PhDr. Pavel Král, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 032 009
  +420 775 601 817
 • Místnost:
  023402031 pracovna pedagogů 031 - 2. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat
  023402038 pracovna proděkana 038 - 2. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

PhDr. PAVEL KRÁL, Ph.D.

*3. 8. 1972

 

 • Současné pracovní zařazení: odborný asistent
   
 • Adresa pracoviště: Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, Branišovská 31 a,  370 05 České Budějovice, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
 • Vysokoškolské vzdělání: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (obor anglický jazyk a historie, Mgr.)
   
 • Vědecké a vědecko-pedagogické hodnosti:  doktor filozofie – 2002 (Historický ústav Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích); Ph.D. – 2004 (Historický ústav Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
   
 • Akademická kariéra: 1998-2003 odborný asistent Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, 2003-2005 odborný asistent Historického ústavu Jihočeské univerzity, 2006-doposud odborný asistent Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, 2003-2005 vědecký sekretář Historického ústavu Jihočeské univerzity, 2006-2007 proděkan pro vědu a výzkum Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, 2007-2011 děkan Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2007-doposud proděkan pro zahraničí a rozvoj Filozofické fakulty Jihočeské univerzity
   
 • Vědecké zaměření: české a středoevropské dějiny raného novověku (zvláště 16. a 17. století); dějiny šlechty, přechodové rituály a symbolická komunikace, historická antropologie
   
 • Vědecké projekty: člen výzkumného záměru Šlechta v novověkých dějinách českých zemí (1999-2004); člen a vedoucí modulu Šlechta výzkumného záměru Společnost českých zemí v raném novověku – struktury, individua, vztahy, instituce moci (2005-2011); člen výzkumného centra Habsburkové v dějinách českých zemí raného novověku (2012-2016); člen doktorského projektu Grantové agentury České republiky Společnost raného novověku v 16. až 18. století – teorie, metodologie, prameny (2003-2007); hlavní řešitel grantu Grantové agentury Jihočeské univerzity Konceptáře Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1622-1650) a farářská relace Bechyňského kraje (1677). Individuum a společnost v českých zemích poloviny 17. století v písemných pramenech.
   
 • Vysokoškolská výuka: od roku 1998 do současnosti přednášky a semináře v Českých Budějovicích (dějiny středověku, dějiny raného novověku, historická antropologie, historický proseminář)
   
 • Redakční rady:  Opera historica
   
 • Vědecká grémia:  člen vědecké rady Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Vedené kvalifikační práce

Diplomové práce

Tvůrčí činnost

Odborné monografie

 • Bůžek, Václav – Jakubec, Ondřej – Král, Pavel, Jan Zrinský ze Serynu. Životní příběh synovce posledních Rožmberků, Praha 2009, 272 s.

 • Král, Pavel, Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku, České Budějovice 2004 (= Monographia historica 4), 320 s.

 • Bůžek, Václav – Hrdlička, Josef – Král, Pavel – Vybíral, Zdeněk, Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha-Litomyšl 2002, 416 s.

 • Král, Pavel, Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty mezi léty 1550-1650, České Budějovice 2002 (Monographia historica 2), 664 s.

 

Kapitoly v odborných monografiích

 • Král, Pavel, Zazdění jako trest za cizoložství. Symbolické jednání aktérů manželské pře Vavřince Spinky z Lubikova a Kateřiny Podhradské z Vlčí Hory v letech 1577-1578, in: Josef Hrdlička – Pavel Král – Rostislav Smíšek (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019, s. 130-142.
 • Hrdlička, Josef – Král, Pavel – Smíšek, Rostislav, Symbolické jednání jako strategie aktéra a přístup historika, in: Josef Hrdlička – Pavel Král – Rostislav Smíšek (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019, s. 9-18.
 • Král, Pavel, Konflikty šlechticů s panovníkem, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017, s. 91-93.
 • Bobková, Lenka – Král, Pavel – Vokáčová, Petra, Stavovští politikové v zemích Koruny české a jejich vztah k Habsburkům, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017, s. 320-330.
 • Král, Pavel – Vokáčová, Petra, Návštěvy habsburských panovníků na venkovských sídlech šlechty, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017, s. 523-525.
 • Král, Pavel, Dětský svět rožmberských bratrů, in: Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 515-525.
 • Král, Pavel, Soužití mužů a žen v rodinách posledních rožmberských velmožů, in: Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 526-537.
 • Král, Pavel, Smutek vdovských sídel, in: Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 538-544.
 • Král, Pavel, Rodinné slavnosti, in: Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 544-572.
 • Král, Pavel, Místa posledního odpočinku, in: Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 572-577.
 • Bezecný, Zdeněk – Král, Pavel – Marek, Pavel, Šlechta, in: Václav Bůžek a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s. 77-100, 223-297.
 • Bezecný, Zdeněk – Král, Pavel – Marek, Pavel, Konflikty mezi šlechtici, in: Václav Bůžek a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s. 488-520.
 • Bezecný, Zdeněk – Král, Pavel – Marek, Šlechta v konfliktech s ostatními společenskými skupinami, in: Václav Bůžek a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s. 583-613.
 • Bůžek, Václav – Dibelka, Jaroslav – Hrdlička, Josef – Král, Pavel – Novotný Miroslav, Společnost raného novověku v pomalu plynoucím čase změn, in: Václav Bůžek a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s. 676-701.
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel – Vybíral, Zdeněk, Člověk českého raného novověku, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 9-53.
 • Král, Pavel, Kult předků. Paměť a smrt v myšlení české šlechty na počátku novověku, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007, s. 173-187.
 • Král, Pavel, Aussterben der böhmischen Adelsgeschlechter an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert, in: Martin Wrede – Horst Carl (Hg.), Zwischen Schande und Ehre. Erinnerungsbrüche und die Kontinuität des Hauses. Legitimationsmuster und Traditionsverständnis des frühneuzeitlichen Adels in Umbruch und Krise, Mainz 2007, s. 387-398.
 • Král, Pavel, Mitgift und Aussteuer als symbolischer weiblicher Schatz in Böhmen der Frühen Neuzeit, in: Elisabeth Vavra – Kornelia Holzner-Tobisch – Thomas Kühtreiber (Hg.), Vom Umgang mit Schätzen, Wien 2007 (= Veröffentlichungen des Instituts für Realienkunde des Mittelalters und der Frühen Neuzeit 20), s. 289-306.
 • Král, Pavel, Tod, Begräbnisse und Gräber. Funeralrituale des böhmischen Adels als Mittel der Repräsentation und des Andenkens, in: Mark Hengerer (Hg.), Macht und Memoria. Begräbniskultur europäischer Oberschichten in der Frühen Neuzeit, Köln-Weimar-Wien 2005, s. 421-448.
 • Král, Pavel, Heiratsverträge und Testamente in Böhmen im 16. und 17. Jahrhundert, in: Josef Pauser – Martin Scheutz – Thomas Winkelbauer (Hg.), Frühneuzeitliche Quellen. Methoden und Fragestellungen am Beispiel der habsburgischen Länder, Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung Ergänzungsband, Wien 2004, s. 415-432.
 • Král, Pavel, Žena a smrt v 16. a 17. století, in: Milena Lenderová a kolektiv, Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století, Praha 2002, s. 105-130.
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel, Carpe diem versus Memento mori. K výzdobě Rytířského sálu na Rožmberku jako obrazu myšlení Jana Zrinského ze Serynu, in: Zlatý věk Českokrumlovska 1550-1620, Český Krumlov 2002, s. 77-91.

 

 

Články v odborných periodikách

Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech

 • Bůžek, Václav – Král, Pavel – Pražáková, Kateřina, Politische Kommunikation während des böhmischen Ständeaufstands zwischen Prag, Dresden, Heidelberg und München, Frühneuzeit-Info 30, 2019, s. 177-187.
 • Král, Pavel, Rites de passage et cycles de vie de la famille noble, Historie, Economie et Société 26, 2007, č. 3, s. 111-126.
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel – Vybíral, Zdeněk, Der Adel in den böhmischen Ländern 1526-1740. Stand und Tendenzen der Forschung. Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse 137, 2002, s. 55-98.
 • Král, Pavel, Sterben und Tod in frühneuzeitlichen Quellen in den böhmischen Ländern (1500-1650), Frühneuzeit-Info 10, 1999, s. 266-275.

 

Články v domácích recenzovaných časopisech

 • Král, Pavel, Political Communication between Prague, Heidelberg and London in the Time of Bohemian Revolt. Correspondence and Communication Networks, Opera historica 20, 2019, s. 162-188.
 • Hrdlička, Josef – Král, Pavel, Draft books of Wilhelm Slavata of Chlum and Košumberk    (1572–1652). A publication project, Opera historica 19, 2018, č. 1, s. 106-121.
 • Král, Pavel, Konec manželství Adama Pavla Slavaty z Chlumu a Košumberka a Marie Markéty z Eggenberku, Opera historica 16, 2015, s. 185-206.
 • Bůžek, Václav – Hrdlička, Josef – Král, Pavel – Vybíral, Zdeněk, Šlechta raného novověku v historickoantropologických proudech současné evropské historiografie, Časopis Matice moravské 122, 2003, s. 375-409.
 • Král, Pavel, Rituál a ceremoniál. Na příkladu pohřebních slavností na šlechtických dvorech v raném novověku, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity C 49, 2002, s. 72-86.
 • Král, Pavel, Ronšperské setkání. Švamberský pohřeb jako místo politické komunikace předbělohorské šlechtické společnosti, Jihočeský sborník historický 68, 1999, s. 291-307.

 

Články ve sbornících

 • Král, Pavel, Continuity or Discontinuity. Royal Festivities in the time of Bruderzwist, in: Václav Bůžek (ed.), Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608-1611), České Budějovice 2010 (= Opera historica 14), s. 255-276.
 • Král, Pavel, Knihy o dobrém umírání v českém prostředí ve druhé polovině 16. a první půli 17. století, in: Martin Holý – Jiří Mikulec (edd.), Církev a smrt. Institucionalizace smrti v raném novověku, Praha 2007 (= Folia historica bohemica, Supplementum 1), s. 7-22.
 • Král, Pavel, "Knížka o smrti" Mikuláše Krupěhorského. Příprava ke smrti v českém prostředí na přelomu 16. a 17. století, in: Jitka Radimská (ed.), Vita morsque et librorum historia. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven, České Budějovice 2006 (= Opera romanica 9), s. 141-154.
 • Král, Pavel, Muž a žena mezi přechodovými rituály rodinného života, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006 (= Opera historica 11), s. 425-439.
 • Král, Pavel, Vdovy ve šlechtické společnosti raného novověku, in: Tünde Lengyeolová (ed.), Žena a právo. Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti, Bratislava 2004, s. 142-152.
 • Král, Pavel, Křtiny, svatby a pohřby. K vzájemné reflexi panovnických a šlechtických přechodových rituálů ve druhé polovině 16. a první polovině 17. století, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740), České Budějovice 2003 (= Opera historica 10), s. 439-456.
 • Král, Pavel, Žena ve šlechtických testamentech v 16. a 17. století, in: Česko-slovenská historická ročenka 2001, Brno 2001, s. 157-167.
 • Král, Pavel, Trauer und Ruhm. Traurzüge bömischer Aristokraten im 16. und 17. Jahrhundert, in: Václav Bůžek – Dana Štefanová (edd.), Menschen-Handlungen-Strukturen. Historisch-anthropologische Zugangsweisen in den Geschitswissenschaften, České Budějovice 2001 (= Opera historica 9), s. 117-137.
 • Král, Pavel, Pohřební slavnosti jako prostředek a místo komunikace raně novověké společnosti, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku, České Budějovice 2000 (=Opera historica 8), s. 315-332.
 • Král, Pavel, Pohřby posledních pánů z Hradce, in: Václav Bůžek (ed.), Poslední páni z Hradce, České Budějovice 1998 (= Opera historica 6), s. 401-512.

 

Popularizační texty

 • Král, Pavel, Osamocenost a izolace. Lidská tragédie Rudolfa II., Dějiny a současnost 34, 2012, č. 2, s. 38-40.

 

Editorská činnost

 • Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007.
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007.
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006 (= Opera historica 11).
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740), České Budějovice 2003 (= Opera historica 10).
 • Hrdlička, Josef – Král, Pavel, Historie 2000. Sborník z celostátní studentské vědecké konference, České Budějovice 2001.
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku, České Budějovice 2000 (= Opera historica 8).
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, České Budějovice 1999 (= Opera historica 7).

Aktuální rozvrhInformace

Učební plány předmětů v letním semestru 2021/2022

 

Dějiny středověku II

 Garant:            PhDr. Pavel Král, Ph.D.

Přednáška:        PhDr. Pavel Král, Ph.D.

                        Úterý, 16,00-17,30

 

Základní tematické okruhy:

 1. Úvodní seminář – vymezení pojmů, literatura a prameny
 2. Člověk a jeho prostor – lidová kultura středověké Evropy
 3. Říše, Polsko, Uhry a Rus ve vrcholném a pozdním středověku
 4. Století posledních Přemyslovců (1197-1306)
 5. Itálie a Pyrenejský poloostrov ve vrcholném a pozdním středověku
 6. Francie a Anglie ve vrcholném a pozdním středověku
 7. Středověká města, intelektuálové ve středověku
 8. Lucemburkové na českém trůně (1310-1437)
 9. Husitství
 10. Poděbradské Čechy (1437-1471)
 11. Jagellonské království (1471-1526)

 

Povinná četba odborné literatury:

 

A. Poslední Přemylovci

Třeštík, D. – Sommer, P. – Žemlička, J.: Přemyslovci. Budování českého státu. Praha 2009.

Wihoda, M.: Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti. Praha 2005.

Žemlička, J.: Století posledních Přemyslovců. Český stát a společnost ve 13. století. Praha 1986.

 

B. Doba lucemburská

Kavka, F.: Poslední Lucemburk na českém trůně. Praha 1998.

Seibt, F.: Karel IV. Císař v Evropě (1346-1378). Praha 1999.

Kavka, F.: Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355-1378) I-II. Praha 1993-1994.

Bobková, L. – Šmahel, F. a kol., Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, Praha 2012.

 

C. Husitství

Čornej, P.: Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka. Praha 2019.

Čornej, P.: Lipanská křižovatka. Praha 1992.

Šmahel, F.: Husitské Čechy. Struktury – procesy – ideje. Praha 2001.

 

D. Doba poděbradská a jagellonská

Čornej, P. – Bartlová, M.: Velké dějiny zemí Koruny české VI. Praha 2007 (1437-1526).

Boubín, J. a kol.: Hledání nové Evropy. Projekt krále Jiřího. Praha 2015.

Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích I-IV. Praha 1992-1999.

Šandera, M. – Beran, Z.: Poděbradská éra v zemích České koruny. Praha 2017.

 

E. „Jiný“ středověk

Le Goff, J.: Kultura středověké Evropy. Praha 2005.

Gurevič, A.: Nebe, peklo, svět. Cesty k lidové kultuře středověku. Praha 1996.

Delumeau, J.: Strach na Západě ve 14.-18. století I-II. Praha 1997-1999.

Nodl, M. – Šmahel, F. (edd.): Člověk českého středověku. Praha 2002.

Nodl, M.: Středověk v nás. Praha 2015.

 

F. Dějiny umění

Bartlová, M.: Poctivé obrazy. Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400-1460. Praha 2001.

Pozdně gotické umění v Čechách. Praha 1984.

Kuthan, J.: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města – hrady – kláštery kostely. Vimperk 1994.

Ullman, E.: Svět gotické katedrály. Praha 1987.

 

Další doporučená literatura:

 Antonín, R.: Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století. Praha 2020.

Antonín, R.: Ideální panovník českého středověku. Praha 2013.

Ariès, P.: Dějiny smrti I-II. Praha 2000.

Bachtin, M. M.: François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha 2007.

Bartlová, M.: Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou, Praha 2012.

Baum, W.: Císař Zikmund. Kostnice, Hus a války proti Turkům. Praha 1996.

Bažant, V. – Vejrychová, V. (edd.): Kacíři, barbaři, nepřátelé: Odlišnost a stereotypy v pozdním středověku. Praha 2016.

Bergdolt, K.: Černá smrt v Evropě. Velký mor a konec středověku. Praha 2002.

Bláhová, M. – Lukšová, Z. – Nodl, M. (edd.): Karel IV. v soudobých kronikách. Praha 2016.

Bloch, M.: Králové divotvůrci. Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci. Praha 2004.

Bobková, L.: Jan Lucemburský. Otec slavného syna. Praha 2018.

Bobková, L.: Územní politika prvních Lucemburků na českém trůně. Ústí nad Labem 1993.

Bobková, L.: 7. 4. 1348 - Ustavení Koruny království českého. Praha 2006.

Bobková, L. – Holá, M. (edd.): Lesk královského majestátu ve středověku. Praha-Litomyšl 2005.

Borovský, T.: Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě. Brno 2005.

Boubín, J.: Česká "národní" monarchie. K domácím zdrojům a evropskému kontextu království Jiřího z Poděbrad, Praha 1992.

Boubín, J.: Petr Chelčický. Myslitel a reformátor. Praha 2005.

Cermanová, P.: Čechy na konci věků. Apokalyptické myšlení a vize husitské doby. Praha 2013.

Cermanová, P. – Novotný, R. – Soukup, P.: Husitské století. Praha 2014.

Cibulka, J.: Český řád korunovační a jeho původ. Praha 1934.

Coufal, D.: Polemika o kalich. Mezi teologií a politikou 1414–1431. Praha 2013.

Čapský, M.: Město pod vládou kazatelů, Praha 2015.

Čornej, P.: Rozhled, názory a postoje husitské inteligence v zrcadle dějepisectví 15. století. Praha 1986.

Čornej, P.: Světla a stíny husitství. Praha 2021.

Čornej, P.: Tajemství českých kronik. Praha 1987 (nové vydání 2003).

Čornej, P.: Tajemství dvojího lidu. Praha 1989.

Čornej, P. – Ledvinka, V.: Praha Husova a husitská 1415-2015. Praha 2015.

Delumeau, J.: Hřích a strach. Praha 1998.

Dinzelbacher, P.: Nebe, peklo, očistec ve středověku. Praha 2004.

Doskočil, K.: Korunovační řád českých králů. Praha 1941.

Dougherty, M. J.: Zbraně a bojové techniky středověkých válečníků 1000-1500 n. l. Praha 2012.

Duby, G.: Věk katedrál (Umění a společnost 980-1420). Praha 2002.

Duby, G.: Neděle u Bouvines 27. červenec 1214. Praha 1997.

Duby, G.: Umění a společnost ve středověku. Praha 2002.

Duby, G.: Vznešené paní z 12. století I-III. Brno 1997-1999.

Duby, G.: Rytíř, žena a kněz. Manželství ve Francii v době feudalismu. Praha 2003.

Duby, G.: Tři řády. Praha 2008.

Dvořáčková-Malá, D.: Dvůr a církev v českých zemích středověku, Praha 2017.

Dvořáčková-Malá, D. – Zelenka, J.: Historiografické a historické problémy středověku, Praha 2017.

Eco, U.: Umění a krása ve středověké estetice. Praha 2007.

Ehlers, J. – Müller, H. – Schneidmüller, B. (ed.): Francouzští králové v období středověku. Od Oda ke Karlu VIII. (888-1498). Praha 2003.

Ennenová, E.: Ženy ve středověku. Praha 2001.

Fajt, J. (ed.): Karel IV., císař z Boží milosti. Praha 2006.

Fajt, J., Dlouhý stín císaře Karla IV. K recepci lucemburské panovnické reprezentace v severovýchodních teritoriích Svaté říše římské. Praha 2015.

Fajt, J. – Šícha J.: Moudrý panovník v čase katastrof. Po stopách císaře Karla IV. mezi Prahou a Norimberkem. Praha 2016.

Favier, J.: François Villon – Život středověké Paříže. Praha 2001.

Favier, J.: Zlato a koření. Zrod obchodníka ve středověku. Praha 2005.

Fiala, Z.: Předhusitské Čechy. Praha 1978.

Fiala, Z.: Přemyslovské Čechy. Praha 1975.

Fiala, Z.: Hlavní pramen legendy Kristiánovy. Praha 1974.

Flori, J.: Rytíři a rytířství ve středověku. Praha 2008.

Fuhrmann, H.: Středověk je kolem nás. Praha 2006.

Geremek, B.: Slitování a šibenice (Dějiny chudoby a milosrdenství). Praha 1999.

Le Goff, J. (ed.): Středověký člověk a jeho svět. Praha 1999.

Le Goff, J.: Středověká imaginace. Praha 1998.

Le Goff, J.: Zrození očistce. Praha 2003.

Le Goff, J.: Svatý František z Assisi. Praha 2004.

Le Goff, J.: Peníze a život. Praha 2005.

Le Goff, J.: Za jiný středověk. Čas, práce a kultura na středověkém Západě. Praha 2005.

Le Goff, J.: Paměť a dějiny. Praha 2007.

Le Goff, J.: Muži a ženy ve středověku. Praha 2013.

Le Goff, J.: Intelektuálové ve středověku. Praha 1999.

Le Goff, J.: O hranicích dějinných období. Na příkladu středověku a renesance. Praha 2014.

Le Goff, J. – Schmitt, J.-C. (ed.): Encyklopedie středověku. Praha 1999.

Le Goff, J. – Truong, N.: Tělo ve středověké kultuře. Praha 2006.

Graus, F.: Živá minulost: Středověké tradice a představy o středověku, Praha 2017.

Gurevič, A.: Kategorie středověké kultury. Praha 1978.

Gurevič, A.: Jedinec a společnost středověkého západu. Praha 2016.

Heers, J.: Svátky bláznů a karnevaly. Praha 2006.

Hélary, X.: Courtrai. 11. července 1302. Bitva zlatých ostruh. Praha 2017.

Hoensch, J. K.: Lucemburkové. Pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437. Praha 2003.

Hoffmann, F.: České město ve středověku. Praha 1992.

Hroch, M.: Evropa v období pozdního středověku. Praha 1983.

Hroch, M. – Skýbová, V.: Králové, kacíři, inkvizitoři. Praha 1987.

Huizinga, J.: Podzim středověku. Praha 1999.

Charvátová, K.: Václav II. Král český a polský. Praha 2007.

Iwańczak, W.: Po stopách rytířských příběhů. Praha 2001.

Iwańczak, W.: Lidé meče, modlitby a práce. Praha 2012.

Jan, L.: Václav II. a struktury panovnické moci. Brno 2006.

Jan, L.: Václav II. Král na stříbrném trůnu. Praha 2013.

Jílek, F.: Muž z Vinci. Praha 1982.

Kalista, Z.: Karel IV. Jeho duchovní tvář. Praha 1971.

Kavka, F.: Karel IV. Historie života velkého vladaře. Praha 1998.

Kavka, F.: Život na dvoře Karla IV. Praha 1993.

Kejř, J.: Husité. Praha 1984.

Kejř, J.: Husův proces. Praha 2000.

Kejř, J.: Jan Hus známý i neznámý. Praha 2015.

Kopičková, B.: Jan Želivský. Praha 1990.

Kopičková, B.: Eliška Přemyslovna. Královna česká. Praha 2003.

Krieger, K.-F.: Habsburkové ve středověku. Praha 2003.

Kudrna, J.: Stát a společnost na úsvitě italské renesance. Praha 1964.

Kuthan, J.: Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. století. České Budějovice 1977.

Kuthan, J.: Přemysl Otakar II. Král železný a zlatý, král zakladatel a mecenáš. Vimperk 1993.

Kuthan, J. – Šmied, M.: Korunovační řád českých králů. Praha 2009.

Lambert, M.: Středověká hereze. Praha 2000.

Macek, J.: Víra a zbožnost jagellonského věku. Praha 2001.

Macek, J.: Česká středověká šlechta. Praha 1996.

Macek, J.: Tři ženy krále Vladislava. Praha 1991.

Maráz, J.: Václav III. České Budějovice 2007.

Marin, O.: Geneze pražského reformního hnutí 1360-1419. Praha 2017.

Mezník, J.: Praha před husitskou revolucí. Praha 1990.

Mezník, J.: Lucemburská Morava 1310-1423. Praha 1999.

Míka, A.: Petr Chelčický. Praha 1963.

Molnár, A.: Valdenští. Evropský rozměr jejich vzdoru. Praha 1991.

Molnár, A.: Na rozhraní věků. Cesty reformace. Praha 1985.

Mundy, J. H.: Evropa vrcholného středověku 1150-1300. Praha 2008.

Nejedlý, M.: Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve středověku. Praha 2003.

Nejedlý, M.: Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků. Praha 2007.

Novotný, R.: Karel IV. Císař římský, král český. Praha 2012.

Nodl, M.: Dekret kutnohorský. Praha 2010.

Nodl, M. – Sommer, P. (edd.): Jeden den ve středověku. Praha 2014.

Ohler, N.: Válka a mír ve středověku. Jinočany 2004.

Ohler, N.: Cestování ve středověku. Jinočany 2003.

Ohler, N.: Náboženské poutě ve středověku a novověku. Praha 2002.

Ohler, N.: Umírání a smrt ve středověku. Praha 2001.

Pekař, J.: Žižka a jeho doba. Praha 1992.

Pernoudová, R.: Život a smrt Jany z Arku. Svědectví z rehabilitačního procesu (1450-   1456). Praha 2009.

Pešina, J.: Mistr vyšebrodského cyklu. Praha 1982.

Petráň, J.: Dějiny hmotné kultury I-II. Praha 1985-1997.

Le Roy Ladurie, E.: Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294-1324. Praha 2005.

Rader, O. B., Fridrich II. Sicilan na říšském trůně. Praha 2016.

Seibt, F.: Lesk a bída středověku. Praha 2000.

Schmitt, J.-C.: Revenanti. Živí a mrtví ve středověké společnosti. Praha 2002.

Schmitt, J.-C.: Svět středověkých gest. Praha 2004.

Skýbová, A.: Listy bílé paní rožmberské. Praha 1985.

Skýbová, A.: České korunovační klenoty. Praha 1982.

Soukup, P.: Jan Hus. Život a smrt kazatele. Praha 2015.

Spěváček, J.: Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346. Praha 1994.

Spěváček, J.: Král diplomat. (Jan Lucemburský 1296-1346). Praha 1982.

Spěváček, J.: Václav IV. (1361-1419). K předpokladům husitské revoluce. Praha 1986.

Spěváček, J.: Karel IV. Život a dílo (1311-1378). Praha 1979.

Spěváček, J.: Rozmach české státnosti za vlády Lucemburků v souvislostech evropské politiky. Praha 1987.

Stejskal, J.: Podivuhodný příběh Jana Jeronýma. Praha 2003.

Spunar, P. a kol.: Kultura středověku. Praha 1995.

Spunar, P.: Kultura českého středověku. Praha 1985.

Spunar, P.: Smích a pláč středověku. Praha 1987.

Svatošovi, M. a M.: Živá tvář Erasma Rotterdamského. Praha 1985.

Šimůnek, R.: Reprezentace české středověké šlechty. Praha 2014.

Šmahel, F.: Cesta Karla IV. do Francie. Praha 2006.

Šmahel, F.: Basilejská kompaktáta. Příběh deseti listin. Praha 2012.

Šmahel, F.: Nahlédnutí do středověku. Mluva písma a četba obrazů. Praha 2017.

Šmahel, F.: Dějiny Tábora do roku 1452 I-II. České Budějovice 1988-1990.

Šmahel, F.: Idea národa v husitských Čechách. Praha 2000.

Šmahel, F.: Husitská revoluce I-IV. Praha 1993.

Šmahel, F.: Mezi středověkem a renesancí. Praha 2002.

Šmahel, F.: Život a dílo Jeronýma Pražského. Praha 2010.

Šmahel, F.: Nahlédnutí do středověku: Mluva písma a četba obrazů. Praha 2017.

Šmahel, F.: Nalézání, setkávání a míjení v životě jednoho medievisty. Praha 2009.

Štěpán, V.: Moravský markrabě Jošt (1354-1411). Brno 2002.

Tauer, F.: Svět islámu. Dějiny a kultura. Praha 2006.

Třeštík, D.: Kosmova kronika. Praha 1968.

Urban, J.: Kresčak. 26. srpna 1346. Praha-Litomyšl 2000.

Urbánek, R.: Věk poděbradský I-IV. Praha 1915-1962. 

Wihoda, M. – Žemlička, J. (edd.): Zlatá bula sicilská. Mezi mýtem a realitou. Praha 2016.

Zástěrová, B. a kol.: Dějiny Byzance. Praha 1992.

Zelenka, J., Beneficium et feudum. Podoba a proměny lenního institutu. Praha 2016.

Žemlička, J.: Čechy v době knížecí (1034-1198). Praha 2007.

Žemlička, J.: Do tří korun: Poslední rozmach Přemyslovců (1278-1301). Praha 2017.

Žemlička, J.: Přemysl Otakar I. Panovník, stát a česká společnost na prahu vrcholného středověku. Praha 1990.

Žemlička, J.: Království v pohybu. Kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy. Praha 2014.

Žemlička, J.: Návraty do krajiny českého středověku. Výbor z díla. Praha 2016.

Žemlička, J.: Přemyslovci: jak žili, vládli a umírali. Praha 2005.

Žemlička, J.: Počátky Čech královských 1198-1253. Proměna státu a společnosti. Praha 2002.

Žůrek, V.: Karel IV. Portrét středověkého vládce. Praha 2018.

 

 Syntézy českých dějin

 Palacký, F.: Dějiny národu českého v Čechách a w Moravě I-VI, Praha 1876-1878.

Tomek, V. V.: Dějepis města Prahy I-XII, Praha 1855-1901.

Purš, J. – Kropilák, M. (edd.): Přehledné dějiny Československa I/1, do r. 1526. Praha 1980.

Petráň, J. a kol., Dějiny Československa I (do roku 1946). Praha 1990.

 

Leichterovy České dějiny

Novotný, V.: České dějiny I/1. Od nejstarších dob do smrti knížete Oldřicha, Praha 1912.

Novotný, V.: České dějiny I/2. Od Břetislava I. do Přemysla I., Praha 1913.

Novotný, V.: České dějiny I/3. Čechy královské za Přemysla I. a Václava I. (1197-1253), Praha 1928.

Novotný, V.: České dějiny I/4. Rozmach české moci za Přemysla II. Otakara (1253-1271), Praha 1913.

 

Šimák, J. V.: České dějiny I/5. Středověká kolonizace v zemích českých, Praha 1938.

 

Šusta, J.: České dějiny II/1. Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví, Praha 1935.

Šusta, J.: České dějiny II/2. Král cizinec, Praha 1939.

Šusta, J.: České dějiny II/3. Karel IV. – otec a syn (1333-1346), Praha 1946.

Šusta, J.: České dějiny II/4. Karel IV. Za císařskou korunou (1346-1355), Praha 1948.

 

Bartoš, M. F.: České dějiny II/6. Čechy v době Husově, 1378-1415. Praha 1947.

Bartoš, M. F.: České dějiny II/7. Husitská revoluce. I, Doba Žižkova. 1415-1426, Praha 1965.

Bartoš, M. F.: České dějiny II/8. Husitská revoluce. II., Vláda bratrstev a její pád: 1426-1437. Praha 1966.

 

Urbánek, R.: České dějiny III/1. Věk poděbradský 1, Praha 1915.

Urbánek, R.: České dějiny III/2. Věk poděbradský 2, Praha 1918.

Urbánek, R.: České dějiny III/3. Věk poděbradský 3, Praha 1930.

Urbánek, R.: České dějiny III/4. Věk poděbradský 4, Čechy za kralování Jiříka z Poděbrad: léta 1460-1464, Praha 1962.

 

...

Kavka, F.: Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355-1378): (Země České koruny, rodová, říšská a evropská politika) I. (1355- 1364), Praha 1993.

Kavka, F.:  Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355-1378): (Země České koruny, rodová, říšská a evropská politika) II. (1364- 1378), Praha 1993.

 

Macek, J.: Věk jagellonský v českých zemích (1471-1526) I-IV, Praha 1992-1999.

 

Velké dějiny zemí Koruny české

Frolík, J. – Bláhová, M. – Profantová, N.: Velké dějiny zemí Koruny české I. Praha 1999. (do roku 1197)

Vaníček, V.: Velké dějiny zemí Koruny české II. Praha 2000 (léta 1197-1250).

Vaníček, V.: Velké dějiny zemí Koruny české III. Praha 2002 (léta 1250-1310).

Bobková, L: Velké dějiny zemí Koruny české IVa. Praha-Litomyšl 2003 (léta 1310-1402).

Bobková, L. – Bartlová, M.: Velké dějiny zemí Koruny české IVb. Praha-Litomyšl

2003 (léta 1310-1402).

Čornej, P.: Velké dějiny zemí Koruny české V. Praha 2000 (léta 1402-1437).

Čornej, P. – Bartlová, M.: Velké dějiny zemí Koruny české VI. Praha 2007 (1437-1526).

 

Dějiny států

Arteta, A. U. (ed.): Dějiny Španělska. Praha 1995.

Busck, S. – Poulsen, H.: Dějiny Dánska. Praha 2007.

Duby, G., a kol., Dějiny Francie od počátků po současnost. Praha 2003.

Ferro, M.: Dějiny Francie. Praha 2006.

Hlavačka, M. a kol.: Dějiny Rakouska. Praha 2007.

van der Horst, H.: Dějiny Nizozemska. Praha 2005.

Hradečný, P.: Dějiny Albánie. Praha 2008.

Hradečný, P.: Dějiny Řecka. Praha 1998.

Hroch, M. – Kadečková, H. – Bakke, E.: Dějiny Norska. Praha 2005.

Jutikkala, E. – Pirinen, K.: Dějiny Finska. Praha 2006.

Kadečková, H.: Dějiny Islandu. Praha 2001.

Klíma, J.: Dějiny Portugalska. Praha 2007.

Kontler, L.: Dějiny Maďarska. Praha 2001.

Maurois, A.: Dějiny Anglie. Praha 1995.

Maurois, A.: Dějiny Francie. Praha 1994.

Moody, T. W. – Martin, F. X.: Dějiny Irska. Praha 2003.

Morgan, K. O., a kol.: Dějiny Británie. Praha 1999.

Müller, H. – Krieger, K.-F. – Volrath, H.: Dějiny Německa. Praha 2004.

Polišenský, J.: Dějiny Británie. Praha 1982.

Polišenský, J. – Barteček, I.: Dějiny Iberského poloostrova do přelomu 19. a 20. století. Olomouc 2002.

Procacci, G.: Dějiny Itálie. Praha 2007.

Rychlík, J.: Dějiny Bulharska. Praha 2000.

Rychlík, J. – Kouba, M.: Dějiny Makedonie. Praha 2003.

Rychlík, J. – Perenčevic, M.: Dějiny Chorvatska. Praha 2007.

Tejchman, M. a kol.: Dějiny jihoslovanských zemí. Praha 2009.

Tejchman, M. a kol.: Dějiny Srbska. Praha 2006.

Treptow, K. W. a kol.: Dějiny Rumunska. Praha 2000.

Švankmajer, M., a kol.: Dějiny Ruska. Praha 2004.

Wormaldová, J.: Dějiny Skotska. Praha 2007.

 

Narativní prameny k dějinám českého středověku


Kristiánova legenda (ed. J. Ludvíkovský). Praha 1978.

Kosmova kronika česká (ed. M. Bláhová, Z. Fiala). Praha 1972 a 2005.

Pokračovatelé Kosmovi (ed. M. Bláhová, Z. Fiala). Praha 1974.

Zbraslavská kronika (ed. Z. Fiala). Praha 1976.

Kronika tak řečeného Dalimila (ed. M. Bláhová). Praha 1977 a 2005.

Karel IV. Vlastní životopis (ed. J. Pavel). Praha 1979.

Kroniky doby Karla IV. (ed. M. Bláhová). Praha 1987.

Vavřinec z Březové. Husitská kronika. Píseň o vítězství u Domažlic (ed. M. Bláhová). Praha 1979.

Ze zpráv a kronik doby husitské (ed. I. Hlaváček). Praha 1981.

Ze starých letopisů českých. Praha 1980.

Enea Silvio: Historie česká (ed. D. Martinková – Alena Hadravová – Jiří Matl), Praha 1998.

Kronika pražská Bartoše Písaře (ed. J. V. Šimák), Praha 1907.

 

Edice diplomatických pramenů k českým středověkým dějinám

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (edd. G. Friedrich, Z. Kristen, J. Šebánek, S. Dušková. V. Vašků, J. Krejčíková, J. Bistřický, D. Havel), I-VII, Praha 1904-2013.

Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae (edd. A. Boczek, J. Chytil, P. Chlumecký, V. Brandl, B. Bretholz), I-XV, Brno 1836-1903.

Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae (edd. K. J. Erben, J. Emler, B. Mendl, M. Linhartová, B. Rynešová, J. Spěváček, L. Blechová) I-VIII, Praha 1855-2014.

Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (edd. V. Jenšovská, V. Vavřínek, B. Kopičková, V. Beránková, K. Beránek, J. Zachová, P. Krafl, R. Psík, V. Bok), I-VII, Praha 1967-2015.

Codex iuris Bohemici (ed. H. Jireček), I-V, Praha 1867-1898.

Codex municipalis regni Bohemiae (edd. J. Čelakovský, G. Friedrich, A. Haas), I-IV, Praha 1886-1961.

Reliquiae tabularum terrea regni Bohemiae anno MDXLI igne consumptarum (ed. J. Emler), I-II, Praha 1870-1872.

Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia (edd. L. Klicman, J. B. Novák, B. Jenšovský, K. Stloukal, K. Krofta, J. Eršil), I-IV Praha 1903-1980 (navazuje Acta summorum pontificum res gestas Bohemicas aevi praehussitici et hussitici illustrantia).

Archiv český (edd. F. Palacký, J. Čelakovský, F. Dvorský, G. Friedrich, J. Kalousek, J. Teige), I-XXXVII, Praha 1840-1944.

 

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1