• Úvod
 • Mezinárodní spolupráce
 • Pro studenty
 • Informace pro vyjíždějící studenty - pracovní stáž

Pro studenty

Útvar pro studijní činnost

Pohotovostní linka - Emergency call
 • pohotovostní linka pro studenty a zaměstnance JU, kteří se ocitnou v mimořádné situaci

Pohotovostní linka, tzv. Emergency call,

mobilní telefonní číslo: +420 702 027 176,

je služba, jež byla zřízena za účelem poskytnutí pomoci účastníkům zahraničních mobilit na JU (tj. studentům a zaměstnancům, kteří jsou na studijním či pracovním pobytu v zahraničí) při řešení krizových situací (KS) souvisejících se zahraniční mobilitou a to zejména v době mimo standardní pracovní dobu, tj. v režimu 24/7.

Svůj požadavek můžete také poslat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Na pohotovostní linku se můžete obrátit v těchto situacích:

 • stanete se obětí závažné trestné činnosti (napadení/znásilnění, pohřešování, únos, vážný úraz, úmrtí atd.)
 • dojde k vážnému zhoršení psychického stavu nebo k pokusu o sebevraždu účastníka mobility
 • přírodní/antropogenní krize v místě pobytu (živelné pohromy velkého rozsahu, hromadné nákazy, havárie velkého rozsahu, politická/sociální krize, válečný konflikt, zhoršení bezpečnostní situace, terorismus aj.)

 

Do systému podpory pohotovostní linky nespadá řešení dalších situací, např. běžné zdravotní problémy, ztráta/odcizení dokladů, osobních věcí nebo financí, finanční krize, vízové poradenství, pracovněprávní problematika, soudní řízení v důsledku spáchání přestupku/trestného činu, apod.

V těchto případech se obraťte na příslušné orgány státní správy nebo oddělení Jihočeské univerzity:

 • Ztráta/odcizení dokladů, osobních věcí nebo financí – Policie v místě pobytu
 • Finanční krize – pokud souvisí s vyplácením stipendií, obraťte se na příslušné oddělení fakulty/rektorátu
 • Rady na cestu, vízové poradenství - Ministerstvo zahraničních věcí ČR  
  • Očkování do zahraničí: Státní zdravotní ústav
  • Pracovněprávní problematika – příslušné personální oddělení rektorátu/fakulty
  • Běžné zdravotní problémy – zdravotnické zařízení dle aktuálního místa pobytu (kontaktujte nejprve svou pojišťovnu)

   

  PŘED JAKOUKOLIV CESTOU DO ZAHRANIČÍ DOPORUČUJEME REGISTRACI V SYSTÉMU DROZD

  On-line jazyková podpora

  Online jazyková podpora 

  • stanovuje povinnost studenta (platí i pro čerstvé absolventy) účastnit se online jazykového testování PŘED zahájením a PO ukončení mobility
  • platí pro mobility, jejichž hlavním pracovním jazykem je jazyk uvedený zde: https://erasmusplusols.eu/
  • nominovanýcm studentům bude zaslán odkaz pro vyplnění on-line testu
  • na základě výsledků jazykového testování může být studentovi přidělena licence pro účast v online jazykovém kurzu, pokud student licenci přijme, je jeho povinností kurzem projít
  • pokud student v testu PŘED zahájením mobility získá úroveň C2, nemusí již absolvovat závěrečný jazykový test
  • platí pro všechny mobility s datem zahájení po 1. lednu 2015

   

  Užitečné odkazy: ​

  Absolvenstká stáž

  Tento typ pracovní stáže je určen čerstvým absolventům. Zájemci o účast na tomto typu stáže musejí splňovat následující kritéria:

  • úspěšně projít výběrovým řízením pro účast na pracovní stáži v rámci programu Erasmus+
  • veškeré administrativní kroky spojené s výjezdem na pracovní stáž si student musí zařídit před dokončením studia na JU
  • student může na stáž vyjet nejdéle do 12 měsíců od ukončení studia na JU
  • délka stáže se započítává do 12 měsíců, na které má student nárok v jednom studijním cyklu (Bc, Mgr.)
  • student si musí zajistit závazky spojené se zajištěním zákonného zdravotního pojištění
  • sociální pojištění - účast je dobrovolná
  • daň z příjmu: finanční podpora poskytovaná stážistům/absolventům z programu Erasmus+ je osvobozena od daně z příjmu (zákon č.586/1992 Sb. o daních z příjmu); zdanění případného finančního příspěvku poskytovaného přijímající organizací závisí na legislativě cílové země. Při předložení daňového přiznání v ČR pak student aplikuje metody zamezující dvojímu zdanění dle odpovídající mezinárodní smlouvy.
  • Úřad práce: evidence nezaměstnaného absolventa na úřadu práce není povinná
  • Po ukončení stáže vystaví JU studentovi buď  Potvrzení o absolvování stáže či potvrdí dokument Europass mobility
  Podmínky účasti

  Praktické stáže v rámci programu Erasmus+ se může zúčastnit student, který:

  • je řádně zapsán do akreditovaného Bc., Mgr. nebo PhD. studijního programu na JU – prezenční, kombinované i distanční formy studia
  •  je občanem jedné z programových zemí nebo je občanem jiného státu, ale studuje v programové zemi v akreditovaném studijním programu, v jakémkoliv ročníku
  • musí být po celé období stáže řádně zapsán (mimo absolventské stáže) ke studiu na vysílající instituci v oboru, který stáž zaštiťuje, nemůže tedy studium v daném oboru na vysílající instituci před ukončením stáže v zahraničí přerušit ani ukončit
  •  byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení

  Další upřesnění:

  • student, který studuje v České republice v akreditovaném studijním programu a chce vycestovat na praktickou stáž a/nebo na studijní pobyt do země svého původu (tj. Country of Origin), má při výběrovém řízení nejnižší prioritu a bude mu udělen status zero grant studenta, tj. bez nároku na přidělení stipendia
  • student, který studuje v České republice v akreditovaném studijním programu a chce vycestovat na praktickou stáž a/nebo na studijní pobyt, nemůže tento pobyt absolvovat v zemi svého aktuálního pobytu (tj. Country of Residence)

   

  Absolventská stáž:

  Praktickou stáž je možno nově absolvovat do 12 měsíců po ukončení studia (včetně délky stáže)

  • absolventem se student stává v den složení státnic, od tohoto dne se začíná počítat jeden rok, ve kterém musí být stáž zahájena i ukončena (je však třeba stále respektovat probíhající akademický rok, v němž je stáž administrativně vedena, nemůže přesahovat do dalšího akademického roku)
  • absolventské stáže mohou trvat 2-12 měsíců, odečítá se ale délka již realizovaného Erasmus+ pobytu (studijní i pracovní) ve studijním cyklu, ve kterém si student o absolventskou stáž žádá (pozor na dlouhé magisterské programy, více v Kvalifikačních podmínkách)
  • veškerá administrativa musí být vyřízena před ukončením studia, tj. před složením státní závěrečné zkoušky

   

  Další důležité podmínky:

  • Každý uchazeč musí splňovat Kvalifikační podmínky programu Erasmus+: Erasmus pro praktické stáže studentů
  • přijímající organizace může být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace aktivní na pracovním trhu nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy či mládeže (veřejný či soukromý podnik, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni, profesní asociace, obchodní unie, výzkumné instituty, nadace, NNO, neziskové organizace, instituty a vzdělávací centra atd.)
  •  stážista musí v zahraniční organizaci pracovat na plný pracovní úvazek (běžný v zemi přijímající organizace)
  • podmínkou praktické stáže není uzavření interinstitucionální smlouvy, stáž musí být ale předem domluvena a potvrzena
  • praktická stáž musí být schválena fakultou, která zaštiťuje studentovu stáž, a následně být studentovi uznána - student musí obdržet ECTS kredity a finálně mít stáž uvedenou v diploma suplement (praktická stáž se stane součástí daného studijního programu)

   

  Neoprávněné organizace, ve kterých nesmí probíhat praktická stáž:

   

  Opakovné výjezdy studentů v rámci programu Erasmus+: 

  Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus+: 

  • každý student může v každém stupni studia vyjet v maximální délce 12 měsíců
  • předchozí mobility (studijní i pracovní pobyty) v daném stupni studia se sčítají, včetně mobilit uskutečněných v rámci programu LLP Erasmus 2007 - 2013 (pozor na dlouhé magisterské programy, více v Kvalifikačních podmínkách)
  • program není určen pro studenty, kteří přijeli do ČR studovat pod programem Erasmus Mundus
  • Tato pravidla se vztahují i na studijní pobyty a pracovní stáže v rámci programů Socrates II a Leonardo da Vinci II, které probíhaly od roku 2000 do roku 2006.
  • Přestože jsou opakované praktické stáže studentů v rámci programu Erasmus+: Erasmus možné, mohou být vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, jež jsou na tuto aktivitu Evropskou komisí vyhrazeny, posuzovány na základě preferencí vyhlášených ve výběrovém řízení pro daný akademický rok.

   

  Kombinace studijního pobytu a stáže je možná za následujících podmínek:

  • součet délky musí být minimálně 3 měsíce a maximálně 12 měsíců
  • stáž a studium na sebe musí navazovat
  • stáž musí být garantována stejnou přijímající vysokoškolskou institucí, na které student realizuje studijní pobyt a která vydá potvrzení o délce mobility (pracovní stáže a studia)
  • finanční podpora se přiděluje studentovi na celou dobu pobytu dle pravidel pro finanční podporu na studijní pobyt!
  Výběrové řízení

  Výběrové řízení probíhá přímo na fakultách a je plně v režii fakultních koordinátorů, kteří sami stanovují požadavky na uchazeče v souladu s podmínkami stanovenými v Kvalifikačních podmínkách programu Erasmus+ pro pracovní stáže studentů.

  Obvykle se hodnotí následující:

  • studijní výsledky
  • motivace
  • jazykové znalosti
  • obor studia

  • termíny výběrového řízení, které jsou 1x ročně zpravidla v lednu. Fakulty  mohou následně vyhlásit dodatečné výběrové řízení pro pracovní stáže na letní semestr a to obvykle v říjnu.
  • informace o volných místech a podmínkách účasti v programu vám podají fakultní koordinátoři programu Erasmus+

  Studenti, kteří ve výběrovém řízení uspějí, jsou následně nominovaní na pracovní stáž Erasmus+. Tato nominace je pro ně závazná. Pokud je student nucen z vážných zdravotních či osobních důvodu svoji nominaci zrušit, je povinnen tak učinit neodkladně prostřednictvím formuláře Oznámení o zrušení pobytu, které musí být potvrzeno fakultním koordinátorem a předáno k evidenci na Útvar pro zahraniční vztahy Rektorátu JU. Odstoupení od nominace může mít vliv na vaši budoucí účast v programu Erasmus+.

  Byl/a jsem vybrán/a a co teď?

  Studenti vybraní v řádném výběrovém řízení:

  1. nejprve si sami vyhledají a dojednají své pracovní místo na zahraniční organizaci/instituci

  • přijímající organizace může být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace aktivní na pracovním trhu nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy či mládeže (veřejný či soukromý podnik, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni, profesní asociace, obchodní unie, výzkumné instituty, nadace, NNO, neziskové organizace, instituty a vzdělávací centra atd.)
  • neoprávněné organizace, ve kterých nesmí probíhat praktická stáž jsou instituce EU a další EU orgány včetně specializovaných agentur a organizace spravující programy EU (kvůli zabránění možnému střetu zájmů a/nebo dvojímu financování, např. národní agentury)
  • v organizaci budete pracovat na plný úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu
  • někteří zaměstnavatelé poskytují studentům mzdu - domlouvá si sám student
  • více informací k tomu Jak si vyhledat stáž?

   

  2. následně vyplní (pokud možno elektronicky) následující formuláře:

  Training Agreement (TA)– pracovní plán stáže

  • formuláře jsou ke stažení ve složce FORMULÁŘE
  • termín trvání pracovní stáže musí odpovídat počtu dní, na které budete pobírat stipendium, zpravidla 60 či 90 dní, pro přesné stanovení použijte Kalkulačku pro výpočet stipendia (.xlsx)
  • při sestavování pracovního plánu prodiskutujte se studijním oddělením/vedoucím katedry/odpovědnou osobou za pracovní stáže, jakým způsobem vám bude po návratu stáž uznána a kolik vám bude přiděleno kreditů
  • vyplněné a schválené dokumenty předložíte k podpisu fakultnímu koordinátorovi k potvrzení
  • pracovní plán stáže musíte mít schválený všemi stranami před odjezdem do zahraničí

  Akademické uznání pracovní stáže

  Pracovní stáž vám bude uznána dvěma způsoby:

  • pokud je zahraniční pracovní stáž součástí vašeho studijního plánu, bude vám stáž uznána za daný předmět a obdržíte příslušný počet ECTS kreditů 
  • pokud není zahraniční pracovní stáž součástí vašeho studijního plánu, bude uvedena v dodatku k diplomu (Diploma Supplement)
  Během pobytu
  • Během vašeho pobytu na pracovní stáži v zahraničí mohou nastat následující situce:

  Změny pracovního plánu (Training Agreement):

  • v případě, že v původně schváleném pracovním plánu nastanou změny (v obsahu, osobě koordinátora, apod.), musí být písemně odsouhlaseny jak vysílající tak přijímající institucí.
  • stážista vyplní sekci DURING THE MOBILITY, CHANGES TO THE ORIGINAL TRAINING AGREEMENT v dokumentu Training Agreement a zajistí podpisy všech 3 stran

   

  Prodloužení pracovní stáže:

  • je možné pouze po dohodě s vysílající a přijímající institucí
  • student o něj může požádat kdykoli v průběhu stáže, nejpozději však 30 dní před původně plánovaným ukončením stáže
  • nesmí být překročena doba 12 měsíců, které může student čerpat v daném studijním cyklu (tj. bakalářské, magisterské nebo doktorské studium)
  • prodloužený pobyt musí skončit nejpozději 30.9. v daném akademickém roce
  • žádost se podává prostřednictvím formuláře Žádosti o prodloužení praktické stáže (Application for extension viz Formuláře). Součástí žádosti je sekce motivace, v níž musí být uvedeny důvody pro prodloužení pobytu. Žádost student předloží svému fakultnímu koordinátorovi.
  • žádost musí být potvrzena studentem, zástupcem zahraniční instituce, fakultním koordinátorem a schválena Útvarem pro zahraniční vztahy rektorátu JU
  • upozorňujeme, že studentovi prodloužením pobytu nevzniká automaticky nárok na přidělení finanční podpory. Student si náklady na pobyt v zahraničí po dobu prodloužení pracovní stáže hradí z vlastních zdrojů

   

  Zkrácení praktické stáže:

  • je možné po dohodě studenta s vysílající institucí a je řešeno dodatkem k finanční dohodě a poměrným zkrácením stipendia
  • student je povinen doručit svému fakultnímu koordinátorovi formulář Oznámení o zkrácení pobytu (ev. Oznámení o zkrácení pobytu o období zero grant, pak nedochází ke změně financí)
  • pokud student nedodrží minimální délku pobytu, tj. 2 měsíce, musí vrátit stipendium celé! (toto ustanovení neplatí v případě ukončení pobytu z důvodu „vyšší moci“)
  Povinnosti po návratu

  Po návratu ze zahraničí je povinností studenta:

  1. odevzdat Traineeship Certificate = Potvrzení o délce pobytu 

  • ORIGINÁL potvrzení o reálné délce stáže podepsané přijímající organizací doručí student do 10 dnů od ukončení stáže svému fakultnímu koordinátorovi
  • pokud je skutečná délka pobytu studenta v zahraničí potvrzená zahraniční organizací kratší než původně stanovené období, je student povinný vrátit poměrnou část stipendia za každý nevyčerpaný den

   

  2. vyplnit on-line jazykový test po ukončení pobytu

  • student automaticky obdrží na svůj e-mail výzvu k vypnění daného testu

   

  3. vyplnit závěrečnou zprávu z pracovní stáže   (Participant Report)

  • po ukončení pracovní stáže (dle data ukončení uvedeného v Účastnické smlouvě) obdržíte na svůj email přihlašovací údaje, se kterými můžete vstoupit do on-line systému a vyplnit zprávu
  • dotazník je možné průběžně ukládat (pomocí tlačítek „Uložit“), tedy nemusí vyplnit celý najednou
  • jakmile si budete jistí, že jste veškerá data řádné vyplnili, může dotazník „dokončit“, což provedete tak, že zaškrtne pole „Dokončit“ dole na dotazníku a klikne na „Uložit“
  • zprávu si uložte do svého počítače, abyste ji  mohli předložit v případě technických potíží
  • zpráva musí být vyplněna nejpozději do 30-ti dnů od obdržení výzvy

   

  FAQ k vyplnění závěrečné zprávy

  • vzor závěrečné zprávy - vzor v EN  verzi pouze k nahlédnutí, každý student vyplňuje svou zprávu on-line po obdržení výzvy e-mailem
  • část 4 Uznání zahraničního pobytu/Academic Recognition
   • pokud je pracovní stáž v zahraničí součástí studijního plánu, získá student odpovídající počet kreditů
   • vždy je pracovní stáž uvedena v Dodatku k Diplomu (Diploma Supplement)
   • v bodě 4.10 tedy zaškrtněte variantu Plné uznání/Full recognition

   

  • část 5 Znalosti cizích jazyků a jazyková příprava/Foreign Language Skills and Linguistic Support
   • 5.3. Ano/Yes zvolí studenti, kterým byla udělena licence k on-line jazykovému kurzu

  • část 10 Náklady/Costs
   • 10.1 - stipendia Erasmus+ jsou zpravidla vyplácena ze dvou zdrojů - z prostředků EU a z prostředků státního rozpočtu MŠMT, informace o tom, z jakých zdrojů je financován váš studijní pobyt naleznete v Účastnické smlouvě, čl. III. a IV. Pokud je v čl.III uveden počet dní, na které stipendium z prostředků EU čerpáte, zaškrtněte odpověď  ANO/Yes, v opačném případě zaškrtněte Ne/No a v bodě 10.5 State and/or other regional grant(s)
  Finanční podmínky
  • upozorňujeme, že finanční podpora z programu Erasmus+, kterou student obdrží od domácí instituce není určena na pokrytí všech nákladů spojených se studiem v zahraničí. Jedná se pouze o příspěvek, který by měl krýt zvýšené náklady na pobyt v zahraničí. Od studenta se očekává finanční spoluúčast.
  • výpočet výše stipendia se řídí tabulkou přidělovaných stipendií a grantů programu Erasmus+
  • Stipendium se poskytuje ve formě paušální částky na měsíc a dny pobytu v zahraničí.
  • výše finanční podpory je vypočítána jako násobek délky pobytu a měsíčního grantu stanoveného pro danou cílovou zemi. Pro účely výpočtu platí, že 1 měsíc = 30 dní. Pokud délka pobytu neodpovídá celým měsícům, pak je finanční podpora vypočtena jako násobek počtu dní přesahujících délku celých měsíců a 1/30 měsíčního grantu stanoveného pro danou cílovou zemi. 
  • jediný způsob výplaty stipendia na částečné pokrytí pobytových nákladů v zahraničí se provádí pouze bezhotovostním převodem na váš účet u bankovního ústavu v České republice nebo v zahraničí
  • student musí být majitelem svého vlastního účtu
  • výše stipendia bude vyjádřena v EUR
  • vedle finanční podpory Erasmus+ může být poskytnuta také odměna ze strany hostitelské organizace, jelikož po indukční fázi stáže/zapracování bude student plnohodnotnou pracovní silou. Odměna může mít formu finanční podpory a/nebo příspěvku v naturáliích (např. bezplatné ubytování, jízdenky MHD, stravenky apod.)
  • je vyloučeno dvojí financování, tzn., že vedle finanční podpory Erasmus+ nesmí student k pokrytí nákladů spojených s mobilitou obdržet zároveň žádnou další finanční podporu ze zdrojů EU
  • doporučujeme studentům, aby se informovali o výhodách zřízení eurového účtu v ČR či v zahraničí a zjisitili si informace souvisejících s poplatky za vedení účtu, transakce a výběr z bankomatů v zahraničí

   Zvýhodněné nabídky bank pro založení účtu v EUR pro studenty Erasmus+

  • váš grant bude hrazen ze dvou zdrojů – finanční prostředky EU a finanční prostředky ze státního rozpočtu z dofinancování MŠMT
  • v závislosti na výši stipendia vám bude stipendium vyplaceno v jedné či dvou splátkách, počet splátek bude uveden v Účastnické smlouvě
  • studentovi je stipendium převedeno na jeho bankovní účet po podpisu Účastnické smlouvy a dodání všech relevantních dokumentů před odjezdem do zahraničí

  Pro realizaci bankovního převodu jsou nutné následující údaje k vašemu účtu:

  • úplné číslo bankovního účtu (včetně bankovního kódu)
  • název banky
  • přesná adresa pobočky, kde jste účet založili (ulice, číslo, město, PSČ)
  • číslo účtu ve tvaru IBAN (mezinárodní bankovní číslo účtu) - najdete například ve smlouvě k účtu, na výpisu z účtu či ve svém internetovém bankovnictví
  • BIC/SWIFT (mezinárodní identifikační kód banky)
  • měna, ve které máte účet vedený.

  Je naprosto nezbytné, abyste nám při podpisu Účastnické smlouvy sdělili všechny uvedené údaje, v opačném případě vám nemůžeme stipendium převést.

   

  Informace pro studenty s těžkým handicapem nebo specifickými potřebami

  • Vyžaduje-li váš zdravotní stav zvýšené náklady, ale rád/a byste se zúčastnil/a zahraničního studijního pobytu nebo praktické stáže v rámci programu Erasmus+: Erasmus, může Vaše vysílající škola požádat Národní agenturu prostřednictvím svého institucionálního koordinátora o dodatečnou finanční podporu nad rámec běžného stipendia programu Erasmus+.
  • Předpokladem přidělení speciálního stipendia je splnění základních podmínek pro mobilitu studentů, speciální stipendium je určeno pouze na pokrytí zvýšených výdajů v zahraničí, které vyplývají ze zdravotních potřeb.
  • Při vyplňování předběžné kalkulace do žádosti u položky doprava, stravování a ubytování je třeba věnovat pozornost stanovení rozdílu mezi cenou za běžné náklady a cenou za zvýšené náklady z důvodu příslušného handicapu. Pouze tento cenový rozdíl (ne celá částka za nadstandardní službu) pak tvoří oprávněný požadavek studenta v rámci žádosti o speciální stipendium Erasmus+.
  • Přidělené speciální stipendium je po návratu ze studijního pobytu nebo praktické stáže Erasmus+: Erasmus nutné vyúčtovat! Předkládají se faktury udávající skutečně vynaložené náklady, uvádějící název a adresu subjektu, který fakturu vystavil, částku a měnu i datum vystavení faktury.
  • Žádost se předkládá na formuláři, ve kterém student uvede podrobnou kalkulaci požadovaného stipendia. Vzor formuláře žádosti o speciální stipendium na příslušný akademický rok je ke stažení ve složce Formuláře.
  • Podání žádosti student konzultuje se svým fakultním koordinátorem a následně zašle e-mailem koordinátorce  Útvaru pro zahraniční vztahy JU  ( PhDr. Jana Dvořáková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

  K žádosti je nutné doložit:

  • lékařskou zprávu;
  • kopii průkazu ZTP (pokud ho student vlastní);
  • dokumenty programu Erasmus+: Erasmus pro příslušný typ mobility - podepsanou studijní smlouvu pro studijní pobyt / praktickou stáž (Learning agreement for studies/traineeship)
  • akceptační dopis, ve kterém přijímající instituce potvrzuje přijetí ke studijnímu pobytu / praktické stáži a kde je uvedeno, že je srozuměna s Vaším zdravotním stavem.

   

  Termín pro podávání žádostí na Útvar pro zahraniční vztahy:

  • do 30.6.  pro pobyty v zimním semestru nebo na celý akademický rok;
  • do 15.11. pro pobyty v letním semestru.
  Důležitá upozornění

  Dle závazků vyplývajících z účastnické smlouvy je student povinnen po ukončení pobytu v zahraničí splnit následující:

  • ve smluvených termínech odevzdat Traineeship Certificate (Potvrzení o délce pobytu)
  • zajistit, aby se potvrzená doba pobytu uvedená v Traineeship Certificate (Potvrzení o délce pobytu) shodovala s dobou uvedenou v účastnické smlouvě a odpovídala i náplň vykonávané práce
  • včas vyplnit Závěrečnou zprávu o pobytu v zahraničí 
  • včas vyplnit on-line jazykový test hodnotící úroveň dosažených jazykových znalostí po ukončení pracovní stáže
  • využívat on-line jazykový kurz příslušného jazyka v případě, že studentovi byla na začátku pracovní stáže udělena licence k takovému kurzu

   

  V případě, že student nesplní výše zmíněné závazky, JU po něm může ve smyslu Účastnické smlouvy požadovat vrácení přidělené finanční podpory nebo její části.

  Přihlaste si
  odběr newsletteru

  Zůstaňme v kontaktu na
  sociálních sítích

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Branišovská 1645/31a, 370 05
  České Budějovice
  Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

  © 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Cookies

  1