Skip to main content

doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 851
 • Místnost:
  023401039 pracovna pedagogů 039 - 1. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc., (nar. 1949) vystudovala český jazyk, hudební výchovu (1971) a občanskou nauku (1974) na PF v Českých Budějovicích. Ve studiu českého jazyka pokračovala na FF UJEP v Brně, občanskou nauku studovala na FF UK v Praze (1979). Rigorózní zkoušku v oboru český jazyk vykonala na PF v Českých Budějovicích (1982). V roce 1989 získala na FF UJEP v Brně (současný český jazyk) titul CSc. obhájením disertační práce „Mluvenostní jevy v dílech současných jihočeských autorů". Habilitovala se v roce 2002 na FF UP v Olomouci – současný český jazyk (habilitační práce „Lexikálněstylistické prostředky v současné psané publicistice").

Od roku 1981 se věnuje pedagogické činnosti v oboru současný český jazyk na PF JU (1981 – 2005) a na FF JU (2005 – dosud). Vyučuje Fonetiku a fonologii, Stylistiku, Morfologii a Syntax.

Publikace domácí i zahraniční (Polsko, Rusko, Bělorusko, Srbsko) v oboru stylistika, jsou zaměřeny převážně na publicistický funkční styl, je autorkou monografie „Jazyková dynamika současné publicistiky" (2010).

Tvůrčí činnost

Bibliografický přehled publikační činnosti

 

Bohumila Junková

 

 

 1. Odborné monografie

 

 1. JUNKOVÁ, Bohumila. Jazyková dynamika současné publicistiky. Praha: ARSCI, 2010. 240 s. ISBN 978-80-7420-007-6.

 

 1. Kapitoly v odborných monografiích

 

 1. JUNKOVÁ, Bohumila. Názory diskutujících na internetu na přechylování příjmení. In: MINÁŘOVÁ, Eva, SOCHOROVÁ, Dagmar, ZÍTKOVÁ, Jitka. Vlastní jména v textech a kontextech. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 78-83. ISBN 978-80-210-6631-1.
 2. JUNKOVÁ, Bohumila. Způsoby reprezentace názorů v psaných textech funkčního stylu prostěsdělovacího na internetu. In: KLÍMOVÁ, Květoslava, KOLÁŘOVÁ, Ivana, TUŠKOVÁ, Jana Marie. Stylistika v kontextu historie a současnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 209-214. ISBN 978-80-210-6114-9.
 3. JUNKOVÁ, Bohumila. Reprezentace mluvenosti v nepřipravených psaných textech na internetu. In: Jazyk a diskurs v kultúrnom a politickom kontexte. Bratislava: FF UK, 2011, s. 198-205. ISBN 978-80-224-1334-3.
 4. JUNKOVÁ, Bohumila. K některým aspektům interkulturní komunikace v psané české publicistice. In: Ivanič, Peter, Hetényi, Martin, Taneski, Zvonko. Európske kontexty interkultúrnej komunikácie. Nitra: UKF, 2009, s. 640-647. ISBN 978-80-8094-564-0.
 5. JUNKOVÁ, Bohumila. Interkulturní vlivy na mluvenou komunikaci obyvatel Českých Budějovic na přelomu 19. a 20. století. In: DOHNALOVÁ, Marie. Czechkid teoretické texty – audio nahrávky. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007, s. 45-49. ISBN 978-80-7204-551-8.

 

 

 1. Články v odborných periodikách

 

3.1. Články v zahraničních recenzovaných časopisech

 

 1. JUNKOVÁ, Bohumila. Specifika komunikace v diskusích na internetu. Stylistyka. 2018, XXVII, s. 193-201. ISSN 1230-2287.
 2. JUNKOVÁ, Bohumila. Intercultural communication: the journalist versus the reader. Stil: mezinárodní časopis. 2009, 8, s. 147-154, ISSN: 1451-3145.
 3. JUNKOVÁ, Bohumila. Means of sentence condensation in written journalism. Stil: mezinárodní časopis. 2008, 7, s. 257-263, ISSN: 1451-3145.
 4. JUNKOVÁ, Bohumila. The Competition of Lexical Means in Czech Written Journalism. Stil: mezinárodní časopis. 2007, 6, s. 247-254. ISSN 1451-3145.
 5. JUNKOVÁ, Bohumila. Čas v psané publicistice. 2007, XVI, s. 415-422. ISSN 1230-2287.
 6. JUNKOVÁ, Bohumila. Written journalism and language culture. Stylistyka. 2006, XV, s. 377-384. ISSN 1230-2287.
 7. JUNKOVÁ, Bohumila, JAKLOVÁ, Alena. The Czech Republic as reflected in texts by czechs living in the USA (Česká republika v textech krajanů a krajanek žijících v USA). Stylistyka. 2004, XIII, s. 303-314. ISSN 1230-2287.
 8. JUNKOVÁ, Bohumila, JAKLOVÁ, Alena. Humor v komentářích českých novin na počátku tisíciletí. Stil: mezinárodní časopis. 2004, s. 423-428. ISSN 1451-3145.
 9. JUNKOVÁ, Bohumila. Lexikální prostředky cizího původu v české publicistice. Stylistyka. 2003, XII, s. 341-352. ISSN 1230-2287.
 10. JUNKOVÁ, Bohumila. Obrazná pojmenování metaforická a jejich funkce v psaných publicistických textech. Stylistyka. 2002, XI, s. 383-396. ISSN 1230-2287.
 11. JUNKOVÁ, Bohumila. Několik poznámek k jazyku a stylu českých žurnalistických textů. Tekst v mediach. 2002, s. 251-258. ISBN 83-7171-506-4.

 

3.2. Články v domácích recenzovaných časopisech

 

 1. JUNKOVÁ, Bohumila. Obraznost terminologie – motivace pojmenování brouků. Nová čeština doma a ve světě. 2019, 1, s. 21-28. ISSN 1805-367X.
 2. JUNKOVÁ, Bohumila. Agresivita v diskusích na internetu. Nová čeština doma a ve světě. 2017, 1, s. 39-44. ISSN 1805-367X.

 

 1. Články ve sbornících

 

 1. JUNKOVÁ, Bohumila. Vlastní jména v diskusích na internetu. In Variantnost v onymii a dialektech. Brno 2020, MU, Sborník příspěvků z konference uspořádané při příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Rudolfa Šrámka, CSc., ve dnech 18.–19. 1. 2019, s. 91-100, ISBN
 2. JUNKOVÁ, Bohumila. Výskyt reprodukcí řeči vlastní a cizí v diskusích na internetu. In Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica 2018, s. 198-203, ISBN 978-80-557-1417-7.
 3. JUNKOVÁ, Bohumila. Stylově příznaková apelativa a propria tvořená účastníky diskuse na internetu. In Jazyk a jazykověda v súvislostiach. Bratislava 2017, s. 145-153, ISBN 978-80-223-4422-7.
 4. JUNKOVÁ, Bohumila. Frazémy v diskusích na internetu. In Svět v obrazech a ve frazeologii – World in Pictures and in Phraseology. Praha: UK, 2017, s. 109-116, ISBN 978-80-7290-964-3.
 5. JUNKOVÁ, Bohumila. K jazyku a stylu spontánní psané komunikace na internetu. In: Sociolekty v současnosti. Plzeň: ZČU, 2016, s. 64-69. ISBN 978-80-261-0594-7.
 6. JUNKOVÁ, Bohumila. Čtvrt století LŠSS na Ústavu bohemistiky FF JU. In: Čeština jako cizí jazyk VIII. Praha: UK, 2016, s. 345-355. ISBN 978-80-88176-04-6.
 7. JUNKOVÁ, Bohumila. Germanismy v románu Popelky Biliánové „Paní Katynka z Vaječného trhu“. In: Deutsch ohne Grenzen. Brno: Tribun EU, 2015, s. 311-324. ISBN 978-80-263-0931-4.
 8. JUNKOVÁ, Bohumila. Kontaktové prostředky v psané publicistice. In: Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: 2010, s. 279-291. ISBN 978-80-8083-960-4.
 9. JUNKOVÁ, Bohumila. Mluva vinařů. In: Slang a argot. Plzeň: ZČU, 2008, s. 49-52. ISBN 978-80-7043-764-3.
 10. JUNKOVÁ, Bohumila. Infozábava v psané publicistice. In: Člověk – jazyk – text. České Budějovice: 2008, FF JU, s. 191-194. ISBN 978-80-7394-075-1.
 11. JUNKOVÁ, Bohumila. Vlastní jména v psané publicistice. In: Onomastika a škola 8. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 145-152, ISBN 978-80-7041-167-4.
 12. JUNKOVÁ, Bohumila. K výuce češtiny pro cizince na FF JU. In: Jazyk a literatúra v škole – zážitok a poznanie. Prešov: 2008, s. 53-58, ISBN 978-80-8068-788-5.
 13. JUNKOVÁ, Bohumila. Stylizace mluvenosti v psané publicistice. In: Hovorená podoba jazyka v médiach. Nitra: FF UKF, 2008, s. 89-96. ISBN 978-80-8094-293-9.
 14. JUNKOVÁ, Bohumila. Přívlastek v psané publicistice a jeho sémantika. In: Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: 2007, s. 249-253. ISBN 978-80-8083-455-5.
 15. JUNKOVÁ, Bohumila. Výuka českého jazyka pro cizince na FF JU v Českých Budějovicích In: XIII. Slavistická čtení na paměť profesora P. A. Dmitrieva a profesora G.I.Safronova. Sankt Petěrburg:Státní univerzita v Sankt Petěrburku, 2007, s. 224-229. ISBN 978-5-8465-0713-5.
 16. JUNKOVÁ, Bohumila. Expresivita v české publicistice. In: Wyraźanie emocji. Lódž: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006, s. 114-120. ISBN 978-83-7525-025-1.
 17. JUNKOVÁ, Bohumila. Prostorové orientátory v psané publicistice. In: Prostor v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2007, s. 138-140. ISBN 978-80-7044-863-2.
 18. JUNKOVÁ, Bohumila. Kulturní frazémy v psané publicistice. In: Komunikace – styl – text. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Ústav bohemistiky, 2006, s. 87-92. ISBN 80-7040-819-7.
 19. JUNKOVÁ, Bohumila. Jazykové analýzy textů o počasí. In: Analytické sondy do textu 2. Banská Bystrica: Katedra slovakistiky UMB, 2006, s. 154-157. ISBN 80-8083-184-X.
 20. JUNKOVÁ, Bohumila. Problematika času v psané publicistice. In: Čas v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2005, s. 130-134. ISBN 80-7044-716-8.
 21. JUNKOVÁ, Bohumila. Generalizované a specifikované vyjadřování v současné české publicistice. In: Nacionalno-kulturnyj komponent v texte i v jazyke. Minsk: Bělorusskij gosudarstvennyj universitet 2005, s. 83-85. ISBN 985-6684-16-1.
 22. JUNKOVÁ, Bohumila. Aluze v psané publicistice. In: Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích: sborník textů z mezinárodní vědecké konference. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005, s. 119-124. ISBN 80-7368-101-3.
 23. JUNKOVÁ, Bohumila. Parémie v současných psaných publicistických textech. In: Parémie národů slovanských: sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 10.–11. 11. 2004. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005, s. 54-63. ISBN 80-7368-100-5.
 24. JUNKOVÁ, Bohumila. Několik poznámek k mluvě mládeže dnes. In: Sborník přednášek z VII. Konference o slangu a argotu v Plzni 24.–25. září 2003. Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, 2005, s. 88-92.
 25. JUNKOVÁ, Bohumila. Nespisovnost a mluvenost v románu Petry Hůlové „Paměť mojí babičce“. In: Spisovnost a nespisovnost: zdroje, proměny a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 345-349. ISBN 80-210-3568-4.
 26. JUNKOVÁ, Bohumila. Aktualizace frazémů v současné české publicistice. In: Frazeologické štúdie III k 13. kongresu slavistov v Ľubľane. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2003, s. 90-98. ISBN 80-8898-37-5.
 27. JUNKOVÁ, Bohumila. Funkce grafických a ideografických prostředků v publicistických textech. In: Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004, s. 280-285. ISBN 80-8055-979-1.
 28. JUNKOVÁ, Bohumila. K jazyku a stylu informačních letáků a brožur farmaceutického průmyslu. In: Współczesne odmiany języka narodowego. Łódź: Wydawnictvo Uniwersitetu Łódzkiego, 2004, s. 283-290. ISBN 83-7171-798-9
 29. JUNKOVÁ, Bohumila. Aluze v současné publicistice. In: V. slavistická čtení na paměť profesora P. A. Dmitrieva a profesora G. I. Safronova. Sankt Petěrburg: Státní univerzita v Sankt Petěrburgu, 2004, s. 199-201. ISBN 5-8465-0277-6.
 30. JUNKOVÁ, Bohumila. K obraznosti a expresivitě v současné publicistice. In: Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2004, s. 129-138. ISBN 83-911312-6-2.
 31. JUNKOVÁ, Bohumila. Internacionalismy v současné psané publicistice. In: Internacionalismy v nové slovní zásobě. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2003, s. 106-114. ISBN 80-86496-11-2.
 32. JUNKOVÁ, Bohumila. Funkce uvozovek v současných českých žurnalistických textech. In: Komunikácia a text. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2003, s. 312-322. ISBN 80-89038-21-2.
 33. JUNKOVÁ, Bohumila. Expresivita v psaných publicistických textech 90. let. In: Okraj a střed v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2003, s. 193-199. ISBN 80-7044-479-7.
 34. JUNKOVÁ, Bohumila. K vývojovým tendencím v české publicistice 90. let. In: IV. slavistická čtení na paměť profesora P. A. Dmitrieva a profesora G. I. Safronova. Sankt Petěrburg: Státní univerzita v Sankt Petěrburgu, filologická fakulta, 2003, s. 66-67. ISBN 5-8465-0121-4.
 35. JUNKOVÁ, Bohumila. Neologismy v češskoj publicistike. In: Nacional'no - kul'turnyj komponěnt v těxtě i v jazyke. Minsk: Bělorusskij gosudarstvennyj universitet, 2003, s. 243-247. ISBN 985-6684-16-1.
 36. JUNKOVÁ, Bohumila. Didaktické barokní texty s náboženskou tematikou, jejich jazyk a styl. In: Balbínovská miscellanea, Sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína. Klatovy: Městská knihovna Klatovy, 2002, s. 141-146. ISBN 80-238-9957-0.
 37. JUNKOVÁ, Bohumila. Postojové výrazy a jejich funkce v současné žurnalistice. In: Język i literatura czeska u schyłku XX wieku - Český jazyk a literatura na sklonku XX. Století. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2001, s. 137-142. ISBN 80-7042-587-3; ISBN 83-88425-50-1.
 38. JUNKOVÁ, Bohumila. Lexikální prostředky v české žurnalistice 90. let. In: Stylistyka a pragmatika. Katowice: Wydawnictwo Universitetu Śląskiego, 2001, s. 287-295. ISSN 0208-6336. ISBN 83-226-1104-8.
 39. JUNKOVÁ, Bohumila. Generační rozdíly v mluvené a psané komunikaci. In: Jazyková komunikácia v 21. storočí. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2001, s. 214-224. ISBN 80-8055-464-1.
 40. JUNKOVÁ, Bohumila. Frazeologické prostředky současné žurnalistiky. In: K aktuálnym otázkam frazeológie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2001, s. 156-167. ISBN 80-8050-407-5.
 41. JUNKOVÁ, Bohumila. Stylizace dialogu v Duchovních pohádkách. In: Text a kontext v náboženskej komunikácii. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2001, s. 152-157. ISBN 80-8068-035-3.
 42. JUNKOVÁ, Bohumila. Stylizace jazyka různých historických období v povídkách Milady Součkové. In: Neznámý člověk Milada Součková. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001, s. 129-135. ISBN 80-85778-32-7N.
 43. JUNKOVÁ, Bohumila. Jazyk a styl Michnovy České mariánské muziky. In: K jazyku a stylu českých barokních textů II. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2000, s. 62-73. ISBN 80-7040-393-4.
 44. JUNKOVÁ, Bohumila. Humor v publicistických textech Mladé fronty Dnes. In: Świat humoru. Opole: Uniwersytet Opolski, 2000, s. 291-296. ISBN 83-86881-27-5.
 45. JUNKOVÁ, Bohumila. Persvazivní funkce v současné psané publicistice. In: Regulacyjna funkcja textów. Łódž: Wydawnictwo Uniwersitetu Łódzkiego, 2000, s. 159-166. ISBN 83-7171-371-1.
 46. JUNKOVÁ, Bohumila. Jazykové aktualizace v komentářích Mladé fronty DNES. In: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1999, s. 161-164. ISBN 80-8055-287-8.
 47. JUNKOVÁ, Bohumila. Mluvenostní prostředky v psané publicistice. In: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 1999, s. 87-90, ISBN 80-7044-240-9.
 48. JUNKOVÁ, Bohumila. Pomístní jména v katastru obce Sázava na Pelhřimovsku. In: Propria v systému mluvnickém a slovotvorném: sborník příspěvků z mezinárodní konference „Onomastika a škola“ konané v Brně ve dnech 10.–11. 2. 1998. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 72-76. ISBN 80-210-2031-8.
 49. JUNKOVÁ, Bohumila. Knoflíkářský slang. In: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 1998, s. 91-95.
 50. JUNKOVÁ, Bohumila. Jazyk barokních duchovních pohádek. In: K jazyku a stylu českých barokních textů I. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1998, s. 111-116. ISBN 80-86266-02-8.
 51. JUNKOVÁ, Bohumila. Jazyk komentářů Jiřího Leschtiny. In: Spisovnost a nespisovnost dnes: sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a Nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Brno: Masarykova univerzita, 1996, s. 163-165. ISBN 80-210-1304-4.
 52. JUNKOVÁ, Bohumila. Některé mluvenostní stylizace v jihočeských prózách Františka Skorunky. In: Pocta Dušanu Šlosarovi. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 147-152. ISBN 80-85834-39-1.
 53. JUNKOVÁ, Bohumila. Jazykové aktualizace a automatizace v současné publicistice. In: Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha: Univerzita Karlova, 1995, s. 307-309.
 54. JUNKOVÁ, Bohumila. Mluvenostní stylizace v jihočeských prózách Mileny Brůhové. In: Jazyk a řeč jihočeského regionu IV. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1995, s. 67-89.
 55. JUNKOVÁ, Bohumila. Termíny v meteorologii. In: Termina 94. Liberec: Státní pedagogické nakladatelství, 1995, s. 164-168.
 56. JUNKOVÁ, Bohumila. Využití nespisovných jazykových prostředků v dílech současných jihočeských autorů. In: Jazyk a řeč jihočeského regionu III. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1994, s. 82-104.
 57. JUNKOVÁ, Bohumila. Specifičnost literární komunikace se zaměřením na literární dialog. In: Jazyk a řeč jihočeského regionu II. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1993, s. 69-81.
 58. JUNKOVÁ, Bohumila. Některé mluvenostní jevy v románu Petra Pavlíka. In: Jazyk a řeč jihočeského regionu I. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1992, s. 85-93.
 59. JUNKOVÁ, Bohumila. Několik poznámek k možnostem zefektivnění výuky historicky orientovaných jazykovědných disciplín. In: Jednotná škola, její vznik, úkoly a problémy. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1988, s. 77-79.
 60. JUNKOVÁ, Bohumila. Zobecnění některých připomínek učitelů z dotazníkového šetření. In: K novému pojetí výchovy a vzdělávání učitelů v soc. společnosti. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1988, s. 107-109.

 

 1. Učební texty a odborné výstupy aplikačního typu

 

5.1. Učební texty

 

 1. JUNKOVÁ, Bohumila. Čeština pro cizince IV. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1998. 77 s.
 2. JUNKOVÁ, Bohumila, JAKLOVÁ Alena, JANEČKOVÁ, Marie. Praktická mluvnice češtiny I. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1997. 154 s. ISBN 80-7040-224-5.
 3. JUNKOVÁ, Bohumila. Vybrané kapitoly z fonetiky a fonologie českého jazyka. 2. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1996. 65s. ISBN 80-7040-166-4.
 4. JUNKOVÁ, Bohumila. Něco navíc k obrazným pojmenováním. In: MARTINKOVÁ, Věra. Teorie literatury netradičně. Praha: Trizonia, 1995, s. 124-125.
 5. JUNKOVÁ, Bohumila. Tvarosloví staroslověnštiny. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1995. 60 s. ISBN: 80-7040-124-9.
 6. JUNKOVÁ, Bohumila. Zpěvník 25 jihočeských lidových písní se slovníkem. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1994. 38 s.
 7. JUNKOVÁ, Bohumila. Texty publicistické - zprávy z denního tisku. In: JANEČKOVÁ, Marie a kol. Cvičebnice češtiny pro cizince s texty. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1994, s. 33-35.
 8. JUNKOVÁ, Bohumila. Texty publicistické - oblast sportu. In: JANEČKOVÁ, Marie a kol. Cvičebnice češtiny pro cizince s texty. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1994, s. 35-38.
 9. JUNKOVÁ, Bohumila. České Budějovice (učební lekce č. 1). In: JUNKOVÁ, Bohumila a kol. Základy češtiny pro cizince III. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1994, s. 7-10.
 10. JUNKOVÁ, Bohumila. Počasí (učební lekce č. 7). In: JAKLOVÁ, Alena a kol. Základy češtiny pro cizince II. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1993, s. 40-44.
 11. JUNKOVÁ, Bohumila. Náš pokoj (učební lekce č. 3). In: JANEČKOVÁ, Marie a kol. Základy češtiny pro cizince I. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1993, s. 15-20.
 12. JUNKOVÁ, Bohumila, ALEXOVÁ, Jarmila, HOLUB, Zbyněk, JAKLOVÁ, Alena, JANEČKOVÁ, Marie, VÁCHOVÁ, Alena. Úvod do studia českého jazyka. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1991. 128 s.
 13. JUNKOVÁ, Bohumila. Vybrané kapitoly z fonetiky a fonologie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1991. 110 s. ISBN 80-7040-034-X.

 

 1. Popularizační texty
 2. JUNKOVÁ, Bohumila. Pomístní jména na Pacovsku. Vlastivědný sborník Pelhřimovska. 1997, 8, s. 33-38.

 

 1. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí a v ČR a vyžádané přednášky v zahraničí

 

9.1. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí

 

 1. Stylově příznaková apelativa a propria tvořená účastníky diskuse na internetu. Jazyk a jazykověda v súvislostiach. Mezinárodní lingvistická konference. Univerzita Komenského v Bratislave, 11.–12. 9. 2017.
 2. Výskyt reprodukcí řeči vlastní a cizí v diskusích na internetu. Fakulta humanitních vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 17.–18. 9. 2015.
 3. Reprezentace mluvenosti v nepřipravených psaných textech na internetu. In Slavomír Ondrejovič (ed.) Jazyk a diskurs v kultúrnom a politickom kontexte. Bratislava: Vega, Vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied, s. 198 – 206, ISBN 978-80-224-1334-3.
 4. Kontaktové prostředky v psané publicistice. Mezinárodní lingvistická konference Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, září 2009.
 5. K některým aspektům interkulturní komunikace v psané české publicistice. Európske kontexty interkultúrnej komunikácie. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, září 2008.
 6. K výuce češtiny pro cizince na FF JU. Mezinárodní vědecká konference Jazyk a literatura v škole – zážitok a poznanie. Prešovská univerzita v Prešove, 18.–19. 10. 2007.
 7. Stylizace mluvenosti v psané publicistice. Mezinárodní vědecká konference Hovorená podoba jazyka v médiach. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 11.–12. 9. 2007.
 8. Přívlastek v psané publicistice a jeho sémantika. Mezinárodní vědecká konference Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici , 13.–15. 9. 2006.
 9. Výuka českého jazyka pro cizince na FF JU v Českých Budějovicích. XIII. Slavistická čtení na paměť profesora P. A. Dmitrieva a profesora G. I. Safronova. Státní univerzita v Sankt Petěrburgu, září 2006.
 10. Expresivita v české publicistice. Mezinárodní lingvistická konference Wyraźanie emocji. Univerzita Lódž, duben 2015.
 11. Generalizované a specifikované vyjadřování v současné české publicistice. Mezinárodní vědecká konference Nacionalno-kulturnyj komponent v texte i v jazyke. Belorusskij gosudarstvennyj universitet, 7.–9. 4. 2005.
 12. Jazykové analýzy textů o počasí. Mezinárodní konference Analytické sondy do textu. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 19. 4. 2005.
 13. Funkce grafických a ideografických prostředků v publicistických textech. Mezinárodní konference Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 3.–4. 9. 2003.
 14. Aluze v současné publicistice. Mezinárodní konference IV. Slavistická čtení věnovaná památce profesora P. A. Dmitrieva a profesora F. I. Safronova. Univerzita v Sankt-Petěrburgu, 11.–13.9. 2003.
 15. K obraznosti a expresivitě v současné publicistice. Mezinárodní konference Český jazyk a literatura ve 20. století. Walbrzych, 15.–16.5.2003.
 16. K jazyku a stylu informačních letáků a brožur farmaceutického průmyslu. Konference Współczesne odmiany języka narodowego. Univerzita Lodž, 6.–7. 5. 2003.
 17. 13. Neologismy v současné publicistice. Mezinárodní vědecká konference Jazyk i socium, Minsk: Běloruskij gosudarstvennyj universitet, Filologičeskij fakultet, 7.- 9. 12. 2002.
 18. K vývojovým tendencím v české publicistice 90. let. Mezinárodní vědecká konference III. slavistická čtení věnovaná profesoru P. A. Dmitrievovi a profesoru G. I. Safronovovi. Univerzita v Sankt-Petěrburku, 12.–14.9.2002.
 19. Aktualizace frazémů v současné české publicistice. Mezinárodní konference Frazeologické štúdie III k 13. kongresu slavistov v L'ubl'ane. Univerzita Komenského v Bratislave, 28. 6. 2002.
 20. Funkce uvozovek v současných českých žurnalistických textech. Mezinárodní konference Komunikácia a text. Prešovská univerzita, 15.–16. 11. 2001.
 21. Postojové výrazy a jejich funkce v současné žurnalistice. Mezinárodní konference Český jazyk a literatura na sklonku 20. století. Wałbrzych, 26.–27. 4. 2001.
 22. Několik poznámek k jazyku a stylu českých žurnalistických textů. Mezinárodní konference Tekst w mediach. Univerzita Łódž, 24.–25. 4. 2001.
 23. Lexikální prostředky v české žurnalistice 90. let. Mezinárodní konference Stylistyka a pragmatika. Katowice, 18.–20. 10. 2000.
 24. Generační rozdíly v mluvené a psané komunikaci. Mezinárodní konference Jazyková komunikácia v 21. storočí, pořadatel: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 13.–14. 9. 2000.
 25. Frazeologické prostředky současné žurnalistiky. Mezinárodní konference Intersemiotický aspekt frazeológie. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, 7.–8. 12. 1999.
 26. Stylizace dialogu v duchovních pohádkách. Mezinárodní konference Text a kontext v náboženskej komunikácii. Prešovská univerzita v Prešove, 4.–5. 11. 1999.
 27. Humor v publicistických textech "Mladé fronty Dnes". Mezinárodní konference Style humoru. Universytet Opolski, 7.–9. 10. 1999.
 28. Persvazivní funkce v současné psané publicistice. Mezinárodní konference Regulacyjna funkcja textów. Uniwersytet Łodzki, 27.–28. 4. 1999.
 29. Jazykové aktualizace v komentářích MF Dnes. Mezinárodní konference Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. Donovaly, 11.–13. 9. 1997.

 

9.2. Referáty na mezinárodních konferencích v ČR

 

 1. Frazémy v diskusích na internetu Mezinárodní vědecká konference Svět v obrazech a frazeologii. Univerzita Karlova, 24.–26. 11. 2016.
 2. Čtvrt století LŠSS na Ústavu bohemistiky FF JU. VIII. mezinárodní sympózium o češtině v zahraničí. Univerzita Karlova, 16.–20. 8. 2016.
 3. K jazyku a stylu spontánní psané komunikace na internetu. 9. konference o slangu a argotu. Západočeská univerzita v Plzni, 26.11.–27.11. 2014.
 4. Germanismy v románu Popelky Biliánové „Paní Katynka z Vaječného trhu“. Mezinárodní vědecká konference Deutsch ohne Grenzen. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 16.–18. 9. 2014.
 5. Názory diskutujících na internetu na přechylování příjmení. Mezinárodní vědecká konference Vlastní jména v textech a kontextech. Masarykova univerzita, 30.–31. 1. 2014.
 6. Způsoby reprezentace názorů v psaných textech funkčního stylu prostěsdělovacího na internetu. Mezinárodní vědecká konference Stylistika v kontextu historie a současnosti. Masarykova univerzita, únor 2012.
 7. Mluva vinařů. Mezinárodní vědecká konference 8. konference o slangu a argotu. Západočeská univerzita v Plzni, 26.–27. 2. 2008.
 8. Vlastní jména v psané publicistice. Mezinárodní vědecká konference Onomastika a škola 8, Univerzita Hradec Králové, 23.–24. 1. 2008.
 9. Infozábava v současné psané publicistice. Konference Člověk – jazyk – komunikace. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 18.–20. 9. 2007.
 10. Prostorové orientátory v psané publicistice. Mezinárodní lingvistická konference Prostor v jazyce a v literatuře. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 5.–7. 9. 2006.
 11. Kulturní frazémy v psané publicistice. Mezinárodní lingvistická konference Komunikace-styl-text. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 20.–22. 9. 2005.
 12. Aluze v psané publicistice. Mezinárodní vědecká konference Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. Ostravská univerzita, 13.–15. 9. 2005.
 13. Parémie v současných psaných publicistických textech. Mezinárodní konference Parémie národů slovanských. Ostravská univerzita, 10.–11. 11. 2004.
 14. Nespisovnost a mluvenost v románu Petry Hůlové "Paměť mojí babičce". Mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost. Masarykova univerzity, 10.-12.2. 2004.
 15. Několik poznámek k mluvě mládeže dnes. Mezinárodní konference O slangu a argotu. Západočeská univerzita v Plzni, 24.–25. 9. 2003.
 16. Internacionalismy v české publicistice. Mezinárodní konference Internacionalismy v nové slovní zásobě. Ústav pro jazyk český AV ČR,16.–18. 6 2003.
 17. Obraznost terminologie. Mezinárodní konference Termina 2003. Liberec, 27.–28.5.2003.
 18. Expresivita v psaných publicistických textech 90. let. Mezinárodní konference Okraj a střet v jazyce a literatuře. Univerzita Jana Evengelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 3.–5. 9. 2002.
 19. Didaktické barokní texty s náboženskou tematikou. Mezioborová konference Balbínovská miscellanea. Městská knihovna Klatovy, 3.–4. 11. 2001.
 20. Stylizace jazyka různých historických období v povídkách Milady Součkové. Mezinárodní mezioborová konference Člověk neznámý - Milada Součková. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 9.–10. 2. 2000.
 21. Knoflíkářský slang. Mezinárodní VI. konference o slangu a argotu. Západočeská univerzit v Plzni, 15.–17. 9. 1998.
 22. Mluvenostní prostředky v psané publicistice. Mezinárodní konference Jinakost, cizost v jazyce a literatuře. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 8.–10. 9. 1998.
 23. Jazyk komentářů Jiřího Leschtiny. Mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Masarykova univerzita, Brno – Šlapanice, 17.–19. 1. 1995.
 24. Termíny v meteorologii. Mezinárodní konference Termina 94. Technická univerzita v Liberci, 21.–23. 6. 1994.
 25. Jazykové aktualizace a automatizace v současné publicistice. Mezinárodní konference Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Univerzita Palackého, 23.–27. 8. 1993.

 

 1. Ostatní

 

10.1. Habilitační práce

Lexikálněstylistické prostředky v současných psaných publicistických textech. Habilitační disertace, Olomouc, FF UP 2002, 192 s.

 

10.2. Disertační práce

Mluvenostní jevy v dílech současných jihočeských autorů. Kandidátská disertační práce, Brno, FF UJEP 1988, 252 s.

 

10.3. Zprávy

 1. JUNKOVÁ, Bohumila. Konference o odborné komunikaci Termina 2003. Český jazyk a literatura. 2003 – 2004, 54, s. 149-150. ISSN 0009-0786.
 2. JUNKOVÁ, Bohumila. Slovenská monografie o epistolárním stylu. Jazykovědné aktuality. 2003, XL(3, 4), s. 41-43. ISSN 1212-5326.

10.4 Recenze

 1. JUNKOVÁ, Bohumila. Recenzní posudek odborné monografie kolektivu autorů Katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Čeština v pohybu, Brno: Nakladatelství MU, 2016, ISBN: 978-80-210-8090-4
 2. JUNKOVÁ, Bohumila. Recenzní posudek na odbornou knihu vydávanou Nakladatelstvím MU Brno autorky PhDr. Mgr. Dagmar Sochorové, Ph.D., „Výzkum mediální výchovy v edukaci učitelů českého jazyka a literatury“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální rozvrhPřihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1