doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 846
 • Místnost:
  023401041 pracovna pedagogů 041 - 1. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Doc. PhDr. Marie Janečková, CSc., absolvovala po středoškolských studiích Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, obor čeština − němčina (1971) a Filozofickou fakultu UK v Praze, obor čeština – ruština (1977). Od roku 1978 do roku 2005 působila na katedře českého jazyka a literatury PF JU v Českých Budějovicích jako odborná asistentka. Učila nejprve současný český jazyk, ale brzy se specializovala na historickou češtinu a její vývoj. 

Vědeckou přípravu absolvovala na FF UJEP v Brně (dnes Masarykova univerzita), v roce 1982 zde složila rigorózní zkoušku v oboru český jazyk, v roce 1986 vykonala příslušné zkoušky, obhájila disertační práci z historické slovotvorby Utvářenost sloves v rané staré češtině a získala titul CSc. Habilitační řízení proběhlo na FF UP v Olomouci, v roce 2004 obhájila práci Substantivní slovní zásoba J. A. Komenského z aspektu slovotvorného. Od roku 2006 až dosud je docentkou českého jazyka v Ústavu bohemistiky FF JU v Českých Budějovicích.

Vyučuje historickou gramatiku a dialektologii, vývoj českého jazyka, dialektologii, slovotvorbu, onomastiku, úvod do studia českého jazyka, kulturu mluveného projevu a rétoriku. Vede diplomové a bakalářské práce v oboru dialektologie, onomastiky, historické češtiny, frazeologie. Dosud jich bylo  obhájeno 130, disertačních prací bylo úspěšně ukončeno šest a jedna rigorózní práce. 

Publikovala v oboru dialektologie, přispěla do sborníků Jazyk a řeč jihočeského regionu (1992, 1993, 1994, 1995) a nářeční studií do kolektivní monografie Český jazyk na přelomu tisíciletí (1997), která vznikla s podporou GA ČR. V letech 1998−2000 byla členkou výzkumného týmu zabývajícího se jazykem a stylem barokních textů, podílela se na vzniku sborníků K jazyku a stylu českých barokních textů I, II (1998, 2000). V období 2007−2009 byla řešitelkou týmového grantového projektu GA ČR Jazyk a styl v době barokní, autorkou monografie K jazyku českého baroka. Hláskosloví, pravopis a tisk, označování kvantity (2009), editorkou (s J. Alexovou a V. Pospíšilovou) kolektivní monografie Slovesné baroko ve středoevropském prostoru (2010), spoluautorkou monografie V nuznej slávě, v slavnej nouzi. Svět Ondřeje Jakuba Františka de Waldta (2011). Od roku 2013 byla řešitelkou týmového grantového projektu Jihočeské univerzity (GA JU) − Barokní text z aspektu lingvistického a historického − se spoluúčastí doc. PhDr. Marie Ryantové, CSc., a studentů doktorského studia českého jazyka i archivnictví. Výstupem z týmového projektu je kolektivní monografie spolu s doktorandy českého jazyka Růže prší krásná... Disputace o barokním jazyku a (chválo)řeči (2016). V roce 2013, 2018 a 2020 úspěšně ukončilo doktorské studium šest doktorandů, jejichž disertační práce jako školitelka vedla. V roce 2020 vyšla kolektivní monografie Tratíme se jak dým v brzce... Kazatelé 17. a 18. století jako ochránci a pěstitelé jazyka, která je výstupem z grantového projektu 2016-2018. V poslední době publikuje odborné články orientované na onomastiku a historickou slovotvorbu.

Ve spolupráci s českobudějovickou pobočkou Českého rozhlasu 2 se od roku 2012 do roku 2020 věnovala popularizaci českého jazyka, jeho pravopisu a proměnám slovní zásoby v čase.

 GRANTY

          2016 - 2018: Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU (GA JU 143/2016/H) - hlavní řešitel prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

 • 2013 - 2015: Barokní text z aspektu lingvistického a historického (GA JU 165/2013/H)
   
 • 2007 - 2009: Jazyk a styl v době barokní (GA ČR 405/07/0201)

Tvůrčí činnost

 

1. Odborné monografie

5) JANEČKOVÁ, Marie a kol. Tratíme se jak dým v brzce... Kazatelé 17. a 18. století jako ochránci a pěstitelé jazyka. Praha: Nakladatelství ARSCI, 2020. 258 s., Jazykověda, sv. 7. ISBN 978-80-7420-065-6.

4) JANEČKOVÁ, Marie a kol. Růže prší krásná…: disputace o barokním jazyku a (chválo)řeči. Praha: Arsci, 2016. 316 s. Jazykověda, sv. 6. ISBN 978-80-7420-047-2.

3) JANEČKOVÁ, Marie, ALEXOVÁ, Jarmila a POSPÍŠILOVÁ, Věra. V nuznej slávě, v slavnej nouzi: svět Ondřeje Jakuba Františka de Waldta. Praha: Arsci, 2011. 230 s. Jazykověda, sv. 5. ISBN 978-80-7420-017-5.

2) JANEČKOVÁ, Marie. K jazyku českého baroka: hláskosloví, pravopis a tisk, označování kvantity. Praha: Arsci, 2009. 190 s. Jazykověda, sv. 1. ISBN 978-80-7240-003-8.

1) JANEČKOVÁ, Marie. Kmenové protiklady českých sloves v rané historické době. České Budějovice: PF; Praha: SPN, 1987. 37 s. Sborník Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích. Vědy společenské. Filologie.

 

2. Kapitoly v odborných monografiích

14) JANEČKOVÁ, Marie. Podstatná jména v dílech barokních autorů z pohledu slovotvorného. In: Janečková Marie a kol. Tratíme se jak dým v brzce... Kazatelé 17. a 18. století  jako ochránci a pěstitelé jazyka. Praha: Arsci, 2020, s. 55−85. ISBN 978-80-7420-065-6.

13) JANEČKOVÁ, Marie. Kazatelé konce 17. a první poloviny 18. století a síla jejich slov. In: Janečková Marie a kol. Tratíme se jak dým v brzce... Kazatelé 17. a 18. století  jako ochránci a pěstitelé jazyka. Praha: Arsci, 2020, s. 13−52. ISBN 978-80-7420-065-6.

12) JANEČKOVÁ, Marie. Dialekty v kontaktu. Vliv bavorsko-rakouských dialektů na české dialekty se zaměřením na jihozápadočeskou podskupinu, vliv českých dialektů na dialekty bavorské. In: JAKLOVÁ, Alena, HARNISCH, Rüdiger (eds.). Od tradice k budoucnostiJazykově literární dědictví Východního Bavorska a jižních Čech jako fokus univerzitní spolupráce. Praha: Arsci, 2019, s. 177–194. ISBN 978-80-7420-057-1.

JANEČKOVÁ, Marie. Dialekte im Kontakt. Einfluss der bairisch-österreichischen auf die böhmischen Dialekte mit besonderer Berücksichtigung der südwestböhmischen Untergruppe und der Einfluss der böhmischen auf die bairischen Dialekte. In: JAKLOVÁ, Alena, HARNISCH, Rüdiger (Hrsg.). Aus der Tradition in die Zukunft. Das sprachlich-literarische Erbe Ostbayerns und Südböhmens als Fokus universitärer Zusammenarbeit. Praha: Arsci, 2019, S. 193–213. ISBN 978-80-7420-058-8.

11) JANEČKOVÁ, Marie. Čeští barokní kazatelé a vliv konceptualismu. /Tschechische Barockprädiger und der Konzeptualismus. In: NEWERKLA, Stefan Michael, ZAND, Gertraude (eds.). Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Brno: Host, 2018, s. 253–274. ISBN 978-80-7577-698-3.

10) JANEČKOVÁ, Marie. Koncept v barokní homiletice. In: JANEČKOVÁ, Marie a kol. Růže prší krásná…: disputace o barokním jazyku a (chválo)řeči. Praha: Arsci, 2016, s. 11-35. ISBN 978-80-7420-047-2.

9) JANEČKOVÁ, Marie. Útočná slova jako prostředek ovlivňování a přesvědčování. In: JANEČKOVÁ, Marie a kol. Růže prší krásná…: disputace o barokním jazyku a (chválo)řeči. Praha: Arsci, 2016, s. 95-112. ISBN 978-80-7420-047-2.

8) JANEČKOVÁ, Marie. Persvazivní umění barokního kazatele Ondřeje Jakuba Františka de Waldta. In: ČECHOVÁ, Marie a kol. Moudří milují pověsti. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015, s. 19-27. ISBN 978-80-7290-848-6.

7) JANEČKOVÁ, Marie. Uliční názvosloví 20. století a tendence ovlivňující výběr názvů. In: MINÁŘOVÁ, Eva, SOCHOROVÁ, Dagmar a ZÍTKOVÁ, Jitka. Vlastní jména v textech a kontextech. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 96-101. ISBN 978-80-210-6631-1.

6) JANEČKOVÁ, Marie. Stylizační umění barokních kazatelů. In: KLÍMOVÁ, Květoslava, KOLÁŘOVÁ, Ivana a TUŠKOVÁ, Jana Marie. Stylistika v kontextu historie a současnosti: docentce Evě Minářové k životnímu jubileu. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 89-93. ISBN 978-80-210-6114-9.

5) JANEČKOVÁ, Marie. Čeština venkovských kazatelů vrcholného a pozdního baroka. In: JANEČKOVÁ, Marie, ALEXOVÁ, Jarmila, POSPÍŠILOVÁ, Věra a kol. Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. Praha: Arsci, 2010, s. 77-92. ISBN 978-80-7240-008-3.

4) JANEČKOVÁ, Marie. Entlehnungen aus dem Deutschen und den österreichisch-bairischen Dialekten im Wortschatz der südböhmischen Dialektregion. In: EICHLER, Ernst, ed. Selecta Bohemico-Germanica: tschechisch-deutsche Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur. Münster, Hamburg, London: LIT VERLAG, 2003, s. 55-74. Erträge Böhmisch-Mährischer Forschungen, Band 6. ISBN 3-8258-6635-1.

3) JANEČKOVÁ, Marie. Vývoj nářečních jevů v jihočeském regionu. In: DANEŠ, František a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997, s. 193-200. ISBN 80-200-0617-6.

2) JANEČKOVÁ, Marie a JAKLOVÁ, Alena. Jazykové zvláštnosti. In: Encyklopedie Českých Budějovic. České Budějovice: Město České Budějovice, 1998, s. 167-168. ISBN 80-238-3392-8.

1) JANEČKOVÁ, Marie a JAKLOVÁ, Alena. „Das Lébn ist lajdr keine Wuršt nicht, es hat núr ajn Ende.“: jazyková charakteristika jihočeského regionu. In: KOMLOSYOVÁ, Andrea, BŮŽEK, Václav a SVÁTEK, František. Kulturen an der Grenze. Wien: Promedia, 1995, s. 223-228. ISBN 3-900478-95-3.

 

3. Články v odborných periodikách

3.1 Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech

1) JANEČKOVÁ, Marie. Kompozita v barokním kázání Antonína Jarolíma Dvořáka z Boru. Wiener slawistisches Jahrbuch. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2002, 47/2001, s. 195-204. ISBN 978-3-7001-3073-4.

 

3.2 Články v domácích recenzovaných odborných časopisech

7) JANEČKOVÁ, Marie. Vlast, vlastní, vlastník, vlastnost, vlastenec. Významy slova vlast některých jeho odvozenin. / Meanings of the word vlast and some of its derivatives. Český jazyk a literatura, č. 4, roč. 69, 2018–2019, s. 183–187.

6) JANEČKOVÁ, Marie. Vale, měj se dobře, světe…: k jazykové stránce dvou kázání A. H. Mladoty ze Solopisk. Studia Comeniana et historica: časopis Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. 2008, 38(80), s. 94-108. ISSN 0323-2220.

5) JANEČKOVÁ, Marie. Krajina rozkošná jako ráj. Studia Comeniana et historica: časopis Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. 2007, 37(77-78), s. 117-125. ISSN 0323-2220.

4) JANEČKOVÁ, Marie. Rodná jména dětí ve Šteyerově překladu Balbínova spisu Přepodivná matka svatohorská Maria. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2006, 47, s. 252-259. ISSN 1211-4413. ISBN 80-86496-34-1.

3) JANEČKOVÁ, Marie. Jazyk Tannerovy legendy o páteru Albrechtovi Chanovském. Studia Comeniana et historica: časopis Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. 2003, 33(69-70), s. 150-195. ISSN:0323-2220.

2) JANEČKOVÁ, Marie. K jazyku Daniela Vettera v cestopise Islandia... Naše řeč. 1999, 82(3), s. 139-146. ISSN 0027-8203.

1) JANEČKOVÁ, Marie. Co zatím ve slovnících nenajdete. Český a jazyk a literatura. 1998-1999, 49(5-6), s. 118-123. ISSN 0009-0786.

 

4. Články ve sbornících

41) JANEČKOVÁ, Marie. Německá příjmení v jihozápadočeském příhraničí. In: KOLÁŘOVÁ, Ivana, SVOBODOVÁ, Hana, eds. Variantnost v onymii a dialektech. Sborník příspěvků z konference uspořádané při příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Rudolfa Šrámka, CSc., ve dnech 17.−18.1. 2019. Brno: Masarykova univerzita, 2020, s. 79−90. ISBN 978-80-210-9820-6.

40) JANEČKOVÁ, Marie. Kazatelství jako vrchol literární produkce první poloviny 18. století. In: CHROUST, Václav, BURŠÍKOVÁ, Zdenka a VITÁK, Karel, ed. Milovníkům slova Božího k potěšení a užitečnému pobavení: Barokní jezuitské Klatovy 2016. Klatovy: Město Klatovy, 2016, s. 149-168. ISBN 978-80-906037-4-5.

39) JANEČKOVÁ, Marie. Slova putující po střední Evropě. In: FEDOSZOV, Oleg, JANIEC-NYITRAI, Agnieszka a MUCHOVÁ, Zuzana, ed. „Od počátků k současnosti (1955−2015).“: 60 let bohemistiky na ELTE. Budapešť: Univerzita Loránda Eötvöse, Ústav slavistiky a baltistiky, 2016, s. 111-118. ISBN 978-963-409-088-5.

38) JANEČKOVÁ, Marie. Česká a německá toponyma v bývalém okrese Kaplice. In: JAKLOVÁ, Alena a FERENCE, Anja Edith, ed. Deutsch ohne Grenzen: Gesellschaftswissenschaften. Brno: Tribun EU, 2015, s. 245-263. ISBN 978-80-263-0931-4.

37) JANEČKOVÁ, Marie, CHÝLOVÁ, Helena a SVOBODOVÁ, Jiřina. František Jan Tomsa. In: Vojtěch Nejedlý a souputníci: jeden jazyk naše heslo buď VIII. Radnice: Spolek divadelních ochotníků; Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2015, s. 33-55. ISBN 978-8086944-61-6.

36) JANEČKOVÁ, Marie. Prostředky dramatizace v barokním kázání. In: KESSELOVÁ, Jana,

IMRICHOVÁ, Mária a OLOŠTIAK, Martin, ed. Registre jazyka a jazykovedy (I): na počest Daniely Slančovej. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2014, s. 263-269. ISBN 978-80-555-1111-5.

35) JANEČKOVÁ, Marie. Souřadicí spojky v podřadném souvětí v barokní próze. In: JAKLOVÁ, Alena, ed. Člověk – jazyk – textsborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc., České Budějovice 18.-22. září 2007. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008, s. 85-88. ISBN 978-80-7394-075-1.

34) JANEČKOVÁ, Marie. Pouť Ondřeje Jakuba Františka de Waldta k lidovému posluchači. In: HOLUB, Zbyněk, eds. Genius loci českého jihozápadu IV.: sborník z konference konané 24.-25. 10. 2007 ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje. Plzeň: SVKPK a katedra českého jazyka a literatury ZčU v Plzni, 2008, s. 9-18. ISBN 978-80-86944-22-7.

33) JANEČKOVÁ, Marie. Barokní pozadí složených adjektiv v Máchově díle. In: VIKTORA, Viktor a VYČICHLO, Jaroslav, ed. Jeden jazyk naše heslo buď IV: český romantismus – jiskření a záblesky. Radnice: Spolek divadelních ochotníků; Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2007, s. 283-296. ISBN 978-80-86944-18-0.

32) JANEČKOVÁ, Marie. Substantivní kompozita v textech vrcholného a pozdního baroka. In: KLÍMOVÁ, Květoslava a MINÁŘOVÁ, Eva, ed. Čeština – bádání a učenísborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané k 60. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a k příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 87-91. ISBN 978-80-210-4278-0.

31) JANEČKOVÁ, Marie. Фразеологизмы в речи народного повествователя. In: FINK, Željka a HRNJAK, Anita, ed. Slavenska frazeologija i pragmatika. Zagreb: Knjigra, 2007, s. 289-293. ISBN 978-953-7421-02-1.

30) JANEČKOVÁ, Marie. Starší česká frazeologie v konfrontaci s novou češtinou. In: CHLEBDA, Wojciech, ed. Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków. Opole: Uniwersytet Opolski, 2007, s. 451-456. ISBN 978-83-7395-245-4.

29) JANEČKOVÁ, Marie. Stylistická funkce aktuálního členění větného v počátcích české barokní prózy. In: JAKLOVÁ, Alena, ed. Komunikace – styl – textsborník z mezinárodní lingvistické konference, České Budějovice, 20.-22. září 2005. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006, s. 137-140. ISBN 80-7040-819-7.

28) JANEČKOVÁ, Marie. Uplatnění analytických sond při hledání celistvého pohledu na text. In: ČULENOVÁ, Eva a NOSKOVÁ, Ingrid, ed. Analytické sondy do textu 2. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2006, s. 4-8. ISBN 80-8083-184-X.

27) JANEČKOVÁ, Marie. Cizí výpůjčky ve slovní zásobě Jindřicha Hýzrla z Chodů. In: NEJEDLÝ, Petr a VAJDLOVÁ, Miloslava, ed. Verba et historia: Igoru Němcovi k 80. narozeninám. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, s. 141-150. ISBN 80-86067-17-3 (Albis international); ISBN 80-86496-20-1 (ÚJČ AV ČR).

26) JANEČKOVÁ, Marie. Způsoby persvaze v barokních kázáních. In: SRPOVÁ, Hana, ed. Metody a prostředky přesvědčování v masových médiíchsborník textů z mezinárodní vědecké konference, Ostrava 13.-15. 9. 2005. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005, s. 99-105. ISBN 80-7368-101-3.

25) JANEČKOVÁ, Marie. Ke kvantitě samohlásek v moravském tisku Komenského Listů do nebe. In: BOGOCZOVÁ, Irena, ed. Sborník prací FF Ostravské univerzity věnovaný životnímu jubileu prof. PhDr. Jaroslava Hubáčka, CSc., a doc. PhDr. Naděždy Bayerové, CSc. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2004, s. 41-45. ISBN 80-7042-664-0.

24) JANEČKOVÁ, Marie. Ke kvantitě samohlásek v pražských tiscích spisů J. A. Komenského. In: BOGOCZOVÁ, Irena, ed. Sborník prací FF Ostravské univerzity věnovaný životnímu jubileu prof. PhDr. Jaroslava Hubáčka, CSc., a doc. PhDr. Naděždy Bayerové, CSc. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2004, s. 47-58. ISBN 80-7042-664-0.

23) JANEČKOVÁ, Marie. Slovotvorná stránka substantiv jižní části jihozápadočeského nářečí. In: MINÁŘOVÁ, Eva a ONDRÁŠKOVÁ, Karla, ed. Spisovnost a nespisovnost: zdroje, proměny a perspektivysborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 60-65. ISBN 80-210-3568-4.

22) JANEČKOVÁ, Marie. Vyjadřování intenzifikace v nářeční frazeologii. In: BARTOSZEWSKA, Janina, MOKIJENKO, Valerij Mihajlovič a WALTER, Harry, ed. Frazeologia słowiańska i inne płaszczyzny systemu językowego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, s. 95-100. ISBN 83-7326-219-9.

21) JANEČKOVÁ, Marie. Komenského substantivní neologismy z hlediska centra a periférie slovní zásoby češtiny 17. století. In: ČECHOVÁ, Marie, MOLDANOVÁ, Dobrava a MILEROVÁ, Zora, ed. Okraj a střed v jazyce a v literatuřesborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2003, s. 27-34. ISBN 80-7044-479-7.

20) JANEČKOVÁ, Marie. K jazyku eposu Otokar od Vojtěcha Nejedlého. In: VYČICHLO, Jaroslav a VIKTORA, Viktor, ed. Jeden jazyk naše heslo buď II: Vojtěch Nejedlý. Radnice: Spolek divadelních ochotníků; Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2003, s. 175-185. ISBN 80-85093-75-6.

19) JANEČKOVÁ, Marie. Ke slovní zásobě Šteyerova překladu Balbínova spisu Diva Montis Sancti. In: VIKTORA, Viktor a HÁLKOVÁ, Milena, ed. Balbínovská miscellanea: sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína. Klatovy 3.–4. prosince 2001. Klatovy: Městská knihovna, 2002, s. 97-103. ISBN 80-238-9957-0.

18) JANEČKOVÁ, Marie. Jindřich Šimon Baar a jeho obraz české povahy doma a v cizině. Estetika. 2002, 38(2-4), s. 436-446. ISSN 0014-1291.

17) JANEČKOVÁ, Marie. Předobrozenská substantivní kompozita v barokních kázáních. In: KNESELOVÁ, Helena a KLÍMOVÁ, Květoslava, ed. Profesor Hauser jubilující. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 119-120. Sborník prací PF MU. Řada jazyková a literární, č. 34. ISBN 80-210-2753-3.

16) JANEČKOVÁ, Marie. Začátky a zakončení předobrozenských literárních homilií. In: MOLDANOVÁ, Dobrava a ČECHOVÁ, Marie, ed. Konec a začátek v jazyce a literatuřesborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem: UJEP, 2001, s. 99-102. Acta Universitatis Purkynianae. Studia literaria et linguistica, 71. ISBN 80-7044-370-7.

15) JANEČKOVÁ, Marie. Cizí zeměpisná jména v českých spisech J. A. Komenského. In: OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, Libuše, ŠRÁMEK, Rudolf a HARVALÍK, Milan, ed. Onomastické prácesv. 4.: sborník rozprav k 70. narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc. Praha: ÚJČ AV ČR, 2000, s. 175-186. ISBN 80-901673-9-X.

14) JANEČKOVÁ, Marie. K jazyku naukové prózy z počátků českého baroka. In: DAVID, Milan, ed. K jazyku a stylu českých barokních textů II. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2000, s. 86-142. ISBN 80-7040-393-4.

13) JANEČKOVÁ, Marie. Začátky běžně mluvených projevů monologických a dialogických. In: ODALOŠ, Petr, ed. Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu: materiály z 3. konferencie o komunikácii Banská Bystrica – Donovaly 11.-13. septembra 1997. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1999, 2. sv., s. 75-79. ISBN 80-8055-287-8.

12) JANEČKOVÁ, Marie. K výskytu germanismů v jihočeské nářeční oblasti. In: ČECHOVÁ, Marie a MOLDANOVÁ, Dobrava, ed. Jinakost, cizost v jazyce a literatuřesborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem: UJEP, 1999, s. 221-225. ISBN 80-7044-240-9.

11) JANEČKOVÁ, Marie. Místní a rodinná jména v jižních Čechách. In: KLÍMOVÁ, Květoslava a KNESELOVÁ, Helena, ed. Propria v systému mluvnickém a slovotvornémsborník příspěvků z mezinárodní konference "Onomastika a škola" konané v Brně ve dnech 10.-11. 2. 1998. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 77-81. Sborník prací PF MU. Řada jazyková a literární, č. 28. ISBN 80-210-2031-8.

10) JANEČKOVÁ, Marie. Legenda o svatém Vintíři v pojetí pátera Jiřího Davida z Tovaryšstva Ježíšova. In: DAVID, Milan, ed. K jazyku a stylu českých barokních textů I: sborník katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1998, s. 90-109. ISBN 80-86266-02-8.

9) JANEČKOVÁ, Marie. Jazyk vyprávění Daniela Vettera v cestopisu Islandia… In: DAVID, Milan, ed. K jazyku a stylu českých barokních textů I: sborník katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1998, s. 117-127. ISBN 80-86266-02-8.

8) JANEČKOVÁ, Marie. Nespisovné prvky v mluvě střední generace jižních Čech. In: ŠRÁMEK, Rudolf, ed. Spisovnost a nespisovnost dnessborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci, Šlapanice u Brna 17.-19. ledna 1995. Brno 1996, s. 139-141. Sborník prací PF MU v Brně. Řada jazyková a literární, č. 27. ISBN 80-210-1304-4.

7) JANEČKOVÁ, Marie. Nespisovné prvky v mluvě střední generace jižních Čech. In: JAKLOVÁ, Alena, ed. Jazyk a řeč jihočeského regionu IV. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1995, s. 13-17.

6) JANEČKOVÁ, Marie. Německé přejímky v jihozápadočeské nářeční oblasti. In: JAKLOVÁ, Alena, ed. Jazyk a řeč jihočeského regionu IV. České Budějovice: JU, 1995, s. 18-23.

5) JANEČKOVÁ, Marie. Jazyková situace v obcích na Českobudějovicku, místo dialektu v běžné komunikaci. In: JANČÁKOVÁ, Jana, KOMÁREK, Miroslav a ULIČNÝ, Oldřich, ed. Spisovná čeština a jazyková kultura 1993sborník z olomoucké konference 23.-27. 8. 1993. Praha: Filozofická fakulta UK, 1995, s. 120-123. ISBN 80-85899-02-7.

4) JANEČKOVÁ, Marie. K zeměměřické terminologii a k terminologii v katastru nemovitostí. In: ŽEMLIČKA, Milan, ed. Termina ´94. Liberec: Technická univerzita, 1995, s. 158-163.

3) JANEČKOVÁ, Marie. Ještě k nářečním jevům jihočeské oblasti, srovnání s oblastí západočeskou. In: JAKLOVÁ, Alena, ed. Jazyk a řeč jihočeského regionu III. České Budějovice: JU, 1994, s. 6-19.

2) JANEČKOVÁ, Marie. K problematice nářečních jevů v širším jihočeském okruhu. In: JAKLOVÁ, Alena, ed. Jazyk a řeč jihočeského regionu II. České Budějovice: JU, 1993, s. 14-28.

1) JANEČKOVÁ, Marie. K hláskoslovné, tvaroslovné, slovotvorné a lexikální stránce nářečí na Českobudějovicku. In: JAKLOVÁ, Alena, ed. Jazyk a řeč jihočeského regionu I. České Budějovice: JU, 1992, s. 10-19.

 

5. Učební texty a odborné výstupy aplikačního typu

5) JAKLOVÁ, Alena, JANEČKOVÁ, Marie a JUNKOVÁ, Bohumila. Praktická mluvnice češtiny I. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 1997. 164 s. ISBN 80-7040-224-5.

4) ROZKOPALOVÁ, Hana a JANEČKOVÁ, Marie. Textová učebnice češtiny pro cizince. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 1995. 96 s. ISBN 80-7040-113-3.

3) JANEČKOVÁ, Marie. Staročeské hláskosloví a tvarosloví. 2., rozšířené vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 1994. 62 s. ISBN 80-7040-096-X.

2) HOLUB, Zbyněk a JANEČKOVÁ, Marie. Úvod do české dialektologie: s texty. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1994. 121 s. ISBN 80-7040-074-9.

1) JANEČKOVÁ, Marie. Staročeské hláskosloví a tvarosloví. České Budějovice: Pedagogická fakulta, 1989. 82 s. ISBN 80-7040-001-3.

 

6. Popularizační texty

8) JANEČKOVÁ, Marie. Jihozápadočeské nářečí. Literární noviny. 2011, 22(12), s. 8. ISSN 1210-0021.

7) JANEČKOVÁ, Marie. K některým zaniklým souvislostem pomístních názvů. Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. 2005, 42(3), s. 214-217. ISSN 1212-0596.

6) JANEČKOVÁ, Marie. Jak jsme hráli staročeskou satiru O ševcích. Český jazyk a literatura. 2003-2004, 54(3), s. 130-134. ISSN 0009-0786.

5) JANEČKOVÁ, Marie. Dokud nás těší krásné slovo, ještě jsme nezemřeli: Z praxe našich škol. Český jazyk a literatura. 2002-2003, 53(2), s. 79-81. ISSN 0009-0786.

4) JANEČKOVÁ, Marie. Dopisy studujících z Českých Budějovic J. A. Komenskému. Komenský. 2002, 126(9-10), s. 197-201. ISSN 0323-0449.

3) JANEČKOVÁ, Marie. Schola ludus aneb škola hrou při výuce cizinců. Český jazyk a literatura. 1997-1998, 48(1-2), s. 30-33. ISSN 0009-0786.

2) JANEČKOVÁ, Marie a JAKLOVÁ, Alena. Zvláštnosti v jazyce města České Budějovice a jeho okolí z hlediska historického. Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. 1997, 34(4), s. 258-263. ISSN 1212-0596.

1) JANEČKOVÁ, Marie. Za Marií Cirklovou, učitelkou českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Český jazyk a literatura. 1995-1996, 46(9-10), s. 214-216. ISSN 0009-0786.

 

7. Ediční činnost

1) JANEČKOVÁ, Marie, ALEXOVÁ, Jarmila, POSPÍŠILOVÁ, Věra a kol., ed. Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. Praha: Arsci, 2010. 374 s. Jazykověda, sv. 4. ISBN 978-80-7240-008-3.

 

8. Recenze

3) JANEČKOVÁ, Marie. Monografie o tvoření slov v nářeční skupině východomoravské. Naše řeč. 2013, 96(2), s. 98-101. ISSN 0027-8203.

2) JANEČKOVÁ, Marie. Recenze jazykovědných statí v kolektivní monografii Viator Pilsnensis neboli Plzeňský poutník: literárnímu vědci Viktoru Viktorovi k sedmdesátinám. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. ISBN 978-80-261-0071-3.

1) JANEČKOVÁ, Marie a ALEXOVÁ, Jarmila. Českobudějovická konference Komunikace – styl – text. Naše řeč. 2006, 89(4), s. 213-215. ISSN 0027-8203.

 

9. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí a v ČR a vyžádané přednášky v zahraničí

9.1 Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí

5) Slova putující po Evropě. Od počátků k současnosti (k výročí 60 let od založení bohemistiky v Maďarsku). Univerzita ELTE, Budapešť, 15. – 17. 10. 2015.

4) Prostředky dramatizace v barokním kázání. Registre jazyka a jazykovedy. Filozofická fakulta Prešovské univerzity, Prešov, 16. – 17. 9. 2013.

3) Фразеологизмы в речи народного повествователя. Meždunarodnaja naučnaja konferencija Slavenska frazeologija i pragmatika. Rab, Chorvatsko, 17. – 19. 9. 2006.

2) Starší česká frazeologie v konfrontaci s novou češtinou. Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków. Uniwersytet Opolski, Opole, září 2005.

1) Vyjadřování intenzifikace v nářeční frazeologii. Międzynarodowa konferencja naukowa Frazeologia słowiańska i inne płaszczyzny systemu językowego. Uniwersytet Gdański, Instytut filologii słowiańskiej, Gdańsk – Mazury, 2. – 7. 9. 2002.

 

9.2 Referáty na mezinárodních konferencích v ČR

24) Kazatelství jako vrchol literární produkce první poloviny 18. století. 10. Barokní jezuitské Klatovy 2016. Klatovy, 22. – 24. 4. 2016.

23) František Jan Tomsa a jeho úvahy o vývoji češtiny. VIII. ročník puchmajerovské konference Jeden jazyk naše heslo buď – Bratři Nejedlí a souputníci. Biskoupky a Radnice, 25. – 26. 9. 2014.

22) Česká a německá toponyma v bývalém okrese Kaplice. Němčina bez hranic. FF JU, České Budějovice, 16. – 18. 9. 2014.

21) Pouť Ondřeje Jakuba Františka de Waldta k lidovému posluchači. Genius loci českého jihozápadu IV. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň, 24. – 25. 10. 2007.

20) Souřadicí spojky v podřadném souvětí v barokní próze. Mezinárodní lingvistická konference Člověk – jazyk – text. Jihočeské muzeum, České Budějovice, 18. – 22. 9. 2007.

19) Barokní pozadí složených adjektiv v Máchově díle. IV. ročník puchmajerovské konference Jeden jazyk naše heslo buď − Český romantismus – jiskření a záblesky. Radnice, 2007.

18) Substantivní kompozita v textech vrcholného a pozdního baroka. Mezinárodní vědecká konference Čeština – bádání a učení. Brno, duben 2006.

17) Stylistická funkce aktuálního členění větného v počátcích české barokní prózy. Mezinárodní lingvistická konference Komunikace – styl – text. České Budějovice, 20. – 22. 9. 2005.

16) Uplatnění analytických sond při hledání celistvého pohledu na text. Konference Analytické sondy do textu 2. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 19. 4. 2005.

15) Cizí výpůjčky ve slovní zásobě Jindřicha Hýzrla z Chodů. Mezinárodní konference Slova a dějiny. Praha, 28. – 30. 6. 2004.

14) Způsoby persvaze v barokních kázáních. Mezinárodní vědecká konference Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. Filozofická fakulta OU, Ostrava, 13. – 15. 9. 2005.

13) Slovotvorná stránka substantiv jižní části jihozápadočeského nářečí. Mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost: zdroje, proměny a perspektivy. Vzdělávací středisko, Šlapanice u Brna, 10. – 12. 2. 2004.

12) Komenského substantivní neologismy z hlediska centra a periférie slovní zásoby češtiny 17. století. Mezinárodní konference Okraj a střed v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem, září 2002.

11) K jazyku eposu Otokar od Vojtěcha Nejedlého. Vědecká literární konference Jeden jazyk naše heslo buď II. − Vojtěch Nejedlý. Radnice, 25. – 27. 9. 2002.

10) Ke slovní zásobě Šteyerova překladu Balbínova spisu Diva Montis Sancti. Konference Balbínovská miscelanea. Klatovy, 3. – 4. 12. 2001.

9) Jindřich Šimon Baar a jeho obraz české povahy doma a v cizině. Konference Střety národních a univerzálních modelů v české kultuře 1800–1918. České Budějovice, 25. – 27. 9. 2001.

8) Začátky a zakončení předobrozenských literárních homilií. Mezinárodní konference Konec a začátek v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem, 5. – 7. 9. 2000.

7) Začátky běžně mluvených projevů monologických a dialogických. Konference Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu, II. diel. Banská Bystrica – Donovaly, 11. – 13. 8. 1997.

6) K výskytu germanismů v jihočeské nářeční oblasti. Mezinárodní konference Jinakost, cizost v jazyce a literatuře. PF UJEP, Ústí nad Labem, 1. – 3. 9. 1998.

5) Místní a rodinná jména v jižních Čechách. Mezinárodní konference Onomastika a škola. Brno, 10. – 11. 2. 1998.

4) Tschechisch-deutsche lexikalische Entlehnungen in der Sprache verschiedener sozialer Schichten Südböhmens. Tschechisch-österreichisches Symposium. Dačice, 25. – 27. 4. 1997.

3) Nespisovné prvky v mluvě střední generace jižních Čech. Mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna, 17. – 19. 1. 1995.

2) K zeměměřické terminologii a k terminologii v katastru nemovitostí. Konference Termina ´94. Technická univerzita, Liberec, 21. – 23. 6. 1994.

1) Jazyková situace v obcích na Českobudějovicku, místo dialektu v běžné komunikaci.

 Mezinárodní konference Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. FF UP, Olomouc, 23. – 27. 8. 1993.

 

10. Ostatní

10.1 Host v rozhlasu

7) JANEČKOVÁ, Marie. Jak se vyvíjela čeština – od nejstarších dob k současnosti. In: Klub Rádia Junior [rozhlasový pořad]. ČRo – České Budějovice, 20. 3. 2018, 19:00–20:00.

6) JANEČKOVÁ, Marie. Mezinárodní den mateřského jazyka. In: Odpolední host [rozhlasový pořad]. ČRo – České Budějovice, 20. 2. 2017, 14:00.

5) JANEČKOVÁ, Marie. Rozmanitosti současného i starého jazyka. In: Odpolední host [rozhlasový pořad]. ČRo – České Budějovice, 24. 11. 2015, 14:00.

4) JANEČKOVÁ, Marie. Jazyková poradna. In: Odpolední host [rozhlasový pořad]. ČRo – České Budějovice, 8. 8. 2014, 14:00.

3) JANEČKOVÁ, Marie. Češtinářské opáčko. In: Odpolední host [rozhlasový pořad]. ČRo – České Budějovice, 11. 4. 2014, 14:00.

2) JANEČKOVÁ, Marie. Český jazyk. In: Přímá linka [rozhlasový pořad]. ČRo – České Budějovice, 11. 12. 2013, 13:00.

1) JANEČKOVÁ, Marie. Jazyková poradna. In: Přímá linka [rozhlasový pořad]. ČRo – České Budějovice, 12. 4. 2013, 13:00.

 

10.2 Pravidelné rozhlasové relace

8) JANEČKOVÁ, Marie. Opáčko. In: Dobrý den, České Budějovice [rozhlasový pořad]. ČRo – České Budějovice, v období od 1. 1. – 31. 12. 2020.

7) JANEČKOVÁ, Marie. Opáčko. In: Dobrý den, České Budějovice [rozhlasový pořad]. ČRo – České Budějovice, v období od 1. 1. – 31. 12. 2019.

6) JANEČKOVÁ, Marie. Opáčko. In: Dobrý den, České Budějovice [rozhlasový pořad]. ČRo – České Budějovice, každý pátek v období od 1. 1. – 31. 12. 2018.

5) JANEČKOVÁ, Marie. Opáčko. In: Dobrý den, České Budějovice [rozhlasový pořad]. ČRo – České Budějovice, 1. 1. – 31. 12. 2017.

4) JANEČKOVÁ, Marie. Opáčko. In: Dobrý den, České Budějovice [rozhlasový pořad]. ČRo – České Budějovice, 1. 1. – 31. 12. 2016.

3) JANEČKOVÁ, Marie. Opáčko. In: Fontána [rozhlasový pořad]. ČRo – České Budějovice, 1. 1. – 31. 12. 2015.

2) JANEČKOVÁ, Marie. Opáčko s nadhledem. In: Fontána [rozhlasový pořad]. ČRo – České Budějovice, 1. 1. – 31. 12. 2014.

1) JANEČKOVÁ, Marie. Opáčko s nadhledem. In: Fontána [rozhlasový pořad]. ČRo – České Budějovice, 1. 1. – 31. 12. 2013.

 

 
 

Aktuální rozvrhPřihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1