv. Víta v 17. a 18. století
 • Kodera Pavel: Prostory a prostorovost měšťanských domů v raně novověkých jižních Čechách a v Praze
 • Kuldová Marie: Umění a umělecké řemeslo na dvoře posledních Rožmberků v letech 1590-1611-1616
 • Marková Markéta: Móda a oděvní kultura na jindřichohradecké rezidenci pánů z Hradce a Slavatů (1550-1650)
 • Prokopová Zdeňka: Každodenní život mariánského poutního místa Kájov v letech 1656-1725
 • Roušalová Monika: Oděvní a textilní kultura Buquoyů a jejich sídel ve druhé polovině 18. století
 • Sýkorová Věra: Březanovy genealogie nižší šlechty
 • Vaněk Přemysl: Každodenní život mlynářů na panství Třeboň v letech 1675-1800
 • Vierer Milan: První Buquoyové v Čechách (Spor o švamberské dědictví v letech 1620-1692)
 • Vybíral Zdeněk: Vztahy mezi českou a moravskou stavovskou obcí za vlády prvních Habsburků
 • Kozlíková Martina: Kulturní úroveň českobudějovických měšťanských domácností v 17. a na počátku 18. století
 • Klapka Petr: Cesty a cestování posledních Rožmberků
 • Kovář Milan: Rybniční hospodářství na panství Jindřichův Hradec ve druhé polovině 16. století
 • Kubeš Jiří: Kuchyně a zásobování rožmberských sídel (Příspěvek ke komunikaci ve společnosti aristokratického dvora Petra Voka z Rožmberka v jeho vedlejší, dočasných a příležitostných rezidencích v letech 1592-1602)
 • Pastyříková Kateřina: Pražský pohřební průvod císaře Maxmiliána II. v roce 1577 (Příspěvek k analýze pohřebních festivit v raném novověku)
 • Třeček Čeněk: Výtvarné sběratelství Slavatů v 17. století
 • Durajová Miroslava: Deník Jeronýma Šlika, hraběte z Pasounu a Holejče (Kritická edice a její interpretace)
 • Hokr Vladimír: První Buquoyové na jihu Čech v první polovině 17. století (Problematika usazení a budování sídelní sítě)
 • Jankovská Bohumila: Švihovští z Rýzmberka (1450-1650)
 • Kasýková Jaroslava: Od početí k odstavení (Péče o matku a novorozence v raném novověku)
 • Marek Pavel: Svědectví o ztrátě starého světa (Kritická edice a interpretace osobní španělské korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a jeho manželky Polyxeny)
 • Roubalová Petra: Dospívající dívky v raném novověku a jeho alegorický obraz v literárním věnečku
 • Tauberová Vendula: Cesty a cestování posledních pánů z Hradce
 • Smíšek Rostislav: Rezidence a dvůr hraběte Jana Adama Questenberka v Jaroměřicích nad Rokytnou v první polovině 18. století
 • Sejk Roman: Urozenost, majetek a moc (Šternberkové v 16. a 17. století)
 • Gejdoš Jindřich: Mezi hradem, zámkem a tvrzí (Sídla české šlechty v 16. a 17. století)
 • Tupá Linda: Šlechtična a sňatek v raném novověku ve světle svatebních smluv
 • Slaba Martin: Životní cyklus šlechtické rodiny v raném novověku
 • Hořínek Michal: Každodenní život šlechtice v raném novověku
 • Málek Tomáš: Alchymie a lidé kolem ní. Kulturně-historická sonda do mentality na přelomu 16. a 17. století
 • Růžička Jiří: Zpravodajský horizont Českých Budějovic v sedmdesátých letech 16. století
 • Martíšek Tomáš: Zpravodajské cesty českobudějovických měšťanů na konce 16. století
 • Pilsová Hana: Obrazové zrcadlo urozeného dětství. Podobizny dětí a dospívajících členů šlechtických rodů z portrétních galerií pánů z Hradce, z Rožmberka, Eggenberků, Schwarzenberků, Černínů, Šternberků a Paarů (16. - 18. století)
 • Pražák Václav: Mezi normou a skutečností. Vrchnostenští úředníci na panství Jindřichův Hradec 1693-1733
 • Faktor Lukáš: Modely chování a jednání nižší šlechty na dvoře posledních pánů z Hradce a Slavatů (1570-1650)
 • Fleischman Josef: Válečný zážitek. Reflexe válečných událostí v jižních Čechách na přelomu 16. a 17. století
 • Šrámková Václava: "Neb jsouce labutího přirození, ona bez vody a já bez vína do vůle Boží nedobře bejti můžeme" (Každodennost Švamberků na Zvíkově 1473-1622)
 • Matyáš Jaroslav: Aféra Adama Havla Popela z Lobkovic. Nevěra a sebevražda v rudolfínské Praze
 • Svobodová Jitka: Svět raně novověkého měšťana ve světle městských kronik a pamětí
 • Polanská Martina: Každodenní život obyvatel královského města Tábora ve světle testamentů
 • Dibelka Jaroslav: Reflexe a sebereflexe "zmrhání" ženy na počátku novověku ve světle trestněprávních pramenů
 • Kratochvíl Karel: Mocenské elity v Pelhřimově 1653-1703. K roli ekonomického, intelektuálního a příbuzenského zázemí honorační vrstvy v systému lokální moci královského města
 • Tolmová Kateřina: Hmotná kultura aristokratické rezidence v raném novověku
 • Jirásková Lucie: Starověká země na Nilu očima české renesance. Způsoby poznávání starověkého Egypta a jeho interpretace v českých zemích předbělohorské doby
 • Štěpková Alena: Svět soběslavských měšťanů ve světle jejich testamentů 1549-1651
 • Sládková Barbora: Pražské měšťanské vdovy na přelomu 16. a 17. století v síti rodinných a sociálních vztahů
 • Menoušková Markéta: "Leže v kázni boha všemohúcího, dobrého jsa rozumu..." K výpovědní hodnotě kutnohorských kšaftů předbělohorské doby
 • Čondl Jiří: Kariéra a čest mlynářů na třeboňském panství v letech 1590-1740
 • Šťovíček Petr: Zrození a proměny rožmberské tradice v Třeboni. Edice textů Třeboňských pamětí
 • Skořepová Jitka: Maxmilián z Trauttmansdorffu - přímluvce a patron. Zakotvení nejvyšších zemských úředníků Království českého první poloviny 17. století v síti sociálních vztahů
 • Suchánek Antonín: Komorníci císaře Rudolfa II.
 • Preusz Michal: Voda v měšťanském a šlechtickém prostředí jižních Čech na prahu novověku
 • Žitný Miroslav: Ideál křesťanského rytířství v očích Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku na přelomu 16. a 17. století
 • Bc. Ivanega Jan: Rezidenční strategie Adama Františka ze Schwarzenbergu na příkladu panství Hluboká nad Vltavou počátkem 18. století
 • Bc. Kindlmann Petr: Antické motivy ve světě posledních Rožmberků
 • Bc. Koreš František: Válka v myšlení a každodenním životě jihočeské nižší šlchty ve druhé polovině 16. a na počátku 17. století
 • Pilná Alena: Kultura spaní netolických měšťanů v 18. století
 • Mašlová Tereza: Rudolf II. v obraze německy psané krásné literatury a dramatu 19. a 20. století
 • Mgr. Marešová Dana: Káva, čaj a čokoláda v každodenní kultuře raně novověkých šlechtických sídel v českých zemích
 • Bc. Palkovič Jan: Pašijové hry v Hořicích na Šumavě. Historický vývoj v letech 1816-1936
 • Bc. Ausobská Lucie: Každodenní život ve svědectvích urozených osob o jejich nezájmu o válečná tažení ve druhé polovině 16. a na počátku 17. století
 • Bc. Čížek Josef: Komunikativní obraz vojenských středů za českého stavovského povstání
 • Bc. Másílko Martin: Osmanské nebezpečí ve střední Evropě počátkem novověku. Pracovní text pro výuku dějepisu na gymnáziu
 • Bc. Říhová Jana: Kateřina Hradecká z Montfortu (1556-1631)
 • Bc. Chalupa Pavel: Topografie, funkce a vybavení úředních prostor ve šlechtických sídlech na počátku novověku
 • Bc. Gajdoš Patrik: Komunikace Českcýh Budějovic a nižší šlechty na přelomu 16. a 17. století
 • Bc. Petkov Petr: Ubytovací možnosti soběslavských měšťanů na přelomu 16. a 17. století
 • Bc. Zimola Josef: Relátoři českých zemských sněmů v letech 1606-1610

 

Bakalářské práce

 

Tvůrčí činnost

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Odborné monografie

 • Václav Bůžek - Pavel Král - Kateřina Pražáková, České stavovské povstání. Mezi Prahou, Drážďany, Heidelberkem, Londýnem a Mnichovem, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2022, 198 s.
 • Václav Bůžek, Tod und Begräbnisse Ferdinands I. und seiner Söhne. Repräsentation katholischen Glaubens, politischer Macht und dynastischen Gedächtnisses bei den Habsburgern, Wien-Köln-Weimar 2021, Böhlau Verlag, 252 s.
 • Bůžek, Václav, Smrt a pohřby Ferdinanda I. a jeho synů. Reprezentace katolické víry, politické moci a dynastické paměti Habsburků, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2020, 420 s.
 • Bůžek, Václav – Smíšek, Rostislav (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2017, 912 s.
 • Bůžek, Václav – Koreš, František – Mareš, Petr – Žitný, Miroslav, Rytíři renesančních Čech ve válkách, Praha 2016, 406 s.
 • Bůžek, Václav – Marek, Pavel, Smrt Rudolfa II., Praha 2015, 155 s. 
 • Bůžek, Václav – Jakubec, Ondřej, Kratochvíle posledních Rožmberků, Praha 2012, 308 s.
 • Bůžek, Václav a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, 792 s.
 • Bůžek, Václav a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, 1026 s.
 • Bůžek, Václav, Ferdinand von Tirol zwischen Prag und Innsbruck. Der Adel aus den böhmischen Ländern auf dem Weg zu den Höfen der ersten Habsburger, Wien-Köln-Weimar 2009, 378 s.
 • Bůžek, Václav – Jakubec, Ondřej – Král, Pavel, Jan Zrinský ze Serynu. Životní příběh synovce posledních Rožmberků, Praha 2009, 272 s.
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, 488 s.
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007, 234 s.
 • Bůžek, Václav, Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních Habsburků, České Budějovice 2006 (= Monographia historica 7), 326 s.
 • Bůžek, Václav – Hrdlička, Josef – Král, Pavel – Vybíral, Zdeněk, Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha-Litomyšl 2002, 440 s.
 • Bůžek, Václav – Dvořák, Jiří – Novotný, Miroslav – Šimůnek, Robert, Historický atlas měst České republiky. Svazek 11 - Český Krumlov, Praha 2002.
 • Bůžek, Václav – Hrdlička, Josef a kol., Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce, Praha 1997, 320 s.
 • Bůžek, Václav, Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996, 240 s.
 • Bůžek, Václav – Dvořák, Jiří – Novotný, Miroslav – Rameš, Václav – Sak, Robert – Semotanová, Eva – Žemlička, Josef, Historický atlas měst České republiky. Svazek 3 - České Budějovice, Praha - České Budějovice 1996.
 • Bůžek, Václav, Rytíři renesančních Čech, Praha 1995, 159 s.
 • Bůžek, Václav, Úvěrové podnikání nižší šlechty v předbělohorských Čechách, Praha 1989.

 

Kapitoly v odborných monografiích 

 • Václav Bůžek, Katolická zbožnost v duchovním odkazu Anny Tyrolské, in: Kateřina Bobková-Valentová - Jiří M. Havlík - Zdeněk Hojda (edd.), Amicitiae vinculum potens et praevalidum. Vějíř pohledů do náboženského a kulturního života barokní společnosti. K poctě Ivany Čornejové a Marie Élizabeth Ducreux, Praha, Karolinum 2022, s. 42-55.
 • Václav Bůžek, Řeč symbolů při oslavě svatby Ferdinanda Tyrolského a Anny Kateřiny Gonzagové v Innsbrucku roku 1582, in: Jan Galeta - Ondřej Jakubec - Radka Nokkala Miltová - Tomáš Valeš (edd.), Od dějin umění k uměleckému dílu. Cesty porozumění vizuální kultuře, Brno 2021, s. 65-76, 623.
 • Václav Bůžek, Self-presentation of Archduke Ferdinand in hunting entertainment during his activity as governor in the Kingdom of Bohemia, in: Sylva Dobalová - Jaroslava Hausenblasová (edd.), Archduke Ferdinand II of Austria. A Second-Born Son in Renaissance Europe, Wien 2021 (= Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte, 909. Band; Veröffentlichungen zur Kunstgeschichte 21), s. 115-130.
 • Václav Bůžek, Der Weg zum Prager Fenstersturz am 23. Mai 1619, in: Václav Bůžek (ed.), Der Böhmische Ständeaufstand 1618-1620. Akteure, Gegner und Verbündete, Münster 2021, s. 35-54.
 • Václav Bůžek, Maximilian I. von Bayern und der Ausbruch des Böhmischen Ständeaufstands, in: Václav Bůžek (ed.), Der Böhmische Ständeaufstand 1618-1620. Akteure, Gegner und Verbündete, Münster 2021, s. 155-173.
 • Václav Bůžek, Die Vorbereitung der Begräbnisfeierlichkeiten der habsburgischen Kaiser und österreichischen Erzherzöge zu Beginn der Neuzeit, in: Gerhard Ammerer – Ingonda Hannesschläger – Martin Holý (edd.), Festvorbereitung. Die Planung höfischer und bürgerlicher Feste in Mitteleuropa, Leipzig 2021, Leipziger Universitätsverlag, s. 111-129.
 • Václav Bůžek, Odcházení Ferdinanda I. The death of Ferdinand I, in: Jiří Hanuš – Jiří Suk (edd.), Dobrodružství historické interpretace. The Adventure of Historical Interpreration, Brno 2021, Masarykova univerzita (= Masaryk University Contributions to History 1), s. 27-41.
 • Václav Bůžek, Elephants in the Political Propaganda of Maximilian II, in: Stefan Hanß – Dorothea McEwan (eds.), The Habsburg Mediterranean 1500-1800, Wien 2021, Österreichische Akademie der Wissenschaften (= Archiv für österreichische Geschichte 145), s. 279-303.
 • Václav Bůžek, La mort de Hannibal de Schönberg, comte de Nanteuil, à Prague 1604, in: Laurent Bourquin – Olivier Chaline – Michel Figeac – Martin Wrede (edd.), Noblesses en exil. Le migrations nobiliaires entre la France et l´Europe (XVe – XIXe siècle), Rennes 2021, Presses universitaires de Rennes, s. 17-27.
 • Václav Bůžek, Město v obklíčení. Spor arciknížete Ferdinanda a Rakovníka v letech 1565-1567, in: Zdeněk Hojda – Jan Kahuda – Zdeňka Kokošková (edd.), Z archivu ke studentům a zase zpět. Věnováno Ivaně Ebelové k životnímu jubileu, Praha 2021, Nakladatelství Lidové noviny, s. 15-26, 462-463.
 • Václav Bůžek – Pavel Marek, The funerals of the emperor Rudolf II in the Spanish monarchy, 1612, in: Tibor Martí – Roberto Quirós Rosado (edd.), Eagles Looking East and West. Dynasty, Ritual and Representation in Habsburg Hungary and Spain, Turnhout 2021, Brepols (= Habsburg Worlds 4), s. 97-119.
 • Václav Bůžek, Die übernationalen Heiratsallianzen des böhmischen Adels im 16. Jahrhundert, in: Gisella Drossbach – Mark Hengerer (edd.), Adel im östlichen Europa. Zwischen lokaler Identität, Region und europäischer Integration, Berlin 2021, Frank & Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur (= DigiOst 10), s. 117-152.
 • Bůžek, Václav, Tři setkání s aktéry staroměstské exekuce, in: Václav Bůžek (ed.), Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2020, s. 29-39.
 • Bůžek, Václav, Hrabavé ptactvo v reprezentaci Ferdinanda Tyrolského, in: Bronislav Chocholáč - Jiří Malíř - Lukáš Reitinger - Martin Wihoda (edd.), Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu, Brno, Matice moravská 2020, s. 733-747.
 • Bůžek, Václav, Erby urozených hrdinů rytířských turnajů z rakouských a českých zemí na Ambrasu, in: Jana Čechurová, Josef Žemlička a kol., Souboj mečů, idejí a charakterů. K životnímu jubileu prof. Ivana Šedivého, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2019, s. 75-88.
 • Bůžek, Václav, Die Reformation und der niedere Adel in den böhmischen Ländern, in: Wolfgang Breul – Kurt Andermann (edd.), Ritterschaft und Reformation, Stuttgart, Franz Steiner Verlag 2019, s. 271-291 (= Geschichtliche Landeskunde. Veröffentlichungen des Instituts für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz, Band 75).
 • Bůžek, Václav – Grubhoffer, Václav – Jan, Libor, Šlechta, in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin XVII, Praha 2019, s. 727-745.
 • Bůžek, Václav, August von Sachsen und Wilhelm von Rosenberg - Politiker der Aussöhnung im konfessionellen Zeitalter, in: Beket Bukovinská - Lubomír Konečný (edd.), Dresden - Prag um 1600, Praha 2018 (= Studia Rudolphina, Sonderheft 2), s. 25-35.
 • Bůžek, Václav, The Habsburgs in Sixteenth-Century Europe, in: Sabine Haag – Veronika Sandbichler (edd.), Ferdinand II. 450 Years Sovereign Ruler of Tyrol. Jubilee Exhibition, Innsbruck-Wien, Kunsthistorisches Museum-Schloss Ambras 2017, s. 15-21.
 • Bůžek, Václav, Habsburkové uprostřed Evropy v 16. století, in: Blanka Kubíková – Jaroslava Hausenblasová – Sylva Dobalová (edd.), Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem, Praha, Národní galerie 2017, s. 11-17.
 • Bůžek, Václav, Zrínyi János a Csech Királyságban, in: Sándor Bene – Pál Fodor – Gábor Hausner – Jószef Padányi (edd.), Határok fölött. Tanulmányok a költö, katona, államférfi Zrínyi Miklósról, Budapest 2017, s. 277-288, 535-541.
 • Bůžek, Václav, August von Sachsen, die Habsburger und der böhmische Adel, in: Winfried Müller – Martina Schattkowsky – Dirk Syndram (edd.), Kurfürst August von Sachsen. Ein nachreformatorischer „Friedensfürst“ zwischen Territorium und Reich, Dresden 2017, s. 28-37.
 • Bůžek, Václav, Heinrich Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel am Prager Kaiserhof, in: Werner Arnold – Brage Bei der Wieden – Ulrike Gleixner (edd.), Herzog Heinrich Julius zu Braunschweig und Lüneburg (1564-1613): Politiker und Gelehrter mit europäischem Profil, Braunschweig, 2016, s. 42-56 (= Quellen und Forschungen zur Braunschweigischen Landesgeschichte 49).
 • Bůžek, Václav, Alchemy in the Everyday Life of First Chmber Servants of Rudolf II, in: Ivo Purš and Vladimír Karpenko (edd.), Alchemy and Rudolf II. Exploring the Secrets of Nature in Central Europe in the 16th und 17th centuries, Praha 2016, s. 647-654.
 • Bůžek, Václav, Nobles: Between Religious Compromise and Revolt, in: Howard Louthan – Graeme Murdock (edd.), A Companion to the Reformation in Central Europe, Leiden-Boston 2015 (= Brill´s Companions to the Christian Tradition. A Series of Handbooks and Reference Works on the Intellectual and Religious Life of Europe, 500-1800, Volume 61), s. 316-337.
 • Bůžek, Václav, Die symbolische Ausstattung und Ausschmückung der Renaissanceschlösser in den böhmischen Ländern, in: Christina Schmid – Gabriele Schichta – Thomas Kühtreiber – Kornelia Holzner-Tobisch (edd.), Raumstrukturen und Raumausstattung auf Burgen in Mittelalter und Früher Neuzeit, Heidelberg 2015 (= Interdisziplinäre Beiträge zu Mittelalter und Früher Neuzeit, Band 2), s. 175-203.
 • Bůžek, Václav, Ferdinand Tyrolský v souřadnicích politiky Habsburků a jeho sebeprezentace, in: Ivo Purš – Hedvika Kuchařová (edd.), Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského I, Praha 2015, s. 13-40.
 • Bůžek, Václav, Die Glaubensfreiheit im Denken und Alltagsleben des Peter Wok von Rosenberg, in: Jaroslava Hausenblasová – Jiří Mikulec – Martina Thomsen (edd.), Religion und Politik im frühneuzeitlichen Böhmen. Der Majestätsbrief Kaiser Rudolfs II. von 1609, Stuttgart 2014 (= Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Band 46), s. 85-102.
 • Bůžek, Václav, Die türkischen Motive in der materiellen Kultur des Adels in den frühneuzeitlichen böhmischen Ländern, in: Robert Born – Sabine Jagodzinski (edd.), Türkenkriege und Adelskultur in Ostmitteleuropa vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, Ostfildern 2014 (= Studia Jagellonica Lipsensia, Band 14), s. 287-298.
 • Bůžek, Václav, Der Adel im Königreich Böhmen nach 1620 in der symbolischen Ausschmückung seiner Sitze, in: Karl Möseneder – Michael Thimann – Adolf Hofstetter (edd.), Barocke Kunst und Kultur im Donauraum I, Petersberg 2014, s. 194-204.
 • Bůžek, Václav, The Arrival of Habsburg Archduke Ferdinand of Tyrol to Bohemia and His Court, in: James R. Palmitessa (ed.), Between Lipany and White Mountain. Essays in Late Medieval and Early Modern Bohemian History in Modern Czech Scholarship, Leiden-Boston 2014, s. 120-148.
 • Bůžek, Václav, Frühneuzeitliche Adelsgeschichte in der tschechischen Geschichtsschreibung, in: Ronald G. Asch – Václav Bůžek – Volker Trugenberger (edd.), Adel in Südwestdeutschland und Böhmen 1450-1850, Stuttgart 2013 (= Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B – Forschungen, 191. Band), s. 261-288.
 • Bůžek, Václav, Der Adel in Südwestdeutschland und in Böhmen aus der Sicht eines tschechischen Historikers, in: Ronald G. Asch – Václav Bůžek – Volker Trugenberger (edd.), Adel in Südwestdeutschland und Böhmen 1450-1850, Stuttgart 2013 (= Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B – Forschungen, 191. Band), s. 289-291.
 • Bůžek, Václav, Handlungsspielräume des Oberkammerdieners Philipp Lang von Langenfels am Kaiserhof zu Beginn des 17. Jahrhunderts, in: Anna Fundárková – István Fazekas et alii (edd.): Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16. – 17. Jahrhundert, Wien 2013 (= Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Band 8), s. 369-384.
 • Bůžek, Václav, Die Wege des Adels aus den böhmischen Ländern zu den habsburgischen Höfen im 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts, in: Anna Fundárková – István Fazekas et alii (edd.): Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16. – 17. Jahrhundert, Wien 2013 (= Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Band 8), s. 15-36.
 • Bůžek, Václav, Böhmen: Entstehung und Entwicklung des Adels in den böhmischen Ländern seit dem Mittelalter bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts, in: Residenzenforschung. Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich – Grafen und Herren 15. IV., Teilband 1, Ostfildern 2012, s. 41-49.
 • Bůžek, Václav, Rosenberg, in: Residenzenforschung. Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich – Grafen und Herren 15. IV., Teilband 2, Ostfildern 2012, s. 1226-1242.
 • Bůžek, Václav, La vie de château à l´ époque baroque: Český Krumlov, in: Olivier Chaline – Ivo Cerman (edd.), Les Schwarzenberg. Une famille dans l´histoire de l´Europe XVIe – XXIe siècles, Paris 2012, s. 305-311.
 • Bůžek, Václav, Les changements dans la noblesse du royaume de Bohême à l´ époque moderne, in: Olivier Chaline – Ivo Cerman (edd.), Les Schwarzenberg. Une famille dans l´histoire de l´Europe XVIe – XXIe  siècles, Paris 2012, s. 33-48.
 • Bůžek, Václav, Zwischen Amberg und Wittingau. Politische Kommunikation in der Zeit des Bruderzwists im Haus Habsburg, in: Joachim Bahlcke – Albrecht Ernst (edd.), Schlesien und der deutsche Südwesten um 1600. Späthumanismus – reformierte Konfessionalisierung – politische Formierung, Heidelberg – Ubstadt-Weiher – Basel 2012 (= Pforzheimer Gespräche zur Sozial-, Witrschafts- und Stadtgeschichte, Band 5), s. 241-259.
 • Bůžek, Václav, Ideály křesťanského rytířství v chování urozeného muže předbělohorské doby, in: Radmila Švaříčková Slabáková – Jitka Kohoutová – Radmila Pavlíčková – Jiří Hutečka a kolektiv (edd.), Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy, Praha 2012, s. 47-60, 416-421.
 • Bůžek, Václav, Šlechta v předbělohorských Čechách, in: Tomáš Knoz – Jan Dvořák (edd.), Šlechta v proměnách věků, Brno 2011 (= Země a kultura ve střední Evropě 17), s. 95-121.
 • Bůžek, Václav, Jan Žižka v paměti Ferdinanda Tyrolského na Ambrasu, in: Robert Novotný, Petr Šámal a kolektiv, Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy, Praha-Litomyšl 2011, s. 320-328.
 • Bůžek, Václav, Alchymie v každodenním životě vrchních komorních služebníků Rudolfa II., in: Ivo Purš – Vladimír Karpenko (edd.), Alchymie a Rudolf II. Hledání tajemství přírody ve střední Evropě v 16. a 17. století, Praha 2011, s. 647-654.
 • Bůžek, Václav, Türkische Motive in der Selbstdarstellung von Adeligen in den böhmischen Ländern zu Beginn der Neuzeit, in: Gabriele Haug-Moritz – Ludolf Pelizaeus (edd.), Repräsentation der islamischen Welt im Europa der Frühen Neuzeit, Münster 2010, s. 95-126. 
 • Bůžek, Václav, Střední Evropa očima českých a moravských šlechticů okolo poloviny 16. století, in: Heinz Duchhardt – Petr Hlaváček – Winfried Eberhard (edd.), Bruncvík a víla. Přemýšlení o kulturní a politické identitě Evropy/Bruncwik und die Nymphe. Die Überlegungen zur kulturellen und politischen Identität Europas, Praha 2010, s. 99-112. 
 • Bůžek, Václav, Die Schlösser der südböhmischen Magnaten in der Zeit der Renaissance und des Manierismus, in: Karl Vocelka – Rudolf Leeb – Andrea Scheichl (edd.), Renaissance und Reformation. Oberösterreichische Landesaustellung 2010, Linz 2010, s. 97-107. 
 • Bůžek, Václav, Die Adelslandschaft der böhmischen Länder im 16. und 17. Jahrhundert, in: Jill Bepler – Helga Meise (edd.), Sammeln, Lesen, Übersetzen als höfische Praxis der Frühen Neuzeit. Die böhmische Bibliothek der Fürsten Eggenberg im Kontext der Fürsten- und Fürstinnenbibliotheken der Zeit, Wiesbaden 2010 (= Wolfenbütteler Forschungen 126), s. 17-52.
 • Bůžek, Václav, Der Adel im böhmisch-sächsischen Grenzraum zu Beginn der Neuzeit, in: Martina Schattkowsky (Hg.), Die Familie von Bünau. Adelsherrschaften in Sachsen und Böhmen vom Mittelalter bis zur Neuzeit, Leipzig 2008 (= Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde, Band 27), s. 73-94.
 • Bůžek, Václav, Der Heilige Stuhl und die böhmischen Länder während des Pontifikats Pauls V., in: Alexander Koller (ed.), Die Außenbeziehungen der römischen Kurie unter Paul V. Borghese (1605-1621), Tübingen 2008 (= Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Band 115), s. 121-141.
 • Bůžek, Václav – Smíšek, Rostislav, Tanec v každodenním životě šlechty počátkem novověku, in: Andrea Rousová (ed.), Tance a slavnosti 16. - 18. století, Praha 2008, s. 27-37.
 • Bůžek, Václav – Smíšek, Rostislav, Dance in the Everyday Life of the Nobility at the Beginning of the Modern Era, in: Andrea Rousová (ed.), Dances and Festivities of the 16th - 18th Centuries, Praha 2008, s. 27-37.
 • Bůžek, Václav, Der Adel an der böhmisch-bayerischen Grenze zu Beginn der Neuzeit, in: Robert Luft – Ludwig Eiber (edd.), Bayern und Böhmen. Kontakt, Konflikt, Kultur, München 2007, s. 85-106.
 • Bůžek, Václav, Nach dem Weißen Berg. Selbstreflexion und Selbststilisierung des Adels der Böhmischen Länder im 17. Jahrhundert, in: Martin Wrede – Horst Carl (edd.), Zwischen Schande und Ehre. Erinnerungsbrüche und die Kontinuität des Hauses. Legitimationsmuster und Traditionsverständnis des frühneuzeitlichen Adels in Umbruch und Krise, Mainz 2007,  (= Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abteilung für Universalgeschichte, Beiheft 73), s. 269-285.
 • Bůžek, Václav, Přípitek ve společnosti raného novověku, in: Martin Nodl - Daniela Tinková (edd.), Antropologické přístupy v historickém bádání, Praha 2007, s. 189-213.
 • Bůžek, Václav, Svědectví o světě českého historika slova, in: Robert Sak, Co čte a nač myslí historik, České Budějovice 2007, s. 7-11.
 • Bůžek, Václav, Wertgegenstände als Medien zur Inszenierung des sozialen Status im bürgerlichen und adeligen Milieu zu Beginn der Neuzeit, in: Elisabeth Vavra – Kornelia Holzner-Tobisch – Thomas Kühtreiber (edd.), Vom Umgang mit Schätzen, Wien 2007 (= Veröffentlichungen des Instituts für Realienkunde des Mittelaters und der Frühen Neuzeit 20), s. 269-287.
 • Bůžek, Václav, The Manifestation of Religious Identity in the Symbolic Communications of Ferdinand of Tyrol, in: Milena Bartlová – Michal Šroněk (edd.), Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380-1620, Praha 2007, s. 89-102.
 • Bůžek, Václav, Konfessionelle Pluralität in der kaiserlichen Leibkammer zu Beginn des 17. Jahrhunderts, in: Joachim Bahlcke – Karen Lambrecht – Hans-Christian Maner (edd.), Konfessionelle Pluralität als Herausforderung. Koexistenz und Konflikt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Leipzig 2006, s. 381-395.
 • Bůžek, Václav – Vybíral, Zdeněk, Freiheit in Böhmen und Mähren zwischen Hussitismus und Dreißigjährigem Krieg, in: Georg Schmidt – Martin van Gelderen – Christopher Snigula (edd.), Kollektive Freiheitsvorstellungen im frühneuzeitlichen Europa (1400-1850), Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien 2006 (= Jenaer Beiträge zur Geschichte 8), s. 239-250.
 • Bůžek, Václav, "Gute Freundschaft" - Informelle Kommunikation in der frühneuzeitlichen Gesellschaft der böhmischen Länder, in: Stefan Brakensiek – Heide Wunder (edd.), Ergebene Diener ihrer Herren? Herrschaftsvermittlung im alten Europa, Köln-Weimar-Wien 2005, s. 79-96.
 • Bůžek, Václav, Integrationsmöglichkeiten böhmischer Adeliger am Hof Ferdinands I., in: Martina Fuchs – Teréz Oborni – Gábor Ujváry (edd.), Kaiser Ferdinand I. Ein mitteleuropäischer Herrscher, Münster 2005, s. 339-357.
 • Bůžek, Václav, Der böhmische und mährische Adel am Hof Ferdinands von Tirol in Innsbruck und Ambras, in: Heinz Noflatscher - Jan Paul Niederkorn (edd.), Der Innsbrucker Hof. Residenz und höfische Gesellschaft in Tirol vom 15. bis 19. Jahrhundert, Wien 2005 (= Archiv für österreichische Geschichte 138), s. 425-438.
 • Bůžek, Václav, Saját országában idegen. Jagelló Lajos és Habsburg Mária csehországi tartózkodása 1522-1523 fordulójan, in: Habsburg Mária, Mohács özvegye. A királyné és udvara 1521-1531, Budapest 2005, s. 57-61.
 • Bůžek, Václav, Strangers in their own country. King Louis II (Jagiello) and Mary of Hungary´s Stay in Bohemia at the thurn of 1522-1523, in: Mary of Hungary. The Queen an her court 1521-1531, Budapest 2005, s. 63-67.
 • Bůžek, Václav, Dvojí obraz Polska v politické satiře z poloviny sedmdesátých let 16. století, in: Wojciech Iwańczak – Ryszard Gładkiewicz (edd.), Polaków i Czechów wizerunek wzajemny (X - XVII w.), Wrocław-Warszawa 2004, s. 169-180.
 • Bůžek, Václav, Adelige und bürgerliche Nachlassinventare des 16. und 17. Jahrhundert in den böhmischen Ländern, in: Josef Pauser – Martin Scheutz – Thomas Winkelbauer (edd.), Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.-18. Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch, Wien-München 2004, s. 468-476.
 • Bůžek, Václav, Erzherzog Ferdinand als Statthalter von Böhmen - Residenz, Hof, Alltagsleben und Politik, in: Winfried Seipel (ed.), Kaiser Ferdinand I. 1503-1564. Das Werden der Habsburgermonarchie, Wien - Milano 2003, s. 283-295.
 • Bůžek, Václav, Der böhmische und mährische Adel zwischen Land und Hof unter der Regierung Ferdinands I., in: Winfried Seipel (ed.), Kaiser Ferdinand I. 1503-1564. Das Werden der Habsburgermonarchie, Wien - Milano 2003, s. 181-189.
 • Bůžek, Václav, Theater zwischen Unterhaltung und Propaganda (Ein adeliges Turnier in Böhmen in der Mitte des 16. Jahrhunderts), in: Brigitte Marschal (ed.), Theater am Hof und für das Volk. Beiträge zur vergleichenden Theater- und Kulturgeschichte, Wien-Köln-Weimar 2002 (= Maske und Kothurn 48), s. 61-66.
 • Bůžek, Václav, Muž, žena a děti v aristokratické rodině na prahu novověku, in: Milena Lenderová a kolektiv, Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století, 2002, s. 45-66.
 • Bůžek, Václav – Maťa Petr, Wandlungen des Adels in Böhmen und Mähren im Zeitalter des "Absolutismus" (1620-1740), in: Ronald G. Asch (ed.), Der europäische Adel im Ancien Regime. Von der Krise der ständischen Monarchie bis zur Revolution (1600-1789), Köln-Weimar-Wien 2001, s. 287-321.
 • Bůžek, Václav, Die private Welt der böhmischen adeligen Familien in ihren Selbstzeugnissen des 16. und 17. Jahrhunderts, in: Heinz-Dieter Heimann (ed.), Adelige Welt und familiäre Beziehung. Aspekte der "privaten Welt" des Adels in böhmischen, polnischen und deutschen Beispielen vom 14. bis zum 16. Jahrhundert, Potsdam 2000, s. 17-41.
 • Bůžek, Václav, Stand, Tendenzen und Perspektiven der frühneuzeitlichen Regionalforschung in der Tschechischen Republik, in: Stefan Brakensiek – Axel Flügel (edd.), Regionalgeschichte in Europa. Methoden und Erträge der Forschung zum 16. bis 19. Jahrhundert, Paderborn 2000, s. 67-94.
 • Bůžek, Václav – Pánek, Jaroslav – Vorel, Petr, Doba předbělohorská (1526-1617), in: Kronika českých zemí, Praha 1999, s. 257-305.
 • Bůžek, Václav, Das Leben an den aristokratischen Renaissancehöfen im böhmisch-mährisch-österreichischen Grenzraum, in: Adelige Hofhaltung im österreichisch-ungarischen Grenzraum, Eisenstadt 1998, s. 63-89.
 • Bůžek, Václav, Die Höfe der böhmischen und mährischen Aristokraten im 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts, in: Winfried Eberhard (ed.), Berichte und Beiträge des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig 1998, s. 68-78.
 • Bůžek, Václav, Die Quellen der tschechisch-deutschen Zweisprachigkeit in den böhmischen und österreichischen Ländern im 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts, in: Hans Bernd Harder – Hans Rothe (edd.), Später Humanismus in der Krone Böhmen 1570-1620, Dresden 1998 (= Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern IV), s. 121-130.
 • Bůžek, Václav, Zwischen dem rudolfinischen Prag und den Höfen der Magnaten mit dem Wappen der fünfblättrigen Rose, in: Lubomír Konečný – Beket Bukovinská – Ivan Muchka (edd.), Rudolf II, Prague and the World, Praha 1998, s. 75-80.
 • Bůžek, Václav, in: Encyklopedie Českých Budějovic, České Budějovice 1998, s. 80-87, s. 276-279.
 • Bůžek, Václav, in: Joachim Bahlcke – Winfried Eberhard – Miloslav Polívka (edd.), Handbuch der historischen Stätten - Böhmen und Mähren, Stuttgart 1998, s. 46-51, 53-57, 102, 142, 145-146, 164-166, 171, 193, 195-196, 245-248, 265-266, 302, 379, 381-382, 418, 440, 452-453, 466, 502, 518-519, 524-525, 561, 577, 600, 640, 655, 671-672.
 • Bůžek, Václav, Das goldene Zeitalter der südböhmischen Teichwirtschaft, in: Herbert Knittler – Andrea Komlosy (edd.), Die Lainsitz. Natur- und Kulturgeschichte einer Region, St. Pölten 1997, s. 81-92.
 • Bůžek, Václav, Die Balance der kommunikativen und kulturellen Systeme in der Gesellschaft aristokratischer Höfe frühneuzeitlicher böhmischer Lände, in: Jan Peters (ed.), Gutsherrschaftsgesellschaften im europäischen Vergleich, Berlin 1997, s. 283-294.
 • Bůžek, Václav, Měšťanské domácnosti na jihu Čech v renesanční a barokní době, in: Pohledy do jihočeské minulosti, Praha 1997, s. 30-42.
 • Bůžek, Václav, Zpravodajské cesty Norimberčanů do rudolfínských Čech, in: Lenka Bobková – Michaela Neudertová (edd.), Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 183-189.
 • Bůžek, Václav, Nižší šlechta v poddanských rezidenčních městech předbělohorské doby, in: Michaela Kokojanová (ed.), Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16. - 18. století), Prostějov 1997, s. 185-199.
 • Bůžek, Václav, Regionale Ämter zwischen Staatsfunktion und Klientel in Böhmen (1526-1620), in: Joachim Bahlcke – Hans Jürgen Bömelburg – Norbert Kersken (edd.), Ständefreiheit und Staatsgestaltung in Ostmitteleuropa. Übernationale Gemeinsamkeiten in der politischen Kultur vom 16. - 18. Jahrhundert, Leipzig 1996, s. 51-63.
 • Bůžek, Václav – Grulich, Josef, Das wirtschaftliche Bild der böhmisch-österreichischen Grenze in der frühen Neuzeit, in: Thomas Winkelbauer (ed.), Kontakte und Konflikte. Böhmen, Mähren und Österreich – Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte, Horn-Waidhofen an der Thaya 1993, s. 147-153.
 • Bůžek, Václav, Chozjajstvennoje istočniki pozdně feodalnogo poměsťja v Čechii, in: Istočnikovědčeskaja kultura studenta-istorika, Tver 1990, s. 87-95.

 

Články v odborných periodikách

 • Václav Bůžek - Rostislav Smíšek, The Reprasentation of Royal Majesty in Ceremonies at the Early Modern Habsburg Courts, Opera historica 23, 2022, s. 205-226.
 • Václav Bůžek, Sňatek Viléma z Rožmberka a Anny Marie Bádenské, Český časopis historický 119, 2021, s. 537-583.
 • Bůžek, Václav, Falcká diplomacie mezi Heidelberkem, Mnichovem a Prahou na počátku českého stavovského povstání, Český časopis historický 118, 2020, č. 4, s. 964-999.
 • Bůžek, Václav, Die Habsburger in der frühneuzeitlichen tschechischen Geschichtsschreibung, Opera historica 20, 2019, s. 288-315.
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel – Pražáková, Kateřina, Politische Kommunikation während des böhmischen Ständeaufstands zwischen Prag, Dresden, Heidelberg und München, Frühneuzeit-Info 30, 2019, s. 177-187
 • Bůžek, Václav, Drogi do poznania historii Habsburgów w czeskich naukách historycznych, Kwartalnik Historyczny 125, 2018, s. 471-481.
 • Bůžek, Václav, Реформация и дворянство в чешских землях, Proslogion 4, 2018, s. 46-69.
 • Bůžek, Václav, Die Erneuerung des Katholizismus im Königreich Böhmen als Gegenstand der Nuntiaturberichte vom Kaiserhof 1628-1635, Römische Historische Mitteilungen 60, 2018, s. 57-73.
 • Bůžek, Václav, Die Ungnads von Sonnegg – der lutherische Adel in der Habsburgermonarchie um die Mitte des 16. Jahrhunderts, Opera historica 18, 2017, č. 2, s. 220-236.
 • Bůžek, Václav – Marek, Pavel, Krankheiten, Sterben und Tod Kaiser Rudolfs II. in Prag, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 125, 2017, s. 40-67.
 • Bůžek, Václav, Die Begräbnisfeierlichkeiten nach dem Tod Ferdinands I. und seiner Söhne, Historie – Otázky – Problémy 7, 2015, č. 2, s. 260-273.
 • Bůžek, Václav, Die Heirat Jošts III. von Rosenberg und Annas von Roggendorf. Zur Gestaltung übernationaler verwandtschaftlicher Verhältnisse des Adels aus den böhmischen und österreichischen Ländern, Jahrbuch der Gesellschaft für Landeskunde und Denkmalpflege Oberösterreich 160, 2015, s. 119-137.
 • Bůžek, Václav, Репрезентация Рудоъфа II габсбурского в образе его похорон, Проблемы социалъной устории и кулътуры средних веков и раннего нового времени 12, 2015, s. 189-206.
 • Bůžek, Václav, Ferdinand I. ve svědectvích o jeho nemocech, smrti a posledních rozloučeních, Český časopis historický 112, 2014, s. 402-431.
 • Bůžek, Václav – Grubhoffer Václav – Jan, Libor, Wandlungen des Adels in den böhmischen Ländern, Bohemia  54, 2014, s. 271-318.
 • Bůžek, Václav – Marek, Pavel, Nemoci, smrt a pohřby Rudolfa II., Český časopis historický 111, 2013, s. 1-30.
 • Bůžek, Václav, Obecné dobré v myšlení české a moravské šlechty během bratrského sporu Rudolfa II. a Matyáše, Studia Comeniana et historica 43, 2013, s. 110-123.
 • Bůžek, Václav, Schillers Wallenstein und der Adel im Königreich Böhmen, Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 72, 2013, s. 291-311.
 • Bůžek, Václav, Náboženské zápasy v Římsko-německé říši pohledem satirické rozmluvy z roku 1608, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 52, 2012, s. 193-198.
 • Bůžek, Václav, Proměny historických věd na nově vzniklých univerzitách v uplynulém dvacetiletí, Český časopis historický 110, 2012, s. 528-540.
 • Bůžek, Václav, Die Wandlungen der Geschichtswissenschaften an den neu entstandenen Universitäten in den vergangenen zwei Jahrzehnten, Český časopis historický 110, 2012, s. 541-557.
 • Bůžek, Václav – Hrdlička, Josef, Schwäbische und badische Grafentöchter als Ehefrauen von südböhmischen Adeligen zu Beginn der habsburgischen Regierung im Königreich Böhmen, Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 71, 2012, s. 213-227.
 • Bůžek, Václav, Passau 1552 - Augsburg 1559. Zeugnisse böhmischer Adliger über den Hof und die Reichspolitik Ferdinands I., Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 116, 2008, s. 291-330.
 • Bůžek, Václav – Smíšek, Rostislav, Říšský sněm v Augšpurku roku 1559 pohledem Jáchyma z Hradce, Folia historica bohemica 23, 2008, s. 35-89.
 • Bůžek, Václav, Les cours Habsbourg et la noblesse du royaume de Boheme entre 1526 et 1620, Histoire, Economie, Société 26, 2007, č. 3, s. 7-20.
 • Bůžek, Václav, Výuka historie na univerzitách v České republice – tendence a perspektivy, Český časopis historický 105, 2007, s. 101-112.
 • Bůžek, Václav – Keller, Katrin – Kowalská, Eva – Pálffy, Géza, Společnost zemí habsburské monarchie 1526-1740 v české, maďarské, rakouské a slovenské historické vědě posledního desetiletí, Český časopis historický 104, 2006, s. 485-526.
 • Bůžek, Václav, Zrcadlo ctností, bohů a rozkoší. Sebeprezentace Ferdinanda Tyrolského v rytířských kratochvílích, Studia Rudolphina 6, 2006, s. 45-58.
 • Bůžek, Václav, Nachlaßinventare, Testamente, Heiratsverträge - Wege zur bürgerlichen Alltagskultur des 16. und 17. Jahrhunderts in der tschechischen Geschichtsschreibung, Vana Tallinn 16, 2005, s. 205-227.
 • Bůžek, Václav, From a compromisse to the rebellion. Religion und political power of the nobility in the first century of the Habsburgs´ reign in Bohemia and Moravia, Journal of Early Modern History 8, 2004, s. 31-45.
 • Bůžek, Václav, "Od Rakous a od Moskvy zbav nás, Pane Bože, všecky" (K projevům sarmatismu v polsko-litevské unii po vymření Jagellonců), Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica 1, Studia Historica 55, 2003, s. 137-143.
 • Bůžek, Václav – Pálffy, Géza, Integrating the Nobility from the Bohemian and Hungarian Lands at the Courts of Ferdinand I., Historica - Series Nova 10, 2003, s. 53-92.
 • Bůžek, Václav – Pálffy, Géza, Integrace šlechty z českých a uherských zemí ke dvoru Ferdinanda I., Český časopis historický 101, 2003, s. 542-581.
 • Bůžek, Václav, Region v historickém diskursu, Jihočeský sborník historický 72, 2003, s. 5-13.
 • Bůžek, Václav – Hrdlička, Josef – Král, Pavel – Vybíral, Zdeněk, Šlechta raného novověku v historickoantropologických proudech současné evropské historiografie, Časopis Matice moravské 122, 2003, s. 375-409.
 • Bůžek, Václav, Geschichte der Alltagskultur der Frühen Neuzeit in der tschechischen Geschichtsschreibung, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 50, 2002, s. 341-350.
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel – Vybíral, Zdeněk, Der Adel in den böhmischen Ländern 1526-1740. Stand und Tendenzen der Forschung, Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse 137, 2002, s. 55-98.
 • Bůžek, Václav, K perspektivám výzkumu každodenní kultury raného novověku, Práce z dějin vědy 3, 2002, s. 117-129.
 • Bůžek, Václav, "Páni a přátelé" v myšlení a každodenním životě české a moravské šlechty na prahu novověku, Český časopis historický 100, 2002, s. 229-264.
 • Bůžek, Václav, Ferdinand II. von Tirol als Statthalter von Böhmen und die höfische Gesellschaft in Prag. Ein Projektbericht, Frühneuzeit-Info 12, 2001, Heft 2, s. 65-70.
 • Bůžek, Václav, Manové ve skladbě nižší šlechty jagellonského věku, Marginalia historica 4, 2001, s. 155-174.
 • Bůžek, Václav, Svědectví o šíření Machiavelliho idejí v Čechách koncem 16. století, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Historica 30, 2001, s. 59-65.
 • Bůžek, Václav, Tendencje rozwoju kultury codziennego w poludniowoczeskich mieszczanskich gospodarstwach domowych we wczesnej nowozytnosci, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 49, 2001, č. 1-2, s. 13-40.
 • Bůžek, Václav, "Dobré přátelství" v listech Pětipeských z Chýš na sklonku předbělohorské doby, Porta Bohemica 1, 2001, s. 27-42.
 • Bůžek, Václav, Ferdinand II. Tyrolský a česká šlechta (K otázce integračních procesů v habsburské monarchii), Český časopis historický 98, 2000, s. 261-291.
 • Bůžek, Václav, Vratislav z Pernštejna mezi Prahou, Litomyšlí a Vídní (K zpravodajskému přínosu listů české a moravské šlechty), Sborník prací východočeských archivů 8, 2000, s. 24-36.
 • Bůžek, Václav, Adelige Residenzen in den Böhmischen Ländern entlang der österreichischen Grenze, Denkmalpflege in Niederösterreich 24, 2000, s. 30-31.
 • Bůžek, Václav, "Svatý Jiří za humny jest" (Úvěr v myšlení rytířských klientů předbělohorské doby), Studia Comeniana et historica 29, 1999, s. 34-45.
 • Bůžek, Václav, Der Zug Peter Woks von Rosenberg gegen die Türken im Jahre 1594, in: Prague Papers on History of International Relations 1, 1998, s. 98-109.
 • Bůžek, Václav, Regionalgeschichte in der Tschechischen Republik. Alte Traditionen und neue Perspektiven, Blätter für deutsche Landesgeschichte 134, 1998, s. 151-173.
 • Bůžek, Václav, Říšské město Norimberk a české země v předbělohorské době (Stav a perspektivy studia), Folia historica bohemica 18, 1997, s. 19-70.
 • Bůžek, Václav, Aliance Rožmberků, Zrinských ze Serynu a Novohradských z Kolovrat na počátku 17. století, Jihočeský sborník historický 65, 1996, s. 10-25.
 • Bůžek, Václav, Společnost aristokratických dvorů v českých zemích (1550-1740), Jihočeský sborník historický 64, 1995, s. 196-206.
 • Bůžek, Václav – Bůžková, Hana, Klenoty v renesančních a manýristických domácnostech na jihu Čech, Jihočeský sborník historický 63, 1994, s. 23-43.
 • Bůžek, Václav, K česko-německé dvojjazyčnosti v raně novověkých českých a rakouských zemích, Historický obzor 5, 1994, s. 36-40.
 • Bůžek, Václav, Die südböhmischen Bürgerhaushalte an der Wende des 16. zum 17. Jahrhundert (Bürgerliche Alltagskultur an der böhmisch-österreichischen Grenze), Jahrbuch des oberösterreichischen Museumsvereines 139, 1994, s. 25-45.
 • Bůžek, Václav, Deutsche Studien in der Tschechischen Republik und in der Welt, Bohemia 34, 1993, s. 178-181.
 • Bůžek, Václav, Nižší šlechta v předbělohorských Čechách (Prameny, metody, stav a perspektivy bádání), Český časopis historický 91, 1993, s. 37-54.
 • Bůžek, Václav, Prameny k českým šlechtickým dějinám 16. a první poloviny 17. století v Rodinném archivu Starhemberg-Riedeggů, Archivní časopis 43, 1993, s. 22-31.
 • Bůžek, Václav, Raný novověk ve švýcarské historiografii, Folia historica bohemica 16, 1993, s. 223-236.
 • Bůžek, Václav, Zum tschechisch-deutschen Bilinguismus in den böhmischen und österreichischen Ländern in der frühen Neuzeit, Österreichische Osthefte 35, 1993, s. 577-592.
 • Bůžek, Václav, Die Forschungsprojekte zur frühneuzeitlichen bürgerlichen Kultur in České Budějovice, Frühneuzeit-Info 3, 1992, s. 111-112.
 • Bůžek, Václav – Patrouch Joseph F., Augustin Kulička a protireformace v Horním Rakousku na přelomu 16. a 17. století (Příspěvek k raně novověkým kulturním dějinám česko-rakouského pomezí), Jihočeský sborník historický  60-61, 1991-1992, s. 9-18.
 • Bůžek, Václav, Renesanční domácnost soběslavského primátora Řehoře Smrčky ze Sabinova, Táborský archiv 3, 1991, s. 34-51.
 • Bůžek, Václav, Verbindendes und Trennendes an der Grenze, Das Waldviertel 40, 1991, s. 260-263.
 • Bůžek, Václav, Südböhmen im 16. und 17. Jahrhundert. Ein Forschungsbericht, Das Waldviertel 40, 1991, s. 1-17.
 • Stejskal, Aleš – Bůžek, Václav, Výzbrojní program Petra Voka z Rožmberka (Příspěvek k poznání mentality raně novověkého velmože), Folia Historica Bohemica 15, 1991, s. 179-268.
 • Bůžek, Václav, Zahraniční trhy a kultura šlechtických dvorů v předbělohorských českých zemích, Český časopis historický 89, 1991, s. 692-713.
 • Bůžek, Václav, Die Linzer Märkte und die Kultur am Hofe der letzten Rosenberger, Historisches Jahrbuch der Stadt Linz 1989, Linz 1990, s. 11-44.
 • Bůžek, Václav, Die Quellen der finanziellen Einnahmen von Angestellten der Herren von Rosenberg in Böhmen am Ende der Epoche vor der  Schlacht am Weißen Berge, Hospodářské dějiny 18, 1990, s. 107-160.
 • Bůžek, Václav – Bůžková, Hana – Stejskalová, Jana, Měšťanské domácnosti v předbělohorských jižních Čechách (Prameny, metody, stratifikace), Jihočeský sborník historický 59, 1990, s. 65-80.
 • Bůžek, Václav – Bůžková, Hana – Stejskalová, Jana, Interiéry domů v jihočeských předbělohorských městech (Životní styl měšťanů v době pozdní renesance a manýrismu), Jihočeský sborník historický 59, 1990, s. 113-126.
 • Bůžek, Václav, Úvěrové podnikání rytířů Malovců v předbělohorské době, Folia historica bohemica 14, 1990, s. 135-194.
 • Bůžek, Václav, K otázce mocenskopolitické struktury stavovského systému v Čechách ve druhé čtvrtině 16. století, Acta Universitatis  Carolinae, Philosophica et historica 1, Studia historica 34, 1989, s. 73-100.
 • Bůžek, Václav, Protiturecké tažení z roku 1594 (Hospodářské a politické aspekty generalátu Petra Voka z Rožmberka), Jihočeský sborník historický 58, 1989, s. 53-66.
 • Bůžek, Václav – Bůžková, Hana, Režijní podnikání šlechty v předbělohorských Čechách (Prameny k hospodářským dějinám ve výuce dějepisu), Společenské vědy ve škole 45, 1988-1989, s. 135-140.
 • Bůžek, Václav, Pozadí majetkového úpadku Diviše Malovce z Libějovic v letech  1555-1561 (Příspěvek k poznání kultury každodenního života nižší šlechty), Jihočeský sborník historický 56, 1987, s. 13-23.
 • Bůžek, Václav, Der Kredit in der Ökonomik des Adels in Böhmen in der Zeit vor der Schlacht am Weißen Berg, Hospodářské dějiny 15, 1986, s. 27-64.
 • Bůžek, Václav, Majetková skladba šlechty v předbělohorských Čechách, Hospodářské dějiny 14, 1986, s. 175-216.
 • Bůžek, Václav, Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan, Společenské vědy ve škole 42, 1985-1986, s. 164-167.
 • Bůžek, Václav, Jihočeská šlechta v polovině 16. století, Jihočeský sborník historický 54, 1985, s. 53-59.
 • Bůžek, Václav, Majetkové rozvrstvení stavů Bechyňského kraje v letech 1523-1557 (Edice berního rejstříku Bechyňska z roku 1523), Hospodářské dějiny 13, 1985, s. 65-87.

 

Články ve sbornících

 • Bůžek, Václav, Adam Ungnad ze Sonnecku mezi Hlubokou nad Vltavou a Hlohovcem v polovině 16. století, in: Hana Jordánková (ed.), Alis volat propriis. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Ludmily Sulitkové, Brno 2016, s. 202-219, 663-665.
 • Bůžek, Václav, Proměny historických věd na nově vzniklých univerzitách v uplynulém dvacetiletí, in: Aleš Zářický – Petr Kadlec – Michaela Závodská (edd.), X. sjezd českých historiků. Ostrava 14. – 16. 9. 2011, Ostrava-Praha-Pardubice 2014, s. 57-68.
 • Bůžek, Václav, Arcikníže Ferdinand v básnických obrazech Matouše Collina o tragické smrti Jana Jiřího z Herbersteinu, in: Ivana Ebelová – Jiří Pešek – Tomáš Sekyrka (edd.), Mezi kulturou a uměním. Věnováno Zdeňku Hojdovi k životnímu jubileu, Praha 2013, s. 42-50.
 • Bůžek, Václav, Theobald Hock z Zweibrückenu mezi Amberkem, Třeboní a Žumberkem, in: Kateřina Drsková (ed.), Linguis diversis libri loquuntur. Sborník k 65. narozeninám paní profesorky Jitky Radimské, České Budějovice 2013 (= Opera romanica 14), s. 149-163.
 •  Bůžek, Václav, Die politische Rolle der Residenz Peter Woks von Rosenberg in Třeboň/Wittingau zur Zeit des Bruderzwists, in: Václav Bůžek (ed.), Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608-1611), České Budějovice 2010 (= Opera historica 14), s. 307-330. 
 • Bůžek, Václav – Doležal, Stanislav – Hrdlička, Josef – Novotný, Miroslav – Smíšek, Rostislav, Jezuitská divadelní hra Rosa Novodomensis. Zlatá a červená pětilistá růže na zlatých hroudách jako nástroje tvorby mýtu, in: Václav Bůžek (ed.), Šlechta raného novověku pohledem českých, francouzských a španělských historiků, České Budějovice 2009 (= Opera historica 13), s. 263-305.
 • Bůžek, Václav, Sebeprezentace křesťanského rytíře ve výzdobě císařského sálu v Bučovicích, in: Hana Ambrožová – Tomáš Dvořák – Bronislav Chocholáč – Libor Jan – Pavel Pumpr (edd.), Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám, Brno 2009, s. 311-322.
 • Bůžek, Václav, Obraz konfliktu papeže a benátského dóžete z let 1606 až 1607 v očích české a moravské šlechty, in: Pavel B. Kůrka – Jaroslav Pánek – Miloslav Polívka (edd.), Angelus pacis. Sborník prací k poctě Noemi Rejchrtové, Praha 2008, s. 341-351.
 • Bůžek, Václav, Der festliche Einzug Ferdinands I. in Prag am 8. November 1558, in: Friedrich Edelmayer – Martina Fuchs – Georg Heilingsetzer – Peter Rauscher (edd.), Plus ultra. Die Welt der Neuzeit. Festschrift für Alfred Kohler zum 65. Geburtstag, Münster 2008, s. 289-304.
 • Bůžek, Václav, Wien aus der Sicht der böhmischen Adeligen um die Mitte des 16. Jahrhunderts, in: Martin Scheutz – Vlasta Valeš (edd.), Wien und seine WienerInnen. Ein historischer Streifzug durch Wien über die Jahrhunderte. Festschrift für Karl Vocelka zum 60. Geburtstag, Wien-Köln-Weimar 2008, s. 47-63.
 • Bůžek, Václav, Symboly rituálu. Slavnost Řádu zlatého rouna v Praze a Landshutu roku 1585, in: Jiří Mikulec – Miloslav Polívka (edd.), Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka, Praha 2007, I-II, s. 296-302.
 • Bůžek, Václav, Pasov 1552 - Augšpurk 1555. Římsko-německá říše ve zprávách královského dvořana, in: Eva Semotanová (ed.), Cestou dějin. K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc., Praha 2007, I-II, s. 43-67.
 • Bůžek, Václav, Cizinci ve vlastním království. Pobyt Ludvíka Jagellonského a Marie Habsburské v Čechách na přelomu let 1522-1523, in: Kateřina Jíšová (ed.), V komnatách paláců – v ulicích měst. Sborník příspěvků věnovaných Václavu Ledvinkovi k šedesátým narozeninám, Praha 2007, s. 233-243.
 • Bůžek, Václav, Der Weg zur Synthese. Die Gesellschaft der böhmischen Ländern 1526-1740 in der Historiographie des letzten Jahrzehnts, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006 (= Opera historica 11), s. 5-36.
 • Bůžek, Václav, Symboly rituálu. Slavnostní vjezd Ferdinanda I. do Prahy 8. listopadu 1558, in: Luděk Březina – Jana Konvičná – Jan Zdichynec (edd.), Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc., Praha 2006, s. 112-128.
 • Bůžek, Václav – Smíšek, Rostislav, Symboly rituálu. Volba Karla V. římským králem ve Frankfurtu nad Mohanem a jeho korunovace v Cáchách, in: Lenka Bobková – Milada Holá (edd.), Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc., k nedožitým 85. narozeninám, Praha 2005, s. 123-131.
 • Bůžek, Václav, Manželky a děti Jana mladšího Popela z Lobkovic (1510-1570), in: Jaroslav Pánek (ed.), Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel věnovaný profesoru Josefu Petráňovi, Praha 2004, s. 261-283.
 • Bůžek, Václav, Proměna diskursu - regiony a historická věda, in: Helmut Renöckl – Tomáš Machula (edd.), Region budoucnosti. Jižní Čechy – střední Evropa, České Budějovice 2004, s. 143-146.
 • Bůžek, Václav, Symboly rituálu. Prohlášení Ferdinanda I. císařem ve Frankfurtu nad Mohanem, in: Martin Nodl – Petr Sommer – Eva Doležalová (edd.), Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám, Praha 2004, s. 159-167.
 • Bůžek, Václav, Dvůr habsburských císařů v letech 1526-1740 a historiografie na prahu 21. století, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740), České Budějovice 2003 (= Opera historica 10), s. 5-32.
 • Bůžek, Václav, Každodenní život na statcích Šťastného Václava Pětipeského z Chýš očima hospodářských úředníků počátkem 17. století, in: Marie Koldinská – Alice Velková (edd.), Historik zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Maurovi, Praha 2003, s. 198-210.
 • Bůžek, Václav, "Rytířské kratochvíle" na místodržitelském dvoře arciknížete Ferdinanda, in: Tomáš Borovský – Libor Jan – Martin Wihoda (edd.), Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám, Brno 2003, s. 653-662.
 • Bůžek, Václav, Šlechta ze zemí Koruny české na habsburských dvorech v předbělohorském století, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740), České Budějovice 2003 (= Opera historica 10), s. 153-189.
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel, Carpe diem versus Memento mori. K výzdobě Rytířského sálu na Rožmberku jako obrazu myšlení Jana Zrinského ze Serynu, in: Zlatý věk Českokrumlovska 1550-1620, Český Krumlov 2002, s. 77-91.
 • Bůžek, Václav, Těhotenství ve šlechtické domácnosti na prahu novověku, in: Česko-slovenská historická ročenka 2001, Brno 2001, s. 169-178.
 • Bůžek, Václav, Deset let studia kulturní historie v Historickém ústavu Jihočeské univerzity – bilance a perspektivy, in: Dagmar Blümlová (ed.), 10 let kulturní historie v Českých Budějovicích, Pelhřimov 2001, s. 9-19.                           
 • Bůžek, Václav, Die Schnittpunkte eines Grundrisses. Die Tschechische Historiographie im letzten Jahrzehnt, in: Václav Bůžek – Dana Štefanová (edd.), Menschen-Handlungen-Strukturen. Historisch-anthropologische Zugangsweisen in den Geschichtswissenschaften, České Budějovice 2001 (=Opera hitorica 9), s. 71-80.
 • Bůžek, Václav, Pijácké zábavy na dvorech renesančních velmožů (Ambras-Bechyně), in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku, České Budějovice 2000 (=Opera historica 8), s. 137-161.
 • Bůžek, Václav, Prameny k českým dějinám předbělohorské doby v rakouských a německých archivech, in: Archivy a zítřek, Jindřichův Hradec 2000, s. 23-30.
 • Bůžek, Václav, Knihovny aristokratů na česko-moravsko-rakouském pomezí koncem 16. a v první polovině 17. století, in: Jitka Radimská (ed.), K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven, České Budějovice 2000 (=Opera romanica 1), s. 93-108.           
 • Bůžek, Václav, Regionální dějiny v České republice. Stav a perspektivy bádání s důrazem na raný novověk, in: Jiří Pešek (ed.), VIII. sjezd českých historiků, Hradec Králové 2000, s. 33-47.
 • Bůžek, Václav, Šlechta raného novověku v českém dějepisectví devadesátých let, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, České Budějovice 1999 (=Opera historica 7), s. 5-28.
 • Bůžek, Václav, Mezi Bečovem, Wildbergem a Norimberkem (Příspěvek ke komunikaci českých stavů se zahraničím ve čtyřicátých letech 16. století), in: Petr Vorel (ed.), Stavovský odboj roku 1547 – první krize habsburské monarchie, Pardubice - Praha 1999, s. 65-80.
 • Bůžek, Václav, "Posměch nemalej se stal" (Příběh ze šlechtické každodennosti 16. století), in: Bronislav Chocholáč – Libor Jan – Tomáš Knoz (edd.), Nový Mars Moravicus. Sborník příspěvků, jež věnovali prof. dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám, Brno 1999, s. 419-429.
 • Bůžek, Václav, Mezi Prahou, Českým Krumlovem a Jindřichovým Hradcem (K prolínání mecenátu v rudolfínské době), in: Českokrumlovsko v proměnách staletí 1250-1850, Český Krumlov 1999, s. 19-36.
 • Bůžek, Václav, Obrazy v českokrumlovských měšťanských domácnostech barokní doby, in: Českokrumlovsko v proměnách staletí 1250-1850, Český Krumlov 1999, s. 37-46.
 • Bůžek, Václav, Šlechta na jihu Čech koncem jagellonské doby (K interpretaci berního rejstříku Bechyňska z roku 1523), in: Českokrumlovsko v době jagellonské 1470-1526, Český Krumlov 1998, s. 7-26.
 • Bůžek, Václav – Hrdlička, Josef, Rodinný život posledních pánů z Hradce ve světle jejich korespondence, Opera historica 6, 1998, s. 145-271.
 • Bůžek, Václav, Florian Griespek s Griespachu ve stavovské společnosti předbělohorských Čech, in: Gryspekové a předběhorská šlechta, Mariánská Týnice 1998, s. 11-17.
 • Bůžek, Václav, Aristokratický dvůr a rezidenční město (Český Krumlov mezi 16. až 18. stoletím), Opera historica 5, 1996, s. 365-397.
 • Bůžek, Václav, Der niedere Adel im politischen System in Böhmen in der Zeit vor der Schlacht am Weißen Berg, in: XXIII. mikulovské sympozium 1993, Brno 1995, s.135-143.
 • Bůžek, Václav, Klientela Pernštejnů a Rožmberků ve druhé polovině 16. století, in: Petr Vorel (ed.), Pernštejnové v českých dějinách, Pardubice 1995, s. 213-225.
 • Bůžek, Václav, Region na hranici (Střet národních a kosmopolitních rysů na česko-rakouské hranici v raném novověku), in: VII. sjezd českých historiků, Praha 1994, s. 183-190.
 • Bůžek, Václav, Literární mecenát nižší šlechty v předbělohorských Čechách, in: Jaroslav Pánek – Miloslav Polívka – Noemi Reichrtová (edd.), Husitství-reformace-renesance. Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela, Praha 1994, s. 831-843.
 • Bůžek, Václav, Die deutsche, österreichische und schweizerische Geschichte an den historischen Instituten der tschechischen Universitäten ausserhalb von Prag, in: Jan Křen (ed.), Německá a rakouská studia v České republice a ve světě, Praha 1994, s. 85-94.
 • Bůžek, Václav, Mezi dvorem, rezidenčním městem a rytířskou tvrzí (Domácnosti rytířů, měšťanů a církevních hodnostářů v rožmberských službách), Opera historica 3, 1993, s. 287-313.
 • Bůžek, Václav, Český Krumlov jako „dlouhodobá“ velmožská rezidence (K proměnám kulturní a reprezentační funkce raně novověkého aristokratického dvora), in: Věra Ptáčková (ed.), Barokní divadlo na zámku v Českém Krumlově, Praha-České Budějovice 1993, s. 179-194.
 • Bůžek, Václav, Der Anteil der österreichischen, süddeutschen und italienischen Märkte bei der Bildung des Kulturniveaus der Adelshöfe in dem  böhmischen Staat in der Zeit vor der Schlacht am Weißen Berg, Opera historica 2, 1992, s. 38-44.
 • Bůžek, Václav, Domácnosti nižší šlechty v předbělohorských Čechách, Acta Universitatis Purkynianae, Studia Historica 1, Ústí nad Labem 1992, s. 42-64.
 • Bůžek, Václav, Městské domácnosti úředníků a dvořanů posledních Rožmberků, in: Zdeněk Beneš – Eduard Maur – Jaroslav Pánek (edd.), Pocta Josefu Petráňovi. Sborník prací z českých dějin k 60. narozeninám prof. dr. Josefa Petráně, Praha 1991, s. 301-325.
 • Bůžek, Václav, Každodenní kultura jihočeských měšťanských domácností v předbělohorské době, Opera historica 1, 1991, s. 43-73.
 • Bůžek, Václav, Linecké trhy a kultura jihočeských měšťanských domácností v předbělohorské době, in: Jaroslav Pánek (ed.), Česká města v 16.  - 18. století, Praha 1991, s. 237-244.

 

Uspořádání vědeckých sborníků a kolektivních monografií

 • Václav Bůžek (ed.), Der Böhmische Ständeaufstand 1618-1620. Akteure, Gegner und Verbündete, Münster 2021, Aschendorff Verlag, 430 s.
 • Asch, Ronald G. – Bůžek, Václav – Trugenberger, Volker (edd.), Adel in Südwestdeutschland und Böhmen 1450 – 1850, Stuttgart 2013 (= Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B – Forschungen, 191. Band), 318 s.
 • Bůžek, Václav – Dibelka, Jaroslav (edd.), Utváření identity ve vrstvách paměti, České Budějovice 2011 (= Opera historica 15), 425 s.
 • Bůžek, Václav (ed.), Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608-1611), České Budějovice 2010 (= Opera historica 14), 544 s.
 • Bůžek, Václav (ed.), Šlechta raného novověku pohledem českých, francouzských a španělských historiků, České Budějovice 2009 (= Opera historica 13), 506 s.
 • Bůžek, Václav – Dibelka, Jaroslav (edd.), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České Budějovice 2007 (= Opera historica 12), 349 s.
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006 (= Opera historica 11), 625 s.
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740), České Budějovice 2003 (= Opera historica 10), 498 s.
 • Bůžek, Václav – Štefanová, Dana (edd.), Menschen – Handlungen – Strukturen. Historisch-anthropologische Zugangsweisen in den Geschichtswissenschaften, České Budějovice 2001 (= Opera historica 9), 504 s.
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku, České Budějovice 2000 (= Opera historica 8), 612 s.
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, České Budějovice 1999 (= Opera historica 7), 686 s.
 • Bůžek, Václav (ed.), Poslední páni z Hradce, České Budějovice 1998 (= Opera historica 6), 554 s.
 • Bůžek, Václav (ed.), Život na dvorech barokní šlechty (1600-1750), České Budějovice 1996 (= Opera historica 5), 664 s.
 • Bůžek, Václav (ed.), Příspěvky ke každodenní kultuře novověku, České Budějovice 1995 (= Opera historica 4), 298 s.
 • Bůžek, Václav – Kubíková, Anna – Záloha, Jiří (edd.), Baroko v Českém Krumlově, Třeboň 1995, 40 s.
 • Komlosy, Andrea – Bůžek, Václav – Svátek, František (edd.), Kulturen an der Grenze. Südböhmen – Südmähren – Waldviertel – Weinviertel, Wien 1995, 366 s.
 • Bůžek, Václav (ed.), Život na dvoře a v rezidenčních městech posledních Rožmberků, České Budějovice 1993 (= Opera historica 3), 410 s.
 • Bůžek, Václav (ed.), Spojující a rozdělující na hranici – Verbindendes und Trennendes an der Grenze, České Budějovice 1992 (= Opera historica 2), 172 s.
 • Bůžek, Václav (ed.), Kultura každodenního života českých a moravských měst v předbělohorské době, České Budějovice 1991 (= Opera historica 1), 198 s.

 

Popularizační texty

 • Václav Bůžek, Po bitvě na Bílé hoře. Kroky vítězů a poražených, Dějiny a současnost 43, 2021, č. 7, s. 30-32.
 • Bůžek, Václav, La defenestración de Praga, Historia militar y política del mundo moderno, siglos XVI-XIX, Nr. 40, 2019, s. 14-18.
 • Bůžek, Václav, Od konfederace ke královské korunovaci. Politika nekatolíků ve druhém roce českého stavovského povstání, Dějiny a současnost 49, 2019, č. 7, s. 26-29.
 • Bůžek, Václav, Defenestrace 23. května 1618. Potrestání nepřátel svobody víry a obecného dobrého v Království českém, Dějiny a současnost 40, 2018, č. 6, s. 26-29.
 • Bůžek, Václav, Mezi zdrženlivostí a hledáním kompromisů. Anglie, Falc a Sasko v počátcích českého stavovského povstání, Dějiny a současnost 40, 2018, č. 10, s. 41-44.
 • Bůžek, Václav, Ferdinand Tyrolský. Mezi Prahou, Innsbruckem a Ambrasem, Dějiny a současnost 39, 2017, č. 7, s. 10-13.
 • Bůžek, Václav, „Dobří muži a opravdoví rytíři“. Ideály křesťanského rytířství v předbělohorské době, Dějiny a současnost 38, 2016, č. 7, s. 13-16.
 • Bůžek, Václav, Kratochvíle Viléma z Rožmberka. Řeč manželské lásky, Dějiny a současnost 38, 2016, č. 10, s. 28-29.
 • Bůžek, Václav, Horšovský Týn za Jana mladšího Popela z Lobkovic. Mezi rodinou a politikou, Dějiny a současnost 37, 2015, č. 6, s. 28-29.
 • Bůžek, Václav, Jáchym z Hradce. Velmož ve službách země a dvora, Dějiny a současnost 37, 2015, č. 7, s. 10-12.
 • Bůžek, Václav, Poslední rozloučení s Ferdinandem I. ve Vídni. Oslava křesťanského rytíře, jeho vlády a habsburské dynastie, Dějiny a současnost 36, 2014, č. 4, s. 10-14.
 • Bůžek, Václav, Tabulnice Jana Zrinského ze Serynu na Rožmberku. Poselství dobré vlády křesťanského rytíře, Dějiny a současnost 36, 2014, č. 9, s. 26-27.
 • Bůžek, Václav, Zámek Viléma z Rožmberka v Českém Krumlově. Poselství odpovědnosti za vznešenou výlučnost, Dějiny a současnost 35, 2013, č. 1, s. 22-24.
 • Bůžek, Václav, Jindřich Julius Brunšvicko-Wolfenbüttelský v rudolfínské Praze, Dějiny a současnost 35, 2013, č. 10, s. 42-45.
 • Bůžek, Václav, V zákulisí dvora Rudolfa II. Vrchní komorní služebníci okolo roku 1600, Dějiny a současnost 34, 2012, č. 2, s. 28-31.
 • Bůžek, Václav, Petr Vok z Rožmberka v Třeboni. Svět vzpomínek, touhy a paměti, Dějiny a současnost 33, 2011, č. 4, s. 37-40.
 • Bůžek, Václav, Napovědět císaři. Vídeň očima české a moravské šlechty v době vlády Ferdinanda I., Dějiny a současnost 25, 2003, č. 6, s. 25-29.
 • Bůžek, Václav, "Tý naděje budou každý čtyři neděle". Těhotenství očima šlechty na prahu novověku, Dějiny a současnost 23, 2001, č. 3, s. 8-13.
 • Bůžek, Václav, Slovník soudobých světových historiků – Hans-Jürgen Teuteberg, Dějiny a současnost 20, 1998, č. 1, s. 54-57.
 • Bůžek, Václav, Manželky Ferdinanda II. Tyrolského na Ambrasu, Dějiny a současnost 20, 1998, č. 6, s. 58-59.
 • Bůžek, Václav, Slovník so

Aktuální rozvrhInformace

UČEBNÍ PLÁNY v ZS 2023/2024

 DĚJINY NOVOVĚKU I (1500 – 1650)

Přednášející: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

Diplomatické a právní prameny (1. přednáška)                       

 1. Vymezení pojmu raný novověk jako dějinné epochy, periodizace raně novověkých dějin, hlavní tendence vývoje, vydané a nevydané prameny k dějinám raného novověku, přehled odborné literatury, domácích a zahraničních časopisů s raně novověkou tématikou, hlavní proudy bádání a badatelská centra v České republice a Evropě
 2. Člověk v hierarchicky uspořádané společnosti raného novověku a jeho svět
 3. Evropská a česká renesance, humanismus – myšlení a kultura renesanční doby
 4. Evropská reformace, německá selská válka, papežství, protireformace, konfesionalizace
 5. Nástup Habsburků na český trůn, vytvoření středoevropského soustátí, Habsburkové a císařský dvůr v raném novověku jako badatelská témata evropské
 6. historiografie
 7. Politický systém stavovské monarchie na lokální, regionální a zemské úrovni moci
 8. Od vládního centralismu k panovnickému absolutismu v 16. a 17. století (Anglie, Španělsko, Francie, Rusko), evropská diskuse o povaze absolutismu a jeho politický systém
 9. Obraz toho druhého na prahu novověku – obraz Turka a obraz původních obyvatel kolonizovaných území v zámoří
 10. Politické konflikty stavovské a panovnické moci a jejich náboženské pozadí – země Koruny české v předbělohorské době (srovnání s Nizozemím ve druhé        polovině 16. století)
 11. Společnost a kultura doby manýristického labyrintu – císařská rezidence Rudolfa II. v Praze
 12. Evropská diplomacie na přelomu 16. a 17. století, třicetiletá válka a poválečné uspořádání starého kontinentu

 

LITERATURA (s výjimkou alternativních učebnic předloží posluchač/posluchačka ke zkoušce seznam prostudovaných 10 titulů z nabídky předepsané četby)

 1. Alternativní učebnice

Dějiny Československa I (do roku 1648), Praha 1990.

Dějiny středověku I-II, Praha 1968.

Přehled dějin Československa I/2, 1526-1848, Praha 1982.

Petráň, J.: Dějiny hmotné kultury II. Kultura každodenního života od 16. do 18. století, Praha 1995-1997.

Vorel, P.: Velké dějiny zemí Koruny české VII. 1526-1618, Praha-Litomyšl 2005.

Čornejová, I. – Kaše, J. – Mikulec, J. – Vlnas, V.: Velké dějiny zemí Koruny české VIII. 1618-1683, Praha-Litomyšl 2008.

Bůžek, V. a  kol.: Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010.

Bůžek, V. – Smíšek, R. (edd.): Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii (1526-1740), Praha 2017.

 

 1. Doporučená literatura (z tučně vytištěných titulů si posluchač/posluchačka závazně vybere a prostuduje pět knih, ostatní si zvolí podle svého zájmu)

Ariès, P.: Dějiny smrti I-II, Praha 2000.

Bejblík, A.: Život a smrt renesančního kavalíra, Praha 1989.

Bloch, M.: Králové divotvůrci. Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, zejména ve Francii a Anglii, Praha 2004.

Buňatová, M.: Hedvábí, sklo a koření. Obchod mezi Prahou a Itálií (1500-1620), Praha 2019.

Burke, P.: Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii, Praha 1996.

Burke, P.: Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha 2005.

Bůžek, V.: Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních Habsburků, České Budějovice 2006.

Bůžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996.

Bůžek, V.: Rytíři renesančních Čech, Praha 1995.

Bůžek, V.: Úvěrové podnikání nižší šlechty v předbělohorských Čechách, Praha 1989.

Bůžek, V.: Smrt a pohřby Ferdinanda I. a jeho synů. Reprezentace katolické víry, politické moci a dynastické paměti Habsburků, Praha 2020.

Bůžek, V. a kol.: Světy posledních Rožmberků, Praha 2011.

Bůžek, V. – Hrdlička, J. a kol.: Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce, Praha 1997.

Bůžek, V. – Hrdlička, J. – Král, P. – Vybíral, Z.: Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha 2002.

Bůžek, V. – Jakubec, O.: Kratochvíle posledních Rožmberků, Praha 2012.

Bůžek, V. – Jakubec, O. – Král, P.: Jan Zrinský ze Serynu. Životní příběh synovce posledních Rožmberků, Praha 2009.

Bůžek, V. – Král, P. (edd.): Člověk českého raného novověku, Praha 2007.

Bůžek, V. – Král, P. (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007.

Bůžek, V. – Král, P. – Pražáková, K.: České stavovské povstání. Mezi Prahou, Drážďany, Heidelberkem, Londýnem a Mnichovem, Praha 2022.

Bůžek, V. – Koreš, F. – Mareš, P. – Žitný, M.: Rytíři renesančních Čech ve válkách, Praha 2016.

Bůžek, V. – Marek, P.: Smrt Rudolfa II., Praha 2015.

Catalano, A.: Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598-1667) a protireformace v Čechách, Praha 2008.

Čornejová, I.: Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách, Praha 1995.

Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1996.

Dvořáčková-Malá, D. a kol.:,Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství, Praha 2019.

Delumeau, J.: Strach na západě ve 14. - 18. století I-II, Praha 1997-1999.

Englund, P.: Nepokojná léta. Historie třicetileté války, Praha 2000.

Englund, P.: Nepřemožitelný. Historie první severní války, Praha 2003.

Evans, R. J. W.: Rudolf II. a jeho svět, Praha 1997.

Evans, J. J. W.: Vznik habsburské monarchie 1550-1700, Praha 2003.

Foucault, M.: Dějiny šílenství, Praha 1993.

Fukala, R.: Role Jana Jiřího Krnovského ve stavovských hnutích, Opava 1997.

Ginzburg, C.: Sýr a červi. Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600, Praha 2000.

Grulich, J.: Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století, České Budějovice 2008.

Hamannová, B. (ed.): Habsburkové – životopisná encyklopedie, Praha 1996.

Himl, P.: Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století, Praha 2007.

Hlobil, I. – Petrů, E.: Humanismus a raná renesance na Moravě, Praha 1992.

Holý, M.: Zrození renesančního kavalíra. Výchova a vzdělávání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500-1620), Praha 2010.

Holý, M.: Vzdělanostní mecenát v zemích České koruny (1500-1700), Praha 2016.

Horský, Z.: Kepler v Praze, Praha 1980.

Hrbek, J.: České barokní korunovace, Praha 2010.

Hrbek, J.: Barokní Valdštejnové v Čechách 1640-1740, Praha 2013.

Hrbek, J.: Panovnický majestát. Habsburkové jako čeští králové v 17. a 18. století, Praha 2021.

Hrbek, J.: Proměny valdštejnské reprezentace. Symbolické sítě valdštejnského rodu v 17. a století, Praha 2015.

Hrdlička, J.: Hodovní stůl a dvorská společnost. Strava na raně novověkých aristokratických dvorech v českých zemích (1550-1650), České Budějovice 2000.

Hrdlička, J.: Víra a moc. Politika, komunikace a protireformace v předmoderním městě (Jindřichův Hradec 1590-1630), České Budějovice 2013.

Hrubá, M.: Zvonění na sv. Alžbětu. Odraz norem a sociální praxe v životních strategiích měšťanek na prahu raného novověku, Praha 2011.

Hrubý, F.: Ladislav Velen ze Žerotína, Praha 1930.

Huizinga, J.: Podzim středověku, Praha 1999.

Chaline, O.: Bílá hora, Praha 2013.

Janáček, J.: České dějiny. Doba předbělohorská 1526-1547, I-II, Praha 1968-1984.

Janáček, J.: Řemeslná výroba v českých městech v 16. století, Praha 1961.

Janáček, J.: Pivovarnictví v českých královských městech v 16. století, Praha 1959.

Janáček, J.: Dějiny obchodu v předbělohorské Praze, Praha 1955.

Janáček, J.: Valdštejn a jeho doba, Praha 1978.

Janáček, J.: Rudolf II. a jeho doba, Praha 1987 (1997).

Janáček, J.: Ženy české renesance, Praha 1976 (1987, 1996).

Janáček, J.: Století zámořských objevů, Praha 1959.

Janáček, J.: Valdštejnova pomsta, Praha 1992.

Jouannová, A: Bartolomějská noc. Zločin v zájmu státu. 24. srpna 1572, Praha 2010.

Just, J.: 9. 7. 1609 – Rudolfův Majestát. Světla a stíny náboženské svobody, Praha 2009.

Kilián, Jan: Povstalci a odsouzenci. Osudy 27 obětí staroměstské exekuce, Praha 2021.

Kollmann, J.: Valdštejn a evropská politika 1625-1630, Praha 1999.

Kopecký, M.: Český humanismus, Praha 1988.

Knoz, T.: Karel st. ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008. 

Knoz, T.: Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty, Brno 2006.

Král, P.: Smrt a pohřby české šlechty v raném novověku, České Budějovice 2004.

Ladurie Le Roy, E.: Karneval v Romans, Praha 2000.

Ledvinka, V.: Úvěr a zadlužení feudálního velkostatku v předbělohorských Čechách (Finanční hospodaření pánů z Hradce 1560-1596), Praha 1985.

Marek, P.: Pernštejnské ženy. Marie Manrique de Lara a její dcery ve službách habsburské dynastie, Praha 2018.

Maťa, P.: Svět české aristokracie (1500-1700), Praha 2004.

Matějek, F.: Morava za třicetileté války, Praha 1992.

Pozdně gotické umění v Čechách, Praha 1978 (1984).

Míka, A.: Poddaný lid v Čechách v 1. polovině 16. století, Praha 1960.

Míka, A.: Osud slavného domu, České Budějovice 1970.

Mikulec, J. a kol.: Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě, Praha 2013.

Molnár, A.: Na rozhraní věků. Cesty reformace, Praha 1985.

Munck, T.: Evropa v XVII. století (1598-1700), Praha 2002.

Nodl, M. – Šmahel, F. (edd.): Člověk českého středověku, Praha 2002.

Nodl, M. – Šmahel, F. (edd.): Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku, Praha 2014.

Pánek, J.: Poslední Rožmberk. Životní příběh Petra Voka, Praha 1996.

Pánek, J.: Petr Vok z Rožmberka. Život renesančního kavalíra, Praha 2010.

Pánek, J.: Poslední Rožmberkové – velmoži české renesance, Praha 1989.

Pánek, J.: Vilém z Rožmberka. Politik smíru, Praha 1998, 2011.

Pánek, J.: Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551-1552, Praha 1987.

Pánek, J.: Stavovská opozice a její zápas s Habsburky. K politické krizi feudální třídy v předbělohorském českém státě, Praha 1982.

Petráň, J.: Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války, Praha 1964.

Petráň, J.: Staroměstská exekuce, Praha 1971 (1985, 1996).

Petráň, J.: Zemědělská výroba v Čechách v 2. polovině 16.  století a počátkem 17. století, Praha 1963.

Polišenský, J.: Třicetiletá válka a evropská krize 17. století, Praha 1970.

Polišenský, J.: Nizozemská politika a Bílá hora, Praha 1957.

Pražáková, K.: Obraz Polsko-litevského státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450-1618), České Budějovice 2015.

Prescott, W. A.: Dějiny dobytí Peru, Praha 1980.

Prchal, V.: Společenstvo hrdinů. Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550-1750, Praha 2015.

Prchal Pavlíčková, R.: O útěše proti smrti. Víra, smrt a spása v pohřebních kázáních v období konfesionalizace, Praha 2017.

Raková, S.: Víra, rasa, etnicita v koloniální Americe, Praha 2005.

Rataj, T.: České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí, Praha 2002.

Rejchrtová, N.: Václav Budovec z Budova, Praha 1984.

Ryantová, M.: Polyxena z Lobkovic. Obdivovaná i nenáviděná první dáma království, Praha 2016.

Skřivan, A. – Křivský, P.: Moře, objevy, staletí, Praha 1980.

Svatošovi, M. a M.: Živá tvář Erasma Rotterdamského, Praha 1985.

Smíšek, R.: Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I., České Budějovice 2009.

Starý, M.: Přední klenot zemský. Větší zemský soud Království českého v době rudolfínské, Praha 2014.

Šimek, E.: Česká mince v peněžním oběhu 2. poloviny 16. století, Praha 1972.

Šimůnek, R.: Reprezentace české středověké šlechty, Praha 2013.

Šindelář, B.: Vestfálský mír a česká otázka, Praha 1969.

Tinková, D.: Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa, Praha 2004.

Urbánek, V.: Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu, České Budějovice 2008.

Válka, J.: Česká společnost v 15. - 18. století. II. Bělohorská doba. Společnost a kultura manýrismu, Praha 1983.

Válka, J.: Dějiny Moravy I-II (Středověká Morava; Morava reformace, renesance a baroka), Brno 1991-1995.

Vorel, P.: Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy, Praha 1999.

Vorel, P.: Šmalkaldská válka v evropských dějinách 1546-1547, Pardubice 2021.

Vybíral, Z.: Bitva u Moháče. Krvavá porážka uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského v boji s Osmany 29. srpna 1526, Praha 2008.

Vybíral, Z.: Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku, České Budějovice 2005.

Vybíral, Z. (ed.): Paměti Pavla Korky z Korkyně. Zápisky křesťanského rytíře z počátku novověku, České Budějovice 2014.

Winter, Z.: Zlatá doba českých měst. Praha 1991.

 

 III. Orientační znalost pramenů:

Ze starých letopisů českých, Praha 1980.

Václav Hájek z Libočan: Kronika česká, Praha 1981.

Sixt z Ottersdorfu: O pokoření stavu městského léta 1547, Praha 1950 (ed. J. Janáček).

Svět za tří českých králů, Praha 1987 (ed. J. Kolár).

Dějiny evropského světa 1453-1576. Historický obraz počátku raného novověku v pojetí Daniela Adama z Veleslavína ..., Praha 2008 (ed. P. Vorel).

Březan, V.: Životy posledních Rožmberků I-II, Praha 1985 (ed. J. Pánek).

Pavel Skála ze Zhoře: Historie česká, Praha 1984 (ed. J. Janáček).

Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů, Praha 1979 (edd. V. Petráčková a V. Vogeltanz).

Mikuláš Dačický z Heslova: Paměti. Praha 1996 (ed. J. Mikulec).

Deník rudolfínského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602-1633, Praha 1997 (edd. M. Koldinská a P. Maťa).

Bohuslav Balbín: Krásy a bohatství české země, Praha 1986 (ed. H. Businská).

Josef František Beckovský: Poselkyně starých příběhů, Praha 1879-1880 (ed. A. Rezek).

Jan Kořínek: Staré paměti kutnohorské, Praha 2001 (edd. A. Stich a R. Lunga).

 

 

HISTORICKÝ PROSEMINÁŘ III

III. semestr: Metodologie a metody historikovy práce

Přednášející: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

 

Témata přednášek

 1. Role historického prosemináře v profesionální přípravě historika
 2. Aktuální problémy historické vědy v České republice
 3. Metodologie, metody a techniky v postupu historikovy práce
 4. Škola Annales a strukturální pojetí dějin kolektivních mentalit
 5. Recepce školy Annales v české historické vědě
 6. Historická antropologie – člověk jako aktér dějin a jeho myšlenkový svět
 7. Průnik strukturálních, sociologizujících a antropologizujících přístupů k dějinám společnosti – cesta k syntéze
 8. Kulturní dějiny – každodennost jako metodologické východisko
 9. Symbolická komunikace – cesta k novým politickým dějinám?
 10. Postmodernistický vědecký diskurs – narativní přístup, lingvistický obrat, diskursivní analýza

 

Další témata (v seminářích)

 1. Induktivní a deduktivní metody; přímá a nepřímá metoda
 2. Diachronní a synchronní přístup k dějinám
 3. Kvantitativní metody
 4. Historické analogie a modely
 5. Komparativní metoda, stratifikace a typologie
 6. Reprezentativní výběr, sonda
 7. Geografická metoda
 8. Historickodemografické přístupy

  

Literatura historiografického, metodologického a obecně teoretického významu

a) povinná

Peter Burke, Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929-1989), Praha 2004.

Richard van Dülmen, Historická antropologie. Vývoj, problémy, úkoly, Praha 2002.

Georg G. Iggers, Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha 2002. 

 

b) doporučená

Peter Burke, Co je kulturní historie?, Praha 2011.

Robert Darnton, Velký masakr koček a další epizody z francouzské kulturní historie, Praha 2013.

Richard J. Evans, Na obranu historie, Praha 2019.

Martin Nodl – Daniela Tinková (edd.), Antropologické přístupy v historickém bádání, Praha 2007.

Lucie Storchová (ed.), Conditio humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii, Praha 2007.

Lucie Storchová (ed.), Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě, Praha 2014.

Lucie Storchová, Jan Horský a kol., Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století, Praha 2009.

Dušan Třeštík, Mysliti dějiny, Praha 1999.

Dušan Třeštík, Češi a dějiny v postmoderním očistci, Praha 2005.

Dušan Třeštík, Zápisník a jiné texty k dějinám, Praha 2008.

 

Zkouška

Jde o soubornou zkoušku po třech semestrech, která má dvě části. Obě její části vykonají posluchači před komisí v jednom dnu. Zkouška začíná písemným testem, který ověřuje ve 20 otázkách znalost historikova řemesla, metod a metodologie (první a třetí semestr výuky). Aby mohl student postoupit k druhé části zkoušky, musí úvodní písemný test úspěšně absolvovat (kritérium průchodnosti je maximálně 7 chybných odpovědí v tomto testu). Druhá část zkoušky má opět podobu písemného testu, jenž ověřuje znalosti a interpretaci pramenů (druhý semestr výuky). Každá část zkoušky se klasifikuje zvlášť. Zkušební komise stanoví výslednou známku, kterou v den konání zkoušky sdělí studentovi.

 

 

Člověk ve společnosti raného novověku - dějiny každodenního života

Přednášející: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

Rozsah: dvousemestrální kurs v magisterském studiu

 

ZIMNÍ SEMESTR

 1. Dějiny každodenního života v proudech evropské historiografie

    - tradice kulturní historie

    - průnik sociologizujících a historickoantropologických přístupů

 

 1. Člověk v prostoru

      - reflexe krajiny

      - kultivace krajiny – obživa

      - život s přírodou (člověk, zvíře, rostlina)

      - vnímání přírodních krás

      - počasí, přírodní katastrofy

      - reflexe chladu a tepla (transfer do hmotné kultury sídel a oblečení)

     

 1. Překračování horizontu důvěrně známého prostoru

     - život s „hranicemi“

     - cestování a cesty

     - obraz „cizího“ a „vlastního“ za hranicí důvěrně známého prostoru („obraz toho druhého“)

     - turecké motivy v sebeprezentaci křesťanského rytíře

     - zájem o exotiku ve šlechtické kultuře

     - transfer mezi kulturami (káva, cukr, tabák)

 

 1. Člověk a čas

     - pojetí pozemského času (středověký cyklický a novověký lineární čas)

     - pracovní a volný čas člověka

     - psychický stres jako civilizační důsledek nedostatku času a jeho překonávání

     - trávení volného času – člověk, jeho zábavy a hry („homo creator“, „homo ludens“, „homo festivans“) 

     - čas umírání a smrti, život po smrti (představy očistce, nebe, pekla)

     - rituál pohřbů a reprezentace sociálního těla

    

LETNÍ SEMESTR

 1. Půdorys existence individua (muže, ženy, dítěte) v přechodových rituálech mezi životem a smrtí

    - člověk, tělo, sexualita

    - diskurs panenství, manželství, vdovství

    - diskurs křesťanského rytíře v chování urozeného muže

    - sňatek

    - početí, těhotenství, porod, šestinedělí

    - křtiny

    - dětství, dospívání, výchova a vzdělání

    - manželské soužití

    - stáří, nemoci, smrt

   

 1. Půdorys existence individua (muže, ženy, dítěte) v domácnostech

    - domácnosti lidí v hierarchicky uspořádané společnosti

    - kultura bydlení, stravování, stolování, oblékání, uspokojování dalších potřeb jako legitimizace sociálního statutu individua

    - pohled z druhé strany – potvrzení nebo vyvrácení distinkcí sociálního statutu individua

 

 1. Půdorys existence individua (muže, ženy, dítěte) v sociálních interakcích

    - individuum a společnost raného novověku   

    - člověk v korporacích hierarchicky rozdělené společnosti

    - člověk v sítích sociálních vztahů vycházejících z pokrevního a nepokrevního příbuzenství

    - člověk ve vztazích sousedských

    - člověk ve vztazích patron – klient

    - čest jako veřejná legitimizace sociálního statutu individua v sociálním prostoru

 

 1. Půdorys existence individua (muže, ženy, dítěte) ve veřejném světě

    - člověk, právo a norma

    - kazatelna jako nástroj šíření normy křesťanského soužití

    - sociální protest, sociální konflikt, kriminalita, marginalizace

    - instituce moci v lokální, regionální, zemské a dvorské úrovni rozhodovacích procesů, jejich symbolická reprezentace

    - kariéra individua

 

Doporučená literatura

Soupis obsahuje především výběr z novější literatury a některých pramenných edic. Samostatné studium předpokládá znalost dalších vědeckých studií publikovaných v odborných časopisech a některých titulů zahraniční literatury, jejichž bibliografické údaje jsou uváděny průběžně v přednáškách a seminářích. U zkoušky posluchač/posluchačka prokáže po dvou semestrech znalost nejméně dvaceti knižních titulů s tématikou každodenní kultury raného novověku.

 

Aretino, P.: Rozpravy o mravech hříšných kurtizán, Praha 1992.

Ariès, P.: Dějiny smrti I-II, Praha 2000.

Artis pictoriae amatores. Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství, Praha 1993.

Balbín, B. (ed. H. Businská): Krásy a bohatství české země, Praha 1986.

Basserman, L.: Nejstarší řemeslo. Kulturní dějiny prostituce, Praha 1993.

Binková, S. - Polišenský, J. (edd.): Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století, Praha 1989.

Bejblík, A. (ed.): Fynes Moryson - John Taylor, Cesta do Čech, Praha 1977.

Bejblík, A. (ed.): Příhody Václava Vratislava z Mitrovic, Praha 1977.

Bejblík, A.: Život a smrt renesančního kavalíra, Praha 1989.

Bloch, M.: Králové divotvůrci. Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, zejména ve Francii a Anglii, Praha 2004.

Bočková, H. (ed.): Oldřich Prefát z Vlkanova, Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny, Praha 2007.

Bok, V. – Kubíková, A. (edd.): Bericht über die Reise Johann Seyfrieds von Eggenberg durch die Länder Mittel-, West- und Südeuropas in den Jahren 1660-1663, České Budějovice 2012.

Březan, V. (ed. J. Pánek): Životy posledních Rožmberků I-II, Praha 1985.

Burke, P.: Co je kulturní historie?, Praha 2011.

Burke, P.: Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii. Praha 1996.

Burke, P.: Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales 1929-1989, Praha 2004.

Burke, P.: Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha 2005.

Bůžek, V.: Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních Habsburků, České Budějovice 2006.

Bůžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996.

Bůžek, V.: Rytíři renesančních Čech. Praha,1995.

Bůžek, V.: Smrt a pohřby Ferdinanda I. a jeho synů. Reprezentace katolické víry, politické moci a dynastické paměti Habsburků, Praha 2020.

Bůžek, V. a kol.: Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010.

Bůžek, V. a kol.: Světy posledních Rožmberků, Praha 2011.

Bůžek, V. – Hrdlička, J. a kol.: Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce, Praha 1997.

Bůžek, V. – Jakubec, O. – Král, P.: Jan Zrinský ze Serynu. Příběh synovce posledních Rožmberků, Praha 2009.

Bůžek, V. – Jakubec, O.: Kratochvíle posledních Rožmberků, Praha 2012.

Bůžek, V. – Hrdlička, J. – Král, P. – Vybíral, Z.: Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha 2002.

Bůžek, V. – Koreš, F. – Mareš, P. – Žitný, M.: Rytíři renesančních Čech ve válkách, Praha 2016.

Bůžek, V. – Král, P. (edd.): Člověk českého raného novověku, Praha 2007.

Bůžek, V. – Král, P. (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007.

Bůžek, V. – Marek, P.: Smrt Rudolfa II., Praha 2015.

Bůžek, V. – Smíšek, R. (edd.): Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii (1526-1740), Praha 2017.

Casanova, G.: Historie mého života, Praha 1968.

Castiglione, B. (ed. A. Felix): Dvořan, Praha 1978.

Cerman, I.: Šlechtická kultura v 18. století. Filozofové, mystici, politici, Praha 2011.

Corbin, Alain: Narcis a miazma. Pach a společenské představy 18. a 19. století, Praha 2004.

Čornejová I.: Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách, Praha 1995.

Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1996.

Delumeau, J.: Strach na západě ve 14. - 18. století I-II, Praha 1997-1999.

De Morant, H.: Dějiny užitého umění, Praha 1983.

Dibelka, J.: Obranné strategie mužů a žen obviněných ze smilstva a cizoložství. Panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století, České Budějovice 2012.

Dülmen, R. van: Historická antropologie. Vývoj – problémy – úkoly, Praha 2002.

Durajová, M. – Smíšek, R. (edd.): Hieronymus der Ältere Schlick: Das Tagebuch. Eine Selbstdarstellung aus den Jahren 1580-1582, České Budějovice 2008.

Dvořáčková-Malá, D.: Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství, Praha 2019.

Ennenová, E.: Ženy ve středověku, Praha 2001.

Evans, R. J. W.: Rudolf II. a jeho svět, Praha 1997.

Francek, J.: Zločin a trest v českých dějinách, Praha 1999.

Francek, J. – Šimek, T.: Hrdelní soudnictví českých zemí, Pardubice 1995.

Frolec, V. a kol.: Vánoce v české kultuře, Praha 1988.

Frolec, V. – Vařeka, J.: Lidová architektura. Encyklopedie, Praha 1983.

Frolík, J. – Smetánka, Z.: Archeologie na Pražském hradě, Praha 1997.

Fučíková, E. (ed.): Tři francouzští kavalíři v rudolfínské Praze, Praha 1989.

Geremek, B.: Slitování a šibenice. Dějiny chudoby a milosrdenství, Praha 1999.

Ginzburg, C.: Sýr a červi. Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600, Praha 2000.

Grulich, J.: Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století, České Budějovice 2008.

Hajná, M.: Šaty chodící. Každodennost a symbolika ve šlechtickém šatníku raného novověku, České Budějovice 2016.

Himl, P.: Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století, Praha 2007.

Hoffman, F.: České město ve středověku, Praha 1992.

Hojda, Z. – Chodějovská, E. – Hajná, M. – Tesaříková, A.: Heřman Jakub Černín. Na cestě za Alpy a Pyreneje. I. Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska. II. Cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678-1682, Praha 2014.

Holý, M.: Zrození renesančního kavalíra. Výchova a vzdělávání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500-1620), Praha 2010.

Holý, M.: Vzdělanostní mecenát v zemích České koruny (1500-1700), Praha 2016.

Horská, P. – Kučera, M. – Maur, E. – Stloukal, M.: Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha 1990.

Horský, Z.: Kepler v Praze, Praha 1980.

Hrbek, J.: České barokní korunovace, Praha 2010.

Hrbek, J.: Barokní Valdštejnové v Čechách 1640-1740, Praha 2013.

Hrbek, J.: Proměny valdštejnské reprezentace. Symbolické sítě valdštejnského rodu v 17. a 18. století, Praha 2015.

Hrdlička, J.: Hodovní stůl a dvorská společnost. Strava na raně novověkých aristokratických dvorech v českých zemích (1550-1650), České Budějovice 2000.

Hrdlička, J. (ed.): Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova, České Budějovice 2003.

Hrdlička, J.: Víra a moc. Politika, komunikace a protireformace v předmoderním městě (Jindřichův Hradec 1590-1630), České Budějovice 2013.

Hroch, M. – Skýbová, A.: Králové, kacíři, inkvizitoři, Praha 1987.

Hrubá, M.: Zvonění na sv. Alžbětu. Odraz norem a sociální praxe v životních strategiích měšťanek na prahu raného novověku, Praha 2011.

Iggers, G. G.: Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha 2002.

Janáček, J.: Řemeslná výroba v českých městech v 16. století, Praha 1961.

Janáček, J.: Pivovarnictví v českých královských městech v 16. století, Praha 1959.

Janáček, J.: Rudolf II. a jeho doba, Praha 1987 (1997).

Janáček, J.: Ženy české renesance, Praha 1976 (1987, 1996).

Kalista, Z.: Cesta po českých hradech a zámcích, Praha 1993.

Kalista, Z.: Století andělů a ďáblů. Jihočeský barok, Praha 1994.

Knoz, T.: Karel st. ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008.     

Koldinská, M. – Maťa, P. (edd.): Deník rudolfínského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602-1633, Praha 1997.

Komlosy, A. – Bůžek, V. – Svátek, J. (edd.): Kultury na hranici, Praha-Wien 1995.

Koreš, F. (ed.): Paměti Přibíka a Jana Bukovanských Pintů z Bukovan, České Budějovice 2019.

Král, P.: Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letech 1550 až 1650, České Budějovice 2002.

Král, P.: Smrt a pohřby české šlechty v raném novověku, České Budějovice 2004.

Kubeš, J. (ed.): Kryšof Václav z Nostic, Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705, Praha 2004.

Kubeš, J. a kol.: V zastoupení císaře. Česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640-1740, Praha 2018.

Kybalová, L.: Dějiny odívání – renesance, Praha 1996.

Kybalová, L. – Herbenová, O. – Lamarová, M.: Obrazová encyklopedie módy, Praha 1979.

Ladurie Le Roy, E.: Karneval v Romans, Praha 2000.

Ledvinka, V. – Mráz, B. – Vlnas V.: Pražské paláce, Praha 1995.

Le Goff, J.: Zrození očistce, Praha 2003.

Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích I-IV, Praha 1992-1999.

Macek, J.: Tři ženy krále Vladislava, Praha 1991.

Macek, J.: Víra a zbožnost jagellonského věku, Praha 2001.

Marek, P.: Pernštejnské ženy. Marie Manrique de Lara a její dcery ve službách habsburské dynastie, Praha 2018.

Marek, P.: (ed.), Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005.

Maťa, P.: Svět české aristokracie (1500-1700), Praha 2004.

Mencl, V.: Lidová architektura v Československu, Praha 1980.

Mikulec, J.: Poddanská otázka v barokních Čechách, Praha 1993.

Mikulec, J. a kol.: Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě, Praha 2013.

Mikulec, J.: Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích, Praha 2013.

Miller, J.: Uzavřená společnost a její nepřátelé. Město středovýchodní Evropy (1500-1700), Praha 2006.

Morus (Lewinsohn, R.): Světové dějiny sexuality, Praha 1992.

Nodl, M. – Šmahel, F. (edd.): Člověk českého středověku, Praha 2002.

Nodl, M. – Šmahel, F. (edd.): Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku, Praha 2014.

Nodl, M. – Tinková, D. (edd.): Antropologické přístupy v historickém bádání, Praha 2007.

Paměti carevny Kateřiny II., Praha 1993.

Pánek, J.: Poslední Rožmberk. Životní příběh Petra Voka, Praha 1996.

Pánek, J.: Poslední Rožmberkové – velmoži české renesance, Praha 1989.

Pánek, J.: Vilém z Rožmberka. Politik smíru, Praha 1998, 2011.

Pánek, J.: Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551-1552, Praha 1987.

Pánek, J. (ed.): Jan Zajíc z Házmburka, Sarmacia aneb Zpověď českého aristokrata, Praha 2007.

Pánek, J. (ed.): Smolná kniha městečka Divišova z let 1617-1751, Praha 1977.

Pavlíčková, R.: Sídla olomouckých biskupů. Mecenáš a stavebník Karel z Liechtensteinu-Castelkorna 1664-1695, Olomouc 2001.

Pavlíčková, R.: Triumph in mortem. Pohřební kázání nad biskupy v raném novověku, České Budějovice 2008.

Pekař, J.: Kniha o Kosti, Praha 1970 (1998).

Petráčková, V. – Vogeltanz, J. (edd.): Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů, Praha 1979.

Petráň, J.: Dějiny hmotné kultury. Kultura každodenního života od 16. do 18. století I-II, Praha 1985-1997.

Petráň, J.: Kalendář. Velký stavovský ples v Nosticově Národním divadle v Praze dne 12. září 1791, Praha 1988.

Petráň, J. a kol.: Počátky českého národního obrození. Společnost a kultura v 70. až  90. letech 18. století, Praha 1990.

Petráň, J.: Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války, Praha 1964.

Petráň, J.: Staroměstská exekuce, Praha 1971 (1985, 1996).

Petráň, J.: Zemědělská výroba v Čechách v 2. polovině 16. a počátkem 17. století, Praha 1963.

Petráňová, L.: Domovní znamení staré Prahy, Praha 1988 (2008).

Pražáková, K.: Obraz Polsko-litevského státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450-1618), České Budějovice 2015.

Prchal, V.: Společenstvo hrdinů. Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550-1750, Praha 2015.

Prchal Pavlíčková R.:, O útěše proti smrti. Víra, smrt a spása v pohřebních kázáních v období konfesionalizace, Praha 2017.

Preiss, P.: Boje s dvouhlavou saní. František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha 1981.

Raková, S.: Víra, rasa a etnicita v koloniální Americe, Praha 2005.

Rataj, T.: České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí, Praha 2002.

Ratajová, J. (ed.): Alžběta Lidmila z Lisova, Rodinné paměti, Praha 2002.

Ratajová, J. – Storchová, L. (edd.): Nádoby mdlé, hlavy nemající? Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku, Praha 2008.

Ratajová, J. – Storchová, L. (edd.): Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření boží. Diskursy manželství v české literatuře raného novověku, Praha 2009.

Royt, J.: Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století, Praha 1999.

Royt, J.: Slovník biblické ikonografie, Praha 2006.

Royt, J. – Šedinová, H.: Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii, Praha 1998.

Ryantová, M.: Polyxena z Lobkovic. Obdivovaná i nenáviděná první dáma království, Praha 2016.

Skopec, J. (ed.): Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770-1816, I-V, Praha 1907-1938.

Skýbová, A.: České korunovační klenoty, Praha 1982.

Skýbová, A. (ed.): Listy bílé paní rožmberské, Praha 1985.

Sládek, M. (ed.): Malý svět jest člověk aneb výbor z české barokní prózy, Praha 1995.

Sládek, M. (ed.): Vítr jest život člověka aneb život a smrt v české barokní próze, Praha 2000.

Sládek, M. (ed.): Svět je podvodný verbíř aneb výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních a příležitostných kázání konce 17. a prvých dvou třetin 18. století, Praha 2005.

Smetánka, Z.: Hledání zmizelého věku, Praha 1987.

Smíšek, R.: Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I., České Budějovice 2009.

Smíšek, R.: Das Tagebuch Ferdinands zu Schwarzenberg aus den Jahren 1686-1688 und 1696-1697, České Budějovice 2015.

Storchová, L. (ed.): Conditio humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii, Praha 2007.

Storchová, L. – Horský, J.: Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století, Praha 2009.

Šimůnek, R.: Reprezentace české středověké šlechty, Praha 2013.

Šindelář, B.: Hon na čarodějnice, Praha 1986.

Šmahel, F.: Diví lidé (v imaginaci) pozdního středověku, Praha 2012.

Tinková, D.: Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa, Praha 2004.

Urban, Z.: Století českého kalendáře, Praha 1987.

Urbánek, V.: Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu, České Budějovice 2008.

Vácha, Š. – Veselá, I. – Vlnas, V. – Vokáčová, P.: Karel VI. & Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723, Praha-Litomyšl 2009.

Vlnas, V.: Jan Nepomucký - česká legenda, Praha 1993.

Vokáčová, P.: Příběhy o hrdé pokoře. Aristokracie českých zemí v době baroka, Praha 2014.

Vorel, P. (ed.): Česká a moravská aristokracie v polovině 16. století. Edice register listů bratří z Pernštejna z let 1550-1551, Pardubice 1997.

Vorel, P.: Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy, Praha 1999.

Vybíral, Z.: Bitva u Moháče. Krvavá porážka uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského v boji s Osmany 29. srpna 1526, Praha 2008.

Vybíral, Z.: Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku, České Budějovice 2005.

Vybíral, Z. (ed.): Paměti Pavla Korky z Korkyně. Zápisky křesťanského rytíře z počátku novověku, České Budějovice 2014.

Winter, Z.: Děje vysokých škol pražských od secesí cizích národů po dobu bitvy bělohorské, Praha 1897.

Winter, Z.: Život církevní v Čechách I-II, Praha 1895-1896.

Zíbrt, Č.: Veselé chvíle v životě lidu českého, Praha 2006.

Zíbrt, Č.: Dějiny kroje v zemích českých, Praha 1892.

Žitný, M. (ed.): Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1611- 1621 I-II, České Budějovice 2015-2016.

 

 

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1