Cestovní ruch

 • Fakulta: Ekonomická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: B0413P050031

Popis programu

Cílem profesně orientovaného bakalářského studijního programu Cestovní ruch je připravit flexibilní a dobře metodicky vybavené, ekonomicky, obchodně a marketingově zaměřené manažery v podnikově vnímaném systému cestovního ruchu.

Informace o studiu

V rámci studijního plánu jsou stanoveny základní teoretické předměty studijního programu. Jedná se o předměty:
 • ekonomické (Mikroekonomie I, Makroekonomie I, Ekonomika podniku)
 • manažerské (Management)
 • matematické a statistické (Mattematický seminář, Teorie pravděpodobnosti a statistika 1)
Předměty profilujícího základu studijního programu vycházejí z oblasti marketingu z důvodu nutnosti správně vytvořit produkty cestovního ruchu, nabídnout zákazníkům a prodat (jedná se o předměty Marketing a Marketingový výzkum)
Předměty profilujícího základu z oblasti cestovního ruchu jsou uvedeny studiem předmětu Cestovní ruch, kde jsou analyzovány teoretické přístupy k cestovnímu ruchu a následně prováděna komparace těchto přístupů mezi sebou a konfrontace s praktickým vnímáním. Analyzována je systémová teorie, dopady cestovního ruchu na okolí, kdy zvláštní důraz je kladen na ekonomickou, ale také sociální roli celého systému. Předmět Odvětví a produkty cestovního ruchu navazuje na již probranou látku, detailně člení a analyzuje jednotlivé typy cestovního ruchu a vymezuje základní produkty jednotlivých odvětví. Předmětem jsou položeny základy pro další předměty z oblasti marketingu a řízení. Předmět zároveň ukazuje široké možnosti budoucího uplatnění studentů a je tak významný pro volbu jejich praxe. Geografie cestovního ruchu vysvětluje souvislost přírodních atraktivit a cestovního ruchu. V předmětu Management cestovních kanceláří poznávají studenti blíže trh produktů cestovního ruchu, tvorbu produktů cestovního ruchu a specifika řízení cestovních kanceláří v jednotlivých fázích jejich životního cyklu.
Nabídku studia problematiky cestovního ruchu rozšiřují další předměty. Městský a venkovský cestovní ruch analyzuje dvě významné složky a ukazuje současné vnímání dvou protipólů cestovního ruchu, ale řeší i společné problémy, které současný cestovní ruch omezují. Zároveň doplňuje znalosti, které by student cestovního ruchu měl mít vzhledem ke své erudici v oboru. Závěrem studia pak studenti řeší Marketing produktů cestovního ruchu, ve kterém se prolínají všechny studované předměty a je řešena obdhocní a marketingová stránka a Destinační management a marketing, kde odborníci z praxe vysvětlují specifika řízení a marketingu destinace cestovního ruchu.
Během studia student(ka) volí jeden ze skupiny předmětů:
 • Hotelnictví a gastronomie navazuje na znalosti z předmětu Management, seznamuje se specifiky jednotlivých činností a pracovních pozic podniků ubytovacích a stravovacích služeb a jejich vzájemných vazeb.
 • Geografická analýza mikroregionu, ve kterém výuka modeluje zpracování analytické části strategie mikroregionu. Součástí výuky je praktické zvládnutí nástrojů pro sběr dat v terénu. Student(ka) samostatně zpracovává zadané úkoly v prostředí GIS (ArcGIS Pro, Insights, Survey123, Quick Capture) a v jednotlivých hodinách diskutuje dosažené výsledky.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • orientovat v obchodě, marketingu a managementu cestovního ruchu,
 • rozumět destinačnímu managementu,
 • analyzovat a využívat podnikatelské příležitosti,
 • orientovat v nejnovějších trendech a moderních technologiích v tomto odvětví.
Uplatníte se například jako:
 • odborný pracovník cestovního ruchu,
 • podnikatel v cestovním ruchu,
 • pracovník destinačního managementu.

Přijímací řízení

Přijímací řízení bez nutnosti vykonat přijímací zkoušku. Pořadí uchazečů je stanoveno na základě studijního průměru ze střední školy. Informace k aktuálnímu přijímacímu řízení k dispozici zde.

Něco navíc

 • přednášky významných odborníků z praxe
 • celosemestrální praxe, která prohloubí znalosti Vámi vybraným směrem a poslouží případně jako podklad pro vypracování kvalifikační práce

Kontakt

doc. Ing. Roman Švec Ph.D.

Tel.: 389032449

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1