Sociální práce

 • Fakulta: Zdravotně sociální
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: B0923P240002

Popis programu

Cílem studia je připravit kvalifikované odborníky pro oblast sociální práce - sociální pracovníky v souladu s požadavky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v souladu s Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci ČR. Absolventi jsou kvalifikovanými sociálními pracovníky ve státních, soukromých, církevních a nestátních neziskových organizacích, které se věnují jednotlivcům, rodinám, skupinám či komunitám v obtížných životních situacích.

Informace o studiu

Bakalářský stupeň vzdělávání v prezenční i kombinované formě studia obsahuje základní povinné předměty a tři specializované moduly, které si studenti volí od 5. semestru. Povinné základní předměty stanovuje Minimální standard vzdělávání v sociální práci. Povinné předměty slouží k osvojení teoretických znalostí, které jsou nezbytné pro studium sociální práce jako vědy. Bakalářský stupeň studia obsahuje i praktickou část výuky, resp. odborné praxe a supervize studentů v min. rozsahu 12 týdnů. Specializace č. 1: Sociální práce se seniory a s klienty se zdravotním postižením - v tomto modulu je kladen důraz na problematiku kvality života seniorů a klientů se zdravotním postižením, a to v kontextu pojetí zdraví a nemoci. Studenti se v teoretické části modulu si osvojují komplexní problematiku seniorů a klientů se zdravotním postižením z pohledu věd medicínských, psychologických, speciálně pedagogických, právních. Není opomenuto též hledisko etické a sociologické. Významné místo v tomto modulu zaujímá problematika dlouhodobé zdravotně sociální péče, sociálně právní poradenství a orientace v možnostech volnočasových aktivit pro seniory.Specializace č. 2: Sociální práce ve veřejné správě je zaměřena na problematiku sociální práce ve veřejné správě a klíčovou oblastí studia jsou kompetence sociálního pracovníka ve veřejné správě (v jednotlivých resortech státní správy). Je kladen důraz na studium problematiky sociálně právního poradenství, kvality poskytované péče (standardy kvality v sociálních službách, standardy kvality v kontextu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí).Specializace č. 3: Sociální práce s menšinami, imigranty a uprchlíky je zaměřena na problematiku práce s menšinami žijícími na území ČR, imigranty a uprchlíky. Důraz je kladen na znalost mezinárodních migračních toků (sociopolitické situace v zemích původu), specifik jednotlivých menšin z hlediska sociokulturního a náboženského. Důraz je kladen a osvojení si schopností překonávat bariéry v integraci prostřednictvím realizace sociální práce; boje s diskriminací a interkulturní komunikace.Všechny specializace jsou ukončeny odbornou praxí a supervizí studentů ve vybraných organizacích zaměřených na tyto cílové skupiny. Supervize jsou založeny na reflektujícím modelu.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • orientovat v teoriích a metodách sociální práce ve vztahu k řešení složitých sociálních situací klientů vzniklých v souvislosti se změnou životní situace klienta,
 • posoudit životní situace klienta, navrhnout a naplánovat rozsah sociálních služeb a monitorovat a vyhodnocovat potřeby klienta dle údajů v sociální dokumentaci,
 • efektivně využívat mezioborovou spolupráci ke zprostředkování komplexní podpory klientovi,
 • realizovat rehabilitační, resocializační a rekondiční pobyty klientů s ohledem na jejich životní situaci a jejich zdravotní stav a sociální podmínky,
 • realizovat výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti a sociálně terapeutické činnosti,
 • zajišťovat sociálně právní poradenství ve vztahu ke klientovi a jeho rodině.
Uplatníte se například jako:
 • kvalifikovaný sociální pracovník ve státních, soukromých, církevních a nestátních neziskových organizacích, které se věnují jednotlivcům, rodinám či skupinám v obtížných životních situacích,
 • pracovník v resortech Ministerstva práce a sociálních věcí: úřady práce, sociální práce, sociální péče, sociální služby,
 • pracovník v resortech Ministerstva školství: školská poradenská centra, ústavní výchova, dětské domovy, diagnostické ústavy,
 • pracovník v resortech Ministerstva spravedlnosti: vězeňství, probační a mediační služba,
 • pracovník v resortech Ministerstva vnitra: správa uprchlických zařízení, přijímací střediska, pobytová střediska, integrační střediska,
 • pracovník v neziskovém sektoru: Centra pro integraci, poradenské a jiné organizace,
 • pracovník ve státní správě ? sociální práce v obcích II. a III. typu..

Přijímací řízení

Ke studiu může být přijat/a uchazeč/ka, který/á úspěšně ukončil/a úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání, jež bylo ukončeno maturitní zkouškou. Ke studiu může být přijat uchazeč/ka, který/á splní podmínky přijímacího řízení, jenž stanovuje opatření děkanky pro aktuální akademický rok. Uchazeči/ky - cizinci/ky mohou tento studijní program studovat za předpokladu, že budou dodrženy zákonné normy České republiky.

Pro podrobnější informace přejděte sem.

Něco navíc

 • možnost zapojení do dobrovolnických a charitativních aktivit
 • prospěchové stipendium

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1