Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0114A300095

Popis programu

Studijní program se zaměřuje na přípravu učitelů anglického jazyka a literatury pro střední školy. Zahrnuje důkladnou přípravu jazykovou (ke stupni znalosti C1), jazykovědnou (seznámení a ovládnutí všech podstatných oborů jako jsou fonetika, morfologie, syntax, lexikologie apod.), literární (dějiny klíčových anglofonních literatur - britské a americké), kulturní (kulturní studia anglofonních zemí) a konečně rozvíjení pedagogických kompetencí budoucího učitele (seznámení se s podstatnými otázkami pedagogiky, resp. didaktiky a učitelské psychologie, např. problémy komunikace ve škole, rozvíjení motivace ke studiu, pochopení vývojových procesů u dospívajících studentů apod.). K plné kvalifikaci učitele pak absolvent bakalářského studia může pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Informace o studiu

 • Učitelství anglického jazyka lze kombinovat se studiem dalších programů, který mi jsou učitelství češtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, dějepisu a také fyziky a matematiky.

 • Student se soustředí na čtyři základní obory: studium jazyka, studium literatury, učitelskou přípravu (pedagogika, psychologie, didaktika) a kulturní a společenské reálie anglofonních zemí.

 • Musí nejprve důkladně ovládnout praktickou angličtinu (tzv. praktický jazyk), seznamuje se s jazykovědným popisem různých úrovní jazykového systému (po úvodu do lingvistiky/jazykovědy přechází k předmětům jako je fonetika, morfologie a syntax), studuje dějiny obou velkých anglofonních literatur (anglické a americké) a literárně-teoretické disciplíny, které ho učí porozumět a interpretovat (nejen) literární texty a systematicky se připravuje na učitelské působení (pedagogika a psychologie, didaktika angličtiny, asistentská praxe).

 • Studijní plán je k dispozici ZDE.

  Možné kombinace

  Profil absolventa

  Naučíte se:
  • ovládat angličtinu na úrovni C1,
  • orientovat se v anglicky psané literatuře a reáliích anglicky mluvících zemí,
  • základy pedagogiky a psychologie,
  • připravovat podklady pro výuku,
  • vykonávat pedagogické činnosti v roli asistenta.
  Uplatníte se například jako:
  • asistent pedagoga,
  • lektor anglického jazyka,
  • vychovatel,
  • lektor zájmového vzdělávání se zaměřením na anglický jazyk.

  Přijímací řízení

  Termín podání přihlášky: do 30. dubna 2021
  V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

  Poplatek: 500 Kč (V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

  Podmínky pro přijetí ke studiu
  • Podání elektronické přihlášky.
  • Uhrazení poplatku.
  • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu).
  • Další podmínky a všechny termíny jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2021/2022.
  Uchazeči se specifickými potřebami
  Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrné opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce Zohlednění specif. potřeb. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra: http://centrumssp.jcu.cz, e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.

  Vyrozumění o přijetí ke studiu
  O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči/přijaté uchazečky, kteří/které souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči/uchazečky, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
  Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 7. července 2021 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.

  Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.

  O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

  Něco navíc

  • studijní stáže a pobyty na zahraničních univerzitách
  • navazující magisterské studium Učitelství pro střední školy
  • po absolvování navazujícího studia získáte kvalifikaci učitele pro střední školy

  Kontakt

  Ing. Klára Kolgjeraj

  Tel.: 389 034 811

  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Přihlaste si
  odběr newsletteru

  Zůstaňme v kontaktu na
  sociálních sítích

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Branišovská 1645/31a, 370 05
  České Budějovice
  Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

  © 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

  Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.