Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0114A300097

Popis programu

 • Studijní program Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání je prvním stupněm k získání kvalifikace pedagogického pracovníka - středoškolského učitele a tvoří celek s navazujícím magisterským programem Učitelství španělského jazyka pro střední školy.
 • Po úspěšném absolvování bakalářského stupně studia mohou absolventi zastávat roli asistenta pedagoga nebo vychovatele.
 • V průběhu studia je intenzivně rozvíjena znalost španělského jazyka až k úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce, dále jsou systematicky budovány znalosti základních lingvistických a literárněvědných disciplín, didaktiky cizích jazyků a kulturních reálií včetně širšího historického kontextu.
 • Součástí studia jsou také asistentské pedagogické praxe, které umožní absolventům poznat prostředí vybraných středních škol pod vedením zkušených uvádějících pedagogů.
 • Studijní program je vždy součástí dvou-oborové kombinace a společného základu, který zahrnuje pedagogicko-psychologické disciplíny. Předpokládaná minimální vstupní znalost španělského jazyka je úroveň A2 Společného referenčního rámce pro jazyky (optimální je úroveň B1 - B2).
 • Informace o studiu

 • Tento studijní program lze studovat pouze v kombinaci s dalším bakalářským programem se zaměřením na vzdělávání pro střední školy. Aktuálně jsou nabízeny kombinace uvedené níže (část Možné kombinace).

 • Bakalářské studijní programy se zaměřením na vzdělávání pro střední školy tvoří celek s navazujícím magisterským programem Učitelství pro střední školy, které vede k získání odborné kvalifikace k výkonu povolání pedagogických pracovníků (středoškolského pedagoga) podle zákona Čj. MSMT-21271/2017-5a.

  Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.
 • Možné kombinace

  Profil absolventa

  Naučíte se:
  • prakticky ovládat mluvený i psaný španělský jazyk na úrovni C1,
  • dobře se orientovat v kulturních dějinách hispanofonních zemí a v dějinách hispanofonních literatur,
  • prakticky i teoreticky zvládat španělskou gramatiku (fonetiku, morfosyntax a lexikologii), což poskytuje optimální základ pro zvládnutí jazyka na vyšších úrovních a je nezbytné pro budoucí roli učitele španělského jazyka,
  • orientovat se v základních principech výuky cizích jazyků,
  • vyznat se v prostředí vybraných středních škol a zvládat základní úkony spojené s administrativou studia, přípravou na výuku, vytvářením výukových materiálů, testů a jejich hodnocením,
  • využívat teoretické i praktické poznatky z obecné pedagogiky a psychologie.
  Uplatníte se například jako:
  • asistent pedagoga se zaměřením na výuku cizích jazyků (španělský jazyk),
  • vychovatel,
  • pracovník v jazykové škole,
  • všude, kde vyžadují dobrou komunikativní znalost španělského jazyka, kultury a literatur hispanofonních zemí, např. redaktor, editor, průvodce, pracovník v cestovním ruchu, pracovník v mezinárodním obchodu,
  • po absolvování magisterského studia také jako středoškolský pedagog - učitel španělského jazyka.

  Přijímací řízení

  Termín podání přihlášky: do 31. března 2023
  V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

  Poplatek: 500 Kč
  (V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

  Podmínky pro přijetí ke studiu
  • Podání elektronické přihlášky.
  • Uhrazení poplatku.
  • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu).
  • Uchazeči budou přijati bez přijímacích zkoušek.
  • Pro úspěšné studium se předpokládá vstupní znalost španělského jazyka min. na úrovni A2 dle SERR, v rámci přijímacího řízení ji ale není nutné formálně dokládat.
  • Kompletní podmínky a všechny termíny jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2023/2024.


  Vyrozumění o přijetí ke studiu
  O přijetí, nebo nepřijetí uchazečů ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům, kteří zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči, kteří souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
  Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 14. července 2023 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
  Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
  O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

  Něco navíc

  • možnost absolvování Erasmových pobytů na atraktivních univerzitách ve Španělsku, Argentině nebo Peru (Santander, Vigo, Granada, Madrid, Valladolid, Alicante, Badajoz, Buenos Aires, Trujillo)
  • fakulta nabízí navazující magisterské studium orientované na učitelství španělského jazyka pro střední školy, filologii (jazyk a kulturu) nebo na překladatelství
  • většinu kurzů praktického jazyka vyučuje rodilý mluvčí
  • sleduj FB -> Ústavu romanistiky FF JU
  • věnuj pozornost webovým stránkám URO FF JU

  Kontakt

  Ing. Klára Kolgjeraj

  Tel.: 389034811

  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Přihlaste si
  odběr newsletteru

  Zůstaňme v kontaktu na
  sociálních sítích

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Branišovská 1645/31a, 370 05
  České Budějovice
  Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

  © 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Cookies

  1