Centre of Information Technologies

Centrum informačních technologií (CIT) je celouniverzitním pracovištěm, které zabezpečuje správu a rozvoj centralizovaných informačních systémů a informační infrastruktury na JU.

Centrum informačních technologií (CIT) zahrnuje:

Ředitel CIT

a) Přímo podřízen rektorovi, metodicky řízen prorektorem pro řízení a vnější vztahy, kterému odpovídá za svoje činnosti,
b) přímo řídí zaměstnance HelpDesku CIT v oblasti administrativní činnosti,
c) přímo řídí vedoucí zaměstnance APS, SEPS, SSPS a HDKC,
d) řídí a koordinuje práce na CIT v návaznosti na zajišťované služby a agendy,
e) koordinuje a zajišťuje návrh Strategie rozvoje ICT služeb na JU,
f) je členem Rady ICT JU, koordinuje a navrhuje program jejích jednání,
g) koordinuje přípravu vnitřních norem a metodických pokynů v působnosti CIT,
h) vydává opatření a metodické pokyny v oblasti IT a bezpečnosti IT pro zaměstnance všech součástí JU,
i) koordinuje výběrová řízení v oblasti působnosti CIT,
j) řídí a koordinuje práce v rámci projektové činnosti CIT,
k) řídí ISMS na JU, je ředitelem ISMS a členem bezpečnostního fóra JU,
l) řeší bezpečnostní incidenty v IT oblasti na JU,
m) připravuje rozpočet celouniverzitních IT služeb a kontroluje jeho čerpání,
n) koordinuje nákup celouniverzitních SW licencí,
o) poskytuje konzultace fakultám, součástem JU a útvarům rektorátu,
p) koordinuje smluvní vztahy týkající se připojení JU do sítě CESNET2 a nepřímého připojování jiných organizací do sítě národního výzkumu,
q) na základě plné moci rektora zastupuje JU na valných hromadách CESNET, z.s.p.o.

Akademické počítačové středisko (APS) CIT

a) Zajišťuje provoz a rozvoj páteřní akademické počítačové sítě JU a její připojení do sítě CESNET,
b) zajišťuje správu optických tras, pasivních i aktivních prvků páteřní sítě JU,
c) zajišťuje správu celouniverzitních síťových služeb a serverů,
d) zajišťuje správu a rozvoj centrálních datových uložišť JU,
e) zajišťuje správu a rozvoj centrálních databázových serverů JU,
f) zajišťuje správu bezdrátové sítě JU včetně jejího začlenění do sítě eduroam,
g) zajišťuje bezpečnost a zálohování celouniverzitních serverů a služeb,
h) zajišťuje správu centrálních webových serverů JU,
i) zajišťuje správu centrálního systému pro správu uživatelských identit JU (IDM) a jeho napojení na další IS,
j) zajišťuje správu centrálních autentizačních a autorizačních systémů JU (LDAP, Shibboleth, FreeRadius),
k) zajišťuje uživatelskou a metodickou podporu v oblasti hardware, software a poskytovaných síťových služeb (FTP, WWW, mail, DNS, DHCP a další),
l) zajišťuje nepřímé připojování jiných organizací do sítě národního výzkumu a správu uzlu sítě CESNET v Č. Budějovicích.

 

Vedoucí APS CIT:

a) Přímo podřízen řediteli CIT, kterému odpovídá za svoje činnosti,
b) přímo řídí zaměstnance APS,
c) řídí a koordinuje práce na APS v návaznosti na zajišťované služby a agendy,
d) podílí se na přípravě vnitřních norem a metodických pokynů v působnosti CIT v oblasti agend zajišťovaných APS,
e) podílí se na přípravě opatření a metodických pokynů v oblasti bezpečnosti IT pro zaměstnance všech součástí JU,
f) podílí se na tvorbě koncepce rozvoje v oblasti síťových služeb, bezpečnosti a rozvoje serverové infrastruktury na JU,
g) řeší bezpečnostní incidenty došlé na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
h) zajišťuje a rozvíjí vybrané agendy zajišťované APS,
i) poskytuje konzultace fakultám, součástem JU a útvarům rektorátu v oblasti síťových služeb, bezpečnosti a rozvoje serverové infrastruktury na JU,
j) podílí se na zajištění připojení JU do sítě CESNET2 a nepřímého připojování jiných organizací do sítě národního výzkumu.

Středisko ekonomických a provozních systémů (SEPS) CIT

a) Zajišťuje správu centrálních ekonomických systémů (ekonomický systém a spisová služba iFIS, mzdový a personální systém EGJE, systém pro pasportizaci budov a místností JU, interní platební systém, ),
b) zajišťuje správu databází Oracle (ve spolupráci s APS CIT),
c) zajišťuje správu a rozvoj "Akademické digitální telefonní sítě" a ve spolupráci s APS CIT také rozvoj IP telefonie na JU,
d) zajišťuje správu a řízení mobilních služeb na JU (ve spolupráci s HDKC CIT),
e) zajišťuje správu centrální domény Active Directory JU,
f) zajišťuje správu služeb Office 365 pro JU,
g) zajišťuje správu celouniverzitních licencí pro JU,
h) zajišťuje uživatelskou a metodickou podporu v oblasti spravovaných informačních systémů,
i) zajišťuje správu PC a sítě Rektorátu a FF JU,
j) zajišťuje objednávání a nákup PC a jiné výpočetní techniky pro Rektorát a FF JU.


Vedoucí SEPS CIT:
a) Přímo podřízen řediteli CIT, kterému odpovídá za svoje činnosti,
b) přímo řídí zaměstnance SEPS,
c) řídí a koordinuje práce na Středisku ekonomických a provozních systémů v návaznosti na zajišťované služby a agendy,
d) podílí se na přípravě vnitřních norem a metodických pokynů v působnosti CIT v oblasti agend zajišťovaných SEPS,
e) podílí se na přípravě opatření a metodických pokynů v oblasti bezpečnosti IT pro zaměstnance všech součástí JU,
f) podílí se na tvorbě koncepce rozvoje v oblasti informačních systémů na JU,
g) zajišťuje a rozvíjí vybrané agendy zajišťované SEPS,
h) poskytuje konzultace fakultám, součástem JU a útvarům rektorátu v oblasti informačních systémů a jejich bezpečnosti na JU.

Středisko studijních a procesních systémů (SSPS)

a) Zajišťuje správu studijního systému STAG, včetně modulů na podporu mezinárodních mobilit,
b) zajišťuje správu a podporu e-learningových systémů a online výuky,
c) zajišťuje správu systému studentského hodnocení výuky,
d) zajišťuje správu systému hodnocení akademických pracovníků,
e) zajišťuje správu systému OBD pro evidenci vědecko-výzkumné činnosti na JU,
f) zajišťuje uživatelskou a metodickou podporu v oblasti spravovaných informačních systémů a podporu fakult při tvorbě výkazů pro MŠMT,
g) zajišťuje správu systému pro evidenci a komunikaci pracovníků CPSSP,
h) zajišťuje správu systému pro evidenci CŽV,
i) zajišťuje správu systému pro elektronické podepisování,
j) zajišťuje správu mobilní aplikace StuduJU,
k) zajišťuje správu e-oběhových systémů (objednávky, likvidační listy, smlouvy, majetek,..).


Vedoucí SSPS CIT
a) Přímo podřízen řediteli CIT, kterému odpovídá za svoje činnosti,
b) přímo řídí zaměstnance SSPS,
c) řídí a koordinuje práce na Středisku studijních a procesních systémů v návaznosti na zajišťované služby a agendy,
d) podílí se na přípravě vnitřních norem a metodických pokynů v působnosti CIT v oblasti agend zajišťovaných SSPS,
e) podílí se na přípravě opatření a metodických pokynů v oblasti bezpečnosti IT pro zaměstnance všech součástí JU,
f) podílí se na tvorbě koncepce rozvoje v oblasti informačních systémů na JU,
g) zajišťuje a rozvíjí vybrané agendy zajišťované SSPS,
h) poskytuje konzultace fakultám, součástem JU a útvarům rektorátu v oblasti informačních systémů a jejich bezpečnosti na JU.

HelpDesk a Kartové centrum CIT (HDKC)

a) Zajišťuje podporu uživatelů, vyřizování požadavků a řešení problémů uživatelů (ve spolupráci s dalšími středisky CIT),
b) zajišťuje veškeré agendy týkající se vydávání a prodlužování platnosti jednotných elektronických identifkačních karet pro studenty, zaměstnance i hosty na JU,
c) zajišťuje správu benefitu mobilních služeb pro zaměstnance JU (ve spolupráci se SEPS CIT),
d) zajišťuje správu a rozvoj jednotného přístupového systému JIS,
e) zajišťuje správu a rozvoj kamerového systému JU,
f) zajišťuje přístup k záznamům kamerového systému JU,
g) podílí se na administraci interního platebního systému JU (IPS),
h) zajišťuje administraci systému SafeQ pro správu tisku a kopírování na JU,
i) zajišťuje uživatelskou a metodickou podporu v oblasti spravovaných informačních systémů,
j) zajišťuje řešení reklamací v rámci systému SafeQ,
k) zajišťuje správu dobíjecích automatů SafeQ/IPS,
l) zajišťuje provoz pokladny IPS.


Vedoucí HDKC CIT:
a) Přímo podřízen řediteli CIT, kterému odpovídá za svoje činnosti,
b) přímo řídí zaměstnance HDKC,
c) řídí a koordinuje práce na HelpDesku a Kartovém centru v návaznosti na zajišťované služby a agendy,
d) podílí se na přípravě vnitřních norem a metodických pokynů v působnosti CIT v oblasti agend zajišťovaných HDKC,
e) podílí se na přípravě opatření a metodických pokynů v oblasti bezpečnosti IT pro zaměstnance všech součástí JU,
f) podílí se na tvorbě koncepce rozvoje v oblasti fyzické bezpečnosti na JU,
g) řeší bezpečnostní incidenty a požadavky na exporty týkající se přístupového a kamerového systému,
h) zajišťuje a rozvíjí vybrané agendy zajišťované HDKC,
i) poskytuje konzultace fakultám, součástem JU a útvarům rektorátu v oblasti fyzické bezpečnosti na JU.

Subscribe
to our newsletter

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.jcu.cz

© 2021 University of South Bohemia

Dear visitors, we have just launched the new website of the University including all faculties, departments and constituent parts. You can still access the old version before you get used to the new website.

1