Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0114A300096

Popis programu

 • Studijní program Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání je prvním stupněm k získání kvalifikace pedagogického pracovníka - středoškolského učitele a tvoří celek s navazujícím magisterským programem Učitelství francouzského jazyka pro střední školy.
 • Po úspěšném absolvování bakalářského stupně studia mohou absolventi zastávat roli asistenta pedagoga nebo vychovatele.
 • V průběhu studia je intenzivně rozvíjena znalost francouzského jazyka až k úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce, dále jsou systematicky budovány znalosti základních lingvistických a literárněvědných disciplín, didaktiky cizích jazyků a kulturních reálií včetně širšího historického kontextu.
 • Součástí studia jsou také asistentské pedagogické praxe, které umožní absolventům poznat prostředí vybraných středních škol pod vedením zkušených uvádějících pedagogů.
 • Studijní program je vždy součástí dvou-oborové kombinace a společného základu, který zahrnuje pedagogicko-psychologické disciplíny. Předpokládaná minimální vstupní znalost francouzského jazyka je úroveň A2 Společného referenčního rámce pro jazyky.
 • Informace o studiu

 • Tento studijní program lze studovat pouze v kombinaci s dalším bakalářským programem se zaměřením na vzdělávání pro střední školy. Aktuálně jsou nabízeny kombinace uvedené níže (část Možné kombinace).

 • Bakalářské studijní programy se zaměřením na vzdělávání pro střední školy tvoří celek s navazujícím magisterským programem Učitelství pro střední školy, které vede k získání odborné kvalifikace k výkonu povolání pedagogických pracovníků (středoškolského pedagoga) podle zákona Čj. MSMT-21271/2017-5a.

  Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.
 • Možné kombinace

  Profil absolventa

  Naučíte se:
  • prakticky ovládat mluvený i psaný francouzský jazyk na úrovni C1,
  • dobře se orientovat v kulturních dějinách frankofonních zemí a v dějinách frankofonních literatur,
  • prakticky i teoreticky zvládat francouzskou gramatiku (fonetiku, morfosyntax a lexikologii), což poskytuje optimální základ pro zvládnutí jazyka na vyšších úrovních a je nezbytné pro budoucí roli učitele francouzského jazyka,
  • orientovat se v základních principech výuky cizích jazyků,
  • vyznat se v prostředí vybraných středních škol a zvládat základní úkony spojené s administrativou studia, přípravou na výuku, vytvářením výukových materiálů, testů a jejich hodnocením,
  • využívat teoretické i praktické poznatky z obecné pedagogiky a psychologie.
  Uplatníte se například jako:
  • asistent pedagoga se zaměřením na výuku cizích jazyků (francouzský jazyk),
  • vychovatel,
  • lektor v jazykové škole,
  • pracovník v oborech, které vyžadují dobrou komunikativní znalost francouzského jazyka, kultury a literatur frankofonních zemí, např.: redaktor, editor, průvodce, pracovník v cestovním ruchu, pracovník v mezinárodním obchodu,
  • po absolvování magisterského studia také jako středoškolský pedagog - učitel francouzského jazyka.

  Přijímací řízení

  Termín podání přihlášky: do 31. března 2022
  V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

  Poplatek: 500 Kč
  (V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

  Podmínky pro přijetí ke studiu
  • Podání elektronické přihlášky.
  • Uhrazení poplatku.
  • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu).
  • Další podmínky a všechny termíny jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2022/2023.
  Přijetí bez přijímacích zkoušek
  Uchazeči o studium budou přijati bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy, pokud je jejich celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90 a zároveň průměrná známka z předmětu francouzský jazyk nejvýše 1,50. (Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)
  Pro francouzštinu je vyžadována vstupní znalost na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce.

  Přijetí na základě ústního pohovoru
  Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru uchazeči prokážou:
  - Schopnost komunikovat francouzsky minimálně na úrovni A2 SERR (optimální je úroveň B1-B2).
  - Rozhled ve francouzské/frankofonní literatuře. K pohovoru si uchazeči přinesou seznam přečtené beletrie, poezie a divadelních her od francouzských, resp. frankofonních autorů (v češtině i v originále).
  - Orientace v následujících oblastech: dějiny Francie; současný francouzský politický, společenský, kulturní a ekonomický život; francouzské umění.


  Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)
  - Schopnost komunikace ve francouzském jazyce = max. 50 bodů
  - Diskuze nad seznamem přečtené literatury = max. 25 bodů
  - Znalost reálií, dějin a kultury Francie = max. 25 bodů


  Vyrozumění o přijetí ke studiu
  O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči/přijaté uchazečky, kteří/které souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči/uchazečky, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
  Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 8. července 2022 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
  Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
  O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

  Něco navíc

  • možnost absolvování Erasmových pobytů na atraktivních univerzitách ve Francii a v Belgii (Paříž, Lorient, Dijon, Besançon, Metz, Bordeaux, Lyon, Mons)
  • fakulta nabízí navazující magisterské studium orientované na učitelství francouzského jazyka pro střední školy, filologii (jazyk a kulturu) nebo na překladatelství
  • většinu kurzů praktického jazyka vyučuje rodilý mluvčí
  • sleduj FB -> Ústavu romanistiky FF JU
  • věnuj pozornost webovým stránkám URO FF JU

  Kontakt

  Ing. Klára Kolgjeraj

  Tel.: 389 034 811

  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Přihlaste si
  odběr newsletteru

  Zůstaňme v kontaktu na
  sociálních sítích

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Branišovská 1645/31a, 370 05
  České Budějovice
  Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

  © 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Cookies

  1