Anglický jazyk a literatura

  • Fakulta: Filozofická
  • Typ studia: bakalářský
  • Doba studia: 3 roky
  • Jazyk výuky: čeština
  • Forma studia: prezenční
  • Kód programu: B0231A090031

Popis programu

Koncepce studijního oboru usiluje o to poskytnout studentům základní kompetence v anglickém jazyce, a to na úrovni C1 dle Evropského referenčního rámce (jako vstupní úroveň je vyžadována B2), přehledové znalosti dějin anglicky psaných literatur a základní dovednosti při práci s literárním textem (interpretace, překlad). Dále zprostředkovává systematické znalosti synchronní lingvistiky anglického jazyka (fonetika a fonologie, morfologie, syntax), které se opírají o obecně lingvistický základ (obecná lingvistika). Významným aspektem povinné složky jsou přehledové kurzy anglicky psaných literatur, konkrétně anglické (s exkurzy do anglicky psané literatury v zemích Britského společenství národů, tj. zejména v Kanadě a Austrálii) a americké. Vedle toho se student v rámci povinné složky seznámí s příslušnými kulturními reáliemi včetně širšího historického kontextu (ten bude poskytnut v rámci úvodu do britských a kulturních studií, ale i formou výběrových přednášek). Samozřejmě si studenti budou průběžně prohlubovat znalosti kulturních a společenských reálií i systematickým studiem anglicky psané literatury, jež bude podpořeno od samotného počátku studia základním překladatelským seminářem, v němž si studenti osvojí základní návyky potřebné pro práci s literárním textem, zejména pak jeho přesnou interpretaci a převod do mateřského jazyka.

Cílem studia je připravit studenty na samostatnou a tvůrčí filologickou práci, přičemž značný důraz je kladen na rozvoj komunikačních schopností, akademických dovedností při práci se zdroji a v neposlední řadě na schopnost kritického myšlení a jasné argumentace.

Informace o studiu

Studijní plán je k dispozici ZDE.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 30. dubna 2021
V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

Poplatek: 500 Kč (V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

Podmínky pro přijetí ke studiu
  • Podání elektronické přihlášky.
  • Uhrazení poplatku.
  • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu).
  • Další podmínky a všechny termíny jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2021/2022.
Uchazeči se specifickými potřebami
Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrné opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce Zohlednění specif. potřeb. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra: http://centrumssp.jcu.cz, e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.

Vyrozumění o přijetí ke studiu
O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči/přijaté uchazečky, kteří/které souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči/uchazečky, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 7. července 2021 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.

Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.

O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Kontakt

Mgr. Pavla Lencová Ph.D.

Tel.: 389 034 804

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.