Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0114A300095

Popis programu

Studijní program se zaměřuje na přípravu učitelů anglického jazyka a literatury pro střední školy. Zahrnuje důkladnou přípravu jazykovou (ke stupni znalosti C1), jazykovědnou (seznámení a ovládnutí všech podstatných oborů jako jsou fonetika, morfologie, syntax, lexikologie apod.), literární (dějiny klíčových anglofonních literatur - britské a americké), kulturní (kulturní studia anglofonních zemí) a konečně rozvíjení pedagogických kompetencí budoucího učitele (seznámení se s podstatnými otázkami pedagogiky, resp. didaktiky a učitelské psychologie, např. problémy komunikace ve škole, rozvíjení motivace ke studiu, pochopení vývojových procesů u dospívajících studentů apod.). K plné kvalifikaci učitele pak absolvent bakalářského studia může pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Informace o studiu

 • Učitelství anglického jazyka lze kombinovat se studiem dalších programů, který mi jsou učitelství češtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, dějepisu a také fyziky a matematiky.

 • Student se soustředí na čtyři základní obory: studium jazyka, studium literatury, učitelskou přípravu (pedagogika, psychologie, didaktika) a kulturní a společenské reálie anglofonních zemí.

 • Musí nejprve důkladně ovládnout praktickou angličtinu (tzv. praktický jazyk), seznamuje se s jazykovědným popisem různých úrovní jazykového systému (po úvodu do lingvistiky/jazykovědy přechází k předmětům jako je fonetika, morfologie a syntax), studuje dějiny obou velkých anglofonních literatur (anglické a americké) a literárně-teoretické disciplíny, které ho učí porozumět a interpretovat (nejen) literární texty a systematicky se připravuje na učitelské působení (pedagogika a psychologie, didaktika angličtiny, asistentská praxe).


 • Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.

  Možné kombinace

  Profil absolventa

  Naučíte se:
  • ovládat angličtinu na úrovni C1,
  • orientovat se v anglicky psané literatuře a reáliích anglicky mluvících zemí,
  • základy pedagogiky a psychologie,
  • připravovat podklady pro výuku,
  • vykonávat pedagogické činnosti v roli asistenta.
  Uplatníte se například jako:
  • asistent pedagoga,
  • lektor anglického jazyka,
  • vychovatel,
  • lektor zájmového vzdělávání se zaměřením na anglický jazyk.

  Přijímací řízení

  Termín podání přihlášky: do 31. března 2022
  V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

  Poplatek: 500 Kč
  (V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

  Podmínky pro přijetí ke studiu
  • Podání elektronické přihlášky.
  • Uhrazení poplatku.
  • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu).
  • Další podmínky a všechny termíny jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2022/2023.
  Přijetí bez přijímacích zkoušek
  Uchazeči o studium budou přijati bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy, pokud je jejich celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90 a zároveň průměrná známka z předmětu anglický jazyk nejvýše 1,50. (Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)
  Od uchazečů se očekává vstupní znalost angličtiny na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce.

  Přijetí na základě ústního pohovoru
  Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru, přičemž:
  - V průběhu ústního pohovoru prokážou motivaci ke studiu zvoleného oboru.
  - Předloží seznam přečtené literatury, ve kterém mohou být obsaženy beletrie, poezie, drama, ale stejně tak i literatura teoretická nebo odborná literatura o jazyce, problematice překladu atd. (oceňuje se zejména literatura přečtená v anglickém originále).
  - Prokáží praktickou znalost anglického jazyka na úrovni minimálně B2 Společného evropského referenčního rámce.
  - Prokáží základní orientaci v reáliích a dějinách anglicky mluvících zemí a všeobecný přehled odpovídající úrovni dosaženého středoškolského vzdělání.

  Pohovor je hodnocen v rozsahu 0-100 bodů, ke studiu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 25 bodů.


  Vyrozumění o přijetí ke studiu
  O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči/přijaté uchazečky, kteří/které souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči/uchazečky, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
  Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 8. července 2022 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
  Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
  O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

  Něco navíc

  • studijní stáže a pobyty na zahraničních univerzitách
  • navazující magisterské studium Učitelství pro střední školy
  • po absolvování navazujícího studia získáte kvalifikaci učitele pro střední školy

  Kontakt

  Ing. Klára Kolgjeraj

  Tel.: 389 034 811

  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Přihlaste si
  odběr newsletteru

  Zůstaňme v kontaktu na
  sociálních sítích

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Branišovská 1645/31a, 370 05
  České Budějovice
  Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

  © 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Cookies

  1