Filosofie

 • Fakulta: Teologická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0223A100009

Popis programu

Obor předpokládá základní znalosti z dějin filosofie ze systematické filosofie z předchozího bakalářského studia. Základním rysem Navazujícího magisterského oboru Filosofie jsou dva přístupy, kterým také odpovídají dvě části SZZ. První je studium filosofie ve vztahu k jiným společenskovědním oborům (teologie, věda, etika, společnost a politika). Druhým rysem je zaměření na filosofická témata, která odkazují k religióznímu přístupu ke světu (např.: tomistická filosofie, novověký racionalismus, druhá scholastika a křesťanská a židovská filosofie 20. století apod.).

Profil absolventa

Naučíte se:
 • znát hlouběji dějiny filosofie a témata systematické filosofie,
 • orientovat se v tématech, která souvisejí s náboženským pojetím světa,
 • samostatně a tvůrčím způsobem promýšlet a zpracovávat aktuální témata s využitím myšlenkového bohatství minulosti,
 • interpretovat a psát komplexní odborné texty.
Uplatníte se například jako:
 • pracovník v oblastech, kde je třeba široký rozhled, kritické myšlení a schopnost jasně formulovat myšlenky (akademický pracovník, redaktor, pracovník v PR, poradenských službách aj.).

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 31. března daného roku
V případě zájmu o více studijních programů, resp. forem studia, je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program resp. formu studia.

Poplatek: 500 Kč (úhrada bankovním převodem, číslo účtu: 104725778/0300, konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: 6020104, specifický symbol: číslo vygenerované systémem v e-přihlášce; správně vyplněný specifický symbol a variabilní symbol jsou nutné, aby byla platba identifikovatelná vzhledem k přihlášce). Poplatek za přihlášku musí být uhrazen do 31. března. V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.

Podmínky pro přijetí ke studiu

 • Podání elektronické přihlášky.

 • Uhrazení poplatku.

 • dodání úředně ověřené kopie dokladu (diplomu) o absolvování bakalářského studijního programu Filosofie nebo studijního programu příbuzného. Uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března daného roku; ostatní uchazeči jej doloží v den přijímací zkoušky, ve výjimečných případech nejpozději v den zápisu do studia); absolvent humanitního oboru v jiné oblasti vzdělávání může přistoupit k přijímacímu řízení pouze se souhlasem garanta studijního programu, který zváží vhodnost vystudovaného bakalářského programu pro studium Filosofie. Informace nutné k posouzení vhodnosti předchozího studia musí být dodány nejpozději do 10. dubna daného roku.

 • Ústní pohovor - Minimální počet bodů pro přijetí je 30 z celkového počtu 100 bodů.

 • Termín ústního pohovoru - 5. 6. 2024.

 • Ověření znalosti českého jazyka: v případě uchazeče se státním občanstvím České či Slovenské republiky se dostatečná znalost jazyka předpokládá; ověření dostatečné znalosti českého jazyka v případech ostatních státních příslušníků proběhne písemnou formou nebo formou rozhovoru s uchazečem.


Uchazeči se specifickými potřebami
Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrné opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce Zohlednění specif. potřeb. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra: http://centrumssp.jcu.cz, e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.

Vyrozumění o přijetí ke studiu
Studijní oddělení TF JU zajistí, aby do 10. července daného roku bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce TF JU.
Studijní oddělení TF JU umožní účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu, a to do 30. září příslušného roku. O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat
online.

Něco navíc

 • individuální přístup
 • otevřené dveře na Akademii věd ČR (spolupráce s Filosofickým ústavem AV ČR)
 • špičkový výzkum Druhé scholastiky (filosofie renesance a raného novověku)
 • navazující doktorské studium

Kontakt

prof. Tomáš Machula Ph.D., Th.D.

Tel.: 389032008

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1