Rozvoj JU - Kapacity pro VaV II

Identifikační údaje projektu

Název:

Rozvoj JU - Kapacity pro VaV II

Registrační číslo:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014638

Termín realizace:

01/2021 – 12/2022

Aktuální stav:

Projekt ve fyzické realizaci

Příjemce:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři:

- Projekt nemá partnery -

Dotační program:

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

 

 

Anotace projektu

Cílem projektu je podpora rozvoje kapacit, znalostí a dovedností pracovníků JU za účelem zvýšení jejich odborných dovedností. Základním nástrojem projektu bude podpora strategického nastavení řízení JU v souladu s inovativními postupy užívanými na předních světových výzkumných organizacích. Projekt navazuje, obsahově vhodně doplňuje a rozšiřuje již realizovaný synergický projekt Rozvoj JU – Kapacity pro VaV, v rámci kterého žadatel již zahájil proces získání a udržení „HR Award“.

Projekt Rozvoj JU – Kapacity pro VaV II je zaměřen na rozvoj těchto identifikovaných potřeb v oblasti strategického řízení VaV, vč. nastavení strategického řízení na úrovni univerzity a jejích součástí, které jsou do projektu zapojené: vnitřní hodnocení, mezinárodní spolupráce ve VaV a internacionalizace JU, mezisektorová spolupráce a transfer technologií. Očekávaným výsledkem projektu je tedy nastavení prostředí pro strategické, metodické i procesní řízení u shora uvedených identifikovaných potřeb s prokazatelným dopadem na rozvoj univerzity v oblastech definovaných v koncepčních materiálech jako je např. Dlouhodobý záměr (vzdělání, výzkum, internacionalizace, otevřenost, řízení). Myšlenkou projektu je snaha strategicky koncipovat postupy (vytvářet interní strategie), řízení na JU ve vazbě na výchozí a důležité regule jako např. Inovační strategie ČR 2019–2030, Metodika 17+ apod.

V rámci JU jsou do projektu primárně zapojeny tyto součásti: Fakulta rybářství a ochrany vod (FROV), Ekonomická fakulta (EF), Zemědělská fakulta (ZF), Filozofická fakulta (FF) a Zdravotně sociální fakulta (ZSF).

Cíle projektu a struktura aktivit projektu

Projekt Rozvoj JU - Kapacity pro VaV II je zaměřen na rozvoj identifikovaných potřeb v oblasti strategického řízení VaV, vč. následného nastavení strategického řízení na úrovni univerzity a jejích součástí (do projektu zapojených fakult): vnitřní hodnocení, mezinárodní spolupráce ve VaV a internacionalizace JU, mezisektorová spolupráce a transfer technologií. Specifické cíle projektu:

 • KA 4 Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace (Hodnocení): Výstupem této aktivity je inovovat a aktualizovat rámce pro pravidelné sledování a vyhodnocování efektivity a kvality na JU ve vazbě na mezinárodní srovnání, standardy obdobně zaměřených výzkumných jednotek a vytvořit tak stabilní a atraktivní prostředí pro realizaci excelentního výzkumu. Hlavním cílem aktivity je nastavení strategického řízení výzkumné organizace skrze nově vzniklou Strategii vnitřního hodnocení JU. Specifickým cílem aktivity je strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace skrze následující činnosti:
 • ​Vytvoření (ZF JU, FF JU, EF JU, REK JU, ZSF JU), aktualizace (FROV JU) a implementace strategie hodnocení prostřednictvím ustavení (ZF JU, FF JU, EF JU, ZSF JU), či inovace (FROV JU) mezinárodní vědecké rady.
 • Podpora přípravy (vč. metodického ukotvení) a jednání mezinárodní vědecké rady.
 • Vzdělávání v oblasti hodnocení výzkumné organizace, sebehodnocení apod.
 • KA 5 Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace (Internacionalizace): Účelem aktivity je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací v oblasti strategického řízení VaV a jeho nastavení ve výzkumné organizaci. Hlavním cílem aktivity je nastavení strategického řízení výzkumné organizace skrze nově vzniklou Strategii mezinárodní spolupráce ve VaV a internacionalizace JU. Specifickým cílem aktivity je strategické nastavení a rozvoj výzkumné organizace skrze následující činnosti:
 • Vytvoření a následná implementace Strategie mezinárodní spolupráce ve VaV a internacionalizace JU (vč. vazby na zapojení do národního a evropského výzkumného prostoru).
 • Rozvoj mezinárodní spolupráce se zahraničními výzkumnými organizacemi a dalšími subjekty zabývajícími se výzkumem: (zahraniční stáže; hostování zahraničních odborníků atp.)
 • KA 6 Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce a transferu technologií (Transfer): Účelem aktivity je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací v oblasti strategického řízení mezisektorové spolupráce, nakládání s duševním vlastnictvím a pro transfer znalostí z výzkumného prostředí do praxe. Hlavním cílem aktivity je nastavení strategického řízení výzkumné organizace skrze nově vzniklou Strategii pro rozvoj mezisektorové spolupráce, nakládání s duševním vlastnictvím a pro transfer znalostí z výzkumného prostředí do praxe. Specifickým cílem aktivity je strategické nastavení a rozvoj výzkumné organizace skrze následující činnosti:
 • Vytvoření a následná implementace Strategie pro rozvoj mezisektorové spolupráce, nakládání s duševním vlastnictvím a pro transfer znalostí z výzkumného prostředí do praxe.
 • Vyškolení odborníků v oblasti duševního vlastnictví; vzdělávání pracovníků týmu transferu technologií v oblastech spojených s transferem technologií a komercializací.
 • Rozvoj partnerství KTT s mezinárodně uznávanými centry transferu technologií v daném oboru, včetně spolupráce s výzkumnými organizacemi.
 • Budování a rozvíjení partnerství KTT s relevantními partnery z aplikační sféry pomocí aktivní účasti na veletrzích, výstavách.
 • KA 1 Řízení projektu

Finanční rámec projektu

 

Rozpočet (v mil. Kč)

Procentuální podíl (v %)

Celkový rozpočet

21,2

100

Výše dotace EU

18,0

85

Výše dotace veřejných zdrojů

2,1

10

Výše vlastního kofinancování

1,1

5

pozn.: částky matematicky zaokrouhleny na jedno desetinné místo.

Kontakt k projektu

Bc. Lucie Hanudeľová

Manažer projektů

tel.: 389 036 055, mobil: 735 700 536

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www: http://www.jcu.cz/o-univerzite/rozvoj/personalni-obsazeni

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1