prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

Projekty

Projekty lorem ipsum:

  • lorem ipsum
  • lorem ipsum
  • lorem ipsum

Životopis

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. (nar. 1957) vystudoval český jazyk a literaturu a výtvarnou výchovu (1977–1982) na PF JU v Českých Budějovicích. V roce 1985 vykonal na PF JU v Českých Budějovicích rigorózní zkoušku. V roce 1993 získal na FF UK v Praze titul CSc. obhájením disertační práce „Egon Hostovský: Člověk v uzavřeném prostoru". V letech 1996–1998 a 2001–2005 byl vedoucím Katedry českého jazyka a literatury na PF JU v Českých Budějovicích. Od roku 1998 do roku 2003 působil na téže katedře jako docent, od roku 2003 do roku 2006 pak jako profesor. V letech 2006–2010 byl ředitelem Ústavu bohemistiky na FF JU v Českých Budějovicích. Od ledna 2011 do února 2019 byl děkanem FF JU v Českých Budějovicích, od roku 2019 proděkan pro vědu a výzkum.

V letech 1994 a 1996 pobýval na Columbia University (Department of Slavic Languages and Literatures), v roce 1998 na University of Chicago (Department of Slavic Languages and Literatures), v roce 2000 na University College London (UCL School of Slavonic and East European Studies) a od roku 2001 do roku 2002 pobýval na New York University.

Je členem Vědecké rady Jihočeské univerzity, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty a Teologické fakulty Jihočeské univerzity a byl členem Správní rady J. William Fulbright Commission (v letech 2010–2011 byl jejím předsedou).

Jeho specializací je česká literární historie a teorie, česká literatura první poloviny 20. století a metodologie literárních dějin. Vyučuje Českou literaturu 1. poloviny 20. století, Současné teoretické myšlení, Úvod do studia literatury, Literární vědu a Literární reprezentace v kontextu dějin rockové hudby.

Publikuje doma i v zahraničí (USA). Je autorem několika významných monografií věnovaných například českým exilovým autorům, existencialistům či výzkumu avantgardy. Je také vedoucím autorského týmu pracujícího na Dějinách nové moderny.

Tvůrčí činnost

1. Odborné monografie

22) PAPOUŠEK Vladimír. Zpívám elektrickému tělu: Biotronická imaginace Vladimíra Raffela. Praha: Akropolis, 2020, 192 s. ISBN 978-80-7470-336-2.

21) PAPOUŠEK, Vladimír, BAUER, Michal, ČERNÍKOVÁ, Veronika, HALAMOVÁ, Martina, LANGEROVÁ, Marie, PEŠEK, Ondřej, SKALICKÝ, David, VOJVODÍK, Josef. Pokušení neviditelného: Myšlení moderny. Praha: Akropolis, 2019, 504 s. ISBN 978-80-7470-263-1.

20) PAPOUŠEK, Vladimír, BÍLEK, Petr A., KAPLICKÝ, Martin, SKALICKÝ, David: Kontext v pohybu: (Neo)pragmatické úvahy o literatuře a kultuře. Praha: Akropolis, 2018, 296 s. ISBN 978-80-7470-220-4.

19) PAPOUŠEK, Vladimír, BÍLEK, Petr A., SKALICKÝ, David: Literary Universe in Three Parts: Language – Fiction – Experience. Brighton: Sussex Academic Press, 2018, 256 s. ISBN 978-1-84519-908-1.

18) PAPOUŠEK, Vladimír a kol. Dějiny „nové“ moderny 3. Věk horizontál: česká literatura v letech 1935–1947. Praha: Academia, 2017. 836 s. ISBN 978-80-200-2736-8.

17) PAPOUŠEK, Vladimír. Maxwellův démon: objekty, slovníky a řečové akty v literatuře. Praha: Akropolis, 2017. 150 s. ISBN 978-80-7470-163-4.

16) PAPOUŠEK, Vladimír, BÍLEK, Petr A., DADEJÍK, Ondřej, KAPLICKÝ, Martin, SKALICKÝ, David a STANĚK, Jan. Stopy pragmatismu: Česká literatura a estetika v dotyku s americkým pragmatismem. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. 200 s. Episteme. ISBN 978-80-7394-627-2.

15) PAPOUŠEK, Vladimír a kol. Dějiny nové moderny 2. Lomy vertikál: česká literatura v letech 19241934. Praha: Academia, 2014. 622 s. ISBN 978-80-200-2296-7.

14) PAPOUŠEK, Vladimír. Věž a království. Praha: Akropolis, 2014. 171 s. ISBN 978-80-7470-076-7.

13) PAPOUŠEK, Vladimír. Žalmy z Petfieldu. Praha: Akropolis, 2012. 229 s. ISBN 978-80-87481-91-2.

12) PAPOUŠEK, Vladimír, BÍLEK, Petr A. Cosmogonia. Alegorické reprezentace "všeho". Praha: Akropolis, 2011. 224 s. ISBN 978-80-87481-61-5.

11) PAPOUŠEK, Vladimír, BÍLEK, Petr A. Models of Representations in Czech Literary History. Boulder: Columbia University Press, 2010. 209 s. ISBN 978-0-88033-680-2.

10) PAPOUŠEK, Vladimír a kol. Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905-1923. Praha: Academia, 2010. 628 s. ISBN 978-80-200-1792-5.

9) PAPOUŠEK, Vladimír. Gravitace avantgard: imaginace a řeč avantgard v českých literárních textech první poloviny dvacátého století. Praha: Akropolis, 2007. 144 s. ISBN 978-80-86903-52-1.

8) PAPOUŠEK, Vladimír, HAMAN, Aleš a HOLÝ, Jiří. Kritické úvahy o západní literární teorii. Praha: ARSCI, 2006. 204 s. ISBN 80-86078-58-2.

7) PAPOUŠEK, Vladimír a TUREČEK, Dalibor. Hledání literárních dějin. Praha: Paseka, 2005. 92 s. Scholares. ISBN 80-7185-760-2.

6) PAPOUŠEK, Vladimír. Existencialisté. Praha: Torst, 2004. 468 s. ISBN 80-7215-237-8.

5) PAPOUŠEK, Vladimír. Horizonty: život a dílo Zdeňka Němečka. Praha: Torst, 2002. 227 s. ISBN 80-7215-163-0.

4) PAPOUŠEK, Vladimír. Česká literatura v Chicagu: literární tvorba Čechoameričanů v letech 1880-1939. Olomouc: Votobia, 2001. 204 s. ISBN 80-7198-527-9.

3) PAPOUŠEK, Vladimír. Trojí samota ve velké zemi: Česká literatura v americkém exilu v letech 1938 - 1968. Jinočany: H+H, 2001. 218 s. ISBN 80-86022-88-9.

2) PAPOUŠEK, Vladimír. Beletristická tvorba Čechoameričanů (1880-1914). Praha: Klub přátel Tvaru, 2000. 63 s. Edice Tvary, sv. 16-17.

1) PAPOUŠEK, Vladimír. Egon Hostovský: Člověk v uzavřeném prostoru. Jinočany: H+H, 1996. 187 s. Profily, sv. 4. ISBN 80-86022-02-1.

 

2. Kapitoly v odborných monografiích

37) PAPOUŠEK, Vladimír. Границы, речевые стратегии и семиосфера (Конец империи в чешской литературе). In: Серапионова, Е. П. (ред.). Чехословакия и Советская Россия на обломках империй. Москва: Институт славяноведения РАН, Полимедиа, 2020. s. 178-189. ISBN 978-5-7576-0442-8.

36) PAPOUŠEK, Vladimír. Úvod. Ironik v ironických dějinách. In: PAPOUŠEK, Vladimír a SKALICKÝ, David, eds. Fenomén Zappa. Praha: Akropolis, 2016. 270 s. ISBN 978-80-7470-143-6.

35) PAPOUŠEK, Vladimír. Frank Zappa - transformace ikony. In: PAPOUŠEK, Vladimír a SKALICKÝ, David, eds. Fenomén Zappa. Praha: Akropolis, 2016. 270 s. ISBN 978-80-7470-143-6.

34) PAPOUŠEK, Vladimír. Pragmatismus a dílo Josefa Čapka. In: GILK, Erik, ed. Almanach na rok 1914. Mezi modernou a avantgardou. Praha: Akropolis, 2016, s. 119-133. ISBN 978-80-7470-083-5.

33) PAPOUŠEK, Vladimír. Víra v "Román" (Psaní jako nástroj sebepoznávání). In: BARÉNYIOVÁ, Olga. Román. Praha: Akropolis, 2015, s. 7-16. ISBN 978-80-7470-090-3.

32) PAPOUŠEK, Vladimír. Viditelné, neviditelné a rétorika cestovatele. In: HRABAL, Jiří, ed. Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. 18-28. ISBN 978-80-244-4876-3.

31) PAPOUŠEK, Vladimír. Modalita sloves a modalita moci. In: SKALICKÝ, David, BAUER, Michal, BRDEK, Zdeněk a PAPOUŠEK, Vladimír, eds. Jazyky reprezentace 2. Praha: Akropolis, 2014, s. 7-10. ISBN 978-80-7470-073-6.

30) PAPOUŠEK, Vladimír. Co viděla Libuše. Několik poznámek k slovům: "vidět", "obraz", "rám". In: SKALICKÝ, David, BAUER, Michal, BRDEK, Zdeněk a PAPOUŠEK, Vladimír, eds. Jazyky reprezentace 2. Praha: Akropolis, 2014, s. 7-10. ISBN 978-80-7470-073-6.

29) PAPOUŠEK, Vladimír. "Život nejde odkládat, a zvláště nikoliv pro nějakou doktrínu!": Umění, kultura a Bohuslav Brouk. In: BROUK, Bohuslav. [DEBNÁR, Viktor A., ed.] Na obranu individualismu. Publicistika z let 1930-1960. Praha: Academia, 2014, s. 102-122. ISBN 978-80-200-2393-3.

28) PAPOUŠEK, Vladimír. Nová slova, která zabíjejí (Doba a dílo Dušana Paly). In PALA, Dušan. Stromy a kamení. Praha: Akropolis, 2013, s. 7-38. ISBN 978-80-7470-026-2.

27) PAPOUŠEK, Vladimír. K nejvyššímu nebi: Pojetí reprezentace v díle Harolda Blooma. In: VEBEROVÁ, Veronika, BÍLEK, Petr A., PAPOUŠEK, Vladimír a SKALICKÝ, David, eds. Jazyky reprezentace. Praha: Akropolis, 2012, s. 45-51. ISBN 978-80-87481-67-7.

26) PAPOUŠEK, Vladimír. Civilist poetry. In: BÍLEK, Petr A., VOJVODÍK, Josef a Wiendl, Jan, eds. A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-garde. Praha: Univerzita Karlova, 2011, s. 149-154. ISBN 978-80-7308-374-8.

25) PAPOUŠEK, Vladimír. Civilizační poezie. In: VOJVODÍK, Josef, WIENDL, Jan, eds. Heslář české avantgardy. Praha: Univerzita Karlova, 2011, s. 93-98. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis, sv. 9. ISBN 978-80-7308-332-8.

24) PAPOUŠEK, Vladimír. Muž, který se ztratil. In: HOSTOVSKÁ, Olga, ed. Nezvěstný. Praha: Mladá fronta, 2011, s. 257-260. ISBN 978-80-204-2434-1.

23) PAPOUŠEK, Vladimír. Texty a modly: Hostovského anti-reprezentace Julia Fučíka. In: PODHAJSKÝ, František A., ed. Julek Fučík - věčně živý!. Brno: Host, 2010, s. 35-41. ISBN 978-80-7294-436-1.

22) PAPOUŠEK, Vladimír. Kundera’s Paradise Lost: Paradigm of the Circle. In: NEUBAER, John a TöRÖK, Borbála Zsuzsanna, eds. The Exile and Return of Writers from East-central Europe. Berlin: Walter de Gruyter GmbH, 2009, s. 384-395. ISBN 978-3-11-021773-5.

21) PAPOUŠEK, Vladimír. Ne vous comportez pas dans mes livres comme chez vous: le droit de l´auteur chez Kundera. In: BOYER-WEINMANN, Martine a THIROUIN, Marie-Odile, eds. Désaccords parfaits: La réception paradoxale de l´œuvre de Milan Kundera. Grenoble: Ellug, Université Stendhal, 2009. 361 s. ISBN 978-2-84310-141-0.

20) PAPOUŠEK, Vladimír. Kanadská rapsodie Zdeňka Němečka. In: NĚMEČEK, Zdeněk. Tvrdá země. Praha: Torst, 2008, s. 279-298. ISBN 978-80-72-15-357-2.

19) PAPOUŠEK, Vladimír. Avantgarda a nostalgie. In: BROUK, Bohuslav. Zde trapno existovat. Brno: Host, 2008, s. 24-43. ISBN 978-80-7294-248-0.

18) PAPOUŠEK, Vladimír. Konec na dohled. In: VANĚČEK, Arnošt. Vor medúzy. Praha: Akropolis, 2008, s. 5-33. ISBN 978-80-86903-89-7.

17) PAPOUŠEK, Vladimír. Vítězslav Záborský. In: Lexikon české literatury IV. Praha: Academia, 2008, s. 1656-1657. ISBN 978-80-200-1671-3.

16) PAPOUŠEK, Vladimír. Berty Ženatý. In: Lexikon české literatury IV. Praha: Academia, 2008, s. 1822-1823. ISBN 978-80-200-1671-3.

15) PAPOUŠEK, Vladimír. Phänomene des Pragmatismus und Expressionismus im Jugendschaffen von Zdeněk Němeček und Egon Hostovský. In: Kapitel zur Poetik. München: Otto Sagner Verlag, 2008, s. 174-183. ISBN 978-3-86688-043-6.

14) PAPOUŠEK, Vladimír. Próza zobrazující existenci v atmosféře zevšednělé životní absurdity. In: JANOUŠEK, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945-1989 (sv. 4). Praha: Academia, 2008, s. 424-432. ISBN 978-80-200-1631-7.

13) PAPOUŠEK, Vladimír. Modelová a alegorická próza samizdatových prozaiků. In: JANOUŠEK, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945-1989 (sv. 4). Praha: Academia, 2008, s. 412-416. ISBN 978-80-200-1631-7.

12) PAPOUŠEK, Vladimír. Oživení tvorby autorů první emigrační vlny. In: JANOUŠEK, Pavel a kol.  Dějiny české literatury 1945-1989 (sv. 4). Praha: Academia, 2008, s. 392-397. ISBN 978-80-200-1631-7.

11) PAPOUŠEK, Vladimír. Autoidentyfikacja a odczytanie "dada" przes Teigego. In: Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918. Varšava: Wydzial Polonistyki Universytetu Warszawskiego, 2008, s. 291-304. ISBN 978-83-60938-24-9.

10) PAPOUŠEK, Vladimír. Restylizace kánonu. In: BÍLEK, Petr A. et al. Literatura a kánon. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a literární vědy, 2007, s. 31-42. Opera litterarum bohemicarum studentium magistrorumque, sv. 5. ISBN 978-80-7308-193-5.

9) PAPOUŠEK, Vladimír. Komentář. In: NĚMEČEK, Zdeněk. New York: zamlženo. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007, s. 405-431. ISBN 978-80-7106-880-8.

8) PAPOUŠEK, Vladimír. Próza v exilu a vnitřním exilu. In: JANOUŠEK, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945-1989 (sv. 2). Praha: Academia, 2007, s. 316-327. ISBN 978-80-200-1528-0.

7) PAPOUŠEK, V. Poezie v exilu. In: JANOUŠEK, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945-1989 (sv. 2). Praha: Academia, 2007, s. 208-214. ISBN 978-80-200-1528-0.

6) PAPOUŠEK, Vladimír. Možné modely zobrazování v prostoru expresionistických poetik. In: BAUER, Michal, ed. Hledání expresionistických poetik. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2006, s. 5-14. ISBN 80-7040-800-6.

5) PAPOUŠEK, Vladimír. Epistémé, diskurs, paradigma a literární dějiny. In: Hledání literárních dějin v diskusi. Praha – Litomyšl: Paseka, 2006, s. 12-25. ISBN 80-7185-775-0.

4) PAPOUŠEK, Vladimír. Wellekovo hledání principů a zákonitostí literární vědy. In: WELLEK, René. Koncepty literární vědy. Jinočany: H+H, 2005, s. 206-213. ISBN 80-7319-037-0.

3) PAPOUŠEK, Vladimír. Hledání modelu literárních dějin a rozhovor Harvey Bluma se Stephenem Greenblattem. In: PAPOUŠEK, Vladimír a TUREČEK, Dalibor. Hledání literárních dějin. Praha - Litomyšl: Paseka, 2005, s. 37-48. ISBN 80-7185-760-2.

2) PAPOUŠEK, Vladimír. Paradigma, diskurs a literární dějiny. In: PAPOUŠEK, Vladimír a TUREČEK, Dalibor. Hledání literárních dějin. Praha - Litomyšl: Paseka, 2005, s. 51-60. ISBN 80-7185-760-2.

1) PAPOUŠEK, Vladimír. Historické čtení. In: PAPOUŠEK, Vladimír a TUREČEK, Dalibor. Hledání literárních dějin. Praha - Litomyšl: Paseka, 2005, s. 63-74. ISBN 80-7185-760-2.

 

3. Články v odborných periodikách

3.1. Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech

11)  PAPOUŠEK, Vladimír. Modus exprese osobní paměti v literárním textu. Poznańskie Studia Slawistyczne. 2019, 16, s. 209-226. ISSN 2450-2731.

10) PAPOUŠEK, Vladimír. Trojí strategie a trojí víra: filozofie, literatura a literární věda. World Literature Studies. 2018, 2(10), s. 3-13. ISSN 1337-9275.

9) PAPOUŠEK, Vladimír. Metafora i istorija. Slavjanovjeděnije. 2017, 1, s. 51-61. ISSN: 0869-544X.

8) PAPOUŠEK, Vladimír. Systém quasi-objektů v literárním textu a intencionalita. Litikon. 2016, 1(2), s. 7-18. ISSN 2453-8507.

7) PAPOUŠEK, Vladimír. The Humanitites in Exile. Comenius. Journal of Euro-American Civilization. 2016, 3(1), s. 67-73. ISSN 2333-4142.

6) PAPOUŠEK, Vladimír. Slovník a vize (Reprezentace universa a univerzality v řeči symbolistů). World Literature Studies. 2012, 4(21), s. 43-53. ISSN 1337-9275.

5) PAPOUŠEK, Vladimír. Writing in Exile. British Czech and Slovak Association Review. 2008, 25(105), s. 6-7. ISSN 1471-9525.

4) PAPOUŠEK, Vladimír. La rhétorique de l'existence. Slavica Occitania. 2007, 12(1), s. 125-132. ISSN 1768-238X.

3) PAPOUŠEK, Vladimír. Representation of Being and Existence in an Epistemically Limited Fictional World. Style. 2006, 40(3), s. 231-239. ISSN 0039-4238.

2) PAPOUŠEK, Vladimír. René Wellek and Czech Literary History. Kosmas. 2003, 17(1), s. 57-63. ISSN 1056-005X.

1) PAPOUŠEK, Vladimír. Quest for Models of Coexistence, National and Ethnic Dimensions of Changes in the Slavic Aurasian World. Slavia. 2001, 70(1), s. 279-281. ISSN        0037-6736.

 

3.2. Články v domácích recenzovaných časopisech

37) PAPOUŠEK, Vladimír. Existují místa nedourčenosti? Ingardenova koncepce literárního díla, řeč a reálné entity skutečnosti. Slovo a smysl / Word & Sense, 2019, 16(32), s. 194-202. ISSN: 2336-6680.

36) PAPOUŠEK, Vladimír. Maxwellův démon: Účelnost pojmu "fikční svět" z hlediska neopragmatické literární vědy. Svět literatury: Časopis pro novodobé literatury. 2016, 26(53), s. 83-92. ISSN 0862-8440.

35) PAPOUŠEK, Vladimír. Metafora a dějiny: úvaha nad možnostmi srovnávacího přístupu v literární historiografii. Slovo a smysl. 2014, 11(21), s. 273-282. ISSN 1214-7915.

34) PAPOUŠEK, Vladimír. Víra a "věrojatnost". Svět literatury. 2014, 24(49), s. 51-58. ISSN 0862-8440.

33) PAPOUŠEK, Vladimír a BÍLEK, Petr A. Reprezentace, performace historie a současná literární věda. Slovo a smysl - Word & Sense. 2010, 7(13), s. 53-67. ISSN: 2336-6680.

32) PAPOUŠEK, Vladimír. Literární dizkurs, experiment a simulace. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Romanica Olomucensia. 2010, 2(1), s. 13-17. ISSN 0231-634X.

31) PAPOUŠEK, Vladimír. Paradigma nové moderny: proměny literárních diskurzů v periodě 1905-1923. Svět literatury. 2009, 19(39), s. 119-135. ISSN 0862-8440.

30) PAPOUŠEK, Vladimír. Re-prezentace a možný model literárních dějin. Slovo a smysl - Word & Sense. 2008, 5(9-10), s. 308-319. ISSN 1214-7915.

29) PAPOUŠEK, Vladimír. Řeč severu. Slovo a smysl - Word & Sense. 2007, 4(7), s. 296-300. ISSN 1214-7915.

28) PAPOUŠEK, Vladimír. Imaginace a proměny literární řeči v dějinách. Svět literatury: Časopis pro novodobé literatury. 2007, 17(36), s. 118-121. ISSN 0862-8440.

27) PAPOUŠEK, Vladimír. Paradigma a Mukařovského pojetí literární struktury jako souboru norem. Česká literatura. 2007, 55(3), s. 398-404. ISSN 0009-0468.

26) PAPOUŠEK, Vladimír. Spontánnost, manipulace, literární kánon a dobový horizont. Česká literatura. 2006, 54(2-3), s. 103-112. ISSN 0009-0468.

25) PAPOUŠEK, Vladimír. Vzpoura levellera. Česká literatura. 2006, 54(1), s. 67-71. ISSN 0009-0468.

24) PAPOUŠEK, Vladimír. Nová historie a kontext americké literární vědy. Česká literatura. 2006, 54(1), s. 14-28. ISSN 0009-0468.

23) PAPOUŠEK, Vladimír. Metafory existence, existenciální mytologie. Estetika. 2005, 41(1-2), s. 16-32. ISSN 0014-1291.

22) PAPOUŠEK, Vladimír. Existenciální imaginace: ikony, indexy a symboly existence v literatuře. Estetika. 2003, 39(1-2), s. 54-81. ISSN 0014-1291.

21) PAPOUŠEK, Vladimír. Existenciální myšlení a literatura. Česká literatura. 2003, 51(6), s. 657-669. ISSN 0009-0468.

20) PAPOUŠEK, Vladimír. Interpretace nesrozumitelného a nerozumění v interpretaci. Estetika. 2002, 38(2/4), s. 175-189. ISSN 0014-1291.

19) PAPOUŠEK, Vladimír. Pojetí "new history" S. Greenblatta a problematika literární historie. Česká literatura. 2002, 50(4), s. 371-382. ISSN 0009-0468.

18) PAPOUŠEK, Vladimír. Wellekovo pojetí české literární historie. Česká literatura. 2001, 49(4), s. 346-355. ISSN 0009-0468.

17) PAPOUŠEK, Vladimír. Konstituce ideálu a "mytický čas" v Pšenkových českoamerických prózách. Česká literatura. 2001, 49(1), s. 28-44. ISSN 0009-0468.

16) PAPOUŠEK, Vladimír. Konec dívčích snů a útěk před dějinami: Prózy Olgy Barényi v kontextu české literatury čtyřicátých let. Estetika. 2001, 37(1), s. 32-51. ISSN 0014-1291.

15) PAPOUŠEK, Vladimír. Dílo Zdeňka Němečka v americkém kontextu. Česká literatura. 2000, 48(4), s. 399-407. ISSN 0009-0468.

14) PAPOUŠEK, Vladimír. Evokace jako obrana kulturní paměti v literárněhistorických esejích Milady Součkové. Estetika. 2000, 36(4), s. 25-46. ISSN 0014-1291.

13) PAPOUŠEK, Vladimír. Mezi dvěma kulturami (identifikace s Amerikou a konfrontace s češstvím v díle Václava Minibergera). Estetika. 2000, 36(2), s. 30-60. ISSN 0014-1291.

12) PAPOUŠEK, Vladimír. Reflexe existencialismu v žurnalistice a esejistice poúnorového exilu. Česká literatura. 1999, 47(3), s. 273-285. ISSN 0009-0468.

11) PAPOUŠEK, Vladimír. Českoamerická poezie na počátku 20. století. Estetika. 1999, 36(1/3), s. 54-66. ISSN 0014-1291.

10) PAPOUŠEK, Vladimír. Souboj s chaosem: Exilová publicistika a politicky inspirovaná beletrie Zdeňka Němečka. Estetika. 1998, 35(4), s. 36-42. ISSN 0014-1291.

9) PAPOUŠEK, Vladimír. Dvě nepublikované exilové prózy Zdeňka Němečka (Na počátku bylo slovo, Sága rodiny Emanuela Němečka). Estetika. 1998, 35(1), s. 35-42. ISSN 0014-1291.

8) PAPOUŠEK, Vladimír. Vypravěčské pojetí prostoru v Němečkově románu Tvrdá země. Česká literatura. 1998, 46(2), s. 167-176. ISSN 0009-0468.

7) PAPOUŠEK, Vladimír. Amerika jako prostor k vytěsnění: Exilová tvorba Milady Součkové. Estetika. 1997, 34(4), s. 24-47. ISSN 0014-1291.

6) PAPOUŠEK, Vladimír. USA jako prostor utopických projekcí Vladimíra Klácela. Česká literatura. 1996, 44(2), s. 160-170. ISSN 0009-0468.

5) PAPOUŠEK, Vladimír. Konstituce a funkce prostoru v Durychově Requiem. Estetika. 1996, 33(1/2), s. 101-106. ISSN 0014-1291.

4) PAPOUŠEK, Vladimír. Literary Stylization in the journalistic Texts of Egon Hostovský. Estetika. 1995, 32(3), s. 21-27. ISSN 0014-1291.

3) PAPOUŠEK, Vladimír. Egon Hostovský a Lewis Mumford. Česká literatura. 1995, 43(5), s. 510-518. ISSN 0009-0468.

2) PAPOUŠEK, Vladimír. Svět jako žurnál v Čapkově Válce s mloky. Česká literatura. 1994, 42(6), s.601-607. ISSN 0009-0468.

1) PAPOUŠEK, Vladimír. Existenciální fenomén v tvorbě spisovatelů kolem časopisu Květen. Česká literatura. 1993, 41(6), s. 670-678. ISSN 0009-0468.

 

3. 3. Články v ostatních odborných časopisech

14) PAPOUŠEK, Vladimír. Co viděla libuše: několik poznámek ke slovům "vidět", "obraz", "rám". Tvar. 2013, 24(10), s. 10-11. ISSN 0862-657X.

13) PAPOUŠEK, Vladimír. Objevování Ameriky. Česká literatura ve Spojených státech. Dějiny a současnost. 2005, 27(9), s. 37-40. ISSN 0418-5129.

12) PAPOUŠEK, Vladimír. Imaginativní reprezentace existence v díle Egona Hostovského. Tvar. 2003, 14(13), s. 8-9. ISSN 0862-657X.

11) PAPOUŠEK, Vladimír. Imaginativní linie české poezie a dílo Karla Šiktance. Tvar. 2002, 13(18), s. 8-9. ISSN 0862-657X.

10) PAPOUŠEK, Vladimír. Konfrontace osobních dějin a velké historie v české literatuře 2. poloviny 20. století. Tvar. 2001, 12(1), s. 1,4,5. ISSN 0862-657X.

9) PAPOUŠEK, V. Dětství a dějiny (komparace próz Milady Součkové a Olgy Barényiové). Tvar. 2000, 11(5), s. 1-5. ISSN 0862-657X.

8) PAPOUŠEK, Vladimír. Neznámý Zdeněk Němeček. Tvar. 1998, 9(11), s. 16. ISSN 0862-657X.

7) PAPOUŠEK, Vladimír. Sex jako protikatolický a protirakouský argument v díle českoamerických volnomyšlenkářů. Tvar. 1997, 8(17), s. 12-13. ISSN 0862-657X.

6) PAPOUŠEK, Vladimír. Ubohý Vonnegut aneb Interpretace jako conquista. Tvar. 1997, 8(7), s. 1, 4. ISSN 0862-657X.

5) PAPOUŠEK, Vladimír. Střet dvou rozdílných modelů světa v oficiálním a exilovém cestopise padesátých let. Tvar. 1997, 8(4), s. 14-15. ISSN 0862-657X.

4) PAPOUŠEK, Vladimír. Příběh o nicotě všech příběhů. Tvar. 1995, 6(13), s. 7. ISSN 0862-657X.

3) PAPOUŠEK, Vladimír. Vypravěč jako interpret. Tvar. 1994, 5(16), s. 6-7. ISSN 0862-657X.

2) PAPOUŠEK, Vladimír. Časové vědomí postav v díle E. Hostovského. Tvar. 1994, 5(4), s. 8. ISSN 0862-657X.

1) PAPOUŠEK, Vladimír. Obraznost v díle Egona Hostovského. Tvar. 1991, 2(46), s. 6. ISSN 0862-657X.

 

4. Články ve sbornících

34) PAPOUŠEK, Vladimír. Hranice, řečové strategie a sémioprostor: konec impéria v české literatuře. In Kubíček, Tomáš - Papoušek, Vladimír - Skalický, David (eds.): Slovníky modernistů a paradigmata moderny. Praha: Akropolis, 2020, s. 19-29. ISBN 978-80-7470-294-5.

33) PAPOUŠEK, Vladimír. Strategie kanonizace. In: JUNGMANNOVÁ, Lenka, ed. Česká literatura – rozhraní a okraje: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky Jiná česká literatura (?): [Praha, 28. 6. - 3. 7. 2010]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2011, s. 17-26. ISBN 978-80-87481-00-4.

32) PAPOUŠEK, Vladimír. Rétorika existence. In: KOŠNAROVÁ, Veronika, ed. V průsečíku pohledů: sborník k 75. narozeninám Aleše Hamana. České Budějovice: Pro Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity vydalo nakl. Tomáš Halama, 2007, s. 19-24. ISBN 978-80-87082-02-7.

31) PAPOUŠEK, Vladimír. Václav Černý a existencialismus. In: Česká literární kritika 20. století: k 100. výročí narození Václava Černého. Praha: Památník národního písemnictví, 2006, s. 23-27. ISBN 80-85085-72-0.

30) PAPOUŠEK, Vladimír. Existenciální fenomény v povídkách Josefa Škvoreckého. In: KUPCOVÁ, Helena, ed. Škvorecký 80. Praha: Literární akademie, 2005, s. 55-61. ISBN 80-86877-13-2.

29) PAPOUŠEK, Vladimír. New York - zamlženo v kontextu české literatury. In: MERTLÍKOVÁ, Olga, ed. Legionář, diplomat a spisovatel Zdeněk Němeček. Jaroměř: Městské muzeum Jaroměř, 2004, s. 16-20. ISBN 80-903131-4-0.

28) PAPOUŠEK, Vladimír. Hořký návrat do dějin (Česká a německá próza Olgy Barényi). In: ZAND,  Gertraud a HOLÝ, Jiří, eds. Transfer - vyhnání - odsun v kontextu české literatury. Brno: Host, 2004, s. 140-148. ISBN 80-7294-127-5.

27) PAPOUŠEK, Vladimír. Česká literatura v americkém kontextu a otázky literární historie. In: HAVRÁNKOVÁ, Marie, ed. Nadnárodní kontexty národní kultury. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra bohemistiky, 2004, s. 75-82. ISBN 80-7040-734-4.

26) PAPOUŠEK, Vladimír. René Wellek a česká literární historie. In: HAVRÁNKOVÁ, Marie, ed. Nadnárodní kontexty národní kultury. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra bohemistiky, 2004, s. 83-88. ISBN 80-7040-734-4.

25) PAPOUŠEK, Vladimír. Fenomény pragmatismus a expresionismu v juvenilní tvorbě Zdeňka Němečka a Egona Hostovského. In: HAVRÁNKOVÁ, Marie, ed. Nadnárodní kontexty národní kultury. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra bohemistiky, 2004, s. 89-95. ISBN 80-7040-734-4.

24) PAPOUŠEK, Vladimír. Hudební motivy v díle Milady Součkové. In: HAVRÁNKOVÁ, Marie, ed. Nadnárodní kontexty národní kultury. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra bohemistiky, 2004, s. 97-100. ISBN 80-7040-734-4.

23) PAPOUŠEK, Vladimír. La musique du monde roman comme trace mémorielle. Motifs musicaux dans l'oeuvre de Milada Součková. In: GALMICHE, Xavier a STRÁNSKÁ, Lenka, eds. L'attraction et la nécessité. Praha: Editio Bärenreiter, 2004, s. 191-195. ISBN 80-86385-27-2.

22) PAPOUŠEK, Vladimír. Greenblatt's Conception of "New Historicism" and the Issues of Literary History. In: DOLINAR, Darko a JUVAN, Marko, eds. Kako pisati literarno zgodovino danes?. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2003, s. 159-173. ISBN 961-6358-82-0.

21) PAPOUŠEK, Vladimír. The Horizon that Disappeared and Reappeared. In: GöRTSCHACHER, Wolfgang a KLEIN, Holger, eds. Austria and Austriand: Images in World Literature. Tübingen: Stauffenburg, 2003, s. 247-257. ISBN 3-86057-318-7.

20) PAPOUŠEK, Vladimír. René Wellek a česká literární historie. In: BUDIL, Ivo, ŠKANDEROVÁ, Ivona a JANTSCHOVÁ, Jana, eds. Transformace české a slovenské společnosti na prahu nového milénia a její úloha v současném globálním světě: Sborník vybraných příspěvků 21. světového kongresu Společnosti pro vědy a umění v Plzni. Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk, 2003, s. 271-281. ISBN  80-86473-39-2.

19) PAPOUŠEK, Vladimír. Imaginativní linie české poezie a dílo Karla Šiktance. In: ŠŤÁSTKA, Viktor a BAUER, Michal, eds. Reflexe baroka v české literatuře XX: století: materiály z mezinárodní konference pořádané v klášteře Zlatá Koruna ve dnech 10. a 11. září 2002. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2003, s. 145-52.

18) PAPOUŠEK, Vladimír. Exil jako možnost a jako obrana: česká exilová próza sedmdesátých a osmdesátých let. In: Život je jinde…?: Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2002. s. 43-51. ISBN 80-85778-35-1.

17) PAPOUŠEK, Vladimír. Konfrontace osobních dějin a velké historie. In: BALOWSKI, Mieczysław a SVOBODA Jiří, eds. Język i literatura czeska u schyłku XX. wieku – Český jazyk a literatura na sklonku XX. Století. Walbrzych: PWSZ, 2001, s. 347-357. ISBN 83-88425-50-1.

16) PAPOUŠEK, Vladimír. Pátečníci v exilu. In: Pátečníci a Karel Poláček: sborník příspěvků ze sympozia Pátečníci a Karel Poláček, Rychnov nad Kněžnou, květen 2001. Boskovice: Albert, 2001. s. 66-73. ISBN 80-7326-003-4.

15) PAPOUŠEK, Vladimír. Dětství a dějiny (komparace próz M. Součkové a O. Barényiové). In: BAUER, Michal, ed. Neznámý člověk - Milada Součková. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001, s. 64-74. ISBN 80-85778-32-7.

14) PAPOUŠEK, Vladimír. Panslawism in the Work of Czech Writers in Wartime Exile. In: PYNSENT, Robert B., ed. The Phoney Peace: Power and Culture in Central Europe 1945 – 1949. London: University College London,Schl.of Slavonic & E.European Studies, 2000, s. 270-278. ISBN 0-903425-01-7.

13) PAPOUŠEK, Vladimír. Proměny ideových a estetických modelů v tvorbě poúnorového exilu. In: Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí. Praha: Obec českých spisovatelů, 2000, s. 7-21.

12) PAPOUŠEK, Vladimír. Názorové a umělecké diferenciace v exilové literatuře na počátku šedesátých let. In: Zlatá šedesátá: Česká literatura, kultura a společnost v letech tání, kolotání a …zklamání. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2000, s. 82-91. ISBN 80-85-778-27-0.

11) PAPOUŠEK, Vladimír. Sex jako protikatolický argument v díle českoamerických volnomyšlenkářů. In: PETRBOK, Václav, ed. Sex a tabu v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 1999, s. 201-207. ISBN 80-200-0685-0.

10) PAPOUŠEK, V. Neznámý Zdeněk Němeček. In: DVOŘÁK, Jan a MLSOVÁ, Nella, eds. Neznámí (autoři) - neznámé (texty): (sborník příspěvků z III. literární laboratoře, konané v Hradci Králové 29. - 30. ledna 1998). Hradec Králové: Gaudeamus, 1999, s. 217-227. ISBN 80-7041-279-8.

9) PAPOUŠEK, Vladimír. Mesianisté a revolucionáři, český existencialismus 1945-1948. In: Rok 1947. Česká literatura, kultura a společnost v období 1945-1948. Materiály z konference, pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR 11. - 13. 6. 1997 v Praze. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1998, s. 237-244. Edice K. ISBN 80-85-778-22-X.

8) PAPOUŠEK, Vladimír. Konstituce a funkce prostoru v Durychově Rekviem: Dílo. In: DVOŘÁK, Jan a MLSOVÁ, Nella, eds. Bloudění časem a prostorem - Jaroslav Durych známý i neznámý. Hradec Králové: Gaudeamus, 1997, s. 119-127. ISBN 80-7041-661-0.

7) PAPOUŠEK, Vladimír. Černého filozofická a literární koncepce v Sešitech o existencialismu. In: Václav Černý: život a dílo. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1996, s. 113-121. Edice K, sv. 3. ISBN 80-85778-18-1.

6) PAPOUŠEK, Vladimír. Dům a domov. In: Návrat Egona Hostovského: mezinárodní vědecké sympozium o životě a díle Egona Hostovského Hronov 21. - 23. května 1993. Praha: Klub osvobozeného samizdatu, 1996, s. 58-63. ISBN 80-901093-9-X.

5) PAPOUŠEK, Vladimír. Hostovského anglicky psané texty o české literatuře. In: O Karlu Poláčkovi a o jiných. Boskovice: Albert, 1995. s. 215-222. ISBN 80-85834-34-0.

4) PAPOUŠEK, Vladimír. Existenciální fenomén v tvorbě spisovatelů kolem časopisu Květen. In: Časopis Květen a jeho doba: sborník materiálů z literárněvědné konference 36. Bezručovy Opavy (15. - 16. 9. 1993). Praha: Ústav pro českou literaturu, 1994, s. 22-27. ISBN 80-85879-05-0.

3) PAPOUŠEK, Vladimír. Časové vědomí postav v díle Egona Hostovského: Řez tvorbou Egona Hostovského. In: DVOŘÁK, Jan, ed. Hlavní téma: psychologická próza :(sborník příspěvků z Laboratoře psychologické prózy, konané v Hradci Králové 21. - 22. září 1993). Hradec Králové: Gaudeamus, 1994. s. 47-52. ISBN 80-7041-049-3.

2) PAPOUŠEK, Vladimír. Odcizený svět a profánní tajemství v díle Egona Hostovského. In: KALUS, Jaromír, ed. Česká literatura 1948-1956. Opava: Slezské zemské muzeum v Opavě, 1993, s. 107-111. ISBN 80-900030-7-9.

1) PAPOUŠEK, Vladimír. Obraznost v díle Egona Hostovského. In: TRÁVNÍČEK, Jiří, ed. K české literatuře 1945-1948: [sborník materiálů z vědecké konference 34. Bezručovy Opavy, 17. - 18. 9. 1991]. Brno: Guide, 1992, s. 97-100. ISBN 80-900995-1-3.

 

5. Překladatelská / ediční / redakční činnost (včetně příspěvků do slovníků či encyklopedií)

5.1. Ediční činnost

6) KUBÍČEK, Tomáš - PAPOUŠEK, Vladimír - SKALICKÝ, David (eds.): Slovníky modernistů a paradigmata moderny. Praha: Akropolis, 2020, 326 s. ISBN 978-80-7470-294-5.

5) PAPOUŠEK, Vladimír a SKALICKÝ, David, eds. Fenomén Zappa. Praha: Akropolis, 2016. 270 s. ISBN 978-80-7470-143-6.

4) PAPOUŠEK, Vladimír, SKALICKÝ, David, BAUER, Michal a BRDEK, Zdeněk, eds. Jazyky reprezentace 2. Praha: Akropolis, 2014, s. 7-10. ISBN 978-80-7470-073-6.

3) PAPOUŠEK Vladimír, VEBEROVÁ, Veronika, BÍLEK, Petr A. a SKALICKÝ, David, eds. Jazyky reprezentace. Praha: Akropolis, 2012, s. 45-51. ISBN 978-80-87481-67-7.

2) PAPOUŠEK, Vladimír a HALAMOVÁ, Martina, eds. Nadnárodní dimenze české národní kultury. České Budějovice: Nakladatelství Tomáš Halama, 2005. 189 s. ISBN 80-903600-2-5.

1) WELLEK, René. [PAPOUŠEK, Vladimír, ed.] Koncepty literární vědy. Přeložil Vladimír PAPOUŠEK a Jiřina JOHANISOVÁ. Vyd. tohoto souboru 1. Jinočany: H & H, 2005. 229 s. ISBN 80-7319-037-0.

 

5. 2. Příspěvky do slovníků

2) PAPOUŠEK, Vladimír. Egon Hostovsky. In: BRUCCOLI, Joseph, LAYMAN, Richard a CLARK, C. E. Frazer, eds. Dictionary of Literary Biography: Twentieth-Century Eastern European Writers. Detroit, San Francisco, London, Boston: Gale, 1999, s. 120-128. Dictionary of Literary Biography Series, sv. 215. ISBN 0-7876-3109-4.

1) PAPOUŠEK, Vladimír. Slovník české prózy 1945-1994. In: DOKOUPIL, Blahoslav a ZELINSKÝ, Miroslav. Slovník české prózy 1945-1994. Ostrava: Sfinga, 1994, s. 97-109. ISBN 80-85491-84-2.

 

5. 3. Překladatelská činnost

1) WELLEK, René. [PAPOUŠEK, Vladimír, ed.] Koncepty literární vědy. Přeložil Vladimír PAPOUŠEK a Jiřina JOHANISOVÁ. Vyd. tohoto souboru 1. Jinočany: H & H, 2005. 229 s. ISBN 80-7319-037-0. [Výběr studií ze dvou knih amerického literárního vědce Reného Welleka (Concepts of Critism a Discriminations: Further Concepts of Critism)]

 

6. Recenze

38) PAPOUŠEK, Vladimír. Na křižovatkách moderny. Česká literatura. 2010, 58(4), s. 541, 542-543, 544. ISSN 0009-0468.

37) PAPOUŠEK, Vladimír. Ostrov sémiotika. Tvar. 2003, 14(17), s. 23. ISSN 0862-657X.

36) PAPOUŠEK, Vladimír. Literární věda na prahu 21. století. Slavia. 2002, 71(1), s. 76-78. ISSN 0037-6736.

35) PAPOUŠEK, Vladimír. Panorama současného naratologického myšlení. Česká literatura. 2002, 50(2), s. 212-217. ISSN 0009-0468.

34) PAPOUŠEK, Vladimír. Prorok antropocentrismu. Tvar. 2001, 12(21), s. 22. ISSN 0862-657X.

33) PAPOUŠEK, Vladimír. Dvakrát Václav Vokolek: Krajiny vzpomínek: prolínání prostorů není matematická abstrakce, ale obraz viděného. Tvar. 2001, 12(12), s. 19. ISSN 0862-657X.

32) PAPOUŠEK, Vladimír. Piškotový "Beránek". Tvar. 2001, 12(8), s. 20. ISSN 0862-657X.

31) PAPOUŠEK, Vladimír. Surfování na dlouhých vlnách. Tvar. 2001, 12(3), s. 21. ISSN 0862-657X.

30) PAPOUŠEK, Vladimír. Pán eseje z Toronta. Tvar. 2000, 11(19), s. 20. ISSN 0862-657X.

29) PAPOUŠEK, Vladimír. Dvakrát Edvard Valenta: Žít ještě jednou: žít ještě jednou. Proč?. Tvar. 2000, 11(18), s. 13. ISSN 0862-657X.

28) PAPOUŠEK, Vladimír. Zahlédání horizontu, na němž se nalézáme a z něhož svět se aktuálně otevírá. Tvar. 2000, 11(10), s. 23. ISSN 0862-657X.

27) PAPOUŠEK, Vladimír. Gradus ad parnassum, regres ad originem. Tvar. 2000, 11(7), s. 21. ISSN 0862-657X.

26) PAPOUŠEK, Vladimír. United "Field" Theory. Tvar. 2000, 11(5), s. 21-22. ISSN 0862-657X.

25) PAPOUŠEK, Vladimír. Otevírání možných světů. Česká literatura. 1999, 47(4), s. 443-446. ISSN 0009-0468.

24) PAPOUŠEK, Vladimír. Pravda paměti a hry skutečnosti. Tvar. 1999, 10(8), s. 21. ISSN 0862-657X.

23) PAPOUŠEK, Vladimír. Mokrejšova tvrz a lehká zbroj jednoho bohemisty. Tvar. 1999, 10(3), s. 21-22. ISSN 0862-657X.

22) PAPOUŠEK, Vladimír. Filozof Jób. Tvar. 1998, 9(17), s. 23. ISSN 0862-657X.

21) PAPOUŠEK, Vladimír. Zpívání elektrickému tělu. Tvar. 1998, 9(12), s. 20. ISSN 0862-657X.

20) PAPOUŠEK, Vladimír. Osamělost přespolního běžce Josefiny Rykrové. Tvar. 1998, 9(4), s. 20-21. ISSN 0862-657X.

18) PAPOUŠEK, Vladimír. Ontologické krize Hostovského hrdinů. Tvar. 1998, 9(2), s. 20. ISSN 0862-657X.

17) PAPOUŠEK, Vladimír. Zpráva o stavu hermeneutického dialogu s universem. Tvar. 1997, 8(21), s. 21. ISSN 0862-657X.

16) PAPOUŠEK, Vladimír. Tomanův univerzalismus a pohanství. Tvar. 1997, 8(16), s. 20-21. ISSN 0862-657X.

15) PAPOUŠEK, Vladimír. Dva pohledy na západní kulturu. Tvar. 1997, 8(15), s. 20. ISSN 0862-657x.

14) PAPOUŠEK, Vladimír. Všední den je bažina. Tvar. 1997, 8(13), s. 20. ISSN 0862-657X.

13) PAPOUŠEK, Vladimír. Dech volnosti (Wellkova a Warrenova Teorie literatury). Tvar. 1997, 8(12), s. 20. ISSN 0862-657X.

12) PAPOUŠEK, Vladimír. Jiná věda: (Jankovičův Hrabal). Tvar. 1997, 8(11), s. 20-21. ISSN 0862-657X.

11) PAPOUŠEK, Vladimír. Pacient s diagnózou úzkost. Tvar. 1997, 8(8), s. 21. ISSN 0862-657X.

10) PAPOUŠEK, Vladimír. Durychův krvavý román víry. Tvar. 1997, 8(7), s. 21. ISSN 0862-657X.

9) PAPOUŠEK, Vladimír. Textové fetiše. Česká literatura. 1996, 44(4), s. 403-409. ISSN 0009-0468.

8) PAPOUŠEK, Vladimír. Rotreklovy duchovní rentgeny hmoty. Tvar. 1996, 7(18), s. 20-21. ISSN 0862-657X.

7) PAPOUŠEK, Vladimír. Transparentní sny Jakuba Demla. Tvar. 1996, 7(15), s. 16. ISSN 0862-657X.

6) PAPOUŠEK, Vladimír. Svědek ve stopách prorokových. Tvar. 1996, 7(13), s. 20. ISSN 0862-657X.

5) PAPOUŠEK, Vladimír. Surromantismus Zdeňka Lorence. Tvar. 1996, 7(11), s. 20. ISSN 0862-657X.

4) PAPOUŠEK, Vladimír. Slovník s názorem. Tvar. 1996, 7(6), s. 20. ISSN 0862-657X.

3) PAPOUŠEK, Vladimír. Utkání o dívčí čest: (Střet sentimentu a proklamativního liberalismu v Pšenkově románu Washington Závora). Tvar. 1995, 6(21), s. 14-15. ISSN 0862-657X.

2) PAPOUŠEK, Vladimír. Jimova pouť do Mekky a výšivka v bílé, červené a modré: (Mýtus Československa v díle V. Minibergera). Tvar. 1995, 6(20), s. 10-11. ISSN 0862-657X.

1) PAPOUŠEK, Vladimír. Nebezpečná role vypravěče v románech Milady Součkové. Tvar. 1993, 4(33/34), s. 9. ISSN 0862-657X.

 

7. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí a v ČR a vyžádané přednášky v zahraničí

7.1. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí

6) Autoidentyfikacja a odczytanie "dada" przes Teigego - Postupy sebeidentifikace v oblasti středoevropských kultur po roce 1918. Konference: Postupy sebeidentifikace v oblasti středoevropských kultur po roce 1918 (Varšavská univerzita, 14. až 15. května 2007)

5) La musique du monde roman comme trace mémorielle. Motifs musicaux dans l'oeuvre de Milada Součková. Konference: Česká hudba a francouzská kultura - výměny a vlivy v Evropě 20. století (Paříž, 14. - 16. listopadu 2004)

4) Hořký návrat do dějin (Česká a německá próza Olgy Barényi). Sympozium: Transfer - vyhnání - odsun v kontextu české literatury (Vídeň, květen 2004)

3) Konfrontace osobních dějin a velké historie. Konference: Český jazyk a literatura na sklonku XX. století (Walbrzych, 25. dubna 2001)

2) The Horizon that Disappeared and Reappeared. Konference: Austria and Austrians: images in world literature (Univerzita Salzburg, říjen 2000)

1) Panslawism in the Work of Czech Writers in Wartime Exile. Konference: Another Transition. Politics and Culture in Central Europe (Londýn, 1998)

 

7.2. Referáty na mezinárodních konferencích v ČR

24) Zrození „pragmatické generace“: Slova pragmatismus a generace v řeči K. Čapka, M. Rutteho a jejich kritiků. Konference: (Neo)pragmatismus v českém literárním, kulturním a myšlenkovém kontextu (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, 23. června. 2016)

23) Je pojem „fikční svět“ užitečný pro literárního historika a interpreta literárních textů? Kolokvium: Pravda a fikční světy: pragmatika versus sémantika? (Praha, 20. října 2015)

22) Strategie kanonizace. Kongres: Česká literatura rozhraní a okraje: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?) (Praha, 28. června. –  3. července 2010)

21) Epistémé, diskurs, paradigma a literární dějiny. Kolokvium: Hledání literárních dějin v diskusi (České Budějovice, 22. a 23. září 2005)  

20) Existenciální fenomény v povídkách Josefa Škvoreckého. Konference: Škvorecký 80 (Náchod, 22. - 24. září 2004)

19) New York - zamlženo v kontextu české literatury. Konference: Legionář, diplomat a spisovatel Zdeněk Němeček (Jaroměř, 10. prosince 2002)  

18) Imaginativní linie české poezie a dílo Karla Šiktance. Konference: Reflexe baroka v české literatuře 20. století (České Budějovice, 10. až 11. září 2002)

17) René Wellek a česká literární historie. Kongres: 21. světový kongres Společnosti pro vědy a umění (Plzeň, 24. až 30. června 2002)

16) Exil jako možnost a jako obrana. Česká exilová próza sedmdesátých a osmdesátých let. Konference: Život je jinde…? Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století: Mezinárodní mezioborová konference (Praha, 13. až 15. června 2001)

15) Pátečníci v exilu. Sympozium: Pátečníci a Karel Poláček (Rychnov nad Kněžnou, květen 2001)

14) Dětství a dějiny (komparace próz Milady Součkové a Olgy Barényiové). Konference: Neznámý člověk – Milada Součková (Praha, 9. až 10. února 2000)

13) Proměny ideových a estetických modelů v tvorbě poúnorového exilu. Konference: Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí (Praha, 24. až 25. listopad 1999)

12) Názorové a umělecké diferenciace v exilové literatuře na počátku šedesátých let. Konference: Zlatá šedesátá: Česká literatura, kultura a společnost v letech tání, kolotání a... zklamání –  Materiály z konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR (Praha, 16. až 18. června 1999)

11) Neznámý Zdeněk Němeček. Konference: Neznámí (autoři) - neznámé (texty): III. literární laboratoř (Hradec Králové, 26. až 30. ledna 1998) 

10) Mesianisté a revolucionáři, český existencialismus 1945-1948. Konference: Česká literatura, kultura a společnost v období 1945-1948 (Praha, 11. až 13. června 1997)

9) Sex jako protikatolický argument v díle českoamerických volnomyšlenkářů. Sympozium: 17. plzeňské sympozium na téma Sex a tabu v české kultuře 19. století (Plzeň, 6. až 8. března 1997)

8) Konstituce a funkce prostoru v Durychově Rekviem. Konference: II. literární laboratoř (Hradec Králové, 25. až 26. ledna 1996)

7) Hostovského anglicky psané texty o české literatuře. Sympozium: Karel Poláček a historie židovské kultury ve východních Čechách (Rychnov nad Kněžnou, 18. až 20. května 1995)

6) Černého filozofická a literární koncepce v Sešitech o existencialismu. Konference: Václav Černý –  Život a Dílo (Náchod, 23. až 25. března 1995)

5) Časové vědomí postav v díle Egona Hostovského. Řez tvorbou Egona Hostovského. Konference: Laboratoř psychologické prózy (Hradec Králové, 21. až 22. září 1993)

4) Existenciální fenomén v tvorbě spisovatelů kolem časopisu Květen. Konference: Časopis Květen a jeho doba: 36. Bezručova Opava (Opava, 15. až 16. září. 1993)

3) Návrat Egona Hostovského. Konference: Mezinárodní vědecké sympozium o životě a díle Egona Hostovského (Hronov 21. až 23. května 1993)

2) Odcizený svět a profánní tajemství v díle E. Hostovského. Konference: 35. Bezručova Opava (Opava, 18. až 19. září 1992)

1) Obraznost v díle Egona Hostovského. Konference: K české literatuře 1945-1948: 34. Bezručova Opava (Opava, 17. až 18. září 1991)

 

8. Ostatní

8.1. Habilitační práce

PAPOUŠEK, Vladimír. Reflexe amerického exilu v dílech českých exilových autorů v USA. Praha, 1998. Habilitační spis. Univerzita Karlova v Praze. Fakulta filozofická.

 

8. 2. Disertační práce

PAPOUŠEK, Vladimír. Člověk v uzavřeném prostoru. Praha, 1993. 255 s. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze. Fakulta filozofická. Katedra české a slovenské literatury. Vedoucí práce Jiří Brabec.

[PAPOUŠEK, Vladimír. Člověk v uzavřeném prostoru. Praha, 1992, 20 s. Autoreferát kandidátské disertační práce.  Univerzita Karlova v Praze. Fakulta filozofická. Katedra české a slovenské literatury. Vedoucí práce Jiří Brabec.]

 

8. 3. Odborná sdělení

8) PAPOUŠEK, Vladimír. Skořápky s Dějinami nové moderny. Slovo a smysl. 2011, 8(15), s. 239-242. ISSN 1214-7915.

7) PAPOUŠEK, Vladimír. Dva světy – Evropa a Amerika v humanitních a společenských vědách: Zákon zachování člověka. Národní 3. 2008, (3), s. 69-70. ISSN 1802-9884.

6) PAPOUŠEK, Vladimír. Diskurs humanitních věd. In: Vědecké publikace na Jihočeské univerzitě (1991-2006): výběr vědeckých monografií vydaný u příležitosti 15. výročí vzniku Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s dodatky za rok 2007. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008, s. 10-12. ISBN 978-80-7394-005-8.

5) PAPOUŠEK, Vladimír, BROUČKOVÁ, Veronika, HECZKOVÁ, Libuše, BAUER, Michal, VOJVODÍK, Josef a WIENDL, Jan. Kolokvium "Řeč severu". Slovo a smysl. 2007, 4(7), s. 296-328. ISSN 1214-7915.

4) BEKE, Márton et al. Otázka pro... strukturalismus?. Slovo a smysl. 2005, 2(3), s. 229-300. ISSN 1214-7915.

3) PAPOUŠEK, Vladimír. Němečkovy manhattanské prózy. Česká literatura. 1997, 45(4), s. 391-401. ISSN 0009-0468.

2) PAPOUŠEK, Vladimír. O existencialismu. Tvar. 1993, 4(19), s. 5. ISSN 0862-657X.

1) PAPOUŠEK, Vladimír. Analýza krajiny. Ateliér, 1993, 6(15-16), s. 5. ISSN 1210-5236.

 

8. 4. Ocenění

1) Magnesia Litera, 2011, Litera za literaturu faktu (PAPOUŠEK, Vladimír a kol. Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905-1923. Praha: Academia, 2010. 628 s. ISBN 978-80-200-1792-5.)

 

8. 5. Akademické pobyty v zahraničí

5) New York University, 2001–2002, několikatýdenní pobyt 

4) University College London, UCL School of Slavonic and East European Studies, 2000, několikatýdenní pobyt

3) University of Chicago, Department of Slavic Languages and Literatures, 1998, několikatýdenní pobyt 

2) Columbia University, Department of Slavic Languages and Literatures, New York, 1996, visiting scholar, 2 měsíce

1) Columbia University, Department of Slavic Languages and Literatures, New York, 1994, visiting scholar, 6 měsíců

 

8. 6. Účinkování v televizních pořadech

3) LUKEŠ, Jan a SCHMID, Jan. Literární historici Vladimír Papoušek a Michal Bauer. In: Třistatřicettři [televizní pořad]. Česká televize, 2002. ČT2 29. 9. 2011 21:30. Dostupné též z: www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096008034-tristatricettri/211562254200006

2) Vladimír Papoušek a kol. In: Magnesia litera [televizní pořad]. Česká televize, 2011. ČT2 10. 4. 2011 20:00. Dostupné též z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10318093934-magnesia-litera/21156225680/

1) Vladimír Papoušek: Dějiny nové moderny. In: Nominace na knižní ceny 2011 [televizní pořad]. Česká televize, 2011. ČT2 23. 3. 2011 19:25. Dostupné též z: www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10318098403-nominace-na-knizni-ceny-2011/211562256810008

 

8. 7. Účinkování v rozhlasových pořadech

2) Plocha času na Mapě polí v Lomech vertikál. S Milenou M. Marešovou hovoří editoři svazku, na první otázku odpovídá děkan FF JU v Českých Budějovicích, profesor Vladimír Papoušek, dále literární teoretik a historik, profesor Ústavu české literatury a komparatistiky na FF UK, Petr A. Bílek. In: Mozaika [rozhlasový pořad]. Připravila Milena M. MAREŠOVÁ. ČRo 3 – Vltava, 17. 11. 2014. Dostupné též z: https://vltava.rozhlas.cz/plocha-casu-na-mape-poli-v-lomech-vertikal-5072793

1) Dějiny nové moderny s podtitulem Česká literatura v letech 1905 až 1923. In: Mozaika [rozhlasový pořad]. Připravila Hana SOUKUPOVÁ. ČRo 3 – Vltava, 31. 5. 2010. Dostupné též z: https://vltava.rozhlas.cz/dejiny-nove-moderny-s-podtitulem-ceska-literatura-v-letech-1905-az-1923-5167407. [Identický hlasový záznam použit v: Literární matiné 30. 5. 2010. Náš host. In: Literární matiné [rozhlasový pořad]. Připravila Hana SOUKUPOVÁ. ČRo – České Budějovice, 30. 5. 2010 10:21. Dostupné též z: http://www.rozhlas.cz/cb/matine/_zprava/741109]

 

8. 8. Účinkování neodborné povahy v televizních a rozhlasových pořadech či vyjádření v článcích nesouvisejících s odbornou činností

5) Jihočeské střední školy trpí nedostatkem kvalitních angličtinářů. In: O čem se mluví [rozhlasový pořad]. Připravila Romana LEHMANNOVÁ. ČRo – České Budějovice, 12. 2. 2014 15:50. Dostupné též z: http://www.rozhlas.cz/cb/publicistika/_zprava/1315112

4) Jihočeská univerzita, České Budějovice. In: Eurofondue [televizní pořad]. Česká televize, 2007. ČT2 13. 4. 2007 15:45. Dostupné též z: www.ceskatelevize.cz/porady/10121278785-eurofondue/207562235900011/

3) PAPOUŠEK, Vladimír. Studenti mají dveře na zahraniční univerzity otevřené. Mladá fronta Dnes. 2005, 16(19), Jižní Čechy Dnes, s. D/4 : il. ISSN 1210-1168.

2) BŮŽEK, Václav a PAPOUŠEK, Vladimír. Bohemistika asi opustí pedagogickou fakultu: zaostřeno. Českobudějovické listy. 2004, 13(277), s. 15.

1) PAPOUŠEK, Vladimír. Univerzitní medaile východočeské metropoli: Malá douška k seriálu o půlstoletí hradecké fakulty Univerzity Karlovy. Hradecké noviny. 1995, 4(239), s. 3. ISSN 1210-602X.

 

8. 9. Rozhovory

6) PAPOUŠEK, Vladimír a BRDEK, Zdeněk. Doba příliš touží po jednoznačnosti. Milk & Honey. 2016, (14), s. 14-16. MK ČR:E 22375.

5) PAPOUŠEK, Vladimír a SKÁLOVÁ, Klára. Rozhovor: "Socialismus byl pro mě časem dětství a dospívání. To je vždycky hezké, navzdory době a různým věcem, které vás omezují," říká Vladimír Papoušek: devadesátky, to byla skvělá doba. Všechno šlo. Českobudějovický deník. 2014, (268), s. 6. ISSN 1802-0798.

4) PAPOUŠEK, Vladimír a KUBÁT, Petr. Fascinuje mě metafora i Zappa, říká děkan fakulty: Vladimír Papoušek napsal novou knihu o Egonu Hostovském. Stal se také čestným ambasadorem Fulbrightova stipendia v Česku. Mladá fronta Dnes - Jihočeské vydání. 2012, 23(292). Jižní Čechy Dnes, s. B3. ISSN 1210-1168.

3) PAPOUŠEK, Vladimír a KOBLENC, Václav. Mám rád Haška. Trčí tím, jak sarkasticky psal: s jihočeským bohemistou Vladimírem Papouškem, jenž získal cenu Magnesia Litera, o Švejkovi, nafoukaném Muchovi i metodě včelích očí. Českobudějovický deník. 2011, (89), s. 7. ISSN 1802-0798.

2) POKORNÝ, Pavel. Papoušek: Dějiny si utváříme v sobě: jihočeský profesor vysvětluje, jak se snaží zkoumat literaturu. Držitel ceny Magnesia Litera si váží týmové práce na obsáhlé knize, která je jedinečná svojí metodou vzniku. Mladá fronta Dnes – Jihočeské vydání. 2011, 22(90). Jižní Čechy Dnes, s. B1. ISSN 1210-1168.

1) PAPOUŠEK, Vladimír. Historik Vladimír Papoušek nemá o vydavatele nouzi. Mladá fronta Dnes. 2002, 13(15), příloha Jižní Čechy Dnes, s. D/6. 

Aktuální rozvrhPřihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1