PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.

 • Pracoviště:
  JU Vedení univerzity | prorektor pro studium
  TF Katedra pedagogiky | odborný asistent
 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 033 527
  +420 389 032 004
 • Místnost:
  023403045 kancelář 045 - 3. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat
  050503038 pracovna pedagogů 038 - 3. patro - Výukový objekt a děkanát TF (pracovna 420)
  Kněžská 8, 370 01 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Datum narození: 12. 6. 1978
Místo narození: Hodonín

Dosažené vzdělání a ostatní osvědčení

 • Pedagogická fakulta MU, Brno (2005–2012)
  obor: pedagogika, doktorské studium; Ph.D.
  disertační práce Ideová dimenze kurikula základní školy

 • Pedagogická fakulta UK v Bratislave (2003)
  obhajoba rigorózní práce Principy demokracie a jejich důsledky pro občan­skou výchovu; rigorózní zk. z pedagogiky, didaktiky a politologie; PaedDr.

 • Pedagogická fakulta MU v Brně (1996–2000)
  obor: učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (anglický jazyk a literatura, občanská výchova); Mgr.

 • Hoogeschool van Utrecht, Faculteit Educatieve Opleidingen (1999)
  kurzy: International Management, Practical Project Management, Education in the Netherlands aj.

 • Gymnázium Hodonín (1992–1996)

Praxe

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (květen 2016 – současnost)
  prorektor pro studium

 • Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích (leden 2010 – duben 2016)
  proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

 • externí vyučující na katedře pedagogiky a psychologie PF JU (leden 2009 – červen 2015)
  výuka srovnávací pedagogiky, andragogiky, metodologie soc.-věd. výzkumu

 • odborný asistent na katedře pedagogiky TF JU v Českých Budějovicích (září 2004 – současnost)
  výuka základů pedagogiky, dějin pedagogického myšlení a obecné didaktiky, koordinátor Centra filozofie pro děti

 • ředitel jazykové školy HOPE-E.S., v.o.s., Brno (březen 2002 – srpen 2004)
  řízení firmy, vedení týmu lektorů, zajišťování metodického zázemí, zpracování vzděl. projektů a nabídek, garant sekce AJ, vlastní výuka AJ

 • civilní služba, PdF MU v Brně (září 2000 – únor 2002)
  příprava studijních materiálů pro nevidomé studenty

 • překlady a tlumočení v anglickém jazyce (září 1999 – současnost)

 • soukromá výuka anglického jazyka (1995–2009)

Zahraniční stáže, aktivní účast na zahraničních konferencích (výběr)

 • Filozofovanie s deťmi a mravný rozvoj žiaka, Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica, Slovenská Republika (12. 5. 2022)
  příspěvek Dialog ve vyučování a fenomén zájmu
 • výukový pobyt (ERASMUS+), Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica, Slovenská Republika (23.–26.11.2015)
  téma: filozofický dialog ve výuce etické výchovy
 • konference Leisure, Living, Learning; University of Edinburgh, UK (17.–19.7. 2012)
 • výukový pobyt (ERASMUS), University of Maribor, Slovinsko (11.–15. 5. 2009)
  Filozofická fakulta, téma: didaktika filozofie, teorie kurikula
 • konference Philosophie - Globalisierung und interkulturelles Verstehen; Karl-Franzens-Universität, Graz, Rakousko (18.–21.10.2007)
  příspěvek Creating Virtual Communities of Inquiry in an ‘Environment of Aggression‘
 • konference NAACI 2006: Démocratie et éthique dans le dialogue philosophique; Université Laval, Québec, Kanada (27–29. 6. 2006)
  příspěvek: The Outlooks for P4C Curriculum in Czech Primary Education: A Teacher-Training Perspective
 • konference Philosophische Grundlagen innovativen LernensKarl-Franzens-Universität, Graz, Rakousko (20.–22.10.2005)
  příspěvek: Czech Curricular Reform and Philosophy for Children
 • studijní pobyt: IAPC Philosophy for Children Advanced Seminar, Montclair State University, New Jersey, USA (květen 2005)

Členství v odborných organizacích a vysokoškolských orgánech

 • Vědecká rada JU (od roku 2016)
 • ICPIC - The International Council of Philosophical Inquiry with Children (od roku 2005)
 • Akreditační komise TF JU (2012–2016, 2022–)
 • Akreditační komise JU (2008–2016)
 • Ediční rada TF JU (2008–2011)
 • Akademický senát TF JU (2005–2009)
 • Vědecká rada TF JU (2005–2008)

Tvůrčí činnost

Vydané odborné publikace

 1. BAUMAN, P. (2005) Cíle základního vzdělávání a možnosti jejich naplnění prostřednictvím výuky filosofie na prvním a druhém stupni ZŠ. In JANDOVÁ, R. (ed.) Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2005, s. 46–52.
 2. BAUMAN, P. (2006) Filosofické otázky v kurikulu základní školy. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Problémy kurikula základní školy. Brno: PdF MU, 2006, s. 52–64.
 3. BAUMAN, P. (2006) The Outlooks for P4C Curriculum in Czech Primary Education: A Teacher-Training Perspective. In SASSEVILLE, M. (ed.)NAACI 2006: Démocratie et éthique dans le dialogue philosophique. Résumé des communications.Québec: Université Laval, 2006b, s. 3–4.
 4. BAUMAN, P. (2007) Absolvent základní školy v trojí perspektivě. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, s. 85–92.
 5. BAUMAN, P. (2007) Norská inspirace pro českou kurikulární reformu. Orbisscholae, 1/2007, s. 140–141.
 6. BAUMAN, P. (2007) Czech Curricular Reform and Philosophy for Children. In CAMHY, D. G. (ed.) Philosophical Foundations of Innovative Learning. Sankt Augustin: Academia Verlag, 2007, s. 219–229. 
 7. BAUMAN, P.; CVACH, R. (2008) Filozofie pro děti: výukový dialog trochu jinak. In Šedesát let vzdělávání pedagogů na jihu Čech v reflexi současné reformy školství.České Budějovice: PF JU, 2008, s. 131–145.
 8. BAUMAN, P. (2009) K výzkumu ideové dimenze kurikula. In NAJVAROVÁ, V.; ŠEBESTOVÁ, S. (eds). Kurikulum a výuka v proměnách školy. Brno: MU, 2009.
 9. BAUMAN, P. (2011). Představy budoucích pedagogů o hodnotách výchovy a vzdělávání. In JANÍK, T.; KNECHT, P. a ŠEBESTOVÁ, S. (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. [online] Brno: Masarykova univerzita, 2011. Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/capv2011/ sbornikprispevku/bauman.pdf
 10. BAUMAN, P. (2012) Leisure: pojetí volného času v anglicky mluvících zemích. In KAPLÁNEK, M. (ed.) Čas volnosti – čas výchovy; pedagogické úvahy o volném čase, Praha: Portál, 2012, s. 29–33.
 11. BAUMAN, P. (2012) Výchova ve volném čase a pro volný čas. In KAPLÁNEK, M. (ed.) Čas volnosti – čas výchovy; pedagogické úvahy o volném čase. Praha: Portál, 2012, s. 93–95.
 12. BAUMAN, P. (2012) Soudobé edukační koncepce z pohledu výchovy ve volném čase. In KAPLÁNEK, M. (ed.) Čas volnosti – čas výchovy; pedagogické úvahy o volném čase, Praha: Portál, 2012, s. 95–109.
 13. BAUMAN, P. (2012) Současné podoby pedagogiky volného času. Pedagogika, 2012, roč. 62, č. 4, s. 404–425.
 14. BAUMAN, P. (2013) Filozofování s dětmi jako program prevence násilí. In KALISKÝ, J. (zost.) Dobro a zlo, alebo o morálke 1; Psychologické a filozofické aspekty morálky v edukácii (Zborník vedeckých štúdií). Banská Bystrica: PF UMB v Banskej Bystrici, 2013, s. 323–331.
 15. BAUMAN, P. (2013) Filozofický dialog jako cesta k prevenci násilí. České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro děti, 2013, 198 s., ISBN 978-80-7394-412-4.
 16. BAUMAN, P. (ed.) (2013) Kritické a tvořivé myšlení: není to málo? Rozvoj myšlení ve filosofických, teologických, psychologických a pedagogických souvislostech. České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro děti, 2013, 248 s., ISBN 978-80-7394-432-2. (13 %)
 17. BAUMAN, P. (2013) Rozvoj myšlení jako cesta hledání smyslu. In BAUMAN, P. (ed.) Kritické a tvořivé myšlení: není to málo? Rozvoj myšlení ve filosofických, teologických, psychologických a pedagogických souvislostech. České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro děti, 2013, s. 8–27.
 18. KOČEROVÁ, M.; BAUMAN, P. (2013) Rozvoj kritického a tvořivého myšlení v prostoru volného času. In BAUMAN, P. (ed.) Kritické a tvořivé myšlení: není to málo? Rozvoj myšlení ve filosofických, teologických, psychologických a pedagogických souvislostech. České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro děti, 2013, s. 168–185. (10 %)
 19. BAUMAN, P.; MACKŮ, R. (2014) Leisure Education: A Post-Totalitarian Concept? In SUCH, L. (ed.) Research in Leisure Education, Cultures and Experience. Eastbourne: Leisure Studies Association, University of Brighton, 2014, s. 35–43. ISBN 978-1-905369-39-3. (50 %)
 20. BAUMAN, P. (2014) Cíle základního vzdělávání v pedagogickém myšlení studentů učitelství a vychovatelství: dokumenty vzdělávací politiky vs. názory budoucích pedagogů. In KASPER, T.; DYMOKURSKÝ, O. (eds.) Reforma vzdělávání v současné kurikulární diskusi. Brno: Česká pedagogická společnost, s. 77–91. ISBN 978-80-905245-1-4.
 21. BAUMAN, P. (2017) Pojem leisure jako inspirace pro porozumění volnému času. In KAPLÁNEK, M. a kol. Volný čas a jeho význam ve výchově. Praha: Portál, 2017, s. 54–59.
  Pozn. Jedná se o nové přepracované vydání kapitoly BAUMAN, P. (2012) Leisure: pojetí volného času v anglicky mluvících zemích. In KAPLÁNEK, M. (ed.) Čas volnosti – čas výchovy; pedagogické úvahy o volném čase, Praha: Portál, 2012, s. 29–33. [text z roku 2017 se oproti verzi z roku 2012 liší z 25 %]
 22. BAUMAN, P. (2017) Východiska pedagogiky volného času v perspektivě soudobých edukačních koncepcí. In KAPLÁNEK, M. a kol. Volný čas a jeho význam ve výchově, Praha: Portál, 2017, s. 97–117.
  Pozn. Jedná se o nové přepracované vydání kapitoly BAUMAN, P. Soudobé edukační koncepce z pohledu výchovy ve volném čase. In KAPLÁNEK, M. (ed.) Čas volnosti – čas výchovy; pedagogické úvahy o volném čase, Praha: Portál, 2012, s. 95–109. [text z roku 2017 se oproti verzi z roku 2012 liší ze 40 %]
 23. BAUMAN, P. (2020) Filozofický dialog jako prostředek orchestrace komponent kritického myšlení. In KALISKÝ, J. (ed.) Kritické myslenie a filozofická reflexia v edukácii. Banská Bystrica: Belianum, 2020, s. 9–28. ISBN 978-80-557-1673-2.
 24. BAUMAN, P. (2020) Problém reflexe pedagogického jednání v čase kairos. In MAIEROVÁ, E.; VIKTOROVÁ, L.; DOLEJŠ, M.; DOMINIK, T. (eds.) PhD existence 10: Člověk a čas. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5730-7.
 25. BAUMAN, P. (2023) Je možné ke svobodě vychovávat? Výchova ke svobodě z hlediska osobnostní výchovy. In SVOBODOVÁ, Z. (ed.) Svobodný čas: pedagogika volného času jako výchova ke svobodě. Praha: Karolinum, 2023, s. 82–102. ISBN 978-80-246-5474-4.

Ediční činnost a vydané redigované publikace

Filozofické příběhy pro děti (podnětové didaktické texty) a metodické příručky pro pedagogy v rámci edic Filozofie pro děti: rozvoj myšlení, Filozofie pro děti: prevence násilí Filozofie pro děti: otázky náboženství  (grant nadace OAK Foundation, Switzerland), redakční příprava knižních edic, redakce textu a předmluva k edici.

 1. SHARP, A. M. (2010) Nemocnice pro panenky. České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro děti, 2010. ISBN 978‐80‐7394‐249-6.
 2. SHARP, A. M.; Splitter, L. J. (2010)Co znamená můj svět: metodická příručka k příběhu Nemocnice pro panenky. [eBook] České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro děti, 2010. ISBN 978‐80‐7394‐269‐4.
 3. SHARP, A. M. (2011) Saša a Markétka. České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro děti, 2011.
  ISBN 978-80-7394-257-1.
 4. SHARP, A. M. (2011)Přirozenost světa: metodická příručka k příběhu Saša a Markétka. [eBook] České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro děti, 2011. ISBN 978-80-7394-273-1.
 5. LAURENDEAU, P. (2011) Blanka a Jirka. České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro děti, 2011.
  ISBN 978-80-7394-263-2.
 6. LAURENDEAU, P. (2011) Lukáš a Lenka. České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro děti, 2011.
  ISBN 978-80-7394-280-9.
 7. CÔTÉ, N.; SASSEVILLE, M. (2011) Míša. České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro děti, 2011.
  ISBN 978-80-7394-281-6.
 8. CÔTÉ, N.; SASSEVILLE, M. (2011) České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro děti, 2011. ISBN 978-80-7394-282-3.
 9. SHARP, A. M. (2011) České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro děti, 2011.
  ISBN 978-80-7394-283-0.
 10. LIPMAN, M. (2012) Eliška. České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro děti, 2012. ISBN 978‐80‐7394‐302-8.
 11. LIPMAN, M. (2012) Kio a Ali. České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro děti, 2012. ISBN 978‐80‐7394‐377-6.

 Vydané překlady

 1. SHARP, A. M. (2010) Nemocnice pro panenky. České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro děti, 2010. ISBN 978‐80‐7394‐249-6.
 2. LIPMAN, M. (2012) Eliška. České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro děti, 2012. ISBN 978‐80‐7394‐302-8.

Publikace popularizačního charakteru a publikované učební texty

 1. BAUMAN, P. (2005) Program "Filosofie pro děti" na TF - nová příležitost pro studenty JU. Jihočeská univerzita; čtvrtletník akademické obce JU v Českých Budějovicích, č. 1, České Budějovice, 2005, s. 43-44.
 2. BAUMAN, P. (2006) Projekt Filosofie pro děti (ne)uzavřen. Jihočeská univerzita; čtvrtletník akademické obce JU v Českých Budějovicích, č. 3-4, České Budějovice, 2006, s. 67.
 3. VLASÁK, M.; BAUMAN, P. (2016) Celoživotní vzdělávání nám nastavuje zrcadlo. Journal, časopis Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2016, s. 12–16.
 4. BAUMAN, P.; MACKŮ, R. (2018) Aspekty kritického, tvořivého a angažovaného myšlení v procesu reflexe. Gymnasion, 2018, 12(1), s. 47–51.
 5. VEBER, T.; BAUMAN, P. (2020) Metodická pomůcka ke zpracování závěrečných prací; Doporučení k prevenci plagiátorství a jiného neetického jednání při zpracování závěrečných prací. České Budějovice: Nakladatelství JU, 2020. ISBN 978-80-7394-827-6.

Rozvojové projekty

 • garant aktivity v rámci projektu OP VVV Rozvoj JU – ESF II, KA 1: Systém podpůrných a poradenských služeb pro studenty (2020–2022)
 • garant aktivity v rámci projektu OP VVV Rozvoj JU – ESF, KA 2: Posílení kvality vzdělávacích činností, KA 3: Tvorba nových a úprava stávajících studijních programů (08/2017–12/2020)
 • manažer součásti projektu OP VVV Rozvoj JU – ERDF, KA 2: Podpora distančního vzdělávání (07/2017–06/2018)
 • vedoucí projektu ESF OP VK Koncepce kurzů dalšího vzdělávání na podporu kritického a tvořivého myšlení, CZ.1.07/3.1.00/37.0196 (2012–2013)
 • spoluřešitel grantu GA JU (061/2011/S), Leisure and education (2011–2012)
 • spoluřešitel grantu GA JU (166/S/2010), Terminologie pedagogiky volného času (2010)
 • řešitel nadačního grantu O.A.K. Foundation, Switzerland, Rozvoj programu Filozofie pro děti (2006–2010)

Aktuální rozvrhInformace

Konzultační hodiny
- v době výukového období: středa 8:00–9:30
- v době zkouškového období a prázdnin: dle předchozí domluvy.

TF JU, Kněžská 8, kancelář 4.20 v podkroví
Prosím, pokud plánujete přijít na konzultaci, dejte mi vědět e-mailem, abych s Vámi počítal.
Možná je také domluva na konzultaci v jiném termínu (tel. 775 619 337), a to prezenčně nebo online prostřednictvím MS Teams.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1