Bohemistika

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0232A090005

Popis programu

Bakalářský studijní program Bohemistika je určen zájemcům o studium českého jazyka a české literatury. Obsahem studia jsou disciplíny zaměřené na české literární dějiny v kontextu evropské a světové literatury, na disciplíny literárně teoretické reflektující nejnovější teoretické a metodologické aspekty oboru a na předměty lingvistické, které se věnují současnému jazyku i jeho vývoji. Oborové disciplíny jsou rozšířeny o předměty orientované k filozofii, estetice či kultuře mluveného a psaného projevu. Studenti tak mohou najít své oborové preference a profilovat své zaměření v navazujících magisterských oborech či v zaměstnání.

Informace o studiu

Bakalářský studijní program Bohemistika lze studovat samostatně, nebo od 2. ročníku v rámci sdruženého studia volně kombinovat s mnoha dalšími programy - např. Historie, Dějiny umění, Estetika, Kulturní studia nebo jiné filologie (Anglický jazyk a literatura, Německý jazyk a literatura, Francouzský jazyk a literatura, Španělský jazyk a literatura, Italský jazyk a kultura).
Své vzdělání si můžete rozšířit v rámci navazujícího magisterského studia.

Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • orientovat se v českých literárních dějinách v kontextu evropského kulturního a literárního dění,
 • rozvíjet kritické a tvůrčí myšlení,
 • interpretovat texty, zejména umělecké texty,
 • porozumět jazykovému systému češtiny,
 • rozvíjet komunikační a stylistické kompetence ve formě mluvené i psané,
 • porozumět vývoji českého jazyka v kontextu ostatních slovanských jazyků.
Uplatníte se například jako:
 • korektor, redaktor, recenzent, editor v médiích či nakladatelstvích,
 • odborník zabývající se kulturním dědictvím v galeriích, knihovnách či dalších institucích,
 • tiskový mluvčí a v oblasti PR.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 31. března 2022
V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

Poplatek: 500 Kč
(V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu).
 • Další podmínky a všechny termíny jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2022/2023.
Přijetí bez přijímacích zkoušek
Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90, průměrná známka z předmětu český jazyk a literatura nejvýše 1,50. (Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)

Přijetí na základě ústního pohovoru
Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru.
- Ústní přijímací pohovor bude prověřovat znalosti z jazyka a z dějin české a světové literatury.
- Pohovor bude veden na základě soupisu literatury umělecké (české i světové), případně odborné (literárněhistorické a literárněteoretické, lingvistické), který uchazeč/ka předloží při ústním pohovoru.

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)
- lingvistika = max. 45 bodů
- dějiny české a světové literatury = max. 45 bodů
- seznam literatury = max. 10 bodů

Vyrozumění o přijetí ke studiu
O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči/přijaté uchazečky, kteří/které souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči/uchazečky, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 8. července 2022 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Něco navíc

 • Erasmové pobyty na atraktivních univerzitách
 • studentské konference
 • zapojení studentů do výzkumných projektů pracoviště
 • možnost vyzkoušet si práci redaktora ve studentském rádiu či studentském časopise
 • absolvování praxe v instituci dle výběru studenta
 • sleduj FB -> Ústavu bohemistiky FF JU
 • věnuj pozornost webovým stránkám UBO FF JU

Kontakt

Mgr. Pavla Lencová Ph.D.

Tel.: 389 034 804

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1