Akademický senát JU

Volební řád Akademického senátu JU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. října 2020 pod čj. MSMT-39612/2020-1 Volební řád Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Volby do Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a ustanoveními tohoto Volebního řádu Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „senát“) je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „JU“).
 2. Členy senátu volí ze svých řad členové akademické obce JU tajným hlasováním v klasické listinné formě nebo v elektronické formě.

  Článek 2

  Struktura akademické obce a zastoupení fakult

  1. Akademickou obec JU tvoří její akademičtí pracovníci a její studenti.
  2. Akademickými pracovníky JU jsou profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci JU vykonávajícími v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost.
  3. Právní postavení studenta je upraveno v § 61 až § 63 zákona. Uchazeč o studium ve studijním programu uskutečňovaném na JU se stává studentem dnem zápisu do studia ve studijním programu uskutečňovaném příslušnou fakultou. Osoba, které bylo studium přerušeno podle § 54 zákona, se stává studentem dnem opětovného zápisu do studia. Osoba přestává být studentem dnem ukončení studia podle § 55 odst. 1 a § 56 odst. 1 a 2 nebo přerušením studia podle § 54 zákona. Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta.
  4. Cizinec, který získá status studenta JU, se stává členem akademické obce JU se všemi souvisejícími právy a povinnostmi.
  5. Každá fakulta JU je v senátu zastoupena třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty.
  6. Kandidáti do senátu jsou voleni na fakultách JU přímou volbou.

   Článek 3

   Funkční období

   1. Funkční období senátu je tříleté. Prvním dnem funkčního období senátu je den konání prvního zasedání nově zvoleného senátu.
   2. Funkční období senátu může být předčasně ukončeno dle § 8 odst. 3 zákona.

    Článek 4

    Vyhlášení voleb

    1. Volby do senátu vyhlašuje rektor nejpozději třicet dní před skončením funkčního období stávajícího senátu.
    2. Konkrétní termín a místa konání voleb do senátu stanoví hlavní volební komise na nejméně dva po sobě následující dny, kdy se koná výuka, a zároveň tak, aby každý den bylo možno hlasovat na každém volebním místě nejméně čtyři hodiny. Na každé z fakult, na které probíhají volby, může být hlasováno na více volebních místech, přičemž je zaručena nemožnost opakovaného hlasování.
    3. Opatření rektora o vyhlášení voleb do senátu se zveřejňuje na úřední desce JU, na úředních deskách dotčených fakult a na webových stránkách JU a fakult. Údaje o termínu a místech konání voleb se zveřejňují na úřední desce fakult a jejich webových stránkách nejpozději čtrnáct dnů před prvním dnem voleb.

     Článek 5

     Volební komise

     1. Pro potřeby organizace a řízení voleb do senátu se zřizují hlavní volební komise a dílčí volební komise. Dílčí volební komise se zřizuje pro každou fakultu.
     2. Předsedu, místopředsedu a další členy hlavní volební komise jmenuje rektor. Nejedná-li se o volby vyhlášené dle § 8 odst. 3 zákona, učiní tak rektor na základě návrhu projednaného stávajícím senátem. V hlavní volební komisi musí být zastoupena jedním členem každá fakulta.
     3. Hlavní volební komise je oprávněna kontrolovat činnost dílčích volebních komisí. Z podnětu voliče uskuteční kontrolu v potřebném rozsahu neprodleně. Kontrolu vykonává prostřednictvím svých členů. O kontrole je pořízen zápis. Rektorát poskytuje hlavní volební komisi administrativní servis.
     4. Předsedu, místopředsedu a nejméně dva další členy každé jednotlivé dílčí volební komise jmenuje rektor na základě návrhu projednaného v akademickém senátu příslušné fakulty. Jestliže funkční období senátu fakulty skončilo a nový dosud nebyl zvolen, navrhne složení dílčí volební komise rektorovi děkan příslušné fakulty.
     5. Dílčí volební komise organizují volby na jednotlivých fakultách a odpovídají za jejich řádný průběh. Na místě, kde se koná hlasování, musí být přítomni nejméně dva členové dílčí volební komise.
     6. Členem hlavní volební komise a dílčích volebních komisí lze jmenovat pouze osobu, která je členem akademické obce JU, resp. akademické obce příslušné fakulty.
     7. Členství v hlavní volební komisi nebo dílčí volební komisi je neslučitelné s kandidaturou do senátu.

      Článek 6

      Seznamy voličů

      1. Seznamy voličů vypracuje hlavní volební komise na základě seznamů studentů a akademických pracovníků, které dodají děkani fakult předsedovi hlavní volební komise nejpozději patnáct dnů před prvním dnem konání voleb.
      2. Akademičtí pracovníci jsou vedeni v seznamech voličů podle svých výplatních míst. Náleží-li akademický pracovník k akademickým obcím dvou a více fakult, musí být v seznamech tato skutečnost vyznačena. Akademický pracovník náležící k akademickým obcím dvou a více fakult si zvolí volební místo a své rozhodnutí nejpozději sedm dnů před prvním dnem konání voleb oznámí hlavní volební komisi, aby mohly být upraveny seznamy voličů. Pokud volbu neučiní, přísluší k volebnímu místu na fakultě s nejdelší týdenní pracovní dobou.
      3. Je-li student zapsán do studia ve dvou nebo více studijních programech uskutečňovaných různými fakultami, musí být v seznamech tato skutečnost vyznačena. Studenti zapsaní do studia ve dvou nebo více studijních programech uskutečňovaných různými fakultami si zvolí volební místo a své rozhodnutí nejpozději sedm dnů před prvním dnem konání voleb oznámí hlavní volební komisi, aby mohly být upraveny seznamy voličů. Pokud volbu neučiní, přísluší k volebnímu místu podle aktivního studia s nejstarším datem zápisu do studia, v případě shodného data podle abecedního pořadí fakult.
      4. Seznamy voličů předá hlavní volební komise nejpozději dva pracovní dny před prvním dnem konání voleb dílčím volebním komisím.

       Článek 7

       Kandidáti

       1. Kandidáty do senátu může navrhnout každý člen akademické obce JU písemně členům dílčí volební komise, a to nejpozději sedm pracovních dnů před prvním dnem konání voleb.
       2. Po písemném potvrzení souhlasu navržených s kandidaturou zveřejní hlavní volební komise seznam kandidátů do senátu na úředních deskách a webových stránkách JU a jednotlivých fakult, a to nejpozději sedm pracovních dnů před prvním dnem konání voleb do senátu.
       3. Je-li navržený kandidát do senátu studentem a akademickým pracovníkem zároveň, může kandidovat pouze jednou.
       4. Na fakultách se mohou konat předvolební shromáždění. Předvolební shromáždění nelze konat ve dnech voleb.

        Článek 8

        Průběh voleb s hlasováním v klasické formě

        1. Dílčí volební komise zajistí prostřednictvím děkanátu fakulty vytištění volebních lístků, na kterých jsou uvedena jména kandidátů do senátu, celkový počet zástupců fakulty a způsob vyplnění volebního lístku. Údaje na volebním lístku musejí být uvedeny tak, aby osoby kandidátů do senátu byly jedno­značně identifikovány.
        2. Ve volební místnosti nebo jinak určeném prostoru pro hlasování musí být umožněna úprava volebního lístku tak, aby byla zajištěna tajná volba.Volič prokáže svoji totožnost přítomným členům dílčí volební komise.
        3. Po ověření totožnosti a označení v seznamu voličů je voliči vydán volební lístek.
        4. Volební lístek, který byl upraven jinak než předepsaným označením jednoho až nejvýše přípustného počtu kandidátů, je neplatný.
        5. Každý člen akademické obce může volit pouze jednou. Volič při převzetí volebního lístku písemně potvrdí, že volbu nevykonal na jiné fakultě.
        6. Volební komise uchovává volební schránku zapečetěnou a zabezpečenou tak, aby byla vyloučena manipulace s volebními lístky.

         Článek 9

         Průběh voleb s hlasováním v elektronické formě

         1. Při volbách do senátu lze hlasování uskutečnit v elektronické formě. O uplatnění této formy hlasování může rozhodnout
          a) senát ve vztahu k řádným či doplňovacím volbám,
          b) rektor ve vztahu k opakovaným volbám,
          c) rektor ve všech případech, kdy funkční období stávajícího senátu již skončilo.
         2. Elektronické hlasování probíhá ve webovém rozhraní (dále jen „hlasovací systém“). Volič prokáže svoji totožnost tím, že se přihlásí do hlasovacího systému pomocí svého jména, hesla a čísla identifikační karty. Podrobnější návod obsahuje sám hlasovací systém v podobě nápovědy.
         3. Po provedení hlasování je volič neprodleně informován o započtení svého hlasu jak přímo v hlasovacím systému, tak i e-mailem vygenerovaným hlasovacím systémem.
         4. Hlasovací systém bude nastaven tak, aby hlasování bylo tajné a každý člen akademické obce mohl hlasovat pouze jednou.
         5. Technickým zajištěním elektronického hlasování je pověřeno Centrum informačních technologií JU.

          Článek 10

          Výsledky voleb

          1. Dílčí volební komise sečte odevzdané hlasy nejpozději následující den po posledním dni voleb. Pokud je tímto dnem sobota, neděle nebo státní svátek, rektorské či děkanské volno, sečte hlasy v poslední den voleb.
          2. Zvoleni jsou vždy tři z navržených akademických pracovníků, kteří získali nejvyšší počet hlasů, a dva z navržených studentů, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Dojde-li na místech rozhodných pro zvolení kandidáta do senátu k rovnosti hlasů, určí toho, kdo je zvolen, los. Losování provede dílčí volební komise.
          3. Protokol o průběhu voleb a výsledcích voleb a v případě voleb s hlasováním v klasické formě též obálky s odevzdanými hlasovacími lístky předá předseda dílčí volební komise nebo jím pověřený člen dílčí volební komise bezodkladně hlavní volební komisi. Hlavní volební komise připraví vzor protokolu o průběhu a výsledcích voleb a rozešle jej dílčím volebním komisím nejpozději den před prvním dnem konání voleb.
          4. Výsledky voleb se zveřejňují bezprostředně po jejich zjištění na úředních deskách a webových stránkách JU a jednotlivých fakult.
          5. Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může podat volič stížnost hlavní volební komisi, a to nejpozději do sedmi dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb. Stížnost musí být písemná a odůvodněná. Hlavní volební komise posoudí platnost volby do deseti dnů ode dne, kdy obdržela stížnost. Rozhodnutí hlavní volební komise je konečné. Text stížnosti a rozhodnutí se zdůvodněním musí být zveřejněny na webových stránkách JU.
          6. Skutečnost, že kandidáti do senátu byli platně zvoleni, vyhlásí předseda hlavní volební komise nebo jím pověřený člen hlavní volební komise na prvním zasedání nově zvoleného senátu, které svolá nejdříve patnáct dní a nejpozději třicet dní po vyhlášení výsledku voleb. Zvoleným členům předá předseda hlavní volební komise písemná osvědčení.

           Článek 11

           Opakování voleb

           1. Volby se opakují, došlo-li k pochybení, které mohlo mít vliv na výsledky voleb. Opakované volby vyhlašuje rektor na návrh hlavní volební komise. Návrh na opakování voleb je přijat, vysloví-li se pro něj nejméně tři pětiny členů hlavní volební komise. K rozhodnutí o opakování voleb může dojít nejpozději patnáct dnů po posledním dnu konání voleb.
           2. Opakované volby vyhlašuje rektor na těch fakultách, na nichž došlo k pochybení, do deseti dnů od přijetí návrhu na opakování voleb.
           3. Rektor jmenuje dílčí volební komise v novém složení.

            Článek 12

            Členství v senátu

            1. Členství v senátu vzniká dnem konání prvního zasedání nově zvoleného senátu.
            2. Členství člena senátu zaniká
            3. posledním dnem funkčního období senátu, do něhož byl zvolen,
            4. dnem jmenování do funkce, jež je dle zákona neslučitelná s členstvím v senátu,
            5. dnem, kdy člen senátu předsedovi senátu písemně oznámí, že se členství v senátu vzdává,
            6. dnem ukončení členství v akademické obci dané fakulty a její části (akademičtí pracovníci, studenti), za kterou byl zvolen, s výjimkou případů stanovených v odst. 3 tohoto článku.
            7. Jestliže člen senátu zvolený jako student v průběhu funkčního období senátu řádně ukončí studium na fakultě, za niž byl do senátu zvolen, jeho členství v senátu nezanikne, pokud
            8. bude ke dni ukončení studia zapsán do studia v jiném studijním programu uskutečňovaném na téže fakultě,
            9. nejpozději do 15 dnů od řádného ukončení studia písemně oznámí předsedovi senátu, že hodlá studovat a být zapsán ke studiu v navazujícím magisterském, resp. doktorském studijním programu uskutečňovaném na téže fakultě a pokud se do takového studijního programu zapíše do posledního dne čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, v němž řádně ukončil studium.

             Článek 13

             Náhradníci

             1. Kandidáti, kteří nebyli zvoleni a získali více než deset procent hlasů odevzdaných na dané fakultě, jsou v pořadí podle počtu obdržených hlasů zapsáni do seznamu náhradníků. Seznam je uložen mezi dokumenty senátu.
             2. Každý se může vzdát postavení náhradníka, a to písemně k rukám předsedy senátu.
             3. Člen akademické obce JU pozbude postavení náhradníka s koncem funkčního období senátu, do něhož kandidoval.
             4. Zanikne-li členství člena senátu, výkon funkce tohoto člena neprodleně převezme náhradník z téže fakulty, který je prvním náhradníkem v pořadí. Členství nového člena senátu vzniká dnem, kdy od předsedy senátu nebo jím pověřeného zástupce převezme příslušné osvědčení.

              Článek 14

              Doplňovací volby

              1. Doplňovací volby se konají v případě, že na uvolněné místo člena senátu JU není náhradník nebo se všichni náhradníci svého postavení vzdali dle čl. 14 odst. 2. Doplňovací volby se nekonají v případě, že místo bylo uvolněno v posledních třech měsících funkčního období senátu.
              2. Pro doplňovací volby platí přiměřeně ustanovení o volbách.
              3. Členství členů senátu zvolených v doplňovacích volbách zaniká s funkčním obdobím senátu, do něhož byli zvoleni.

               Článek 15

               Závěrečná ustanovení

               1. Zrušuje se Volební řád Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 25. srpna 2017 pod čj. MSMT-23401/2017.
               2. Tento Volební řád Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byl schválen Akademickým senátem JU dne 8. 9. 2020.
               3. Tento Volební řád Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
               4. Tento Volební řád Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nabývá účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

                prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.,
                rektor

                PDF ke stažení zde.

                Jednací řád Akademického senátu JU

                Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vyso¬kých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů dne 29. 3. 2021 pod čj. MSMT-9093/2021-1 Jednací řád Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

                JEDNACÍ ŘÁD

                AKADEMICKÉHO SENÁTU

                JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

                Článek 1

                Úvodní ustanovení

                1. Tento Jednací řád Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „jednací řád”) je vnitřním předpisem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „JU”) podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
                2. Tímto jednacím řádem se řídí činnost Akademického senátu JU (dále jen „senát“) jako samosprávného zastupitelského akademického orgánu JU v záležitostech tímto jednacím řádem výslovně upravených.
                3. V případě, že určitý postup není tímto jednacím řádem výslovně upraven, použije se tento jednací řád přiměřeně v souladu s vůlí většiny senátorů hlasujících o procedurálním návrhu člena senátu, nebo podle pokynů předsedy senátu nebo místopředsedy senátu, pokud vůči nim nebyla vznesena námitka a pokud nebyl k hlasování předložen procedurální návrh.

                Článek 2

                Předseda a místopředsedové senátu

                1. Předsedu senátu volí členové senátu z řad akademických pracovníků na prvním zasedání nově zvoleného senátu, které svolává a až do zvolení předsedy senátu řídí předseda hlavní volební komise.
                2. Volba předsedy senátu je tajná a ke zvolení předsedy je nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů senátu. Nezíská-li žádný kandidát na funkci předsedy senátu kvalifikovanou většinu hlasů, postupují dva nejúspěšnější kandidáti do druhého kola, kde rozhoduje již prostá většina hlasů. Pokud po druhém kole mají oba kandidáti shodný počet hlasů, rozhoduje los.
                3. Senát volí ze svého středu dva místopředsedy, jednoho z řad akademických pracovníků a jednoho z řad studentů. Volbu místopředsedů řídí nově zvolený předseda senátu. Volba místopředsedy senátu probíhá podle pravidel uvedených v odstavci 2.
                4. Předseda senátu nebo jím pověřený místopředseda senátu jedná jménem senátu.
                5. Předsedu nebo místopředsedu senátu lze odvolat, pokud se pro návrh na jeho odvolání vyslovily nejméně tři pětiny všech členů senátu.
                6. Předseda nebo místopředseda senátu se může vzdát své funkce, a to veřejným prohlášením na zasedání senátu nebo písemným prohlášením doručeným k rukám rektora nebo předsedy senátu.
                7. Je-li předseda senátu odvolán nebo vzdá-li se funkce v průběhu zasedání senátu, proběhne v rámci téhož zasedání volba nového předsedy senátu. Vzdá-li se předseda senátu své funkce písemným prohlášením, rektor bez zbytečného odkladu svolá mimořádné zasedání senátu, na kterém proběhne volba nového předsedy senátu. Vzdá-li se funkce místopředseda senátu, volba nového místopředsedy senátu proběhne na stávajícím nebo na nejbližším zasedání senátu.

                Článek 3

                Komise senátu

                1. Senát ustavuje na celé funkční období nebo ad hoc poradní komise a orgány podle potřeby. Poradní komise a orgány vznikají dnem zřízení a zanikají nejpozději posledním dnem funkčního období senátu.
                2. Senát ustavuje Ekonomickou komisi a Legislativní komisi. Každá fakulta má právo být zastoupena alespoň jedním členem komise.
                3. Jména zástupců do Ekonomické a Legislativní komise sdělí senátoři jednotlivých fakult předsedovi senátu v určeném termínu.
                4. O způsobu ustavení a délce mandátu ostatních poradních komisí a orgánů rozhodne senát hlasováním.

                Článek 4

                Zasedání senátu

                1. Řádné zasedání senátu svolává předseda senátu nejméně jednou za semestr.
                2. Na žádost rektora je předseda senátu povinen bezodkladně svolat mimořádné zasedání senátu.
                3. Předseda senátu je dále povinen svolat mimořádné zasedání senátu po obdržení písemné žádosti o svolání mimořádného zasedání podepsané alespoň pěti členy senátu, a to do 10 dnů, pokud v žádosti není uvedena lhůta delší.
                4. O termínech řádného nebo mimořádného zasedání senátu je akademická obec JU předem informována prostřednictvím webových stránek JU.
                5. Návrhy podle § 9 odst. 1 písm. a) až e), g) a i) zákona a podklady k rozhodnutí podle § 9 odst. 1 písm. h) zákona (dále jen „podklady k jednání“) je jejich předkladatel povinen nejméně 14 kalendářních dnů před jejich projednáváním zpřístupnit členům akademické obce JU způsobem umožňujícím dálkový přístup.
                6. O průběhu zasedání a usneseních senátu je akademická obec JU informována formou zápisu ze zasedání senátu zveřejněného na webových stránkách JU a případně také dalšími vhodnými způsoby dle uvážení členů senátu, a to do 21 dnů od konání zasedání senátu. Za řádné a včasné informování akademické obce JU o činnosti senátu odpovídá předseda senátu nebo jím pověřený místopředseda senátu.
                7. Rektorát JU poskytne senátu součinnost při zajištění zveřejnění informací podle odstavců 4 až 6.
                8. Zasedání senátu jsou veřejně přístupná.
                9. Na zasedání senátu jsou formou písemné elektronické pozvánky rozeslané nejpozději 7 dnů před termínem zasedání zváni členové senátu, rektor, prorektoři, kvestor a zástupci JU v orgánech reprezentace vysokých škol podle § 92 zákona. Pozvánka kromě případných dalších náležitostí obsahuje uvedení termínu a místa konání zasedání, dále soupis bodů pořadu jednání a upřesnění způsobu zpřístupnění podkladů k jednání podle odstavce 5 nebo dalších podkladů k jednání. Podklady k jednání nad rámec podkladů k jednání uvedených v odstavci 5, k nimž není umožněn dálkový přístup, se členům senátu zasílají společně s pozvánkou.
                10. Lhůta podle odstavce 9 pro rozeslání pozvánky a zpřístupnění nebo zaslání dalších podkladů k jednání nad rámec podkladů k jednání uvedených v odstavci 5 nemusí být v případě svolání mimořádného zasedání senátu dodržena. Pozměňovací návrhy k předkládaným dokumentům lze v takovém případě podávat i v průběhu mimořádného zasedání senátu.
                11. Senát má právo přizvat k jednání studenty a zaměstnance JU, případně žádat jejich písemné vyjádření ve věcech týkajících se JU. Přizvat k účasti na jednání jiné osoby může též předkladatel projednávaného návrhu, a to se souhlasem předsedy senátu.

                Článek 5

                Distanční zasedání senátu

                1. V odůvodněných případech lze uspořádat zasedání senátu v distanční formě, tedy výhradně s využitím prostředků komunikace na dálku, nebo ve formě hybridní, kdy je část účastníků zasedání přítomna fyzicky na místě a zbývající část je přítomna distančně s využitím prostředků komunikace na dálku. Zvolený prostředek komunikace na dálku musí umožnit synchronní interakci mezi členy senátu navzájem a náležité ověření identity členů senátu.
                2. O uplatnění distanční, resp. hybridní formy zasedání senátu může rozhodnout senát na svém předchozím zasedání nebo předseda senátu s přihlédnutím k aktuální situaci, a to nejpozději při rozesílání pozvánky na zasedání. Pozvánka v takovém případě musí obsahovat informaci o zvolené formě zasedání a všechny podstatné informace potřebné pro využití příslušného prostředku komunikace na dálku.
                3. Při uplatnění distanční nebo hybridní formy zasedání se tajné hlasování uskutečňuje prostřednictvím aplikace umožňující tajné hlasování na dálku.
                4. Předseda senátu je povinen zajistit, aby zasedání senátu v distanční formě bylo veřejně přístupné členům akademické obce a byla umožněna jejich aktivní účast na zasedání.
                5. Ostatní ustanovení tohoto jednacího řádu zůstávají v platnosti i pro distanční, resp. hybridní zasedání a použijí se přiměřeně.

                Článek 6

                Zahájení a řízení zasedání, pořad jednání

                1. Senát je schopen se usnášet a zasedání senátu lze zahájit, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Jestliže se v průběhu zasedání senátu zjistí, že počet přítomných členů klesl pod tuto hranici, zasedání se po 15 minutách trvání takového stavu ukončí.
                2. Zasedání senátu řídí předseda senátu, případně jím pověřený místopředseda (dále jen „předsedající“).
                3. Po zahájení zasedání senátu navrhne předsedající zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dva skrutátory. Senát je schválí hlasováním.
                4. Po zahájení zasedání umožní předsedající členům senátu předložit doplňovací nebo pozměňovací návrhy k pořadu jednání uvedenému v pozvánce. Právo předložit takový návrh přísluší rovněž rektorovi, prorektorovi a kvestorovi. Ten, kdo podává doplňovací návrh, je povinen odůvodnit jeho naléhavost. Návrh na doplnění pořadu jednání nesmí být v rozporu s ustanovením čl. 4 odst. 5. O pozměňovacích návrzích a pořadu jednání senát hlasuje.
                5. Zasedání senátu se řídí schváleným pořadem jednání.
                6. Pokud člen senátu navrhne přerušení zasedání senátu a pro návrh se vysloví většina hlasujících členů senátu, zasedání se na 10 minut přeruší.

                Článek 7

                Projednávání jednotlivých bodů pořadu

                1. Body pořadu jednání senátu ve věcech uvedených v § 9 odst. 1 písm. a) až e), g), h) a i) zákona se projednávají na základě podkladů k jednání. Ostatní body pořadu jednání senátu lze projednat bez písemného podkladového materiálu, není-li proti takovému postupu vznesena námitka podpořená hlasy většiny přítomných členů senátu.
                2. Úvodní slovo při projednávání bodu pořadu jednání senátu přednese předkladatel, případně osoba jím pověřená.
                3. Jestliže se senát kdykoli v průběhu zasedání senátu usnese, že podkladové materiály jsou nedostačující, upustí od dalšího projednávání příslušného bodu pořadu.
                4. Ke každému bodu pořadu jednání senátu se může konat rozprava. Rozpravu řídí a slovo uděluje předsedající. Senát se může usnést na omezení řečnické doby až na dobu 5 minut. Člen senátu má právo na faktickou poznámku, kterou reaguje na průběh rozpravy. Přednesení faktické poznámky nesmí přesáhnout 2 minuty. Tato omezení se netýkají osob uvedených v odstavci 7.
                5. Předkladatel může svůj návrh upravit nebo doplnit podle průběhu rozpravy. Členové senátu mohou v rozpravě přednést doplňovací nebo pozměňovací návrhy k předloženému písemnému návrhu nebo k návrhu přednesenému v úvodním slově, případně k návrhu pozměněnému podle věty první. Ustanovení věty druhé nelze použít při projednávání návrhů podle čl. 10 a 11.
                6. Předsedající může ukončit rozpravu, pokud je zřejmé, že její pokračování nemůže přispět k objasnění projednávané věci.
                7. Rektor nebo v jeho zastoupení prorektor, děkan, předseda správní rady JU nebo v jeho zastoupení jím pověřený člen správní rady JU, jakož i předsedou rady pro vnitřní hodnocení pověřený člen rady pro vnitřní hodnocení, mají právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádají. Ostatní hosté mohou na zasedání vystoupit, pouze jsou-li k tomu vyzváni předsedajícím.

                Článek 8

                Usnesení

                1. Senát projevuje vůli usnesením.
                2. Pokud je přednesen návrh usnesení směřující ke stažení projednávaného bodu z pořadu jednání senátu, má hlasování o tomto návrhu přednost před jakýmkoli jiným návrhem usnesení.
                3. Konečné znění usnesení předkládá k hlasování předsedající. V případě, že v rozpravě zazněly protinávrhy usnesení, hlasuje senát nejprve o nich, a to v opačném pořadí, než byly předneseny.
                4. Pokud je k projednávanému návrhu přednesen návrh pozměňovací nebo doplňovací, hlasuje senát nejprve o návrzích pozměňovacích a doplňovacích, a to v pořadí stanoveném předsedajícím; teprve poté senát hlasuje o návrhu jako celku, včetně případně zahrnutých přijatých pozměňovacích nebo doplňovacích návrhů.
                5. Usnesení, která byla přijata, musí být doslovně uvedena v zápisu.

                Článek 9

                Hlasování

                1. Nestanoví-li zákon nebo tento jednací řád jinak, je předložený návrh usnesení přijat, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů senátu a nevyjádřila se proti nadpoloviční většina všech studentů do senátu zvolených.
                2. V případech, kde způsob hlasování nestanoví zákon, se rozhoduje veřejným hlasováním, a to zvednutím ruky. V otázkách personálního charakteru s výjimkou schvalování zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátorů se hlasuje tajně.
                3. Na návrh kteréhokoli člena senátu je hlasování o návrhu usnesení senátu tajné, a (s výjimkou dle čl. 5 odst. 3) probíhá vhozením hlasovacího lístku do hlasovací schránky. Výsledek hlasování zjišťují skrutátoři navržení a schválení podle čl. 6 odst. 3.
                4. V naléhavých případech, pokud to není vyloučeno zákonem, je možné v období mezi řádnými zasedáními senátu hlasovat o návrhu usnesení senátu korespondenčně, a to elektronickou poštou prostřednictvím společné adresy senátu. Vyzvat senát ke korespondenčnímu hlasování je oprávněn předseda senátu nebo jím pověřený místopředseda senátu. Potřeba korespondenčního hlasování musí být ve výzvě řádně zdůvodněna. Současně s výzvou musí být sdělena lhůta, ve které má člen senátu provést hlasování, a všem členům senátu musí být doručeny nebo zpřístupněny způsobem umožňujícím dálkový přístup příslušné podklady a návrhy na usnesení.
                5. Lhůta pro korespondenční hlasování musí činit nejméně 7 kalendářních dnů od rozeslání nebo zpřístupnění posledního podkladu potřebného k hlasování. Uplynutím stanovené lhůty je hlasování ukončeno.
                6. Pokud kterýkoliv člen senátu požádá ve lhůtě podle odstavce 4 o ukončení korespondenčního hlasování, je návrh usnesení zařazen na pořad nejbližšího zasedání senátu.
                7. Výsledek korespondenčního hlasování je oznámen členům senátu elektronickou cestou do tří pracovních dnů od posledního dne lhůty pro hlasování stanovené podle odstavce 4. Znění návrhu usnesení a výsledek hlasování jsou zaznamenány v zápisu pořízeném na nejbližším zasedání senátu.

                Článek 10

                Schvalování vnitřních předpisů JU a vnitřních předpisů součástí JU

                1. Senát v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona schvaluje tyto vnitřní předpisy:

                a) jednací řád na návrh člena senátu,

                b) vnitřní předpisy fakult na návrh akademického senátu fakulty,

                c) ostatní vnitřní předpisy JU a jejích součástí na návrh rektora.

                1. K návrhům podle odstavce 1 písm. a) a b) si senát vyžádá stanovisko rektora, a to nejméně 2 týdny před zasedáním senátu, kde má být návrh projednáván.
                2. Návrh vnitřního předpisu se zpřístupňuje členům senátu nejméně 2 týdny před zasedáním senátu, na kterém má být projednáván; ustanovení čl. 4 odst. 5 tímto není dotčeno. Rektor nebo jím pověřený zaměstnanec může uplatnit stanovisko k návrhu nebo pozměňovacím a doplňovacím návrhům přímo na zasedání senátu.
                3. Návrhy vnitřních předpisů fakult předkládané senátu nebo rektorovi k předložení senátu podepisuje předseda akademického senátu příslušné fakulty a děkan. Návrh vnitřního předpisu součásti JU, která není fakultou, podepisuje ředitel součásti.
                4. Pozměňovací nebo doplňovací návrhy k předloženému návrhu vnitřního předpisu je třeba sdělit předsedovi senátu a kanceláři rektora nejméně 1 týden před zasedáním senátu; tato lhůta může být zkrácena, pokud se na zkrácení lhůty senát na svém předchozím zasedání usnese. Pozdější pozměňovací nebo doplňovací návrhy nejsou přípustné s výjimkou změn návrhů podle věty první.
                5. Úvodní slovo k projednávání vnitřních předpisů přednese senátu předkladatel, případně osoba jím pověřená.

                Článek 11

                Schvalování strategického záměru, rozpočtu a střednědobého výhledu JU

                1. Podklady k jednání ve věci schválení návrhu rozpočtu JU, střednědobého výhledu JU, strategického záměru vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti JU a každoročního plánu realizace strategického záměru JU předkládá rektor členům senátu nejméně 2 týdny přede dnem zasedání senátu; ustanovení čl. 4 odst. 5 tímto není dotčeno.
                2. Pozměňovací nebo doplňovací návrhy k předloženému návrhu podle odstavce 1 je třeba předložit rektorovi prostřednictvím předsedy senátu nejméně 1 týden před zasedáním senátu; tato lhůta může být zkrácena, pokud se na zkrácení lhůty senát na svém předchozím zasedání usnese. Pozdější pozměňovací nebo doplňovací návrhy nejsou přípustné s výjimkou změn návrhů podle věty první.
                3. Rektor nebo jím pověřený zaměstnanec uplatní stanovisko k pozměňovacím a doplňovacím návrhům na zasedání senátu.
                4. K částem návrhů podle odstavce 1, které se týkají fakult nebo dalších součástí JU, se na zasedání senátu mohou vyjádřit příslušní děkani nebo ředitelé součástí JU. Vyjádření může být členům senátu předloženo též písemně.
                5. Návrhy schválené senátem, k nimž se vyžaduje podle § 15 odst. 2 písm. b) a c) zákona schválení správní radou JU, postoupí rektor správní radě JU prostřednictvím tajemníka správní rady JU. Dnem postoupení návrhu podle § 14 odst. 5 věty čtvrté zákona je den, kdy je text schváleného návrhu odeslán na elektronickou adresu členů správní rady JU evidovanou tajemníkem správní rady JU.

                Článek 12

                Schvalování výročních zpráv a zprávy o vnitřním hodnocení

                1. Senát v souladu s § 9 odst. 1 písm. d) a e) zákona schvaluje tyto dokumenty:

                a) výroční zprávu o činnosti JU předloženou rektorem,

                b) výroční zprávu o hospodaření JU předloženou rektorem,

                c) zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU předloženou předsedou Rady pro vnitřní hodnocení JU a dodatky k této zprávě.

                1. Návrhy dokumentů podle odstavce 1 jsou členům senátu předkládány nejméně 2 týdny přede dnem zasedání senátu; ustanovení čl. 4 odst. 5 tímto není dotčeno.
                2. Předkladatel návrhu nebo jím pověřený zaměstnanec uplatní na zasedání stanovisko k případným pozměňovacím a doplňovacím návrhům předloženým podle čl. 7 odst. 5.
                3. K částem návrhů podle odstavce 1, které se týkají fakult nebo dalších součástí JU, se na zasedání senátu mohou vyjádřit příslušní děkani nebo ředitelé součástí JU. Vyjádření může být členům senátu předloženo též písemně.

                Článek 13

                Volba kandidáta na funkci rektora a návrh na odvolání rektora

                1. Volbu kandidáta na funkci rektora vyhlašuje a organizuje senát tak, aby se konala nejméně 90 dní před uplynutím funkčního období dosavadního rektora.
                2. Návrhy kandidátů na funkci rektora může podat každý člen akademické obce JU ve stanoveném termínu k rukám předsedy senátu.
                3. Po vyjádření souhlasu navržených kandidátů na funkci rektora senát zveřejní jejich seznam, ke kterému může každý člen akademické obce JU podat senátu písemné připomínky ve stanoveném termínu.
                4. Časový harmonogram volby kandidáta na funkci rektora upravuje senát spolu s vyhlášením voleb.
                5. Volba kandidáta na funkci rektora probíhá tajným hlasováním.
                6. Volba kandidáta na funkci rektora může mít nejvýše tři kola. Do druhého a třetího kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, v případě rovnosti počtu hlasů i více kandidátů.
                7. Usnesení o návrhu na jmenování rektora je přijato, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů senátu.
                8. Návrh na odvolání rektora je přijat, jestliže se pro něj vyslovily v tajném hlasování nejméně tři pětiny všech členů senátu.

                Článek 14

                Závěrečná ustanovení

                1. Zrušuje se Jednací řád Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 16. srpna 2017.
                2. Tento jednací řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona senátem dne 23. 3. 2021.
                3. Tento jednací řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
                4. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

                prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., v. r.

                rektor

                Dokument ke stažení zde.

                Složení Akademického senátu JU pro období 2023-2026

                Předseda

                PhDr. Petr  Dvořák, Ph.D.
                Pedagogická fakulta
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


                Místopředsedové: 

                JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA
                Ekonomická fakulta
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                Bc. Damián Dedecius
                Přírodovědecká fakulta
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                 

                Členové:

                JUDr. Martin Slobodník, Ph.D., LL.M.
                Ekonomická fakulta
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                doc. Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
                Ekonomická fakulta
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                Ing. Tereza Čapková
                Ekonomická fakulta
                e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                David Zeman
                Ekonomická fakulta
                e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                Mgr. Martin Dvořák, Ph.D.
                Filozofická fakulta
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                Mgr. Vera Kaplická Yakimova, Ph. D.
                Filozofická fakulta
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D.
                Filozofická fakulta
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                Mgr. Noemi Koreňová
                Filozofická fakulta
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                Martin Prkna
                Filozofická fakulta
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                PhDr. Petr Bahenský, Ph.D.
                Pedagogická fakulta
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
                Pedagogická fakulta
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                Petra Kotlárová
                Pedagogická fakulta
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                Bc. Olga Laštovičková
                Pedagogická fakulta
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                Mgr. Josef Juráň, Ph.D.
                Přírodovědecká fakulta
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                PhDr. Milan Novák, Ph.D.
                Přírodovědecká fakulta
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                Mgr. Aleš Lisner
                Přírodovědecká fakulta
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                Mgr. Anna Koutská
                Přírodovědecká fakulta
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                doc. Ing. Martin Bláha, Ph.D.
                Fakulta rybářství a ochrany vod
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                Ing. Ján Regenda, Ph.D.
                Fakulta rybářství a ochrany vod
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.
                Fakulta rybářství a ochrany vod
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                Ing. Alžběta Strouhová
                Fakulta rybářství a ochrany vod
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                Jan Škrabánek
                Fakulta rybářství a ochrany vod
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                Mgr. Josef Nota, Ph.D.
                Teologická fakulta
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                Mgr. Věra Suchomelová, Th.D.
                Teologická fakulta
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D.
                Teologická fakulta
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                Mgr. Jakub Luksch
                Teologická fakulta
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                Magdalena Rašpličková
                Teologická fakulta
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                PhDr. Andrea Hudáčková, Ph.D.
                Zdravotně sociální fakulta
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                PhDr. Martin Červený
                Zdravotně sociální fakulta
                e-mail: cervenymartin@zsf.jcu.cz

                doc. Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.
                Zdravotně sociální fakulta
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                Zdeněk Hošek
                Zdravotně sociální fakulta
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                Pavel Kincl
                Zdravotně sociální fakulta
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                Ing. Mgr. Zbyněk Havelka, Ph.D.
                Fakulta zemědělská a technologická
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                doc. Ing. Pavel Ondr, CSc.
                Fakulta zemědělská a technologická
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                doc. Ing. Pavel Smetana, Ph.D.
                Fakulta zemědělská a technologická
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                Ing. Jan Kresan
                Fakulta zemědělská a technologická
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                Bc. Eliška Kůrková
                Fakulta zemědělská a technologická
                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                Zápisy z jednání AS JU

                Zápis z hlasování PER ROLLAM AS JU ze dne 22. 12. 2023
                Zápis z jednání 5. 12. 2023
                Zápis z jednání 14. 11. 2023
                Zápis z jednání 24. 10. 2023
                Zápis z jednání 26. 9. 2023
                Zápis z jednání 20. 6. 2023
                Zápis z jednání 16. 5. 2023
                Zápis z jednání 14. 2. 2023
                Zápis z jednání 3. 1. 2023
                Zápis z jednání 18. 10. 2022
                Zápis z jednání 21. 6. 2022
                Zápis z jednání 24. 5. 2022
                Zápis z jednání 15. 3. 2022
                Zápis z jednání 11. 1. 2022

                Archiv Zápisů z jednání AS JU

                Přihlaste si
                odběr newsletteru

                Zůstaňme v kontaktu na
                sociálních sítích

                Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                Branišovská 1645/31a, 370 05
                České Budějovice
                Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

                © 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
                Cookies

                1