• Úvod
 • Studium
 • Stipendia
 • Stipendijní řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Registrováno MŠMT ČR dne 16. května 2017

STIPENDIJNÍ ŘÁD
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Tento Stipendijní řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „stipendijní řád”) upravuje postup a podmínky přiznávání stipendií studentům Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „JU”) v souladu s § 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“). Další podrobnosti o sti­pendiích stanoví opatřením rektor nebo děkan; tato opatření musí být v souladu s tímto stipendijním řádem.
 2. Stipendium se přiznává studentovi rozhodnutím děkana fakulty, na níž je student zapsán. Rozhodování o přiznání stipendia se řídí § 68 zákona a příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí se doručuje prostřednictvím elektronického informač­ního systému JU. Nedílnou součástí tohoto elektronického informačního systému je doručování na univerzitní e-mailovou adresu přidělenou studentovi při zápisu do studia.
 3. Stipendia se vyplácejí ze stipendijního fondu JU zřízeného podle § 18 odst. 6 písm. c) zákona, který je z hlediska tvorby a čerpání rozdělen na části spravované fakultami, z účelově poskytnutých dotací ze státního rozpočtu, účelových prostředků státních fondů, rozpočtů krajů a obcí a ze zahraničí, z účelové nebo institucionální podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, z příspěvku ze státního rozpočtu poskytovaného JU podle § 18 odst. 2 písm. a) zákona a dále rovněž z výnosů z darů a z prodeje služeb a zboží.
 4. Kromě stipendií podle tohoto stipendijního řádu může student JU obdržet stipendium přiznané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle vyhlášených programů.

Článek 2
Přiznávání stipendia

 1. Studentům JU, kteří splní příslušné podmínky, mohou být přiznána tato stipendia:
  • prospěchové stipendium podle § 91 odst. 2 písm. a) zákona,
  • prémiové stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky podle § 91 odst. 2 písm. b) zákona,
  • stipendium na podporu výzkumné, vývojové a inovační činnosti studentů podle § 91 odst. 2 písm. c) zákona,
  • sociální stipendium podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona,
  • sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona,
  • mimořádné stipendium podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona,
  • stipendium pro studenty se specifickými potřebami za účelem vyrovnání studijních příležitostí podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona,
  • stipendium na podporu rozvoje spolupráce s praxí podle § 91 odst. 2 písm. b) a písm. e) zákona,
  • ubytovací stipendium podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona,
  • stipendium na podporu studia v zahraničí podle § 91 odst. 4 písm. a) zákona,
  • stipendium na podporu studia v České republice podle § 91 odst. 4 písm. b) zákona,
  • základní stipendium pro studenty doktorských studijních programů podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona.
 2. Na přiznání stipendia v konkrétní výši není právní nárok.
 3. Stipendia mohou být přiznána jen na takovou dobu a v takovém celkovém objemu, aby jejich výplata byla zaručena objemem a předepsanou strukturou prostředků, které má fakulta pro výplatu stipendií k dispozici.
 4. Stipendia se přiznávají na dobu maximálně jednoho akademického nebo kalendářního roku, nebo jako stipendia jednorázová.
 5. Přiznání jednoho stipendia nevylučuje možnost přiznat další stipendia uvedená v odstavci 1.

Článek 3
Prospěchové stipendium

 1. Prospěchové stipendium podle § 91 odst. 2 písm. a) zákona může být přiznáno studentům bakalářských a magisterských studijních programů v prezenční formě studia, kteří v uplynulém akademickém roce splnili podmínky předmětů v celkové výši alespoň 60 kreditů a dosáhli vážený studijní průměr nejvýše 1,60.
 2. Prospěchové stipendium se přiznává po standardní dobu studia. Studentovi, který v průběhu studia na JU úspěšně absolvoval studium na zahraniční vysoké škole uskutečňované v rámci programu mezi­národních studijních mobilit, může děkan přiznat prospěchové stipendium po standardní dobu studia zvětšenou až o jeden rok.
 3. Výši prospěchového stipendia a podrobnosti přiznávání prospěchového stipendia stanoví děkan opatřením.
 4. Prospěchové stipendium se přiznává rozhodnutím děkana z moci úřední na základě podnětu, který připravují zaměstnanci studijního oddělení fakulty nebo jiný zaměstnanec fakulty pověřený děkanem.

Článek 4
Prémiové stipendium

 1. Prémiové stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky podle § 91 odst. 2 písm. b) zákona může být přiznáno studentům, kteří dosáhli vynikajících výsledků v oblasti výzkumné, vývojové, inovační nebo umělecké nebo jiných vynikajících tvůrčích výsledků souvisejících se studiem.
 2. Prémiové stipendium se přiznává rozhodnutím děkana z moci úřední na základě podnětu kteréhokoli člena akademické obce JU.
  • Prémiové stipendium se uděluje ve formě veřejného ocenění. Prémiové stipendium může být uděleno jako:
  • „Cena rektora“ za vynikající výsledky studentům magisterského studijního programu, kteří obhájili diplomovou práci s hodnocením „výborně“ a současně získali celkové hodnocení studia „absolvoval s vyznamenáním” a dosáhli vážený studijní průměr za dobu celého studia nejvýše 1,20;
  • „Cena děkana“ podle pravidel stanovených opatřením děkana;
  • jiné ocenění podle rozhodnutí děkana nebo podle pravidel stanovených opatřením děkana.
 3. Udělení prémiového stipendia včetně jeho zdůvodnění, bez uvedení výše přiznaného stipendia, se zveřejňuje ústním vyhlášením v průběhu slavnostní promoce nebo v písemné podobě ve veřejné části internetových stránek příslušné fakulty.

Článek 5
Stipendium na podporu výzkumné, vývojové a inovační činnosti studentů

 1. Stipendium na podporu výzkumné, vývojové a inovační činnosti studentů podle § 91 odst. 2 písm. c) zákona může být přiznáno studentům, kteří jsou aktivně zapojeni do řešení projektů grantové agentury JU, grantových agentur součástí JU nebo do jiných aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací realizovaných na JU.
 2. Stipendium na podporu výzkumné, vývojové a inovační činnosti studentů se přiznává rozhodnutím děkana z moci úřední na základě podnětu zaměstnance fakulty, který odpovídá za řízení aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, do nichž je student zapojen.

Článek 6
Sociální stipendium

 1. Sociální stipendium podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona může být přiznáno studentům v prezenční formě studia, kteří se nacházejí v tíživé sociální situaci.
 2. Sociální stipendium podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona se přiznává rozhodnutím děkana na základě řádně zdůvodněné žádosti studenta. Důvody žádosti musí student doložit. V případech hodných zvláštního zřetele může děkan jako doložení důvodů žádosti uznat čestné prohlášení studenta o těchto důvodech.
 3. Sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona se přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.
 4. Sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona se přiznává rozhodnutím děkana na základě žádosti studenta. Nárok na toto stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou, tj. pouze na jedné vysoké škole bez ohledu na to, v kolika studijních programech na JU či na jiných vysokých školách současně studuje. Žádost doloženou písemným potvrzením orgánu státní sociální podpory podává student k děkanovi prostřednictvím studijního oddělení fakulty, na níž je zapsán, a to po zápisu do studia, nebo jakmile nárok na stipendium vznikne, dojde-li ke vzniku nároku v průběhu studia.
 5. Sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce. Na měsíc červenec a srpen se sociální stipendium nepřiznává. Splňuje-li student podmínky nároku na toto stipendium jen po část kalendářního měsíce, přiznává se mu toto stipendium ve výši, v jaké mu náleží za celý kalendářní měsíc. Stipendium se vyplácí ve třech splátkách, a to za období leden až březen, duben až červen, září až prosinec. Výši splátek a jejich termíny stanoví opatřením rektor.

Článek 7
Mimořádné stipendium

 1. Mimořádné stipendium podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona může být přiznáno studentům v případech hodných zvláštního zřetele.
 2. Mimořádné stipendium se přiznává rozhodnutím děkana z moci úřední na základě podnětu kteréhokoli člena akademické obce JU nebo na základě řádně zdůvodněné žádosti studenta.

Článek 8
Stipendium pro studenty se specifickými potřebami

 1. Stipendium pro studenty se specifickými potřebami za účelem vyrovnání studijních příležitostí podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona může být přiznáno studentům se zdravotním postižením nebo znevýhod­něním.
 2. Stipendium pro studenty se specifickými potřebami se přiznává rozhodnutím děkana z moci úřední na základě podnětu, který připravuje vedoucí Centra podpory studentů se specifickými potřebami JU na základě studentem doložených dokladů o zdravotním postižení nebo znevýhodnění a na základě objektivní potřeby kompenzace zvýšených nákladů souvisejících se studiem.

Článek 9
Stipendium na podporu rozvoje spolupráce s praxí

 1. Stipendium na podporu rozvoje spolupráce s praxí podle § 91 odst. 2 písm. b) a písm. e) zákona může být přiznáno studentům zapojeným do aktivit rozvíjejících spolupráci mezi JU, případně fakultou, a sférou praxe relevantní pro danou oblast vzdělávání ve smyslu nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství.
 2. Stipendium na podporu rozvoje spolupráce s praxí se přiznává rozhodnutím děkana z moci úřední na základě podnětu člena akademické obce JU pověřeného řízením aktivit rozvoje spolupráce s praxí ve smyslu nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, do nichž je student zapojen.

Článek 10
Ubytovací stipendium

 1. Ubytovací stipendium podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona může být přiznáno studentům bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu, kteří studují v prezenční formě studia, přičemž ve studijním programu daného typu dosud nezískali vysokoškolský diplom, nepřekročili standardní dobu studia, a to ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů, do nichž jsou případně zapsáni, a nemají místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jejich studia.
 2. Pro účely posouzení, zda student splňuje podmínky podle odstavce 1, se do doby studia započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona, nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu. Období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech, nebo v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou. Od celkové doby studia vypočtené podle tohoto odstavce se však nejdříve odečte uznaná doba rodičovství ve smyslu § 21 odst. 1 písm. f) zákona.
 3. Ubytovací stipendium může být přiznáno studentům, kteří splňují podmínky uvedené v odstavci 1, i po dobu studia na zahraniční vysoké škole uskutečňovaného v průběhu studia na JU v rámci programu mezinárodních studijních mobilit. Ubytovací stipendium může být přiznáno rovněž studentům zahraniční vysoké školy, kteří jsou zároveň studenty JU, po dobu studia na JU uskutečňovaného v rámci programu mezinárodních studijních mobilit.
 4. Nárok na ubytovací stipendium nemá student, který pobírá stipendium na podporu studia v České republice podle § 91 odst. 4 písm. b) zákona, zahraniční student studující v rámci programů AKTION a CEEPUS a student, kterému bylo přiznáno stipendium Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 91 odst. 6 zákona.
 5. Splnění podmínek pro přiznání ubytovacího stipendia podle odstavce 1 se ověřuje na základě údajů vedených v databázi Sdružené informace matrik studentů (dále jen „SIMS“).
 6. Ubytovací stipendium se přiznává na stipendijní období, které je zpravidla shodné s kalendářním rokem. V případě, že student podá žádost o ubytovací stipendium v průběhu daného kalendářního roku, stipendijní období začíná měsícem, v němž byla žádost podána. Studentům, kteří splňují podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia podle odstavců 1 až 3, lze ubytovací stipendium přiznat jen na tu část stipendijního období, po kterou tyto podmínky splňují, a to v poměrné výši podle počtu měsíců, kdy tyto podmínky splňují, přičemž za celý měsíc se považuje i měsíc, v němž student tyto podmínky splňoval 15 a více dní.
 7. Výši ubytovacího stipendia stanoví opatřením rektor. Ubytovací stipendium se vyplácí ve čtvrtletních splátkách, jejichž termíny stanoví opatřením rektor, a to vždy po uplynutí doby rozhodné pro splnění podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia za poslední měsíc splátkového čtvrtletí, tj. nejdříve po 15. dni příslušného měsíce.
 8. Ubytovací stipendium pro první stipendijní období podle čl. 10 odst. 6 a čl. 2 odst. 4 se přiznává rozhod­nutím děkana na základě žádosti studenta. Pokud student splňuje podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia podle odstavců 1 až 3 také v dalších stipendijních obdobích, pro tato další stipendijní období se ubytovací stipendium přiznává rozhodnutím děkana z moci úřední.

Článek 11
Stipendium na podporu studia v zahraničí

 1. Stipendium na podporu studia v zahraničí podle § 91 odst. 4 písm. a) zákona může být přiznáno studentům, kteří se aktivně účastní některého programu mezinárodních studijních mobilit na JU a současně nepřekročili standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok.
 2. Stipendium na podporu studia v zahraničí se přiznává rozhodnutím děkana z moci úřední na základě podnětu fakultního koordinátora programů mezinárodních studijních mobilit nebo na základě řádně zdůvodněné žádosti studenta.

Článek 12
Stipendium na podporu studia v České republice

 1. Stipendium na podporu studia v zahraničí podle § 91 odst. 4 písm. a) zákona může být přiznáno studentům, kteří se aktivně účastní některého programu mezinárodních studijních mobilit na JU a současně nepřekročili standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok.
 2. Stipendium na podporu studia v zahraničí se přiznává rozhodnutím děkana z moci úřední na základě podnětu fakultního koordinátora programů mezinárodních studijních mobilit nebo na základě řádně zdůvodněné žádosti studenta.

Článek 13
Základní stipendium pro studenty doktorských studijních programů

 1. Základní stipendium pro studenty doktorských studijních programů podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona může být přiznáno studentům doktorského studijního programu, kteří studují v prezenční formě studia, přičemž nepřekročili standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok. Do doby studia se přitom započtou všechny doby předchozích neúspěšných studií v doktorských studijních programech.
 2. Výši stipendia a podrobnosti přiznávání základního stipendia pro studenty doktorských studijních programů stanoví opatřením děkan.
 3. Základní stipendium pro studenty doktorských studijních programů se přiznává rozhodnutím děkana z moci úřední.

Článek 14
Výplata stipendií

 1. Na výplatu přiznaného stipendia má student nárok a výši přiznaného stipendia nelze po dobu platnosti rozhodnutí snížit, pokud se nezměnily důvody, pro které bylo stipendium přiznáno. Student je povinen nejpozději do osmi dnů oznámit děkanovi každou změnu údajů, kterými odůvodňoval žádost o přiznání stipendia.
 2. Stipendium se vyplácí bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený v českých korunách, jehož číslo má student za tímto účelem uvedeno ve své osobní evidenci v IS STAG.
 3. Každý student je povinen zajistit uvedení správného, úplného a aktuálního čísla svého bankovního účtu ve své osobní evidenci v IS STAG. Nesplní-li student tuto povinnost ani na základě výzvy učiněné studijním oddělením fakulty ve stanovené lhůtě, výplata stipendia mu bude pozastavena až do splnění této povinnosti. V odůvodněných případech může děkan na žádost studenta povolit výplatu stipendia v hotovosti na pokladně fakulty.
 4. Termín výplaty stipendia nebo jeho jednotlivých splátek a upozornění na povinnost podle odstavce 3 je nedílnou náležitostí rozhodnutí o přiznání stipendia.
 5. Výplata stipendia, které nebylo přiznáno jako stipendium jednorázové, nebo výplata stipendia přizna­ného v souladu s čl. 5, čl. 6 odst. 1 a 2, čl. 8 a 9, čl. 11 nebo čl. 12 se zastavuje, jestliže osoba, které bylo stipendium přiznáno, ztratila statut studenta podle zákona.
 6. Pokud se student po přerušení studia opět zapíše do studia ještě v době, na kterou mu bylo stipendium přiznáno před přerušením studia, vzniká mu nárok na opětovné vyplácení dříve přiznaného stipendia.
 7. Výplata stipendia může být pozastavena v případě neplnění povinností studenta podle § 63 zákona nebo v případě disciplinárního přestupku podle § 64 zákona. Po skončeném šetření rozhodne děkan o další výplatě dříve přiznaného stipendia.
 8. Stipendium, které bylo vyplaceno neoprávněně, zejména na základě nesprávných údajů nebo z důvodu nedodržení podmínky uvedené v odstavci 1, je student povinen vrátit. Termín, způsob a postup vrácení stipendia stanoví rozhodnutím děkan.

Článek 15
Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Stipendijní řád JU registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 24. června 2014 pod čj. MSMT-23075/2014, ve znění pozdějších změn.
 2. Tento stipendijní řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem JU dne 7. března 2017.
  Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.,
rektor

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1