Archivnictví

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0322A120005

Popis programu

 • Cílem studia v bakalářském studijním programu Archivnictví je příprava všestranně zaměřených odborníků orientujících se v teoretických otázkách archivnictví a spisové služby a schopných aplikovat tyto znalosti prakticky, a to jak v archivech různých typů, tak i na dalších příbuzných pracovištích, jako jsou muzea, knihovny s historickými fondy, památková péče a podobně, a samozřejmě i ve spisové službě u veřejných úřadů nebo soukromých firem.
 • Studijní program Archivnictví A (Maximus) se studuje samostatně. Studijní programy Maior a Minor slouží pro kombinování s jinými studijními plány (viz kombinovatelnost).
 • Informace o studiu

  Výuka se zaměřuje na nezbytné teoretické znalosti z archivnictví, pomocných věd historických, historie, dějin veřejné správy, nauky o pramenech a spisové služby především z období novověku (16. až 20. století). Součástí je i získání praktických dovedností při práci s historickými dokumenty, nezbytných pro evidenci, zpracování a zpřístupňování archivních fondů a sbírek. Důraz je kladen i na výuku jazyků s ohledem na porozumění historickým textům (němčina, latina). Praktické předměty vyučují odborníci z praxe přímo v prostorách Státního okresního archivu České Budějovice a další praktické dovednosti poskytují také dvě odborné praxe v průběhu studia (v institucích podle výběru studenta) a odborná exkurze.

  Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.

  Profil absolventa

  Naučíte se:
  • všestranné znalosti z archivní teorie a praxe, včetně spisové služby,
  • všestranné znalosti z pomocných věd historických, z dějin správy, z historie,
  • práci s historickými dokumenty z raného novověku různých typů a v různých jazycích.
  Uplatníte se například jako:
  • odborný pracovník v archivech (státních, specializovaných, soukromých),
  • odborný pracovník ve spisovnách veřejných úřadů i soukromých firem,
  • odborný pracovník v orgánech státní správy (např. matriční úřady),
  • odborný pracovník v knihovnách (zejména s historickými fondy),
  • odborný pracovník v muzeích, antikvariátech, antikvitách,
  • odborný pracovník v památkové péči a v institucích souvisejících s ochranou a využitím kulturního dědictví.

  Přijímací řízení

  Termín podání přihlášky: do 31. března 2024
  V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

  Poplatek: 500 Kč
  (V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

  Podmínky pro přijetí ke studiu
  • Podání elektronické přihlášky.
  • Uhrazení poplatku.
  • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu).
  • Další podmínky a všechny termíny jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2024/2025.
  Přijetí bez přijímacích zkoušek
  Uchazeči budou přijati bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy, pokud je jejich celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,50 a zároveň studijní průměr z profilového předmětu Dějepis za poslední 3 uzavřené roky nejvýše 1,50. (Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)
  Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou přijati na základě přijímací zkoušky.

  Podoba přijímacích zkoušek: ústní pohovor
  V ústním pohovoru bude po uchazeči požadováno:
  - znalost historie v rozsahu výuky gymnázií, základní informace o pomocných vědách historických
  - znalost odborné literatury (historie, pomocné vědy historické) - i v širším kontextu (např. dějiny umění, dějiny různých oborů) - dle výběru uchazeče, na základě seznamu četby předloženého zkušební komisi
  - projev zájmu o obor - např. vypracování středoškolské odborné (seminární) práce, účast v odborných soutěžích, spolupráce s archivem (či příbuznou institucí), zpracování rodokmenu apod.

  Hodnocení přijímacích zkoušek: ke studiu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 25 bodů, maximálně může získat 100 bodů:
  - znalost historie, základní informace o pomocných vědách historických = max. 50 bodů
  - diskuse nad seznamem přečtené literatury = max. 30 bodů
  - zájem o obor = max. 20 bodů

  Vyrozumění o přijetí ke studiu
  O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči/přijaté uchazečky, kteří/které souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči/uchazečky, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
  Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 4. července 2024 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
  Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
  O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

  Něco navíc

  • Absolvent zvládne číst historické dokumenty, sestavit rodokmen jdoucí hluboko do minulosti sobě, příbuzným či známým, vyhledat materiál a vytvořit jakoukoli rešerši z historických dokumentů, porozumět jakémukoli nápisu na architektuře, zvonech a jiných předmětech, orientovat se ve složité symbolice erbů a znaků, v historických platidlech.
  • Studenti Archivnictví mají možnost se zapojit do studentské sekce České archivní společnosti a získat od ní podporu pro svou odbornou činnost.
  • Archivy v ČR patří mezi nejmodernější na světě (tzv. český archivní zázrak).
  • Zajímavé a mimořádné přednášky domácích i zahraničních odborníků.

  Kontakt

  Mgr. Pavla Lencová Ph.D.

  Tel.: 389034804

  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Přihlaste si
  odběr newsletteru

  Zůstaňme v kontaktu na
  sociálních sítích

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Branišovská 1645/31a, 370 05
  České Budějovice
  Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

  © 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Cookies

  1