doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 872
 • Místnost:
  023402032 pracovna pedagogů 032 - 2. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

doc. PhDr. JOSEF HRDLIČKA, Ph.D.
 

▫️ 1990 - 1995: Pedagogická fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích, obor Český jazyk - dějepis, diplomová práce "Dvůr pánů z Hradce ve druhé polovině 16. století a jeho jídelníček" (vedoucí: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.)

▫️ 1995: Mgr.

▫️ 1995 - 1998: Historický ústav Jihočeské university v Českých Budějovicích, interní studium doktorského studijního programu České dějiny, disertační práce "Strava na aristokratických dvorech v raně novověkých českých zemích (1550 - 1650)" (školitel: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.)

▫️ 1998: Dr. (změněno na Ph.D.)

▫️ 2003: PhDr. (rigorózní práce "Autobiografie Mařanů Bohdaneckých z Hodkova")

▫️ 1998 - 2006: Historický ústav JU, resp. FF JU - odborný asistent

▫️ 2002 - 2004: spoluřešitel české části mezinárodního vědeckého projektu "Frühneuzeitliche Institutionen in ihrem sozialen Kontext", podpořeného nadací Volkswagen-Stiftung

Od 1. 4. 2006: Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU - zástupce ředitelky, odborný asistent, od 1. 12. 2009 docent

Od 2016: Historický ústav FF JU

Od 1. 1. 2017: zástupce ředitele Historického ústavu FF JU


Zahraniční pobyty a stipendia:

Heinrich Heine Universität Düsseldorf (SRN), únor 1994
Geistenwissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Berlin (SRN), červenec - září 1995
Universität Wien (nadace Aktion Tschechische Republik - Österreich), červenec 2000
spoluřešitel české části mezinárodního vědeckého projektu Frühneuzeitliche Institutionen in ihrem sozialen Kontext podpořeného nadací Volkswagen-Stiftung (SRN), 2002 - 2004
 

Působení v odborných grémiích

Akademický senát Filosofické fakulty Jihočeské university (2008-2010, 2012-2014, 2014-2016, 2020-2022)

Předseda Akademického senátu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity (2014-2016)

Vědecká rada Filozofické fakulty Jihočeské univerzity  (2015-2019, 2019-2023) 

Oborová rada doktorského studijního programu České dějiny na FF JU (od 2017)

Akademický senát Jihočeské univerzity (2014-2017, 2017-2020)

Sněm Rady vysokých škol (od 2009)

Hodnotící panel Grantové agentury ČR (od 2009-2013)
 

Účast na kolektivních výzkumných projektech

Šlechta v novověkých dějinách českých zemí (16.-19. století); výzkumný záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (CEZ J 06/98-MSM č. 124100005), [1999-2004]

Frühneuzeitliche Institutionen in ihrem sozialen Kontext. Praktiken lokaler Politik, Justiz und Verwaltung im internationalen Vergleich; mezinárodní německo-česko-maďarský srovnávací projekt podporovaný Volkswagen-Stiftung; spoluřešitel české části projektu [2002-2004].

Společnost raného novověku v 16.-18. století (Teorie, metodologie, prameny); doktorský projekt Grantové agentury České republiky (č. 404/03/H039), člen vedení doktorského týmu [2003-2007]

Společnost českých zemí v raném novověku - struktury, individua, vztahy, instituce moci; výzkumný záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MSM 6007665807), vedoucí modulu města a měšťané [2005-2009]

 Konceptáře Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1622-1650) a farářská relace Bechyňského kraje (1677). Individuum a společnost v českých zemích poloviny 17. století v písemných pramenech. Grant JU č. 101/2010/H 

Inscenace moci Habsburků v raném novověku a jejich obrazy. Vědecký projekt Centra raněnovověkých studií HÚ FF JU

Evangelické církevní řády v Čechách a na Moravě 1520 - 1620. Příspěvek k poznání multikonfesionality a šlechtické konfesionalizace v českých zemích, grant GA ČR č. 14-23509S

Vedené kvalifikační práce

disertační práce

diplomové práce

bakalářské práce

Tvůrčí činnost

Publikační činnost

 

Odborné monografie

 • Čornejová, Ivana - Havlík, Jiří M. - Hrdlička, Josef a kolektiv, Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši, Praha 2020.
 • Hrdlička, Josef – Král, Pavel – Smíšek, Rostislav (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019.
 • Hrdlička, Josef – Just, Jiří – Zemek, Petr (edd.), Evangelické církevní řády pro šlechtická panství v Čechách a na Moravě 1520-1620, České Budějovice 2017.
 • Hrdlička, Josef, Víra a moc. Politika, komunikace a protireformace v předmoderním městě (Jindřichův Hradec 1590-1630), České Budějovice 2013 (= Monographia historica 14), 734 s.
 • Hrdlička, Josef (ed.), Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova, České Budějovice 2003 (= Monographia historica 3).
 • Bůžek, Václav – Hrdlička, Josef – Král, Pavel – Vybíral, Zdeněk, Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha-Litomyšl 2002, 416 s.
 • Bláha, Jiří – Drdácký, Miloš – Hrdlička, Josef – Šimůnek, Robert – Zadražil, Oldřich, Telč. Historický atlas měst České republiky, Praha 2001.
 • Hrdlička, Josef, Hodovní stůl a dvorská společnost. Strava na aristokratických dvorech v raně novověkých českých zemích, České Budějovice 2000 (= Monographia historica 1), 335 s.
 • Bůžek, Václav – Hrdlička, Josef a kol., Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce, Praha, Mladá fronta 1997, 320 s.

 

Kapitoly v odborných monografiích

 • Hrdlička, Josef, "Unaufrichtige Söhne des Landes". Der böhmische katholische Adel während des Ständeaufstandes, in: Václav Bůžek (ed.), Der Böhmische Ständeaufstand 1618-1620. Akteure, Gegner und Verbündete, Münster 2021, s. 369-393.
 • Hrdlička, Josef - Havlík, Jiří M., Dějiny probačního domu v Telči, in: Kateřina Bobková-Valentová - Petr Hnilicová (edd.), Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši. Katalog výstavy, Telč 2020, s. 13-21.
 • Hrdlička, Josef, Zwischen Mähren und Wittenberg. Zur Kommunikation der Heren von Boskowitz und Grafen von Hardegg mit deutschen Reformatoren, in: Martina Schattkowsky (ed.), Adel - Macht - Reformation. Konzepte, Praxis und Vergleich (= Schriften zur Sächsischen Geschichte und Volkskunde 60), Leipzig 2020, s. 389-410.
 • Hrdlička, Josef – Král, Pavel – Smíšek, Rostislav, Symbolické jednání jako strategie aktéra a přístup historika, in: Josef Hrdlička – Pavel Král – Rostislav Smíšek (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019, s. 9-18.
 • Hrdlička, Josef, Schwierige Anfänge. Die Jesuiten in Böhmisch Krumau, Komotau und Neuhaus vor 1618, in: Jiří M. Havlík – Jarmila Hlaváčková – Karl Kollermann (edd.), Orden und Stadt, Orden und ihre Wolhtäter, St.Pölten-Praha 2019 (= Monastica Historia, Band 4), s. 25–54.
 • Hrdlička, Josef, Die Kommunikation um die Besetzung der Pfarreien in den böhmischen und mährischen Städten unter adliger Herrschaft vor 1620, in: Martin Holý – Michaela Hrubá – Tomáš Sterneck (edd.), Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation, Berlin, LIT Verlag 2019, s. 175-190.
 • Hrdlička, Josef, Marná snaha o konsenzus. Konkurz na faráře na předbělohorské Moravě (Medlov 1567–1571), in: Hrdlička, Josef – Král, Pavel – Smíšek, Rostislav (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019, s. 116–129.
 • Hrdlička Josef, Public Expressions of Religious Transformation in Moravian Towns (1550-1618), in: Horníčková, Kateřina (ed.), Faces of Community in Central European Towns. Images, Symbols, and Performances, 1400-1700, Lanham – Boulder – New York – London 2018, s. 211-228.
 • Hrdlička, Josef, Jindřichův Hradec, in: Michal Konečný (ed.), Na věčnou paměť, pro slávu a vážnost. Renesanční aristokratická sídla v českých zemích ve správě Národního památkového ústavu, Kroměříž 2017, s. 279-303.
 • Hrdlička, Josef, Neuhaus, in: Werner Paravicini – Jan Hirschbiegel – Anna Paulina Orlowska – Jörg Wettlaufer, Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Grafen und Herren I-II, Ostfildern 2012 (= Residenzenforschung 15/IV), s. 1056-1066.
 • Hrdlička, Josef, Legenda o dělení růží a italské kořeny předků posledních Rožmberků, in: Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 8-21.
 • Hrdlička, Josef, Dominium posledních Rožmberků, in: Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 219-231.
 • Hrdlička, Josef, V kanceláři, in: Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 253-265.
 • Hrdlička, Josef, Sociální organismus velmožského dvora, in: Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 265-275.
 • Hrdlička, Josef, V zámecké kuchyni a u hodovního stolu, in: Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 275-286.
 • Hrdlička, Josef, Rožmberský dvůr na cestách, in: Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 286-296.
 • Hrdlička, Josef, Poddaní Jeho Milosti páně ve městech a městečkách, in: Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 296-310.
 • Hrdlička, Josef, U obnovy městské rady, in: Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 310-319.
 • Hrdlička, Josef, Městské zázemí velmožských dvorů, in: Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 319-333.
 • Hrdlička, Josef, V měšťanském domě, in: Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 333-346.
 • Hrdlička, Josef, Tradice pětilistých růží v sebeprezentaci Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka, in: Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 604-616.
 • Hrdlička, Josef – Hlaváček, Petr – Vybíral, Zdeněk, Města a měšťané, in: Václav Bůžek a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s. 119-140, 356-402.
 • Hrdlička, Josef – Hlaváček, Petr – Vybíral, Zdeněk, Konfliktní pole uvnitř měst, in: Václav Bůžek a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s. 534-558.
 • Hrdlička, Josef – Hlaváček, Petr – Vybíral, Zdeněk, Mocenské konflikty měst a měšťanů s ostatními společenskými skupinami, in: Václav Bůžek a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s. 643-660.
 • Hrdlička, Josef – Hlaváček, Petr – Vybíral, Zdeněk, Města a měšťané, in: Václav Bůžek a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s.
 • Hrdlička, Josef, Jihlava barokní (1620-1740), in: Renata Pisková a kol., Jihlava, Praha 2009. s. 333-375.
 • Hrdlička, Josef, Jak se utváří paměť. Legenda o dělení růží a její proměny na počátku 17. století, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007, s. 68-87.
 • Hrdlička, Josef, Měšťan, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 139-165.
 • Hrdlička, Josef, Úředník, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 216-238.

 

Články v odborných periodikách

Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech

 • Hrdlička, Josef, Gegenreformation und lokale Adelsherrschaft in Neuhaus in Südböhmen. Von den Herren von Neuhaus bis zu Wilhelm Slavata, Opfer des Prager Fenstersturzes, Historisches Jahrbuch 132, 2012, s. 220-248.
 • Bůžek, Václav – Hrdlička, Josef, Schwäbische und badische Grafentöchter als Ehefrauen von südböhmischen Adeligen zu Beginn der habsburgischen Regierung im Königreich Böhmen, Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 71, 2012, s. 213-227
 • Hrdlička, Josef, Seigneurie, résidence et cour à l'époque moderne: Jindřichův Hradec, du XVIe au XVIIIe siècles, Historie, Economie et Société 26, 2007, č. 3, s. 47-58.
 • Brakensiek, Stefan – Hrdlička, Josef – Vári, András, Frühneuzeitliche Institutionen in ihrem sozialen Kontext. Praktiken lokaler Politik, Justiz und Verwaltung im internationalen Vergleich, Frühneuziet-Info 14, 2003, Heft 2, s. 90-102.

 

Články v domácích recenzovaných časopisech

 • Hrdlička, Josef, Kontinuita farní správy jako problém náboženských dějin Čech a Moravy v předbělohorské době, Český časopis historický 121, 2023, s. 737-780.
 • Hrdlička, Josef, Konverze ke katolictví mezi příbuznými Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka, Historica Olomucensia 62, 2022, s. 46-78.
 • Hrdlička, Josef, Podíl české katolické šlechty při utváření náboženských poměrů v Čechách ve dvacátých letech 17. století, Opera historica 22, 2021, s. 256-286. 
 • Hrdlička, Josef, Evangelický církevní řád z Velkého Meziříčí jako podklad integračních snah moravských evangelíků z konce 16. století, Folia Historica Bohemica 36, 2021, s. 33-54.
 • Hrdlička, Josef, Role šlechty v utváření evangelické církevní organizace v Čechách a na Moravě před rokem 1620, Český časopis historický 118, 2020, s. 1018-1063.
 • Hrdlička, Josef, Akrostichy v kancionálech Jakuba Kunvaldského z let 1572 a 1576 jako galerie moravských evangelických elit, Časopis Matice moravské 139, 2020, s. 27-62.
 • Hrdlička, Josef, Reformationsjubiläum in der tschechischen Geschichtsschreibung, Opera historica 20, 2019, s. 56–77.
 • Hrdlička, Josef - Král, Pavel, Draft books of Wilhelm Slavata of Chlum and Košumberk (1572–1652). A publication project, Opera historica 19, 2018, č. 1, s. 106-121.
 • Hrdlička, Josef, Der Adel und die Reformation. Mährische Herrschaften der Herren von Boskowitz in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Opera historica 18, 2017, č. 2, s. 238-256.
 • Hrdlička, Josef, Sňatek Zikmunda z Tiefenbachu a Kateřiny Meziříčské z Lomnice v kontextu sňatkových aliancí evangelické šlechty na předbělohorské Moravě, Opera historica 17, 2016, č. 1, s. 7-33.
 • Hrdlička, Josef, Jak se ubránit před válkou? Snahy šlechticů o ochranu vrchnostenských měst za třicetileté války (Vilém Slavata a Jindřichův Hradec 1631-1633), Theatrum historiae 16, 2015, s. 61-76.
 • Hrdlička, Josef, Vymezování hranic a prezentace přítomnosti. Pohřby jako konfliktní téma vícekonfesní společnosti předbělohorských českých a moravských měst, Folia Historica Bohemica 30, 2015, s. 47-76.
 • Hrdlička, Josef, Teorie a praxe lokální vlády a otázka legitimity zásahů světských pozemkových vrchností do náboženských poměrů na jejich panstvích (16. a počátek 17. století), Studia Comeniana et historica 43, č. 89-90, 2013, s. 124-144.
 • Hrdlička, Josef, Konfesijní politika šlechtických vrchností a šlechtická konfesionalizace v Čechách a na Moravě v 16. a 17. století, Český časopis historický 108, 2010, s. 406 -442.
 • Hrdlička, Josef, Slavatova obrana jezuitského řádu a jeho představy o konfesijním uspořádání Čech z počátku dvacátých let 17. století, Folia Historica Bohemica 23, 2008, s. 225-248.
 • Bůžek, Václav – Hrdlička, Josef – Král, Pavel – Vybíral, Zdeněk, Šlechta raného novověku v historickoantropologických proudech současné evropské historiografie, Časopis Matice moravské 122, 2003, s. 375-409.
 • Hrdlička, Josef, Deníkové záznamy jindřichohradeckého měšťana Jiříka Pavlovského z počátku 17. století, Jihočeský sborník historický 72, 2003, s. 137-174.
 • Hrdlička, Josef, Adam Václav Michna z Otradovic ve světle písemných pramenů (K možnostem dalšího výzkumu jeho životních osudů), Hudební věda 38, 2001, č. 1-2, s. 132-136.
 • Hrdlička, Josef, Konflikt jindřichohradeckých měšťanů s Vilémem Slavatou v pamětech Jiříka ze Kře, Jihočeský sborník historický 69-70, 2000-2001, s. 188-208.
 • Hrdlička, Josef, Potraviny, stolování a jídelníček na raně novověkých aristokratických dvorech v českých zemích (Ke stavu a perspektivám výzkumu každodenní kultury), Český časopis historický 98, 2000, s. 18-47.
 • Hrdlička, Josef, „…kuchyni svou k správě tobě poroučím“. Kuchyňský personál v rezidencích posledních pánů z Hradce a Rožmberků, Jihočeský sborník historický 65, 1996, s. 148-169.
 • Hrdlička, Josef, Rezidenční město a panská kuchyně: podíl jindřichohradeckých měšťanů, ostatních obyvatel a panských služebníků na zásobování předbělohorského dvora pánů z Hradce potravinami. Josef Hrdlička, Jihočeský sborník historický 64, 1995, s. 84-112.

 

Články v ostatních odborných časopisech

 • Hrdlička, Josef, Hmotná kultura měšťanských domácností v renesanční Telči, Vlastivědný sborník Vysočiny – oddíl věd společenských 12, 2000, s. 15-34.

 

Články ve sbornících

 • Hrdlička, Josef, Listina jako argument. Role privilegia Viléma z Pernštejna v náboženských střetech v Pardubicích na sklonku 16. a počátkem 17. století, in: Zdeněk Hojda - Jan Kahuda - Zdeňka Kokošková (edd.), Z archivu ke studentům a zase zpět. Věnováno Ivaně Ebelové k životnímu jubileu, Praha 2021, s. 355-365.
 • Hrdlička, Josef, Řeč hmotné kultury, in: Václav Bůžek (ed.), Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi, Praha 2020, s. 48- 58.
 • Hrdlička, Josef, Ritterschaft und die deutsche Reformation in Böhmen und Mähren (1520-1620), in: Olga Weckenbrock (ed.), Ritterschaft und Reformation. Der niedere Adel im Mitteleuropa des 16. und 17. Jahrhunderts, Göttingen 2018, s. 191-216.   
 • Hrdlička, Josef, Konfessionelle Konflikte in böhmischen und mährishen Städten unter adliger Herrschaft vor der Zwangkatholisierung, in: Joachim Bahlcke – Kateřina Bobková-Valentová – Jiří Mikulec (Hg.), Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Bewaltprävention in Mitteleuropa (15.–18. Jahrhundert), Praha-Stuttgart 2017, s. 193-207.   
 • Hrdlička, Josef, Panství Telč za posledních pánů z Hradce a Slavatů (1550-1691), in: Martina Indrová – Irena Tobiášková (edd.), Telč v průběhu staletí, Telč 2017, s. 7-31.
 • Hrdlička, Josef, Evangelische Kirchenordnungen für adelige Herrschaften in Böhmen und Mähren zwischen 1520 und 1620, in: Katrin Keller – Petr Maťa – Martin Scheutz (Hg.), Adel und Religion in der frühneuzeitlichen Habsburgermonarchie, Wien 2017 (= Veröffentlichungen des Instituts für Österreichischen Geschichtsforschung, Band 68), s. 21-41.
 • Hrdlička, Josef, Od nadkonfesního křesťanství ke šlechtické konfesionalizaci? Šlechtická panství v Čechách a na Moravě 1500-1620, in: Lenka Špačková – Jiří Stočes (edd.), Historická dílna X. Sborník příspěvků přednesených v roce 2015, Plzeň 2015, s. 55-77.
 • Hrdlička, Josef, Zugang zum Text – Zugang zur Macht? Zur Bedeutung der Privilegien in der politischen Kommunikation vormoderner Städte, in: Jan Marco Sawilla – Rudolf Schlögl (Hg.), Medien der Macht und des Entscheidens. Schrift und Druck im politischen Raum der europäischen Vormoderne (14.–17. Jahrhundert), Hannover 2014, s. 169-186.
 • Hrdlička, Josef, Vrchnostenská města mezi konfesní pluralitou a „šlechtickou konfesionalizací“ (1520-1620), in: Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Jiří Pešek (edd.), Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století, Praha 2014 (= Documenta Pragensia 33), s. 59-84.
 • Hrdlička, Josef, Religiöse (In-)Toleranz im Spannungsfeld zwischen Obrigkeit, Kirche und Untertanen. Eine Fallstudie zum frühneuzeitlichen Böhmen, in: Dietlind Hüchtker – Yvonne Kleinmann – Martina Thomsen (Hg.), Reden und Schweigen über religiöse Differenz. Tolerieren in epochenübergreifender Perspektive, Göttingen 2013, s. 209-235.
 • Hrdlička, Josef, Die Rolle des Adels im Prozess der Konfessionalisierung der böhmischen Länder am Anfang der Frühen Neuzeit, in: Ronald G. Asch – Václav Bůžek – Volker Trugenberger (Hg.), Adel in Sudwestdeutschland und Böhmen 1450-1850, Stuttgart 2013, s. 77-94.
 • Hrdlička, Josef, Böhmische Städte in der frühen Neuzeit als Forschungsthema der letzten zwei Jahrzehnte, in: Olga Fejtová – Michaela Hrubá – Václav Ledvinka – Jiří Pešek – Ludmila Sulitková (edd.), Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí, Praha 2013 (= Documenta Pregensia 32), s. 95-123.
 • Hrdlička, Josef, Die Folgen des Feldzuges für die betroffenen Gebiete in den böhmischen Regionen, in: Václav Bůžek (ed.), Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608-1611), České Budějovice 2010 (= Opera historica 14), s. 417-447.
 • Hrdlička, Josef, Beten oder Löschen? Feuer in den böhmischen Städten der Frühen Neuzeit, in: Luigi Lorenzetti – Vanessa Giannò (Hg.), Es brennt! Bräuche, Risiken und Darstellungen des Brandes vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert, Lugano-Milano 2010, s. 91-108.
 • Hrdlička, Josef, Symbols of Consent. The Rituals of the Election and Renovation of the City Council in Early Modern Czech Cities, 1550 - 1700, in: Rudolf Schlögl (ed.), Urban Elections and Decision- Making in Early Modern Europe, 1500-1800, Newcastle 2009, s. 94-115.
 • Bůžek, Václav – Doležal, Stanislav – Hrdlička, Josef – Novotný, Miroslav – Smíšek, Rostislav, Jezuitská divadelní hra Rosa Novodomensis. Zlatá a červená pětilistá růže na zlatých hroudách jako nástroj tvorby mýtu, in: Václav Bůžek (ed.), Šlechta raného novověku pohledem českých, francouzských a španělských historiků, České Budějovice 2009 (= Opera historica 13), s. 263-305.
 • Hrdlička, Josef, Politika, komunikace a protireformace v předmoderním městě: Jindřichův Hradec 1590-1630. Teze habilitační práce, in: Václav Bůžek (ed.), Šlechta raného novověku pohledem českých, francouzských a španělských historiků, České Budějovice 2009 (= Opera historica 13), s. 399-426.
 • Hrdlička, Josef, Vzděláním ke kariéře? Vzdělanostní předpoklady kariér lokálních úředníků v raném novověku (Jindřichův Hradec 1550-1700), in: Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Jiří Pešek (edd.), Město a intelektuálové od středověku do roku 1848, Praha 2008 (= Documenta Pragensia 27), s. 299-327.
 • Hrdlička, Josef, Kommunikation durch Geld. Zur Rolle des Kredits am südböhmischen Adelshof der Frühen Neuzeit (1550-1600), in: Gerhard Fouquet – Jan Hirschbiegel – Werner Paravicini (Hg.), Hofwirtschaft. Ein ökonomischer Blick auf Hof und Residenz in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Ostfildern 2008 (= Residenzforschung, Band 21), s. 361-380.
 • Hrdlička, Josef, Selbstverwaltung unter adeliger Herrschaft: Die Stadt Jindřichův Hradec (Neuhaus) nach der Revolte gegen Wilhelm Slavata (1620-1626), in: Stefan Haas – Mark Hengerer (Hg.), Im Schatten der Macht. Kommunikationskulturen in Politik und Verwaltung 1600-1950, Frankfurt-New York 2008, s. 51-74.
 • Hrdlička, Josef, Otázky bez odpovědí aneb konsenzuální ticho při obnovách městských rad v raně novověkých Čechách, in: Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd.), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České Budějovice 2007 (= Opera historica 12), s. 187-220.
 • Hrdlička, Josef, Historická antropologie pro „střední třídu“? Možnosti a limity antropologických přístupů ke studiu společnosti vrchnostenských měst v raném novověku, in: Martin Nodl – Daniela Tinková (edd.), Antropologické přístupy v historickém bádání, Praha 2007, s. 215-235.
 • Hrdlička, Josef, Die (Re-)Katholisierung lokaler Amtsträger in Böhmen: Konfession oder Disziplin?, in: Rudolf Leeb – Susanne Claudine Pils – Thomas Winkelbauer (edd.), Staatsmacht und Seelenheil. Gegenreformation und Geheimprotestantismus in der Habsburgermonarchie, Wien 2006 (= Veröffentlichungen des Instituts für Österreichischen Geschichtsforschung, Band 47), s. 357-366.
 • Hrdlička, Josef, Mezi ctí a normou. Ke kultuře služby slavatovských hejtmanů okolo roku 1630, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006 (= Opera historica 11), s. 347-373.
 • Hrdlička, Josef, Herrschaftlkiche Amtsträger als Klienten und Patrone im frühneuzeitlichen Böhmen? Kommunikation im Dominium der Herren von Neuhaus, Slawata und Tschernins (1550-1730), in: Stefan Brakensiek – Heide Wunder (Hg.), Ergebene Diener ihrer Herren? Herrschaftsvermittlung im alten Europa, Köln-Weimar-Wien 2005, s. 145-163.
 • Hrdlička, Josef, Žena v osobních pramenech v 17. století, in: Tünde Lengyeolová (ed.), Žena a právo. Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti, Bratislava, 2004, s. 153-163.
 • Hrdlička, Josef, Synové „velkých“ otců. Vídeňský dvůr očima Adama Pavla Slavaty, in: Vávlav Bůžek – Pavel Král (edd.), Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740), České Budějovice 2003 (= Opera historica 10), s. 249-273.
 • Hrdlička, Josef, Jak zněl zvon sv. Jakuba v Telči roku 1603? Ke kolektivní reprezentaci elit v systému lokální moci, in: Tomáš Borovský – Libor Jan – Martin Wihoda (edd.), Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám, Brno 2003, s. 673-689.
 • Hrdlička, Josef, Das Platznehmen am Tisch als Ausdruck der Kommunitation der höfischen Gesellschaft in der frühen Neuzeit, in: Václav Bůžek – Dana Štefanová (edd.), Menschen-Handlungen-Strukturen. Historisch-anthropologische Zugangsweisen in den Geschichtswissenschaften, České Budějovice 2001 (= Opera historica 9), s. 219-238.
 • Hrdlička, Josef, Jindřichohradecké měšťanky na přelomu 16. a 17. století, in: Československá historická ročenka 2001, Brno 2001, s. 217-224.
 • Hrdlička, Josef, Alkohol na raně novověkých šlechtických dvorech v českých zemích, in: J. Baďurík – P. Kónya – R. Pekník (edd.), Nápoje v minulosti a prítomnosti Slovenska, Prešov 2001, s. 68-80.
 • Hrdlička, Josef, Slavnostní stolování na aristokratickém dvoře v raném novověku, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice 2000 (= Opera historica 8), s. 293-314.
 • Hrdlička, Josef, Rituál stolování na raně novověkých aristokratických dvorech v českých zemích. In: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, České Budějovice 1999 (= Opera historica 7), s. 619-653.
 • Hrdlička, Josef, Poslední páni z Hradce v pramenech a literatuře, in: Václav Bůžek (ed.), Poslední páni z Hradce, České Budějovice 1998 (= Opera historica 6), s. 33-62.
 • Hrdlička, Josef, Provoz vídeňského domu Jáchyma z Hradce, in: Václav Bůžek (ed.), Poslední páni z Hradce, České Budějovice 1998 (= Opera historica 6), s. 103-126.
 • Hrdlička, Josef, Adam II. z Hradce a jeho dvůr, in: Václav Bůžek (ed.), Poslední páni z Hradce, České Budějovice 1998 (= Opera historica 6), s.127-144.
 • Bůžek, Václav – Hrdlička, Josef, Rodinný život posledních pánů z Hradce ve světle jejich korespondence, in: Václav Bůžek (ed.), Poslední páni z Hradce, České Budějovice 1998 (= Opera historica 6), s. 145-272.
 • Hrdlička, Josef, Literární mecenát posledních pánů z Hradce, in: Václav Bůžek (ed.), Poslední páni z Hradce, České Budějovice 1998 (= Opera historica 6), s. 349-370.

 

Popularizační texty

 • Hrdlička, Josef, Slavatové. Nábožensky rozdělený rod na prahu třicetileté války, Dějiny a současnost 43, 2021, č. 6, s. 28-30.
 • Hrdlička, Josef, Jindřichův Hradec Adama II. z Hradce. Zámecký rondel jako pozemský ráj, Dějiny a současnost 39, 2017, č. 1, s. 28-29.
 • Hrdlička, Josef, Telč Zachariáše z Hradce. Rodová paměť renesančního šlechtice, Dějiny a současnost 37, 2015, č. 8, s. 26-27.
 • Hrdlička, Josef, Petr Vok v roli vrchnosti. Mýtus a skutečnost, Dějiny a současnost 33, 2011, č. 4, s. 28-29. 
 • Hrdlička, Josef, Příběh renesančního křesla, Dějiny a současnost 23, 2001, č. 1, s. 12-17.
 • Bláha, Jiří – Hrdlička, Josef – Hrdličková, Markéta – Melmuková, Eva, Telč 900 let (1099-1999), Město Telč, Telč 1999, 112 s.
 

Aktuální rozvrhInformace

1.

Ediční, redaktorská a nakladatelská práce

Seminář

Termín: pondělí 8.50–10.20 hod. (P10)

1. Úvodní seminář, diskuse nad tématy a rozdělení úkolů
2. Populární, odborné a vědecké edice, základní edice pramenů k dějinám českých zemí, základy ediční práce
3. Ediční zásady při práci se středověkými a raně novověkými českými prameny
4. Ediční zásady při práci s novodobými českými prameny
5. Ediční zásady při práci s cizojazyčnými prameny
6. Vědecký aparát edice a jeho příprava
7. Dílčí kontrola samostatných prací
8. Nakladatelství a časopisy, výtvarná a grafická stránka publikací
9. Jazyková redakce příspěvků, autorské korektury, korektorské značky, elektronické korektury
10. Vědecký aparát odborné studie a knihy, příprava obrazových a grafických příloh, jmenný, místní a věcný rejstřík
11. Reprodukční práva a jejich zajišťování
12. Příprava sazby
13. Lektorské posudky a lektorování příspěvků
14. Závěrečná kontrola a prezentace samostatných prací

 

2.

Historický proseminář II

Seminář

Termín: pondělí 13.00-14.30 hod. (S4)

1. Pramenověda a klasifikace historických pramenů.
2. Kritika a interpretace historických pramenů
3. Edice a ediční technika.
4. Institucionální prameny
5. Pojišťovací prameny
6. Evidenční prameny I.
7. Evidenční prameny II.
8. Normativní prameny
9. Pamětní a narativní prameny
10. Vnitroinstitucionální prameny
11. Písemnosti osobní povahy I (písemné a literární pozůstalosti, osobní korespondence)
12. Písemnosti osobní povahy II (deníky, paměti, memoáry, autobiografie)
13. Literární prameny
14. Publicistika

 

3.

 

Náboženský obraz Evropy II.

Přednáška

Termín: pondělí 14.40-16.10 hod. (S4)

1. Vývoj papežství v 16. století
2. Tridentský koncil
3. Nové církevní řády ve službách protireformace
4. Vývoj katolické církve v Čechách době sedisvakance
5. Obnova pražského arcibiskupství
6. Olomoucké biskupství v době konfesionalizace
7. Nástup a ofenziva předbělohorské protireformace
8. Majestát náboženských svobod a hledání způsobů soužití v nábožensky rozdělené Evropě
9. Lokální náboženské konflikty v českých zemích a jejich politizace před rokem 1618
10. Venkovská centra protireformace
11. Počátky pobělohorské rekatolizace
12. Postupy, aktéři, metody a průběh pobělohorské rekatolizace
13. Náboženská emigrace
14. Náboženské konverze

 

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1