Religionistika

 • Fakulta: Teologická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: B0221A100011

Popis programu

STVOŘIL NÁS BŮH, NEBO EVOLUCE?
Jiným slovy, má pravdu náboženství, nebo věda? Musí se nutně vzájemně vylučovat? A hledají lidé pravdu, nebo spíš smysl? Je mezi tím rozdíl? Religionista vám nedá jednoznačnou odpověď. Jeho prací není odhalovat omyly a potvrzovat ty jediné správné názory. Bude ale naslouchat vyprávěním z různých stran o tom, jak si člověk vysvětluje své místo ve světě. Chcete se připojit? Pojďte studovat Religionistiku na TF JU.

MÁME ŽÍT PODLE DESATERA?
Nebo třeba podle patera, jak si ho definovali buddhisté. Různá náboženství se snažila vystihnout důležité rady pro mezilidské vztahy. Na některých se shodují, jako třeba že se nemá krást nebo lhát. Možná to jde shrnout do zlatého pravidla ?co sám nechceš, nedělej druhým?. Souhlasíte? Pojďte nad tím diskutovat v rámci studia Religionistiky na TF JU.

JAK VZNIKLO PRVNÍ NÁBOŽENSTVÍ
Tahle otázka nedala spát už prvním religionistům. Začalo všechno s představou duše, setkáním s neosobní silou přírody, nebo pokusy ovládnout své okolí za pomoci magie? V současné době vznikají nová náboženství a jiná zase zanikají. Pokud si chcete s námi položit otázku, jakou může mít náboženství funkci i dnes, pojďte studovat Religionistiku na TF JU.

VÍTE, JAK LOVÍ SEKTY?
Na internetu i na ulicích měst. Používají k tomu různé způsoby, jak si zajistit motivované stoupence a finanční prostředky pro své fungování. Že vám to tak trochu připomíná marketing? V rámci studia Religionistiky na TF JU diskutujeme o strategii úspěchu nových náboženských hnutí a všímáme si sektářských prvků i tam, kde byste je hned nehledali.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • orientovat v otázkách týkajících se náboženství a v různých odpovědích na ně,
 • znát dějiny a metodologii výzkumu náboženství,
 • rozumět tomu, jak vznikají, fungují a zanikají náboženství,
 • tvořit a interpretovat odborné texty,
 • kreativně myslet a vést odbornou diskusi.
Uplatníte se například jako:
 • pracovník v oblastech, kde je třeba dobrý přehled o problematice náboženství i kultury a schopnost jasně reprodukovat myšlenky (akademický pracovník, redaktor, pracovník v PR, poradenských službách aj.).

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 31. března daného roku
V případě zájmu o více studijních programů, resp. forem studia, je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program resp. formu studia.

Poplatek: 500 Kč (úhrada bankovním převodem, číslo účtu: 104725778/0300, konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: 6020104, specifický symbol: číslo vygenerované systémem v e-přihlášce; správně vyplněný specifický symbol a variabilní symbol jsou nutné, aby byla platba identifikovatelná vzhledem k přihlášce). Poplatek za přihlášku musí být uhrazen do 31. března. V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu); uchazeči, kteří mají doklad o středoškolském vzdělání (úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení) k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března příslušného roku, ostatní uchazeči nejpozději v den zápisu do studia.
 • Bez přijímacích zkoušek.
 • Ověření znalosti českého jazyka: v případě uchazeče se státním občanstvím České či Slovenské republiky se dostatečná znalost jazyka předpokládá; ověření dostatečné znalosti českého jazyka v případech ostatních státních příslušníků proběhne písemnou formou nebo formou rozhovoru s uchazečem. Termín ústního pohovoru za účelem ověření jazykových znalostí uchazeče v kontaktní či distanční podobě bude 5. 6. 2024.
Uchazeči se specifickými potřebami
Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrné opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce Zohlednění specif. potřeb. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra: http://centrumssp.jcu.cz, e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.

Vyrozumění o přijetí ke studiu
Studijní oddělení TF JU zajistí, aby do 10. července daného roku bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce TF JU.
Studijní oddělení TF JU umožní účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu, a to do 30. září příslušného roku. O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat
online.
centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.

Vyrozumění o přijetí ke studiu
Studijní oddělení TF JU zajistí, aby do 10. července 2023 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce TF JU.
Studijní oddělení TF JU umožní účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu, a to do 30. září 2023. O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Něco navíc

 • možnost víceoborového studia
 • individuální přístup

Kontakt

Mgr. Martin Klapetek Ph.D.

Tel.: 389033532

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1