Poskytovaní
informací

INFORMACE ZVEŘEJŇOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“) zveřejňuje Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (dále jen „JU“) za účelem informování veřejnosti níže uvedené informace.

Důvod a způsob založení, podmínky a principy, za kterých JU provozuje svoji činnost

Důvod a způsob založení, podmínky a principy, za kterých JU provozuje svoji činnost
JU je právním nástupcem Jihočeské univerzity zřízené dne 28. září 1991 zákonem České národní rady č. 314/1991 Sb., o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity. JU je veřejnou vysokou školou univerzitního typu. JU jako součást nejvyššího článku vzdělávací soustavy je orientována na rozvoj vzdělanosti, podporu nezávislého poznání a tvůrčí činnosti ve vědecké, sociální, kulturní a ekonomické oblasti.

Základní podmínky a principy fungování veřejných vysokých škol upravuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vysokoškolský zákon“). Základní podmínky a principy fungování JU v návaznosti na vysokoškolský zákon stanoví Statut JU, který je základním dokumentem JU.

Z hlediska dlouhodobého záměru se JU profiluje jako univerzita výzkumná s orientací zejména na problematiku přírodních, sociálních a humanitních věd. Významnou složkou vědeckovýzkumné činnosti univerzity je úzká spolupráce s ústavy Akademie věd ČR. K silným stránkám JU patří věda a výzkum, oblast celoživotního vzdělávání a schopnost orientace školy na regionální problematiku.

Vzdělávací, vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost rozvíjená na JU zahrnuje studijní programy v ekonomických, humanitních, pedagogických, přírodovědných, teologických, uměleckých, zdravotně sociálních, zemědělských a vybraných technických oborech. Výuka probíhá v akreditovaných bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech, které tvoří širší vědní základ studijním oborům se specializacemi v prezenční a kombinované formě studia (aktuální seznam akreditovaných studijních programů a oborů).

Organizační struktura

Celoškolská pracoviště

Účelová zařízení

Postup při podávání a vyřizování stížností, návrhů a podnětů občanů

Postup pro podávání a vyřizování stížností, návrhů a podnětů občanů je upraven v samostatném dokumentu dostupném ZDE.

Postup při podávání a vyřizování žádostí o poskytnutí informace podle zákona

Základní pojmy

 1. Žadatel je každá fyzická i právnická osoba, která žádá informaci o činnostech, ke kterým je JU zřízena.
 2. Žádostí je podání, kterým žadatel uskutečňuje své právo na přístup k informacím
  o činnostech, ke kterým je JU zřízena.
 3. Zveřejněnou informaci je taková informace, která může být vždy a znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona.

Formy žádosti o poskytnutí informace

 1. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (i telefonicky) nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Žádost o informace podaná ústně

 1. Ústní žádost se směřuje na konkrétního vedoucího zaměstnance, který takto podanou žádost vyřídí bezodkladně, je-li to s ohledem na požadované informace možné. Nemůže-li požadované informace poskytnout sám, odkáže na příslušného zaměstnance nebo na zdroj, kde je požadovaná informace zveřejněna.
 2. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel takto poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Odkaz na zveřejněnou informaci

 1. Pokud žádost o informace zcela nebo zčásti směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, budou žadateli místo informace poskytnuty údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, a to co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů.
 2. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, bude mu daná informace požadovaným způsobem poskytnuta.
 3. Jestliže zaměstnanci JU sdělí žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, musí o této skutečnosti pořídit písemný záznam, který bezodkladně postoupí kancléři JU.
 4. Pokud nelze žádost o informace v plném rozsahu vyřídit odkazem na zveřejněnou informaci, postoupí zaměstnanci JU do 3 dnů tuto žádost společně se záznamem o provedeném odkazu, jeho rozsahu a úkonech učiněných v dané věci kancléři JU.

Žádost o poskytnutí informace podaná písemně

 1. Písemné žádosti o poskytnutí informace přijímá Rektorát JU, a to buď na adresu:
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Rektorát
  Branišovská 1645/31a
  370 05 České Budějovice
  nebo elektronickou poštou na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 2. Písemná žádost je podána dnem, kdy ji JU obdrží.

Vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

 1. Brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení písemné žádosti o informace, bude žadatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti vyzván, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost se odloží.
 2. V případě, že je písemná žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, bude žadatel ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, bude vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 3. V případě, že se písemnou žádostí požadované informace nevztahují k působnosti JU, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnost se sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.
 4. Nerozhodne-li JU podle předchozích bodů, poskytne JU žadateli informace v souladu se žádostí ve lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění či upřesnění. Je-li zapotřebí licence podle § 14a zákona, předloží se v této lhůtě žadateli konečná licenční nabídka. JU může lhůtu pro vyřízení písemné žádosti prodloužit, nejvíce však o 10 dní, a to z důvodu vyhledání a sběru objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti nebo v případě konzultace s jiným subjektem odlišným od JU, který má zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma a více organizačními jednotkami JU, které mají závažný zájem na předmětu žádosti. O prodloužení lhůty k vyřízení a o důvodech prodloužení musí být žadatel prokazatelně informován, a to před uplynutím lhůty pro vyřízení žádosti.
 5. Písemná žádost se eviduje a o jejím vyřízení se pořizuje záznam.
 6. Do 15 dnů od poskytnutí informací zveřejní JU poskytnuté informace způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo o mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích se zveřejní doprovodné informace vyjadřující jejich obsah.

Vydávání rozhodnutí

 1. Pokud žádosti, byť i jen zčásti, nebude možné vyhovět, vydá se ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 2. Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba známa.

Povinnosti subjektu požadujícího informace

 1. Subjekt, který požaduje informace, je povinen dodržovat povinnosti stanovené zákonem.
 2. Písemná žádost fyzické osoby musí obsahovat:
  a) jméno, příjmení, datum narození,
  b) adresu místa trvalého pobytu nebo adresu bydliště, není-li přihlášena k trvalému pobytu,
  c) adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo adresy bydliště; adresou pro doručování se rozumí i elektronická adresa.
 3. Písemná žádost právnické osoby musí obsahovat:
  a) název a identifikační číslo,
  b) adresu sídla,
  c) adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla; adresou pro doručování se rozumí i elektronická adresa.
 4. Ze žádosti o poskytnutí informace musí být patrné, že je určena JU, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona. Neobsahuje-li žádost tyto náležitosti a adresu pro doručování, nejedná se o žádost ve smyslu zákona.

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

 1. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 2. Žádost se podává u orgánu, který rozhodnutí vydal.
 3. O odvolání rozhoduje nadřízený orgán, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
 4. Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti je k dispozici ZDE.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

 1. Žadatel může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti, a to písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše se o ní písemný záznam.
 2. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace může podat žadatel:
  a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci,
  b) který nesouhlasí s odložením žádosti nevztahující se k působnosti JU,
  c) kterému po uplynutí lhůty k vyřízení žádosti nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  d) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
  e) který nesouhlasí s výší úhrady v souvislosti s poskytováním informací.
 3. Stížnost se podává do 30 dnů ode dne doručení sdělení o odkazu na zveřejněnou informaci nebo rozhodnutí o odložení žádosti nevztahující se k působnosti JU nebo sdělení o výši nákladů nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.
 4. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
 5. Formulář pro stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace je k dispozici ZDE.

Přehled vnitřních předpisů

Přehled dalších hlavních dokumentů JU

Elektronické verze vnitřních předpisů jsou k dispozici ZDE.
Elektronické verze dalších hlavních dokumentů JU jsou k dispozici ZDE.
Vnitřní předpisy a další hlavní dokumenty jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v místnosti č. 03 041 v budově Rektorátu a Filozofické fakulty JU, Branišovská 1645/31a, České Budějovice.

Předpisy, podle kterých JU postupuje při vyřizování žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • Nařízení vlády ČR č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Úhrada nákladů za poskytování informací

 1. JU je oprávněna požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat, s odesláním informací žadateli a za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.
 2. V případě, že JU požaduje úhradu nákladů za poskytování informací, písemně oznámí tuto skutečnost žadateli spolu s výší úhrady, a to před poskytnutím požadované informace.
 3. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady tuto úhradu nezaplatí, JU žádost odloží.
 4. Pokud žadatel podá stížnost proti výši požadované úhrady, neběží žadateli po dobu vyřizování stížnosti lhůta 60 dnů k úhradě.
 5. Úhrada je příjmem JU.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Náklady spojené s pořízením kopií a tiskem

jednostranná kopie formátu A4 černobílá

0,52 Kč

oboustranná kopie formátu A4 černobílá

1,04 Kč

jednostranná kopie formátu A3 černobílá

1,04 Kč

oboustranná kopie formátu A3 černobílá

2,08 Kč

Náklady spojené s pořízením technického nosiče dat

CD-R, pokud tuto formu vyžaduje žadatel

6,22 Kč

v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši jeho pořizovací ceny

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a jejich zpracování

za prvních započatých 15 minut

55 Kč

za každých dalších i započatých 15 minut

55 Kč

Náklady spojené s odesláním informace žadateli

dle sazebníku držitele poštovní licence

K uvedeným cenám bude připočtena příslušná sazba DPH.

Výroční zpráva o činnosti JU v oblasti poskytování informací

 1. Výroční zpráva o činnosti JU v oblasti poskytování informací podle zákona je zveřejněna ZDE.

Výhradní licence poskytnuté v souvislosti s poskytováním informací

 1. JU do současné doby neposkytla žádné výhradní licence podle stanovení § 14a odst. 4. zákona.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona

 1. Nadřízeným orgánem k přezkumu rozhodnutí JU o výši úhrad je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
 2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona jsou zveřejněna ZDE (Zatím žádné).

Elektronická adresa podatelny pro žadatele o poskytnutí informace

 1. Elektronická adresa podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 2. Informace ve smyslu § 5 odst. 1 zákona, jakož i ostatní informace vztahující se k působnosti JU, jsou dostupné na internetových stránkách JU, na adrese www.jcu.cz.

Zveřejnění informací dle zákona v sídle a úřadovnách JU

 1. Právní předpisy vydané v rámci působnosti JU a další hlavní dokumenty, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle zákona, jsou v úředních hodinách k dispozici v místnosti č. 035 v budově Rektorátu a Filozofické fakulty JU, Branišovská 1645/31a, České Budějovice.
 2. Do předmětných dokumentů je možné nahlédnout, pořídit si opis, výpis nebo kopii.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1