Pedagogika volného času

 • Fakulta: Teologická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0922A190003

Popis programu

Koncepce studijního programu vychází z pojetí pedagogiky volného času jako humanitního oboru, který poznatky a metodologii edukačních věd propojuje s interdisciplinární reflexí fenoménu "volný čas" a teoreticky i empiricky zkoumá problematiku pedagogického zhodnocování volného času. Z hlediska profilace Teologické fakulty se tak otevírá prostor pro zkoumání obecnějších otázek a témat reflektujících pedagogický potenciál volného času a současný životní styl z hlediska křesťanské teologie. Těžištěm této reflexe jsou pak otázky hodnotových východisek výchovy ve volném čase a její cílové orientace, které tvoří základ koncepčního myšlení, jehož kultivace se zaměřením na praxi výchovy a vzdělávání ve volném čase je primárním cílem studia. Z hlediska metodologického je součástí studia seznámení se s metodologií empirického pedagogického výzkumu zahrnující kvantitativní i kvalitativní přístupy, neméně podstatným je také důraz na rozvoj kritického myšlení a schopnosti argumentace studentů, tj. na zkoumání a diskusi otázek teoretické povahy.

Informace o studiu

Koncepce studijního programu vychází z pojetí pedagogiky volného času jako humanitního oboru, který poznatky a metodologii edukačních věd propojuje s interdisciplinární reflexí fenoménu "volný čas" a teoreticky i empiricky zkoumá problematiku pedagogického zhodnocování volného času. Z hlediska profilace Teologické fakulty se tak otevírá prostor pro zkoumání obecnějších otázek a témat reflektujících pedagogický potenciál volného času a současný životní styl z hlediska křesťanské teologie. Těžištěm této reflexe jsou pak otázky hodnotových východisek výchovy ve volném čase a její cílové orientace, které tvoří základ koncepčního myšlení, jehož kultivace se zaměřením na praxi výchovy a vzdělávání ve volném čase je primárním cílem studia. Z hlediska metodologického je součástí studia seznámení se s metodologií empirického pedagogického výzkumu zahrnující kvantitativní i kvalitativní přístupy, neméně podstatným je také důraz na rozvoj kritického myšlení a schopnosti argumentace studentů, tj. na zkoumání a diskusi otázek teoretické povahy.
Studijní plán sestává z předmětů povinných (celkem 84 kreditů) a dále z tří bloků předmětů povinně volitelných, kde jsou studenti povinni zvolit si některé z prohlubujících předmětů z oblasti filosofie, teologie, etiky nebo sociologie výchovy (min. 10 kreditů), dále z prohlubujících předmětů pedagogických a psychologických (min. 10 kr.) a jeden předmět z bloku povinně volitelných předmětů zaměřených na četbu oborových cizojazyčných textů (3 kr.). Zbývajících 13 kreditů studenti obdrží za absolvování praxe (3+3 kr.) a za absolvování dalších povinně volitelných předmětů nad rámec povinného minima, nebo za absolvování volitelných předmětů dle svého uvážení a profilace (dle aktuální nabídky předmětů na JU).
Zde najdete kompletní studijní plán (přehled povinných a povinně volitelných předmětů).

Profil absolventa

Naučíte se:
 • reflektovat fenomén "volný čas" a jeho význam v lidském životě,
 • orientovat se v různých koncepcích výchovy a vzdělávání,
 • chápat pedagogické a etické principy pedagogiky volného času,
 • metodicky uvažovat, diskutovat a argumentovat,
 • rozumět pedagogickému výzkumu a realizovat vlastní výzkumné šetření.
Uplatníte se například jako:
 • koncepční a vedoucí pedagogický pracovník v zařízeních pro volný čas,
 • vychovatel,
 • pedagog volného času,
 • asistent pedagoga,
 • animátor volnočasových aktivit,
 • lektor zájmového vzdělávání.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 31. března příslušného roku.
V případě zájmu o více studijních programů nebo forem studia je třeba vyplnit více samostatných přihlášek.

Poplatek: 500 Kč (úhrada bankovním převodem, číslo účtu: 104725778/0300, konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: 6020104, specifický symbol: číslo vygenerované systémem v e-přihlášce). Poplatek za přihlášku musí být uhrazen do 31. března příslušného roku; úhrada poplatku je nevratná.

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Dodání úředně ověřené kopie dokladu (diplomu) o ukončení bakalářského studijního programu Pedagogika volného času nebo jiného bakalářského studijního programu, kterým se získává kvalifikace pro výkon profese vychovatele nebo pedagoga volného času podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března, ostatní uchazeči nejpozději v den zápisu do studia.
 • Do 30. 4. 2023* vloží uchazeč do elektronického systému pro přijímací řízení (https://elearning.jcu.cz/course/view.php?id=12255) tyto podkladové materiály:
  1. Bibliografickou citaci a stručnou anotaci své bakalářské práce a odkaz na její zveřejněný plný text. V případě, že bakalářská práce zatím nebyla odevzdána a zveřejněna, odevzdá uchazeč text bakalářské práce v takové míře rozpracovanosti, v jaké se zrovna nachází. V případě, že součástí absolvovaného bakalářského studia nebylo zpracování bakalářské práce, své akademické schopnosti a odbornou orientaci uchazeč doloží náhradním způsobem (ročníkovou prací, významnou seminární prací apod.).
  2. Záměr studia, který bude obsahovat stručné shrnutí a zhodnocení dosavadní vzdělávací dráhy, stručné zhodnocení doložené bakalářské (příp. ročníkové, seminární apod.) práce, sebereflexi ve vztahu k praxi v oboru a stručné zdůvodnění zájmu o navazující studium, stručný záměr navazujícího studia a diplomové práce.

  Na základě těchto materiálů komise přijímacího řízení posoudí dispozice uchazeče ke studiu. Uchazeči budou do 31. 5. 2023 informováni o vyhodnocení podkladových materiálů, přičemž v úvahu připadají tyto možnosti:
  1. Komise dojde k závěru, že dispozice uchazeče ke studiu jsou nedostatečné (přidělí uchazeči méně než 60 bodů).
  2. Komise dojde k závěru, že uchazeč přesvědčivě prokázal dispozice k navazujícímu magisterskému studiu (přidělí uchazeči 80-100 bodů).
  3. Komise nedojde k celkovému závěru hodnocení. Přidělí uchazeči předběžných 60-79 bodů a pozve uchazeče k pohovoru, kde s uchazečem prodiskutuje nejasné aspekty jeho záměru studia a následně bodové hodnocení upřesní (přidělí uchazeči dalších 0-20 bodů, tj. uchazeč může získat celkem 60-99 bodů). Termín přijímacího pohovoru: 7. 6. 2023, náhradní termín přijímacího pohovoru: 13. 6. 2023 (o možnost konat pohovor v náhradním termínu musí uchazeč požádat).

  O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě počtu bodů přidělených uchazeči komisí přijímacího řízení. Minimální počet bodů pro přijetí je 80 bodů z max. 100 bodů. Splní-li tuto podmínku větší počet uchazečů, než je stanovený maximální počet přijímaných (15 pro prezenční formu studia a 15 pro kombinovanou formu studia), rozhoduje pořadí nejlepších. Dojde-li ke shodě bodů, budou mezi přijaté uchazeče zařazení všichni uchazeči na sdílené poslední pozici odpovídající maximálnímu počtu přijímaných uchazečů.
*) Uvedený termín dodání podkladových materiálů je mezním termínem ve smyslu čl. 24 odst. 4 písm. g) Statutu JU, po kterém již nelze požadované podkladové materiály dodatečně dokládat. Uchazeči, kteří podkladové materiály do stanoveného termínu nedodají, nesplní podmínky pro přijetí ke studiu (obdrží 0 bodů).

Uchazeči se specifickými potřebami: viz http://centrumssp.jcu.cz.

Něco navíc

 • akademické studium zaměřené na výzkum
 • možnost pokračovat v doktorském studiu na MU nebo UPOL

Kontakt

doc. MgA. Stanislav Suda Ph.D.

Tel.: 389033527

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1