Teologie

 • Fakulta: Teologická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: B0221A100012

Popis programu

Cílem bakalářského studia teologie je poskytnout studentovi základní orientaci v celé šíři tohoto oboru, tj. v oblasti fundamentální teologie a dogmatiky, biblistiky, etiky, církevních dějin, liturgiky, pastorální teologie a církevního práva, a také základní úvod do filosofických disciplín, které jsou ke studiu teologie nezbytné. Teologie je zaměřena především katolicky, ovšem s dostatečným ekumenickým přesahem.
Studium je nabídnuto všem, kteří chtějí více porozumět křesťanské víře a proniknout do jejích tajů.
Při studiu se student rozhoduje mezi třemi specializacemi, resp. zaměřeními studia podle toho, k čemu teologii studuje. Může si vybrat specializaci:
- katechetickou, která připravuje studenta na práci s dětmi a mládeží ve farnosti či ve sboru a na předávání víry další generaci; předměty zahrnují kromě vlastní katechetiky zvláště psychologii.
- pastorační, která připravuje na pastorační výpomoc ve farnostech či ve sborech; předměty zahrnují psychologii, sociální práci, pastoraci svátostí aj.
- systematicko-biblistickou - pomáhá studentovi proniknout hlouběji k jádru křesťanské víry; předměty rozšiřují jeho znalosti ze systematické teologie a připravují ho též na práci s biblickými texty (patří sem kromě exegeze i studium biblické hebrejštiny a řečtiny).
Student si může také (v rámci dvouoborového studia) místo jedné z těchto specializací zvolit i rozšíření svých znalostí v religionistice nebo filosofii.

Informace o studiu

Co budete studovat?
 • Dogmatika: systematicky podané a promýšlené základy křesťanské víry: christologie (kdo je Ježíš Kristus?), trinitární teologie (co znamená víra v Nejsvětější Trojici?), antropologie (kdo je to člověk?), eklesiologie (co je to církev a k čemu tu je?), sakramentální teologie (co jsou to svátosti?) aj.
 • Učit vás budou Ctirad Václav Pospíšil, Lucie Kolářová a Veronika Řeháková.

 • Biblistika: základní uvedení do Starého i Nového zákona.
 • Učit vás budou Viktor Ber, Julius Pavelčík a Adam Mackerle.

 • Etika: co je dobro a co zlo, proč jednáme, jak jednáme, jak bychom jednat měli, a to hned - aby to nebylo tak jednoduché - z různých úhlů pohledu.
 • Učit Vás budou Tomáš Machula a Jindřich Šrajer.

 • Církevní dějiny: jak křesťané žili a prožívali svou víru v průběhu staletí?
 • Učit vás budou Martin Weis a Rudolf Svoboda.

 • Další oblasti teologie, jako jsou liturgika (co se vlastně děje při liturgii), pastorální teologie (naše víra žitá teď a tady, v tomto světě), církevní právo (uspořádání a chod církve), aj.
 • Učit vás budou Michaela Vlčková, Michal Opatrný, Stanislav Přibyl a další.

 • A k tomu povinný široký úvod do filosofie, bez níž je teologie jen obtížně myslitelná, a samozřejmě latina.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • znát dějiny teologie a orientovat se v základních teologických disciplínách,
 • porozumět odborným teologickým textům,
 • promýšlet důsledky křesťanské nauky v různých oblastech života,
 • vnímat křesťanství v jeho pestrosti,
 • orientovat se v širších souvislostech křesťanských tradic,
 • pracovat se zdroji informací, kriticky uvažovat a argumentovat.
Uplatníte se například jako:
 • jáhen,
 • kněz,
 • pastorační pracovník,
 • kaplan,
 • odborný pracovník se zaměřením na církevně náboženskou tematiku (redaktor, pracovník v PR, poradenských službách apod.).

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 31. března daného roku
V případě zájmu o více studijních programů, resp. forem studia, je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program resp. formu studia.

Poplatek: 500 Kč (úhrada bankovním převodem, číslo účtu: 104725778/0300, konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: 6020104, specifický symbol: číslo vygenerované systémem v e-přihlášce; správně vyplněný specifický symbol a variabilní symbol jsou nutné, aby byla platba identifikovatelná vzhledem k přihlášce). Poplatek za přihlášku musí být uhrazen do 31. března. V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu); uchazeči, kteří mají doklad o středoškolském vzdělání (úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení) k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března příslušného roku, ostatní uchazeči nejpozději v den zápisu do studia.
 • Bez přijímacích zkoušek.
 • Ověření znalosti českého jazyka: v případě uchazeče se státním občanstvím České či Slovenské republiky se dostatečná znalost jazyka předpokládá; ověření dostatečné znalosti českého jazyka v případech ostatních státních příslušníků proběhne písemnou formou nebo formou rozhovoru s uchazečem. Termín ústního pohovoru za účelem ověření jazykových znalostí uchazeče v kontaktní či distanční podobě bude 3. 6. 2024.
Uchazeči se specifickými potřebami
Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrné opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce Zohlednění specif. potřeb. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra: http://centrumssp.jcu.cz, e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.

Vyrozumění o přijetí ke studiu
Studijní oddělení TF JU zajistí, aby do 10. července daného roku bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce TF JU.
Studijní oddělení TF JU umožní účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu, a to do 30. září příslušného roku. O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat
online.

Něco navíc

 • výběr ze tří specializací: katechetická, pastorační, systematická
 • katolicky zaměřená, přitom ekumenicky otevřená teologie
 • studium otevřené křesťanům bez rozdílu vyznání a lidem se zájmem o křesťanství
 • důraz na praktický křesťanský život
 • předpoklady pro katechezi a výuku náboženství
 • možnost víceoborového studia
 • navazující magisterské studium

Kontakt

doc. ThLic. Adam Mackerle Th.D.

Tel.: 389033515

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1