Anglický jazyk a literatura

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0231A090031

Popis programu

Program vychází z tradičního modelu bakalářského filologického studia. Obsahuje předměty zaměřující se na anglickou lingvistiku a dějiny a současnost anglicky psané literatury. Důraz je kladen na samostatné a tvůrčí kritické myšlení, které tvoří přidanou hodnotu k osvojeným jazykovým kompetencím a výrazně rozšiřuje uplatnění absolventa na pracovním trhu.

Informace o studiu

Bakalářské studium Anglický jazyk a literatura lze studovat buď samostatně nebo v kombinaci s dalšími obory bakalářského studia nabízenými na FF JU. Po úspěšném absolvování lze pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • ovládat anglický jazyk na úrovni C1-C2,
 • rozumět principům anglického jazyka z lingvistického hlediska,
 • získat přehled o anglosaské literatuře a kultuře,
 • principy kritického myšlení,
 • získat praxi s psaním v angličtině.
Uplatníte se například jako:
 • pracovník v publicistice a médiích,
 • pracovník v kulturním provozu,
 • pracovník v PR, marketingu, reklamě,
 • editor a redaktor v nakladatelstvích,
 • pracovník ve státní správě a kulturních institucích.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 31. března 2022
V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

Poplatek: 500 Kč
(V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu).
 • Další podmínky a všechny termíny jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2022/2023.
Přijetí bez přijímacích zkoušek
Uchazeči o studium budou přijati bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy, pokud je jejich celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90 a zároveň průměrná známka z předmětu anglický jazyk je nejvýše 1,50. (Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)
Od uchazečů se očekává vstupní znalost angličtiny na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce.

Přijetí na základě ústního pohovoru
Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru budou po uchazeči požadovány:
- Znalost anglického jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce. Tato znalost je naprosto nezbytná, neboť většina výuky i atestací probíhá v angličtině.
- Základní orientace v kultuře a dějinách anglicky mluvících zemí.
- Předložení seznamu přečtené literatury; v něm může být obsažena beletrie, poezie, drama, ale stejně tak i literatura teoretická nebo odborná literatura o jazyce, problematice překladu atd. Oceňuje se zejména literatura přečtená v anglickém originále a též literatura klasická (např. Shakespeare, Defoe, Fielding, Austenová, Dickens, Stevenson, Hardy, Joyce, Hawthorne, Melville, Whitman, Fitzgerald, Hemingway).

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)
- Znalost anglického jazyka = max. 50 bodů
- Základní orientace v kultuře a dějinách anglicky mluvících zemí = max. 20 bodů
- Diskuse nad seznamem přečtené literatury = max. 30 bodů


Vyrozumění o přijetí ke studiu
O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči/přijaté uchazečky, kteří/které souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči/uchazečky, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 8. července 2022 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Něco navíc

 • Možnost absolvování erasmovských pobytů na atraktivních zahraničních univerzitách.

Kontakt

Mgr. Pavla Lencová Ph.D.

Tel.: 389 034 804

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1