Rozvoj JU - ESF

Identifikační údaje projektu

Název:

Rozvoj JU - ESF

Registrační číslo:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002348

Termín realizace:

06/2017 – 12/2022

Aktuální stav:

Projekt ve fyzické realizaci

Příjemce:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři:

- Projekt nemá partnery -

Dotační program:

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

 

 

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU) jako celku, prostřednictvím uskutečnění mixu neinvestičních (tzv. měkkých) aktivit. Realizací projektu chce JU dosáhnout zvýšení kvality strategického řízení; vytvoření transparentního a jasně vymezeného systému zajišťování a hodnocení kvality; zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh práce, včetně podpory podnikavosti a dalších žádoucích dovedností studentů, zkvalitnění pedagogických kompetencí akademického personálu a zvýšení počtu předmětů vyučovaných v cizím jazyce; zavedení systému monitoringu potřeb trhu práce, zkoumání schopnosti adaptace absolventů na trhu práce a posílení vazeb s absolventy; posílení internacionalizace prostředí. Projekt je komplementární k investičním (tzv. tvrdým) projektům Rozvoj JU – ERDF a SLNO.

Záměr projektu a jeho vybrané aktivity se opírají o potřeby identifikované na úrovni Dlouhodobého záměru JU na období 2016-2020 (DZ). Kromě DZ, jehož zpracování v roce 2015 předcházela podrobná analýza aktuálního stavu JU a vysokoškolského prostředí obecně v podobě dynamické strategické rozvahy, JU v rámci přípravy projektu zpracovala také řadu vlastních podpůrných analýz. Ze závěrů těchto analýz vyplývá relevance potřebnosti realizace konkrétních aktivit, jež jsou předmětem tohoto projektu. Při zpracování analýz JU vycházela z veřejně dostupných strategií, doporučení, nařízení, analýz a informací, zejména na evropské, národní a regionální úrovni a potřeb cílové skupiny. Doporučení uvedená v těchto dokumentech, opírající se o aktuální a budoucí trendy, určily další směřování přípravy tohoto projektu, jeho aktivit a plánovaných výstupů.

Do realizace projektu jsou zapojeny všechny fakulty univerzity, rektorát a vybraná celouniverzitní pracoviště.

Cíle projektu

 1. Nastavit prostředí pro efektivní principy řízení. Dojde ke zvýšení kvality strategického, manažerského a projektového řízení. Budou nastaveny celouniverzitní metodiky a standardy pro efektivní řízení instituce, lidí a infrastruktury.
 2. Nastavit a zavést systém vnitřního a vnějšího hodnocení kvality v souladu s novelou zákona o VŠ. Budou nastaveny celouniverzitní standardy pro zajišťování a hodnocení kvality vzdělávacích, tvůrčích a souvisejících činností a nastaveny procesy pro nová akreditační řízení.
 3. Nastavit, zavést a implementovat systém zvyšování pedagogických kompetencí. Bude nastaven funkční systém zvyšování pedagogických kompetencí vč. vyhotovení konkrétních vzdělávacích kurzů. Bude proškolena první skupina akademických pracovníků. 
 4. Podpořit zavádění nových metod výuky a inovovat strategické programy dle požadavků trhu. V rámci vybraných programů budou zavedeny nové metody výuky za účelem zvýšení kvality, efektivity, atraktivity a interaktivity učení a zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.
 5. Zvýšit počet předmětů vyučovaných v cizím jazyce. V rámci nabídky studijních programů budou zařazeny nové předměty vyučované v cizím jazyce.
 6. Nastavit a zavést systém podpory podnikavosti studentů. Bude vyvinut a zaveden nový předmět pro podporu podnikavosti vč. jeho pilotního ověření. Předmět bude zařazen do celouniverzitní nabídky jako důležitá součást vzdělávacích programů.
 7. Nastavit a zavést celouniverzitní systém pro zintenzivnění vazby s absolventy a zaměstnavateli. Budou nastaveny funkční podmínky pro spolupráci s absolventy v rámci Alumni klubu a budou k dispozici kvalitnější a přesnější informace o uplatnění absolventů na trhu práce vč. požadavků zaměstnavatelů na jejich znalosti a dovednosti.
 8. Systémově posílit rozvoj internacionalizace. Bude nastaven a zaveden celouniverzitní funkční mentoring a buddy systém, zajištěna vícejazyčnost dokumentů, budou vytvořeny kvalitní podmínky pro působení studentů ze zahraničí.

Struktura aktivit projektu

V rámci projektu budou realizovány následující klíčové aktivity (KA). Některé KA jsou z důvodu rozsahu řešené problematiky dále logicky členěny na dílčí aktivity (DA).

KA 1 - Tvorba a rozvoj principů řízení a systému kvality

 • DA 1.1 - Efektivní principy řízení
 • DA 1.2 - Systém vnitřního zajišťování kvality

KA 2 - Posílení kvality vzdělávacích činností

 • DA 2.1 - Pedagogické kompetence
 • DA 2.2 - Podpora nových metod výuky
 • DA 2.3 - Zvýšení počtu předmětů vyučovaných v cizím jazyce
 • DA 2.4 - Podpora podnikavosti

KA 3 - Tvorba nových a úprava stávajících studijních programů

 • DA 3.1 - Úprava stávajících studijních programů SLNO
 • DA 3.2 - Tvorba modulárních studijních programů ZSF

KA 4 - Tvorba a rozvoj systému spolupráce s absolventy a zaměstnavateli

KA 5 - Systémové posílení internacionalizace

KA 6 - Řízení projektu

Finanční rámec projektu

 

Rozpočet (v mil. Kč)

Procentuální podíl (v %)

Celkový rozpočet

133,3

100

Výše dotace EU

113,3

85

Výše dotace veřejných zdrojů

13,3

10

Výše vlastního kofinancování

6,7

5

pozn.: částky matematicky zaokrouhleny na jedno desetinné místo.

Kontakt k projektu

Radka Benešová

Manažer projektu

tel.: 389 036 058, mobil: 735 700 538

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www: http://www.jcu.cz/o-univerzite/rozvoj/up

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1