doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 831
 • Místnost:
  023400007 pracovna pedagogů 007 - přízemí - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Curriculum vitae

doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.

narozen 5. prosince 1958 v Táboře

Profesní zaměření a specializace:

Dějiny českých zemí 16.–19. století; dějiny školství a vzdělanosti; církevní dějiny

 

Vzdělání:

1978–1982: Filosofická fakulta University Karlovy v Praze, obor historie (Vývoj školství a školských řádů v Čechách v 16. a na počátku 17. století; Mgr.)

1983: Filosofická fakulta University Karlovy v Praze, rigorózní zkouška (PhDr.)

1993: Pedagogická fakulta University Karlovy v Praze, obhajoba disertace, obor pedagogika, specializace komeniologie (Městské školství a vzdělanost v předbělohorských Čechách; CSc.)

2007: Filosofická fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích, habilitace v oboru české dějiny (Vyšší školství a vzdělanost na jihu Čech od středověkých počátků do poloviny 20. století; doc.).          

 

Praxe:

1982–1987: Pedagogický ústav Jana Ámose Komenského ČSAV v Praze, odborný pracovník oddělení komeniologie a dějin školství 

1987–1991: Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, odborný asistent katedry dějepisu

1991–2002: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, odborný asistent katedry historie, resp. historického ústavu

2003–2005: Historický ústav Jihočeské university v Českých Budějovicích, ředitel

2006: Filosofická fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích, pověřen řízením fakulty

2007–2015: Historický ústav, Filosofická fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích, docent českých dějin

2011–2015: Filosofická fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích, proděkan pro pedagogickou činnost

2015–dosud: Ústav archivnictví a pomocných věd historických, Filosofická fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích, docent.

  

Členství ve vědeckých, redakčních a akademických grémiích:

1997–2002: člen Akademického senátu Pedagogické fakulty Jihočeské university v Českých Budějovicích

1999–2002: člen Akademického senátu Jihočeské university v Českých Budějovicích

2000–2002: delegovaný zástupce Pedagogické fakulty Jihočeské university v Českých Budějovicích ve Sněmu Rady vysokých škol

2003–2005: člen Vědecké rady Historického ústavu Jihočeské university v Českých Budějovicích 

2004–2006: člen Vědecké rady Jihočeské university v Českých Budějovicích

2005–2007: člen Vědecké rady Fakulty humanitních studií University Pardubice, resp. Fakulty filosofické University Pardubice

2006–2015: člen Vědecké rady Filosofické fakulty Jihočeské university v Českých Budějovicích.

2008–dosud: člen České společnosti pro výzkum 18. století

2010–dosud: člen redakční rady časopisu Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století

2013–dosud: člen oborové rady doktorandského studia Dějiny medicíny, První lékařská fakulta University Karlovy v Praze

2013–2017: člen hodnotícího panelu Grantové agentury České republiky (č. 410: Moderní dějiny po roce 1780 a etnologie)

2018–dosud: recenzent časopisu Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) a Res Historica (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Historii)

2019–2023: člen hodnotícího panelu Grantové agentury České republiky (č. 410: Moderní dějiny po roce 1780 a etnologie)

2019–dosud: hodnotitel Národního akreditačního úřadu

2021–dosud: člen stálé komise pro metodiku hodnocení Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství v oblasti vzdělávání Historické vědy.

 

Granty:    

1999–2004: spoluřešitel výzkumného záměru Šlechta v novověkých dějinách českých zemí (16.–19. století); odpovědný řešitel: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. (CEZ J 06/98–124100005)

2005–2011: spoluřešitel a vedoucí modulu Duchovenstvo v rámci Výzkumného záměru Společnost českých zemí v raném novověku – struktury, individua, vztahy, instituce moci; odpovědný řešitel: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. (MSM 6007665807)

2010–2012: hlavní řešitel tříletého týmového projektu Grantové agentury Jihočeské university Společnost českých zemí 17. až 20. století. Prostor, ekonomické, sociální, kulturní a náboženské struktury českých zemí a jejich proměny v průběhu 17.–20. století (R. č. 103/2010/H)

2014–2016: hlavní řešitel tříletého grantového projektu Grantové agentury České republiky Českobudějovická diecéze v letech 1783/1789–1850 (GA ČR 14–26999S)

2017–2019: hlavní řešitel tříletého grantového projektu Grantové agentury České republiky Českobudějovická diecéze ve druhé polovině 19. století (GA ČR 17–25845S)

2017–2020: spoluřešitel projektu Cíl EÚS 2014–2020 Museum Uploaded – Digitální technologie pro přeshraniční interaktivní spolupráci muzeí (Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, č. projektu 25; řešitelka: doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.).

 

Ocenění:

2012: Cena rektora Jihočeské university za knihu Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků, Nakladatelství LN, Praha 2011 (spoluautor)

2021: Hlavní cena Miroslava Ivanova za knihu Miroslav Novotný (ed.), Velké dějiny zemí Koruny české. Školství a vzdělanost, Paseka, Praha 2020.

 

 

Curriculum vitae

doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.

born December 5,1958 in Tábor

Professional field and specialization:

History of the Czech lands from the 16th to the 19th century; history of education and schools; church history.

 

Education:

1978–1982: Faculty of Arts, Charles University Prague, History (Development of Education and Scholarly Orders in the Czech Lands in the 16th and 17th centuries)

1983: Faculty of Arts, Charles University, PhDr.

1993: Pedagogical Faculty, Charles University Prague, Dissertation, Pedagogy, specialisation Comeniology (Urban Schools and Education in the Czech Lands Before the Battle on the White Mountain; CSc.).

2007: Faculty of Arts, University of South Bohemia, habilitation in Czech history (Higher Schools and Education in South Bohemia from the Middle Ages to the mid-20th Century).

 

Practice:  

1982–1987: Pedagogical Institute of Jan Amos Komensky, Prague, researcher, Comeniology and history of schools

1987–1991: Pedagogical Faculty České Budějovice, lecturer at the Institute of History

1991–2002: Pedagogical Faculty, University of South Bohemia, České Budějovice, lecturer at the Institute of History

2003–2005: Department of History, University of South Bohemia, director

2006: Faculty of Arts, University of South Bohemia, appointed to manage the faculty

2007–2015: Institute of History, Faculty of Arts, University of South Bohemia, associate professor

2011–2015: Faculty of Arts, University of South Bohemia, vice dean for pedagogy

2015–present: Institute of Archival Studies and Auxiliary Historical Sciences, associate professor.

 

Membership in academic and editorial boards, and scientific societies:

1997–2002: A member of the Academic Senate, Faculty of Education, University of South Bohemia

1999–2002: A member of the Academic Senate, University of South Bohemia

2000–2002: A memeber of the Assembly of the Council of Higher Education Institutions

2003–2005: A member of the Academic Council, Department of History, University of South Bohemia

2004–2006: A member of the Academic Council, University of South Bohemia

2005–2007: A member of the Academic Council, Faculty of Humanistic Studies (Philosophical Faculty), University of Pardubice

2006–2015: A member of the Academic Council, Faculty of Arts, University of South Bohemia.

2008–present: A member of the Czech Society for 18th Century Studies

2010–present: A member of the editorial board of Cornova. Journal of the Czech Society for 18th Century Studies

2013–present: A member of the Board of supervisors, post-graduate PhD study programme, History of Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University Prague

2013–2017: A member of the Evaluation Panel of the Czech Science Foundation (No 410: Modern history after 1780 and ethnology)

2018– present: A reviewer of foreign professional journals Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne (John Paul II Catholic University of Lublin) and Res Historica (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Institute of History)

2019–2023: A member of the Evaluation Panel of the Czech Science Foundation (No 410: Modern history after 1780 and ethnology)

2019–present: An evaluator of the National Accreditation Bureau for Higher Education

2021–present: A member of the Standing Committee on Evaluation Methodology of the National Accreditation Bureau for Higher Education in the Field of Education of History.

 

Grants:

1999–2004: co-applicant of the project Nobility in the Modern Czech History (16th to 19th Centuries). Main applicant: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. (CEZ J 06/98–124100005)

2005–2011: co-applicant and director of the module Clergy in the grant Society of the Czech Lands in Early Modern Period – Structures, Individualities, Relations, Institutions of Power. Main applicant: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.  (MSM 6007665807)

2010–2012: the main applicant of the team project of the Science Foundation of the University of South Bohemia The Society of the Czech Lands in 17th to 20th Centuries. Space, Economic, Social, Cultural and Religious Structures of the Czech Lands and Their Transformation in 17th to 20th Centuries (103/2010)

2014–2016: the main applicant of the project of the Czech Science Foundation The Diocese of České Budějovice in 1783/1789–1850 (GA ČR 14–26999S)

2017–2019: the main applicant of the project of the Czech Science Foundation The Diocese of České Budějovice in the second Half of the 19th Century (GA ČR 17–25845S)

2017–2020: co-applicant of the project Museum Uploaded: Digitale Technologien für interaktive und grenzüberschreitende Museumskooperationen (Programme 2014–2020 INTERREG V-A Germany / Bavaria – Czech Republic, Project No 25; main applicant: doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.).

 

Awards:

2012: Rector's Award for prestigious scientific publication of 2011 for the book Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků [The Worlds of the Last Rosenbergs], Nakladatelství LN, Praha 2011 (co-author)

2021: Miroslav Ivanov Award for the best non-fiction publication of 2020 for the book Miroslav Novotný (ed.), Velké dějiny zemí Koruny české. Školství a vzdělanost [A Comprehensive History of the Lands of the Bohemian Crown: Vol.: History of Schools and Education], Paseka, Praha 2020 (main author and editor).

 

 

 

Tvůrčí činnost

Publikační činnost

 

Kvalifikační práce

Vývoj školství a školských řádů v Čechách v 16. a na počátku 17. století. Filosofická fakulta University Karlovy, Praha 1982, 151 s. (diplomová práce).

Městské školství a vzdělanost v předbělohorských Čechách.  Pedagogická fakulta University Karlovy, Praha 1993, 148 s. (disertační práce).

Vyšší školství a vzdělanost na jihu Čech od středověkých počátků do poloviny 20. století. Filosofická fakulta Jihočeské university, České Budějovice 2006, 291 s., plus 38 stran mapových a obrazových příloh (habilitační práce).

 

Odborné monografie

JAKŠIČOVÁ, Dana – NOVOTNÝ, Miroslav. Služebníci pod zákonem. Zlatý věk řeholních kongregací v českobudějovické diecézi, České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2021 (Jiho-český sborník historický – Supplementum 13), 424 s. ISBN 978-80-7646-016-4.

NOVOTNÝ, Miroslav a kol. Jihočeská univerzita. Minulost a přítomnost vysokého učení v Českých Budějovicích, České Budějovice: Nakladatelství Jihočeské univerzity, 2021, 361 s. ISBN 978-80-7394-869-6.

NOVOTNÝ, Miroslav et al. Die Diözese Budweis in den Jahren 1851–1907. Das Aschenput-tel unter den Diözesen II, Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien: Peter Lang Verlag, 2021, 307 s. ISBN 978-3-631-81129-0.

NOVOTNÝ, Miroslav (ed.). Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Sv. VII. Školství a vzdělanost, Praha: Paseka, 2020, 723 s. ISBN 978-820-7432-985-2.

BERNÁŠEK, Bohumír – DUDA Zdeněk a kol. Jitex*70. 1949–1989, Písek: Prácheňské muzeum, 2019, 195 s. (spoluautor s. 94–103: Jitex a školství). ISBN 978-80-86193-68-7.

NOVOTNÝ, Miroslav – SVOBODA, Rudolf – MARTÍNKOVÁ, Lenka – VEBER, Tomáš – RYANTOVÁ, Marie. Die Diözese Budweis in den Jahren 1785–1850. Das Aschenputtel unter den Diözesen, Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien: Peter Lang Verlag, 2018, 248 s. ISBN 978-3-631-71853-7, ISSN 0946-8803.

FASORA, Lukáš – HANUŠ, Jiří – PAVLÍČEK, Tomáš W. a kol., Kněžské identity v českých zemích (1820–1938), Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, 319 s. (spoluautor s. 31–48: Jan Zátka /1802–1881/. Bolzanovec). ISBN 978-80-7422-567-3.

NOVOTNÝ, Miroslav – VEBER, Tomáš. Bohomluvci, vlastimilové, těšitelé. Výchova a vzdělání duchovních v českobudějovické diecézi v letech 1803–1850, Praha: Vyšehrad, 2016, 256 s. ISBN 978-80-7429-885-1.

JIROUŠEK, Bohumil – RAUCHOVÁ, Jitka a kol. Věda, kultura a politika v československo-italských vztazích 1918–1951, České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2012 (Jihočeský sborník historický – Supplementum 4), 365 s. (spoluautor s. 443–451: Zdeněk Kalista a Itálie). ISSN 0323-004X, ISBN 978-80-87311-27-1.

BŮŽEK, Václav a kolektiv. Světy posledních Rožmberků, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, 791 s. (spoluautor, s. 347–405 a 594–604: Poslední Rožmberkové v průsečících náboženských světů; Na farách; V konventech; Ve školách; Druhý život posledních Rožmberků v barokních legendách a kronikách). ISBN 978-80-7422-092-0.

BŮŽEK, Václav a kolektiv. Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, 1025 s. (spoluautor spolu s Martinem Gažim a Marií Ryantovou, s. 101–119, 298–356, 521–534, 614–643 a 676–701: Duchovenstvo; Duchovenstvo ve vzájemných konfliktech; Konflikty duchovenstva ve společnosti raného novověku; Společnost raného novověku v pomalu plynoucím čase změn). ISBN 978-80-7422-062-3.

JIROUŠEK, Bohumil a kolektiv. Proměny diskursu české marxistické historiografie. Kapitoly z historiografie 20. století, České Budějovice – Pelhřimov: Jihočeská univerzita – Nová tiskárna (Historia Culturae XV. Studia 10), 2008, 457 s. (spoluautor s. 365–379: Dějiny školství a vzdělanosti v české marxistické historiografii). ISBN 978-80-7394-114-7.

NOVOTNÝ, Miroslav a kol. Dějiny vyššího školství a vzdělanosti na jihu Čech od středověkých počátků do současnosti, České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006, 264 s. ISBN 80-7040-883-9.

KOPÁČEK, Jiří – NOVOTNÝ, Miroslav – SAK, Robert – ŠILHAN, Milan (eds.). Encyklopedie Českých Budějovic, České Budějovice: Město České Budějovice, 2006, 671 s., 2. rozšířené vydání (editor a autor 48 samostatných hesel a spoluautor 15 hesel: s. 45–47, 58–59, 64–67, 77–78, 81, 89–96, 100, 126, 144–147, 157–159, 176, 192–194, 205–207, 209, 213–214, 237–240, 243, 246–248, 270, 281–282, 293–294, 316–318, 325–328, 346, 369–372, 383, 396–399, 435, 447, 457–458, 481–482, 486–487, 502–507, 519–520, 540–541, 547, 549–552, 568–569, 575–576, 581–582, 590–592, 595–597, 611–612, 620, 623–624). ISBN 80-239-6706-1.

Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 11. Český Krumlov, Praha – České Budějovice: Historický ústav Akademie věd ČR, 2002, 16+XI s. (spoluautor textu a autor 3 rekonstrukčních map). ISBN 80-7286-031-3.

KOPÁČEK, Jiří – NOVOTNÝ, Miroslav – PLETZER, Karel – SAK, Robert (eds.). Encyklopedie Českých Budějovic, České Budějovice: Statutární město České Budějovice, 1998, 591 s. (editor a autor 37 samostatných a 7 společných hesel: s. 41–42, 56–59, 69, 80–87, 90, 112, 129–132, 156–157, 170, 182–184, 190–191, 215, 221–222, 262–263, 285–286, 288, 293–296, 331–333, 354, 356, 358–359, 392, 411, 431–433, 437, 439, 450, 453–457, 487, 489–492, 504–505, 510–511, 515, 523–524, 527–529, 548–549). ISBN 80-238-3392-8.

BŮŽEK, Václav – HRDLIČKA, Josef a kol. Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce, Praha: Mladá fronta, 1997, 315 s. (spoluautor s. 150–160, 208–218 a 263–265: Mecenáši; Náboženství, církve, kostely a řeholní řády; Jezuita). ISBN 80-204-0651-4.

Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 3 České Budějovice. Praha – České Budějovice: Historický ústav Akademie věd ČR, 1996, 10 s. (spoluautor textu). ISBN 80-85268-46-9.

 

Kapitoly v odborných monografiích

NOVOTNÝ, Miroslav. Pomalé doznívání stagnace (1781–1848). In: Fasora, Lukáš (ed.), Tábor III. Moderní doba 1781–1989. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2023, s. 13–69. ISBN 978-80-7422-743-1.

FASORA, Lukáš – NOVOTNÝ, Miroslav. Tábor a husitská tradice v 19. století. In: Fasora, Lukáš (ed.), Tábor III. Moderní doba 1781–1989. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2023, s. 129–151. ISBN 978-80-7422-743-1.

DVOŘÁK, Jiří – NOVOTNÝ, Miroslav. Počátky píseckého školství. In: Almanach. 130 let českého lesnického školství v Písku 1885–2015, VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga. Písek: Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Sdružení absolventů a přátel lesnických škol píseckých, Nadační fond VOŠL a SLŠ Písek. 2015, s. 23–42.

NOVOTNÝ, Miroslav. České střední školy v Českých Budějovicích v době Velké války. In: Maloň, Lubor (ed.), Škola a Velká válka, Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2014, s. 105–115. ISBN 978-80-87190-31-9.

NOVOTNÝ, Miroslav. Laické mariánské družiny ve středních Čechách ve 2. polovině 19. a v 1. polovině 20. století. In: Holubová, Markéta – Suchomelová, Marcela (eds.). Salve Regina, Mariánská úcta ve středních Čechách. Praha: Etnologický ústav Akademie věd ČR – Státní oblastní archiv, Praha 2014, s. 269–284. ISBN 978-80-87112-88-5, ISBN 987-80-86772-80-6.

NOVOTNÝ, Miroslav. Výchova diecézního kléru v českých zemích v letech 1848–1918. Na příkladu českobudějovického teologického institutu a biskupského semináře. In: Mačala, Pavol – Marek, Pavel – Hanuš, Jiří (eds.). Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, s. 105–120. ISBN 978-80-7325-218-2.

NOVOTNÝ, Miroslav. Děti státu. Školství v českých zemích mezi reformou a tradicí. In: Lorman, Jaroslav – Tinková, Daniela (edd.). Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář českého a moravského osvícenství, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Casablanca, 2008, s. 164–182. ISBN 978-80-7308-246-8, ISBN 978-80-903756-6-6.

NOVOTNÝ, Miroslav. Duchovní. In: Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.). Člověk českého raného novověku. Praha: Argo, 2007, s. 111–138. ISBN 978-80-7203-694-3.

BŮŽEK, Václav – GRULICH, Josef – NOVOTNÝ, Miroslav. Grenze in der Frühen Neuzeit. Kristallisationsraum einer länderübergreifenden Politik und Kultur des Adels und des Bürgertums. In: Komlosy, Andrea – Bůžek, Václav – Svátek, František (edd.). Kulturen an der Grenze. Südböhmen – Südmähren – Waldviertel – Weinviertel. Wien: Promedia, 1995, s. 51–58. ISBN 3-900478-95-3.

BŮŽEK, Václav – GRULICH, Josef – NOVOTNÝ, Miroslav. Život na česko-moravsko-rakouské hranici v raném novověku. Regionální rovina středoevropské integrace v politice a kultuře. In: Komlosy, Andrea – Bůžek, Václav – Svátek, František (edd.). Kultury na hranicích. Jižní Čechy – Jižní Morava – Waldviertel – Weinviertel. Wien: Promedia, 1995, s. 47–54. ISBN

 

Časopisecké studie

RÝDL, Karel – NOVOTNÝ, Miroslav. K vývoji akademické přípravy učitelů v českých zemích.  Pedagogická orientace 2023, 33, č. 1, s. 65–86. ISSN 1211-4669, ISSN 1805-9511.

NOVOTNÝ, Miroslav. Gymnázia a střední školy v jižních Čechách v 16.–19. století. Vlasti-vědný sborník Pelhřimovska 2021, 27, s. 7–38. ISBN 978-80-87228-29-6, ISBN 978-80- 88145-50-9.

NOVOTNÝ, Miroslav – VEBER, Tomáš. „Poutníci z lásky k učení?“ Řeholní scholastici na cestách v 18. a 19. století. Marginalia Historica 2018, 9, č. 1, s. 129–147. ISSN 1804-5367.

NOVOTNÝ, Miroslav.  Škola – město – region. Regionálně zaměřený výzkum dějin školství a vzdělanosti v českých zemích po roce 1989.  Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Pragensis 2018, 58, č. 2, s. 69–76. ISSN 0323-0562.

NOVOTNÝ, Miroslav. Jan Hus a české národní školy v letech 1867–1918. Studia theologica zima 2015, 17, č. 4, s. 85–99. ISSN 1212-8570.

NOVOTNÝ, Miroslav. Řeholní učitelé na středních školách v českých zemích ve druhé polovině 18. a v první polovině 19. století (na příkladu Českých Budějovic). Marginalia Historica 2015, 6, č. 2, s. 103–117. ISSN 1804-5367. ISSN 1804-5367.

NOVOTNÝ, Miroslav – VEBER, Tomáš. Ze mlýna, tkalcovny či od řeznického špalku ke kněžské sutaně. Formování drobné kněžské inteligence na jihu Čech v 1. polovině 19. století. Cornova 2015, 5, č. 2, s. 19–33. ISSN 1804-6983.

NOVOTNÝ, Miroslav. Výchova a vzdělání kněží v diecézních seminářích v Čechách ve druhé polovině 18. a v první polovině 19. století. Historie – Otázky – Problémy 2009, 1, č. 2 (Od barokní piety k interiorizaci víry? Problémy katolického osvícenství), s. 119–132. ISSN 1804-1132.

BŮŽEK, Václav – DOLEŽAL, Stanislav – HRDLIČKA, Josef – NOVOTNÝ, Miroslav SMÍŠEK, Rostislav. Jezuitská divadelní hra Rosa Novodomensis. Zlatá a červená pětilistá růže na zlatých hroudách jako nástroje tvorby mýtu. Opera historica 2009, 13, s. 263–305. ISBN 978-80-7394-183-3.

NOVOTNÝ, Miroslav. Řeholní kongregace v Čechách na přelomu 19. a 20. století v kontextu proměn náboženského milieu.  Theatrum historiae 2008, 3, s. 307–320. ISBN 978-80-7395-139-9, ISSN 1802-2502.

NOVOTNÝ, Miroslav. Socioprofesní a teritoriální stratifikace studentů českobudějovických vyšších a středních škol v první polovině 19. století. Historická demografie 2007, 31, s. 117–146. ISBN 978-80-7330-123-1, ISSN 0323-0937.

NOVOTNÝ, Miroslav. Jezuité a rekatolizace na Jindřichohradecku v první polovině 17. století. Studia Comeniana et historica 2006, 36, č. 75–76, s. 161–171. ISSN 0323-2220.

NOVOTNÝ, Miroslav. Habsburkové ve světle českých mýtů a stereotypů. Opera historica 2006, 11, s. 103–119. ISBN 80-7040-882-0.

NOVOTNÝ, Miroslav. Dějiny Jihočeské univerzity. Příprava projektu dějin vyššího školství v jižních Čechách. Rozpravy Národního technického muzea 2005, sv. 193, Řada Dějiny vědy a techniky 13, s. 89–91. ISBN 80-7037-141-2.

NOVOTNÝ, Miroslav. Mariánské družiny na jihu Čech od konce 16. do počátku 20. století. Jihočeský sborník historický 2002, 71, s. 5–43. ISBN 80-86260-18-6, ISSN 0323-004X.

NOVOTNÝ, Miroslav. Jindřichohradecká kolej Tovaryšstva Ježíšova v letech 1594–1618. Opera historica 1998, 6, s. 371–385. ISBN 80-7040-267-9.

NOVOTNÝ, Miroslav. Nižší školy na třeboňském panství ve světle školních fasí druhé poloviny 18. století. Opera historica 1995, 4, s. 195–203. ISBN 80-7040-139-7.

NOVOTNÝ, Miroslav. Školství v jižních Čechách v době posledních Rožmberků. Opera historica 1993, 3, s. 243–255. ISBN 80-7040-073-0.

NOVOTNÝ, Miroslav. Komenský a vychovatelské systémy v předchozí české tradici. Studia Comeniana et historica 1987, 17, s. 69–76. ISSN 0323-2220.

NOVOTNÝ, Miroslav. Snahy o reorganizaci a unifikaci městského školství v Čechách v 16. a na počátku 17. století. Pedagogika 1986, 36, s. 55–69. ISSN 0031-3815.

 

Články ve sbornících

NOVOTNÝ, Miroslav. Jihočeské kořeny Karla Kazbundy. In: Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo (Z Českého ráje a Podkrkonoší 2013 – Supplementum 16). Semily – Turnov – Jičín: Státní okresní archiv Semily a Pekařova společnost Českého ráje v Turnově 2013, s. 21–33. ISBN 978-80-86254-28-9, ISSN 1211-975X.

NOVOTNÝ, Miroslav. Českobudějovické piaristické gymnázium a utváření vrstvy moderní inteligence na jihu Čech (1762–1848). In: Město a intelektuálové od středověku do roku 1848 (Documenta Pragensia 27). Praha: Archiv Hlavního města Prahy 2008, s. 935–951. ISBN 0231-7494.

NOVOTNÝ, Miroslav. Školství na jihu Čech v době Josefa Vlastimila Kamarýta. In: Krejča, František – Podlešák, Jan (edd.). Josef Vlastimil Kamarýt. Život – dílo – doba. České Budějovice: Město Velešín a Jihočeské muzeum 2008, s. 41–57. ISBN 978-80-254-1938-0.

NOVOTNÝ, Miroslav. Heretici, konvertité, hříšníci a posedlí na Jindřichohradecku v první polovině 17. století ve světle kroniky tamní jezuitské koleje. In: Čornejová, Ivana – Kuchařová, Hedvika – Valentová, Kateřina (edd.). Locus pietatis et vitae, Praha: Univerzita Karlova a Scriptorium 2008, s. 335–350. ISBN 978-80-86197-39-5.

NOVOTNÝ, Miroslav. Pod praporem Královny nebes. Pietas Mariana a mariánské družiny v českých zemích v 16.–19. století. In: Jiránek, Tomáš – Kubeš, Jiří (edd.), Bratrstva. Světská a církevní sdružení a jejich role v kulturních a společenských strukturách od středověku do moderní doby (III. pardubické bienále, 29.–30. dubna 2004). Pardubice: Univerzita Pardubice 2005, s. 89–102. ISBN 80-7194-772-5.

NOVOTNÝ, Miroslav. Südböhmens Genius loci – Inspirator für tschechische Kunst und Wissenschaft. In: Renöckl, Helmut – Machula, Tomáš (Hg.). Zukunftsregion Südböhmen – Mitteleuropa. Dimensionen menschenwürdiger Regionalentwicklung. Linz – Passau: Trauner – Duschl 2004, s. 188–194. ISBN 3-85487-565-7 a ISBN 3-937438-04-1.

NOVOTNÝ, Miroslav. Genius loci jižních Čech jako významná inspirace umění a vědy. In: Renöckl, Helmut – Machula, Tomáš (usp.), Region budoucnosti jižní Čechy – střední Evropa. Dimenze lidsky důstojného regionálního rozvoje, České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2004, s. 177–182. ISBN 80-7040-665-8.

NOVOTNÝ, Miroslav. Českobudějovická diecéze v kontextu proměn církevní správy v českých zemích v 18.–20. století. In: Vývoj církevní správy na Moravě (XXVII. Mikulovské symposium 2002). Brno: Moravský zemský archiv, Státní okresní archiv Břeclav, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 2003, s. 169–180. ISBN 80-85048-84X.

NOVOTNÝ, Miroslav. Espaňa y los países checos en los siglos XVI–XVIII. In: La literatura espaňola de los siglos XVI-XVIII en las bibliotecas de Chequia, Moravia y Eslovaquia (Opera romanica 3), České Budějovice: Jihočeská univerzita 2002, s. 9–26. ISBN 80-7040-632-1.

NOVOTNÝ, Miroslav. Páni z Hradce a jindřichohradecké konventy. In: Ve stopách sv. Benedikta (Disputationes Moravicae 3). Brno: Matice moravská a Západomoravské muzeum v Třebíči 2002, s. 123–133. ISBN 80-86488-09-8.

NOVOTNÝ, Miroslav. Antonín Jaroslav Puchmajer a jižní Čechy. In: Jeden jazyk naše heslo buď I. Antonín Jaroslav Puchmajer. Radnice–Plzeň: Spolek divadelních ochotníků, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 2001, s. 117–125. ISBN 80-85093-68-5.

NOVOTNÝ, Miroslav. Českobudějovičtí vysokoškoláci a Pražské jaro. In: Česká věda a Pražské jaro 1963–1970 (Práce z dějin vědy 2001, sv. 2). Praha: Ústav dějin a Archiv Univerzity Karlovy 2001, s. 387–396. ISBN 80-246-0374-8.

NOVOTNÝ, Miroslav. Mariánská družina učitelek a kandidátek při kostele Božského Srdce Páně v Českých Budějovicích (Mariánské družiny v Českých Budějovicích v první polovině 20. století). In: Od středověkých bratrstev k moderním spolkům (Documenta Pragensia 18), Praha: Archiv Hlavního města Prahy a Scriptorium 2000, s. 281–294. ISBN 80-86197-21-2, ISSN 0231-7443.

NOVOTNÝ, Miroslav. Kolej Tovaryšstva Ježíšova v Jindřichově Hradci v letech 1594–1648. In: Minulost, současnost a budoucnost gymnazijního vzdělávání (Z Českého ráje a Podkrkonoší 2000 – 5. Supplementum). Semily: Státní okresní archiv 2000, s. 129–138. ISBN 80-86254-02X, ISSN 1211-975X.

NOVOTNÝ, Miroslav. Příprava učitelů v Českých Budějovicích a její proměny v letech 1945–1963. In: Věda v Československu v letech 1953–1963 (Práce z dějin vědy 2000, sv. 1). Praha: Archiv Akademie věd ČR, 2000, s. 103–109. ISBN 80-86404-00-5, ISSN 1213-1199.

BŮŽEK, Václav – NOVOTNÝ, Miroslav. Labyrint doby Komenského. In: Traditio lampadis, České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1993, s. 5–30. ISBN 80-7040-029-3.

NOVOTNÝ, Miroslav. Komenský a české předbělohorské školství. In: Traditio lampadis, České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1993, s. 47–60. ISBN 80-7040-029-3.

 

Učební texty

BŮŽEK, Václav a kolektiv. Úvod do studia historie. České Budějovice: Jihočeská univerzita 1994, 88 s. (autor textů na s. 37–45, 47–51, 63–65, 76–78 a 80). ISBN 80-7040-063-3.

BŮŽEK, Václav – NOVOTNÝ, Miroslav a kol. Teoretické problémy evropských dějin v přechodném období od feudalismu ke kapitalismu. České Budějovice: Pedagogická fakulta 1989, 210 s. (autor textů na s. 4–6, 60–82, 83–105 a 175–210). ISBN 80-7040-012-9.

BŮŽEK, Václav – NOVOTNÝ, Miroslav. Třídní boje poddaných na jihu Čech v období vrcholného a pozdního feudalismu (konec 14. stol. – 1848). In: Výběr z pramenů k výuce československých dějin, České Budějovice: Pedagogická fakulta 1988, s. 1–54.

 

Popularizační texty a přednášky

NOVOTNÝ, Miroslav – RAUCHOVÁ, Jitka. Renesanční kavalír i nevázaný bonviván. Druhý život Petra Voka z Rožmberka a jeho proměny. Dějiny a současnost 2011, 33, č. 4, s. 41–43. ISSN 0418-5129.

NOVOTNÝ, Miroslav. Kapitoly z dějin školství na jihu Čech před rokem 1918 (v rámci cyklu Staré i nové zvěsti), Husitské muzeum Tábor, Soběslav 12. dubna 2023.

NOVOTNÝ, Miroslav.  Školství a církev na buquoyském novohradském panství. Novohradské muzeum, Nové Hrady 24. března 2022.

NOVOTNÝ, Miroslav. Komenský! Komenský? Komenský. Komenský… Jihočeská vědecká knihovna Suché Vrbné, 4. března 2020, České Budějovice.

NOVOTNÝ, Miroslav. Z dějin českobudějovického školství. Historický klub při Jihočeském muzeu, 8. června 2015, České Budějovice.

NOVOTNÝ, Miroslav. Z duchovních dějin Českých Budějovic. Historický klub při Jihočeském muzeu, 26. října 2015, České Budějovice.

NOVOTNÝ, Miroslav. Trůn a oltář. Habsburkové v českých dějinách. Historický ústav Jihočeské university, 7. října 2003, České Budějovice.

NOVOTNÝ, Miroslav. Vývoj moderní evropské integrace (historický exkurs). Pedagogické centrum, 1. dubna 2003, České Budějovice.

NOVOTNÝ, Miroslav. Habsburkové ve světle mýtů a stereotypů. Historický ústav Jihočeské university, 18. února 2003, České Budějovice.

NOVOTNÝ, Miroslav. Víra a zbožnost doby baroka. Alšova jihočeská galerie, Wortnerův dům, 7. listopadu 2001, České Budějovice.

NOVOTNÝ, Miroslav. Gándhí a Indie. Komponovaný večer k výročí narození Mahátmá Gándhího. Slávie Pedagogická fakulta – oddíl jógy, 25. listopadu 1999, České Budějovice.

NOVOTNÝ, Miroslav. Sakrální architektura v jižních Čechách 16.–18. století. Střední umělecko-průmyslová škola Anežky České, Český Krumlov, červen 1997.

NOVOTNÝ, Miroslav. Česko šest let poté. Pedagogická fakulta Jihočeské university (Česko-francouzský seminář), České Budějovice, květen 1996.

NOVOTNÝ, Miroslav. Z dějin českého školství. Fakulta managementu Jihočeské university, 14. února 1995, Jindřichův Hradec.

NOVOTNÝ, Miroslav. Komenský a jeho doba. Městské muzeum v Týně nad Vltavou (400. výročí narození J. A. Komenského), duben 1992.

 

Výstavní katalogy

NOVOTNÝ, Miroslav. Církevní správa. Školství. In: Katalog výstavy Po stopách společné historie. Nové Hrady 14. 8. – 30. 10. 2009. Nové Hrady: Město Nové Hrady 2009, s. 44–46 a 49–50.

NOVOTNÝ, Miroslav. Kirchenverwaltung. Schulwesen. In: Ausstellungskatalog. Auf Spuren der Gemeinsamen Geschichte, Nové Hrady 14. 8. – 30. 10. 2009. Nové Hrady: Město Nové Hrady 2009, s. 44–46 a 49–50.

NOVOTNÝ, Miroslav Zdeněk Kalista – historik českého baroka. In: Tvář ze stínu – Zdeněk Kalista. Výstava k nedožitým 95. narozeninám básníka avantgardy, historika a vězně svědomí. České Budějovice: Státní vědecká knihovna 1995, [nestránkováno – 14 s.], 2 s.

 

Spolupráce s médii:

 1. Televize a rozhlas

Večer na téma. Školství a vzdělanost v zemích Koruny české. Jak se s potřebou vzdělanosti vyrovnávali naši předkové? Český rozhlas, Vltava, premiéra: 24. 3. 2021, 20:00 (spolu s Ivanou Čornejovou, Milenou Lenderovou a Janem Šimkem).

Válka a komunistický režim poničily klášter ve Vyšším Brodě. Vše ještě zhoršily zdlouhavé restituce. Český rozhlas Plus, Český rozhlas České Budějovice a Český rozhlas Radiožurnál, 17. 11. 2017 (30 minut).

Svatý Jan Nepomuk Neumann. Hraný dokument o životě českého katolického misionáře, čtvrtého filadelfského biskupa a druhého amerického světce. TV NOE, Ostrava, ČR a Eternal World Television Network, Irondale, Alabama, USA. Vysíláno: TV NOE: 1. 1. 2016 ve 20.00 a 2. 1. 2016 v 16.00; EWTN: září 2015.

Encyklopedie Českých Budějovic. České Budějovice: Statutární město České Budějovice, 2014–. http://encyklopedie.c-budejovice.cz (internetová verze; editor, autor 70 a spoluautor 130 hesel).

Tvář ze stínu – Zdeněk Kalista, Český rozhlas České Budějovice, podzim 1995 (spolu s Robertem Sakem).

 

 1. Tištěná média

NOVOTNÝ, Miroslav. Proč byly založeny České Budějovice?, Journal 2015, č. 9, s. 17. ISSN 2336-2170.

NOVOTNÝ, Miroslav. Čtenář nahlédne z pracoven až do šlechtických ložnic. Českobudějovické listy 22. 5. 2002.

NOVOTNÝ, Miroslav. Getsemanští bratři přišli do Čech z Vídně. Mladá fronta Dnes, 9. 3. 2001.

NOVOTNÝ, Miroslav. Servité přišli do Nových Hradů s Buquoyem. Mladá fronta Dnes, 23. 2. 2001.

NOVOTNÝ, Miroslav. Salesiáni působí na jihu Čech až od 80. let. Mladá fronta Dnes, 16. 2. 2001.

NOVOTNÝ, Miroslav. Redemptoristé přišli na pozvání biskupa Jirsíka. Mladá fronta Dnes, 9. 2. 2001.

NOVOTNÝ, Miroslav. Generálem karmelitánského řádu byl Slavata. Mladá fronta Dnes, 2. 2. 2001.

NOVOTNÝ, Miroslav. Paulánský konvent v Kuklově stihla pohroma. Mladá fronta Dnes, 26. 1. 2001.

NOVOTNÝ, Miroslav. Školské sestry de Notre Dame na jihu Čech. Mladá fronta Dnes, 19. 1. 2001.

NOVOTNÝ, Miroslav. Piaristé významně přispěli k vzdělanosti. Mladá fronta Dnes, 12. 1. 2001.

NOVOTNÝ, Miroslav. Petrinky se zapsaly do historie Budějovic. Mladá fronta Dnes, 5. 1. 2001.

NOVOTNÝ, Miroslav. České Budějovice hostily kapucínský konvent. Mladá fronta Dnes, 22. 12. 2000.

NOVOTNÝ, Miroslav. Kongregace petrinů vznikla v Budějovicích. Mladá fronta Dnes, 15. 12. 2000.

NOVOTNÝ, Miroslav. Milosrdné sestry zasvětily život charitě. Mladá fronta Dnes, 8. 12. 2000.

NOVOTNÝ, Miroslav. Jihočeské rezidence a statky Tovaryšstva Ježíšova. Mladá fronta Dnes, 1. 12. 2000.

NOVOTNÝ, Miroslav. U zrodu poutní tradice v Římově stáli jezuité. Mladá fronta Dnes, 24. 11. 2000.

NOVOTNÝ, Miroslav. Jezuité nacházeli azyl v Jindřichově Hradci. Mladá fronta Dnes, 27. 10. 2000.

NOVOTNÝ, Miroslav. První jezuitská kolej vznikla v Krumlově. Mladá fronta Dnes, 20. 10. 2000.

NOVOTNÝ, Miroslav. Jezuité významně ovlivnili církev i kulturu. Mladá fronta Dnes, 13. 10. 2000.

NOVOTNÝ, Miroslav. Jezuité – Alexander Voit. Českokrumlovské listy, 6. 2. 1998, s. 12.

NOVOTNÝ, Miroslav. Vychovatel Petra Voka – Jan Makovský z Makové. Českokrumlovské listy, 30. 1. 1998, s. 14.

NOVOTNÝ, Miroslav. Krumlovský farář – Ambrož Kitzhäupel. Českokrumlovské listy, 23. 1. 1998, s. 12.

NOVOTNÝ, Miroslav. Biskup Jednoty bratrské – Matěj Cyrus. Českokrumlovské listy, 16. 1. 1998.

NOVOTNÝ, Miroslav. Hvězdář – Cyprián Karásek ze Lvovic. Českokrumlovské listy, 5. 12. 1997.

NOVOTNÝ, Miroslav. Preceptor – Gabriel Svěchin z Paumberka. Českokrumlovské listy, 28. 11. 1997.

NOVOTNÝ, Miroslav. Loyolův žák – Václav Šturm. Českokrumlovské listy, 3. 10. 1997.

NOVOTNÝ, Miroslav. Zchytralý kněz – Matěj Kozka z Rynárce. Českokrumlovské listy, 26. 9. 1997, s. 12.

NOVOTNÝ, Miroslav. Jeho Milosti Císaře dvořenín – Jan Jakub Horčička z Tepence. Českokrumlovské listy, 4. 7. 1997, s. 10.

NOVOTNÝ, Miroslav. Českokrumlovský erasmián – Tomáš Bavorovský. Českokrumlovské listy, 6. 6. 1997, s. 13.

NOVOTNÝ, Miroslav. Zimní biskup – Tomáš Albín z Helfenburka. Českokrumlovské listy, 30. 5. 1997, s. 14.

NOVOTNÝ, Miroslav. Komenský a my. Deník Jihočeská pravda, 28. 3. 1992.

NOVOTNÝ, Miroslav. Václav Kaplický. Jihočeská pravda, 7. 10. 1988.

NOVOTNÝ, Miroslav. František M. Bartoš. Jihočeská pravda, 24. 6.1988.

 

Recenze

NOVOTNÝ, Miroslav. Nižší klérus na Moravě v 18. století mezi stavem a profesí. Kariéry a sociálně-majetkové poměry kněží olomoucké diecéze v letech 1741–1783, Matice moravská, Brno 2020, 399 s. ISBN 978-80-87709-27-6. In: Cornova 13, 2023, 2, s. 79–80.

NOVOTNÝ, Miroslav. Nový pohled na „dílnu vzdělanosti“. Jan Šimek, Historie školních budov. Od tereziánských reforem po současnost, NPMK J. A. Komenského, Praha 2016, 266 s. ISBN 978-80-86935-35-5. In: Cornova 9, 2019, 2, s. 96–98.

NOVOTNÝ, Miroslav – MARTÍNKOVÁ, Lenka. Exulant, konvertita, kazatel a pomolog Jiří Holík. Marie Ryantová, Konvertita a exulant Jiří Holík. Příspěvek k dějinám exilu a pro-blematice konverze v raném novověku / Der Konvertit und Exulant Georg Holik. Ein Beitrag zur Geschichte des Exil und zur Konversionsproblematik in der Frühen Neuzeit, NT, Pelhřimov 2016, 668 s. ISBN 978-80-7415-135-4. In: Cornova 9, 2019, 1, s. 95–96.

NOVOTNÝ, Miroslav. Josefinista na českobudějovickém biskupském stolci. Rudolf Svoboda, Arnošt Konstantin Růžička. Josefinista na českobudějovickém biskupském stolci, Nakladatelství JIH, edice Středoevropské dějiny, sv. 4, České Budějovice 2012, 244 s., ISBN 978-80-86266-57-2. In: Cornova 2015, 1, s. 130–134.

NOVOTNÝ, Miroslav. Nové příspěvky k dějinám českobudějovické diecéze. Rudolf Svoboda, Počátky českobudějovické diecéze, Vyšehrad, Praha 2014, 264 s., ISBN 978-80-7429-596-6. In: Jihočeský sborník historický 2015, 84, s. 501–506.

GRULICH, Josef – NOVOTNÝ, Miroslav. Tomáš Bavorovský – Bronislav Chocholáč – Pavel Pumpr (edd.), Peníze nervem společnosti. K finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století, Brno, Matice moravská a Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2007, 423 s. In: Český časopis historický 2010, 108, s. 519–523.

NOVOTNÝ, Miroslav. Karel Černý – Jiří M. Havlík, Jezuité a mor, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2008, Knižnice Dějin a současnosti 34. svazek, 214 s. In: Časopis Matice moravské 2009, 128, č. 2, s. 515–521.

NOVOTNÝ, Miroslav. Čeští nekatolíci v 18. století. Mezi pronásledováním a náboženskou tolerancí, ed. Zdeněk R. Nešpor, Ústí nad Labem 2007, 449 stran, 21 stran barevných a černobílých příloh. In: Studia Comeniana et historica 2007, 37, č. 77–78, s. 224–227.

NOVOTNÝ, Miroslav. Rudolf Zuber, Osudy moravské církve v 18. století II. díl. Matice cyrilometodějská, Olomouc 2003, 605 s. textu, 24 stran černobílých a obrazových příloh, samostatně vložená mapa diecéze z roku 1762. K vydání připravili Vojtěch Cekota a Miloš Kouřil. In: Jihočeský sborník historický 2004, 73, s. 247–250.

NOVOTNÝ, Miroslav. Historik zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu Maurovi, k vydání připravily Marie Koldinská a Alice Velková, Praha 2003, 331 s. In: Jihočeský sborník historický 2004, 73, s. 268–270.

NOVOTNÝ, Miroslav. Miloš Drda – František J. Holeček – Zdeněk Vybíral (edd.), Jan Hus na přelomu tisíciletí. Mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího milénia. Papežská lateránská univerzita Řím, 15.–18. prosince 1999, Tábor 2001 (Husitský Tábor. Sborník Husitského muzea – supplementum 1), 707 s. textu, 81 s. barevných a černobílých příloh. In: Jihočeský sborník historický 2003, 72, s. 229–233.

NOVOTNÝ, Miroslav. Josef Macek, Víra a zbožnost jagellonského věku. Argo, edice Každodenní život svazek 9, Praha 2001, 488 s. In: Jihočeský sborník historický 2002, 71, s. 242–244.

NOVOTNÝ, Miroslav. Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Ed. Vít Vlnas, Národní galerie v Praze 2001, 354 s., 150 černobílých i barevných obrazových příloh a Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Ed. Vít Vlnas, Národní galerie v Praze 2001, 588 s. In: Jihočeský sborník historický 2002, 71, s. 246–248.

NOVOTNÝ, Miroslav. Malé ohlédnutí za rokem českého baroka, aneb Když dva dělají totéž… In: Jihočeský sborník historický 2002, 71, s. 282–285.

NOVOTNÝ, Miroslav. Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor. Sborník příspěvků ze stejnojmenného symposia, konaného ve dnech 2.–3. října 1998 v Táboře. K vydání připravil Josef Zumr. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, sv. 5, Filosofia, Praha 1999, 392 s., 11 černobílých obrazových příloh. In: Jihočeský sborník historický 2001, 70, s. 220–221.

NOVOTNÝ, Miroslav. Život na dvorech barokní šlechty (1600–1750), Opera historica 5, České Budějovice 1996, 664 s. In: Jihočeský sborník historický 66–67, 1997–1998, s. 193–194.

NOVOTNÝ, Miroslav. Václav Bůžek – Anna Kubíková – Jiří Záloha: Baroko v Českém Krumlově, Třeboň 1995 (pro Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově), 40 s. In: Jihočeský sborník historický 1995, 64, s. 242–243.

NOVOTNÝ, Miroslav. Zdeněk Kalista: Století andělů a ďáblů. Jihočeský barok. Edd. Zuzana Pokorná a Vít Vlnas, Praha – Jinočany 1994, 352 s. In: Jihočeský sborník historický 1995, 64, s. 241–242.

NOVOTNÝ, Miroslav. Ohlédnutí za nepomucenským výročím. In: Jihočeský sborník historický 1994, 63, s. 214–216.

NOVOTNÝ, Miroslav. Kontakte und Konflikte. Böhmen, Mähren und Österreich: Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte. Referate des Symposiums „Verbindendes und Trennendes an der Grenze III“ vom 24. Bis 27. Oktober 1992 in Zwettl. Herausgegeben von Thomas Winkelbauer, Waldviertel Heimatbund, Horn – Weidhofen an der Thaya 1993, 553 s. In: Jihočeský sborník historický 1994, 63, s. 217–218.

NOVOTNÝ, Miroslav. Kultura baroka v Čechách a na Moravě. Sborník příspěvků z pracovního zasedání 5. 3. 1991, usp. Zdeněk Hojda. Práce Historického ústavu ČAV, Řada C-Miscellanea, sv. 6, Praha 1992, 165 s. In: Jihočeský sborník historický 1993, 62, s. 252–253.

NOVOTNÝ, Miroslav. Spojující a rozdělující na hranici – Verbindendes und Trennendes an der Grenze. Opera historica 2, České Budějovice (Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis) 1992, 171 s. In: Jihočeský sborník historický 62, 1993, s. 244–246.

NOVOTNÝ, Miroslav. Kultura každodenního života českých a moravských měst v předbělohorské době. Opera historica 1, České Budějovice (Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis) 1991, 197 s. In: Jihočeský sborník historický 1993, 62, s. 244–246.

NOVOTNÝ, Miroslav. Rapports, co-rapports, communications tchécoslovaques pour le VIcongres de l‘Association internationale d‘Etudes du Sud-Est Européen. In: Jihočeský sborník historický 1990, 59, č. 1, s. 61–62.

NOVOTNÝ, Miroslav. Z kralické tvrze. Sborník Muzejního spolku pro uchování bratrských památek a tisků 11/1984–13/1986. In: Studia Comeniana et historica 1988, 18, č. 35, s. 139–140.

NOVOTNÝ, Miroslav. Jaroslav Pánek: Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551–1552, Praha 1987. In: Folia historica Bohemica 1988, 12, s. 418–422.

NOVOTNÝ, Miroslav. Václav Březan: Životy posledních Rožmberků I–II. K vydání připravil a kritickým aparátem opatřil Jaroslav Pánek, Praha 1985. In: Studia Comeniana et historica 1987,17, č. 33, s. 124–127.

 

Granty

1999–2004: spoluřešitel výzkumného záměru Šlechta v novověkých dějinách českých zemí (16.–19. století); odpovědný řešitel: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. (CEZ J 06/98–124100005).

2005–2011: spoluřešitel a vedoucí modulu Duchovenstvo v rámci Výzkumného záměru Společnost českých zemí v raném novověku – struktury, individua, vztahy, instituce moci; odpovědný řešitel: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. (MSM 6007665807).

2010–2012: hlavní řešitel tříletého týmového projektu Grantové agentury Jihočeské university Společnost českých zemí 17. až 20. století. Prostor, ekonomické, sociální, kulturní a náboženské struktury českých zemí a jejich proměny v průběhu 17.–20. století (R. č. 103/2010/H).

2014–2016: hlavní řešitel tříletého grantového projektu Grantové agentury České republiky Českobudějovická diecéze v letech 1783/1789–1850 (GA ČR 14–26999S).

2017–2019: hlavní řešitel tříletého grantového projektu Grantové agentury České republiky Českobudějovická diecéze ve druhé polovině 19. století (GA ČR 17–25845S).

2017–2020: spoluřešitel projektu Cíl EÚS 2014–2020 Museum Uploaded – Digitální technologie pro přeshraniční interaktivní spolupráci muzeí (Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, č. projektu 25; řešitelka: doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.).

Aktuální rozvrhInformace

Miroslav Novotný (vedoucí kvalifikačních prací)

 

Úspěšně obhájené diplomové práce (1990–2022; 50)

1990: Pavel Zeman, Rožmberské gymnázium v Soběslavi

1991: Gabriela Fraitová, Sklárna Český křišťál v Chlumu u Třeboně

1994: Julie Mečlová, Nižší školství na třeboňském panství ve 2. polovině 18. století

1998: Lucie Jandová, Působení řádu piaristů v Českých Budějovicích ve 2. polovině 18. století

1998: Marika Klierová, Piaristické gymnázium v Č. Budějovicích v letech 1800–1835. Příspěvek k dějinám a působení piaristického řádu v Českých Budějovicích

1999: Petra Suková, Benediktinské gymnázium v Broumově v letech 1775–1810. Kapitoly z dějin broumovského gymnázia

1999: Petr Matouš, Carolus Felix a. S. Theresia. Příspěvek k poznání karmelitského řádu

1999: Karel Černý, Jezuitská kolej v Klatovech na počátku 18. století ve světle deníkových zápisků ministrů koleje

2000: Martina Blížňáková, Filosofické lyceum v Českých Budějovicích 1803–1848      

2000: Zbyněk Černý, Damascen Marek – barokní kazatel. Příspěvek k poznání františkánského řádu

2000: Alena Trachtová, Kolej Tovaryšstva Ježíšova v Jindřichově Hradci v 1. polovině 17. století

2000: Ivana Kremláčková, Vývoj sňatečnosti na Chýnovsku v první polovině 19. století. Příspěvek k sociálnímu vývoji jihočeského venkova

2001: Martin Zeman, In sinu Sanctae Matris Ecclesiae. Příspěvek k dějinám církevní správy a náboženského života Prácheňského kraje ve vikariátech Blatná a Netolice na přelomu 17. a 18. století ve světle farářských relací

2001: Martin Mareda, Kolej redemptoristů v Českých Budějovicích v letech 1885–1930

2001: Petr Adam, Působení řádu kapucínů v Českých Budějovicích v 18. století                                     

2002: Tomáš Drs, Kolej Tovaryšstva Ježíšova v Českém Krumlově v 17. století

2002: Miluše Maršáková, Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti v Českých Budějovicích

2002: Miroslava Melkesová, Křestní obřad a úloha kmotra v polovině 17. století I-III

2002: Magdalena Tesařová, Církev bratrská v jižních Čechách

2003: Dana Jakšičová, "Vezmi dítě a vychovej mi je!" Učitelská a výchovná činnost Kongregace Školských sester de Notre Dame v Českých Budějovicích v letech 1871–1950

2003: Tomáš Veber, Českobudějovický biskupský kněžský seminář a diecézní teologický institut v letech 1803–1850

2003: Jiří Kuneš, Kronika českobudějovického kapucínského konventu

2003: Pavla Pešková, Českobudějovické děkanství v 18. století

2003: Martina Kopečná, Piaristické gymnázium v Českých Budějovicích v letech 1800–1848

2003: Stanislava Brejchová, Konvent bosých augustiniánů ve Lnářích ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století

2004: Vlasta Musilová, Reformované sbory na severním pomezí Čech a Moravy v letech 1861–1950

2004: Blanka Šamatová, Vikariáty Český Krumlov a České Budějovice ve světle farářských relací. Příspěvek k poznání duchovní správy a náboženského života Bechyňského kraje ve druhé polovině 17. a počátkem 18. století

2004: Martina Holasová, Každodenní život městského obyvatelstva za časů morové epidemie v 16. a 17. století. České Budějovice 1680

2004: Rudolf Svoboda, Vznik farnosti sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích. Příspěvek k dějinám církevní správy v Českých Budějovicích v letech 1888–1925.

2004: Jan Šimánek, Kostel a fara v Doudlebech v době baroka. Příspěvek k poznání každodenního života venkovské jihočeské farnosti v 17. a 18. století

2005: Jana Brčáková, „Žádný učený z nebe nespadl.“ Český učitelský ústav v Českých Budějovicích v letech 1905–1920

2005: Klára Kotilová Vzdělanost je šťastným lidem ozdobou a nešťastným útočištěm.“  Český učitelský ústav v Českých Budějovicích v letech 1920–1948

2005: Miroslav Valenz, Spolkové dívčí reálné gymnázium Jany Zátkové v Českých Budějovicích 1903–1950

2006: Michaela Staškovičová, Sirotci přírody. Chovanci diecézního ústavu hluchoněmých v Českých Budějovicích v letech 1871–1914

2007: Veronika Kubíčková-Lombartová, Jezuitská kolej v Českém Krumlově na přelomu 16. a 17. století. Příspěvek k náboženským a sociálním dějinám města

2008: Martina Pleskotová, Obraz víry v uzdravení jako projev lidové zbožnosti v 18. století. Poutní kaple Narození Panny Marie v České Kamenici

2009: Eva Zuzáková, Strakonické gymnázium v letech 1920–1948

2009: Jana Benedová, Fara a kostel v Lišově v době "dlouhého" 19. století

2009: Kristýna Pichlíková, Písecké gymnázium v letech 1778–1850

2011: Kateřina Holanová, Kurze Lebens-und Reisebeschreibung eines Blinden mit verschiedenen Anmerkungen von Christian Schneider franciskaner Ordenspriester böhmischer Prowinz. Život a cesty Christiana Schneidera OFM (1742–1824)

2011: Petra Klimešová, Gymnasium J. V. Jirsíka v letech 1868–1918

2012: Martina Jarošová, Vesnická malotřídka mezi obcí a farou. Škola ve Svatém Janě nad Malší mezi lety 1880–1945

2013: Jana Hurdová, Gymnázium v Pelhřimově v letech 1871–1921

2013: Marie Kapounová, Náboženský život v Třešti ve druhé polovině 19. století a v první polovině 20. století. Kongregace Chudých školských sester de Notre Dame a její působení v Třešti

2013: Jiřina Smetanová: Zátkovo státní reálné gymnázium v Českých Budějovicích v letech 1884–1914

2013: Věra Trníková: První český učitelský ústav na jihu Čech. Učitelský ústav v Soběslavi v letech 1871–1948

2013: Veronika Slavíková, Nejstarší českobudějovický sbor Církve československé (husitské) v letech 1920–1948

2015: Jitka Svobodová, Židovská obec v Třebíči v letech 1850–1930

2018: Lucie Krejčí, Jaroslav Kadlec (1911–2004) a České Budějovice. Příspěvek k životu a dílu

2019: Romana Bestrejková, Německý učitelský ústav v Českých Budějovicích v letech 1870–1920

 

Úspěšně obhájené bakalářské práce (2013–2022; 8)

2013: Barbora Jeřábková, Předmanželská korespondence Friedricha Ferdinanda Dalberga a Kunigundy Dalbergové roz. Vittingoff-Schellové

2013: Martina Vaňková, Gymnázium v Písku v letech 1918–1928

2014: Jiří Cvrček, Augustin Machalka. "Poslední opat" novoříšského kláštera (1906–1996)

2016: Romana Bestrejková, Česko-německé vztahy v Českých Budějovicích na počátku 20. století ve světle českobudějovického německého tisku (Českobudějovický pakt)

2016: Kateřina Dolejší, Česko-německé vztahy v Českých Budějovicích v letech 1918–1922 ve světle českobudějovického německého tisku

2016: Tereza Lýdie Pecková, Obraz blízkovýchodního dění v letech 2012–2015 na stránkách německého tisku

2016: Pavlína Šleglová, Česko-německé vztahy v Českých Budějovicích v letech 1914–1918 ve světle českobudějovického německého tisku

2022: Denisa Zborková, České nižší školství v Českých Budějovicích v letech 1918–1938

 

Úspěšně obhájené rigorózní práce (3)

2005: Tomáš Drs, Každodenní život koleje Tovaryšstva Ježíšova v Českém Krumlově v druhé polovině 17. století

2005: Dana Jakšičová, Dílo důvěry a lásky. Působení Kongregace Školských sester de Notre Dame v českobudějovické diecézi v letech 1853–1948

2022: Zdeněk Duda, Znormalizované muzeum. Ideologie v dokumentaci a prezentaci muzea v Písku v letech 1968–1978

 

Úspěšně obhájené disertační práce (2)

2007: Dana Jakšičová, Dcery své doby? Školské sestry sv. Františka, chudé školské sestry naší Paní a školské sestry de Notre Dame v českých zemích v letech 1851–1938 (1950)

2022: Zdeněk Duda, Smrt a opatrnost pastýřská. Duchovní péče o nemocné a umírající na přelomu 18. a 19. století

 

 

 

 

 

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1