Skip to main content

Mgr. Martina Halamová, Ph.D.

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Mgr. Martina Halamová, Ph.D., (nar. 1975) vystudovala český jazyk a literaturu – hudební výchovu na PF JU v Českých Budějovicích. V roce 2003 absolvovala doktorské studium v oboru Dějiny novější české literatury na PF JU. Od roku 2006 působí na Ústavu bohemistiky FF JU. Zaměřuje se na dějiny české literatury 20. století, specializuje se zejména na katolickou a židovskou literaturu. Je autorkou monografie Příběh vyprávění Viktora Fischla (2010).

Odborná specializace: česká literatura 20. století

 

Tvůrčí činnost

Publikační činnost

 

 1. Odborné monografie

1) HALAMOVÁ, Martina. Příběh vyprávění Viktora Fischla. Praha: Arsci, 2010. 192 s. ISBN 978-80-7420-012-0.

 

 

 1. Kapitoly v odborných monografiích

14) HALAMOVÁ, Martina. Tvorba Edy Kriseové na stránkách samizdatového časopisu Obsah, in: Jiří Petráš - Libor Svoboda (eds.): Znormalizováno: Československo v letech 1978 - 1985. Praha - České Budějovice: Ústav pro studium totalitních režimů - Jihočeské muzeum 2020, s. 70-75.


13) HALAMOVÁ, Martina. Počátky tvorby Edy Kriseové, in: J. Petráš, J. Rauchová, B. Jiroušek, H. Kábová (eds.): Excentrici, ironici, outsideři ve středoevropské moderní kultuře. České Budějovice: Jihočeské muzeum 2019, s. 225-238. ISBN 978-80-7646-000-3.

12) HALAMOVÁ, Martina. Moderna v datech, in: V. Papoušek a kol.: Pokušení neviditelného. Myšlení moderny. Praha: Filip Tomáš – Akropolis 2019, s. 413-461 (spoluautor M. Bauer). ISBN 978-80-7470-263-1.

11) HALAMOVÁ, Martina. O povaze domácí neoficiální literatury a kultury, in: Jiří Petráš - Libor Svoboda (eds.): Bezčasí. Československo v letech 1972-1977. Praha - České Budějovice: Ústav pro studium totalitních režimů - Jihočeské muzeum 2018, s. 39-44. (ISBN 978-80-88292-24-1, 978-80-87311-96-7).

10) HALAMOVÁ, Martina. Fischlova reprezentace Tomáše Garrigua Masaryka, in: P. A. Bílek - B. Jiroušek - L. Novotný (eds.): Československo 1918-1938. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018, s.119-126. ISBN: 978-80-7394-725-5.

9) HALAMOVÁ, Martina. Eda Kriseová v exilové perspektivě 80. let 20. století. In: BÍLEK, Petr A., NAGY, Ladislav, SKALICKÝ, David, eds. „Vše se rozpadá, střed se zevnitř hroutí“: Lomy, vertikály, refrakce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Episteme, 2017. s. 163-175. ISBN 978-80-7394-672-2.

8) HALAMOVÁ, Martina. Fischlova kulturní propaganda v kontextu vládní exilové politiky v Londýně 1940 ‑ 1945. In: KOUBA, Miroslav, MAGINCOVÁ, Dagmar,ŘÍHA, Ivo, eds. Kontexty propagandy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 275‑280. ISBN 978-80-7395-647-9.

7) HALAMOVÁ, Martina. Fischlovy strategie reprezentování češství a židovství ve 30. a 40. letech 20. století. In: SKALICKÝ, David, BAUER, Michal, BRDEK, Zdeněk, PAPOUŠEK, eds. Jazyky reprezentace 2. Praha: Akropolis, 2014. s. 146-153.  ISBN 978-80-87481-67-7.

6) HALAMOVÁ, Martina. Umělecký text jako reprezentace autorova myšlení. In: VEBEROVÁ, Veronika, BÍLEK, Petr A., PAPOUŠEK, Vladimír, SKALICKÝ, David, eds. Jazyky reprezentace. Praha: Akropolis, 2012. s. 166-172.  ISBN 978-80-87481-67-7.

5) HALAMOVÁ, Martina. Modifikace secese v básnické tvorbě Otokara Březiny. In: BLÜMLOVÁ, Dagmar a kol. Čas secese. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Historický ústav ve spolupráci s NTP Pelhřimov, 2007. s. 237-245. ISBN 978-80-7394-049-2.

4) HALAMOVÁ, Martina. La discussione praghese del 1969 sul machiavellismo. In: PLATANIA, Gaetano (ed.). L'ombra della Russia sull'Europa centro-orientale. Storia, letteratura e altre cose. Viterbo: Sette Citta, 2006. s. 397-407. ISBN  978-88-43026-42-5. (spoluautor B. Jiroušek).

3) HALAMOVÁ, Martina. Odkaz katolické moderny v díle Jaroslava Durycha. In: BLÜMLOVÁ, Dagmar, JIROUŠEK, Bohumil, eds. Čas moderny.České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Historický ústav ve spolupráci s NTP Pelhřimov, 2006. s. 169-175. ISBN 80-7040-865-0.

2) HALAMOVÁ - JIROUŠKOVÁ, Martina. Působení Bohumila Zahradníka - Brodského na Podblanicku. In: VELEK, Luboš, ed. Stopy dějin pod Blaníkem: pocta Jiřině a Erichu Rennerovým od jejich kolegů, přátel a žáků. České Budějovice: Veduta, 2006. s. 37-44. ISBN 80-86829-13-8. (spoluautor: B. Jiroušek).

1) JIROUŠKOVÁ, Martina. Beletrista. In: JIROUŠEK, Bohumil. Josef Šach: (v kontextu kulturní historie). České Budějovice: UNIOS, 2001. s. 41-52. (spoluautor B. Jiroušek). ISBN 80-86141-98-5.

 

 1. Články v odborných periodikách

3.1. Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech

7) HALAMOVÁ, Martina. Zobrazování nákazy v českých uměleckých textech s tematikou války v prvních dekádách dvacátého a jednadvacátého století. Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia. 2023, 177 (4135), s. 213-220. ISSN 0137-1150.

6) HALAMOVÁ, Martina. Paměti českého disentu po roce 1989. Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia. 2021, 173 (3986), s. 435-442. ISSN 0137-1150.

5) HALAMOVÁ, Martina. Returns from Concentration Camps. Poznańskie Studia Slawistyczne. 2017, (12), s. 107-121. ISSN 978-83-7654-321-5.

4) HALAMOVÁ, Martina. Czech-Israeli writer Viktor Fischl in the context of world events during the 20th century. Slavica Tergestina. 2017, (2), s. 245-263. ISSN 1592-0291.

3) HALAMOVÁ, Martina. Die Prager Diskussion über den Machiavellismus als Kritik der Politik der UdSSR. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. 2016, (6), s. 277‑284. (spoluautor Bohumil Jiroušek).

2) HALAMOVÁ, Martina. Cesta spisovatele Josefa Šacha do Cařihradu. In: DISCACCIATI, Ornella, ed. Slavica Viterbiensia, 2010, (3), s. 65-77. (spoluautor B. Jiroušek). ISBN 88-492-1198-8.

1) HALAMOVÁ, Martina. Viktor Fischl a česká exilová kulturní politika. Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu. 2007, 54(4), s. 292-299. ISSN 0037-6973

 

 1. Články v domácích recenzovaných časopisech

10) HALAMOVÁ, Martina: Croceho a Kalistovo pojetí baroka, Středočeský sborník historický 48, 2022, č. 1. s- 33-39. ISSN 0585-4172, spoluautoři: Jitka Máchalová, Bohumil Jiroušek.

9) HALAMOVÁ, Martina: The Representation of Jewishness in the Work of Viktor Fischl, Slovo a smysl - Word & Sense 19, 2022, č. 39, s. 210-22. ISSN 1214-7915.

8) HALAMOVÁ, Martina: Časopis Lumír v období druhé republiky, Literární archiv 54, 2022, s. 128-140. ISSN 0231-5904.

7) HALAMOVÁ, Martina: Zrcadlení počátků republiky v publicistice Jaroslava Durycha, Literární archiv 50, 2018, s. 116-124. ISSN 0231-5904.

6) HALAMOVÁ, Martina. Krausova iluze autentičnosti. Literární archiv. 2015, 47, s. 175-181. ISSN 0231-5904.

5) HALAMOVÁ, Martina. Tvorba Viktora Fischla v kontextu uměleckého diskurzu první republiky. Svět literatury: časopis pro novověké zahraniční literatury. 2013, 23(47), s. 123-137. ISSN 0862-8440.

4) HALAMOVÁ, Martina. Durychova Římská cesta. Jihočeský sborník historický. 2012, 81, supplementum 4, s. 435-441. ISSN 0323-004X.

3) HALAMOVÁ, Martina. Střety a paralely českého ruralismu a katolické literatury. Z Českého ráje a Podkrkonoší. 2005, 18, supplementum 11, s. 162-168. ISSN 11211-975X.

2) JIROUŠKOVÁ, Martina. Vymezení národního vědomí v Bassových satirách v době světové války. Estetika. 2002, 38(2-4), s. 128-136. ISSN 0014-1291.

1) JIROUŠKOVÁ, Martina. Italská zkušenost Zdeňka Kalisty. Z Českého ráje a Podkrkonoší. 2000, 12, supplementum 6, s. 146-151. ISSN 11211-975X.

4.1. Články v ostatních odborných časopisech

5) JIROUŠKOVÁ, Martina. Interpretace próz Jaroslava Durycha I. Tvar (Edice Tvary). 2004, 15(1), s. 1-32.  ISSN 0862-657X.

4) JIROUŠKOVÁ, Martina. Interpretace próz Jaroslava Durycha II. Tvar (Edice Tvary).2004, 15(2), s. 1-32. ISSN 0862-657X.

3) JIROUŠKOVÁ, Martina. Vítězství pozemskosti nad transcendentnem (Analýza novely Boží duha). Tvar. 200213(12), s. 6-7. ISSN 0862-657X.

2) JIROUŠKOVÁ, Martina. Zobrazení zla v historických románech Jaroslava Durycha. Tvar. 1998, 9(5), s. 12. ISSN 0862-657X.

1) JIROUŠKOVÁ, Martina. První milostné pokusy Jaroslava Durycha v jižních Čechách. Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. 1998, 35, s. 279‑282. ISSN 1212-0596.

 

 1. Články ve sbornících

12) HALAMOVÁ, Martina. Fischlovy reprezentace kulturní identity českého politického a kulturního exilu v Londýně v době druhé světové války. In: Interdisciplinárna konferencia Prizma. Zborník príspevkov. Žilina: Vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline, 2012. s. 97‑104. ISBN 978-80-554-0486-8.

11) HALAMOVÁ, Martina. Působení Viktora Fischla v anglickém exilu. In: PETRÁŠ, Jiří, ed. Hrdinství, statečnost, strach: sborník příspěvků z konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 4. května 2007. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2008. s. 17‑23. ISBN 978-80-86260-83-9.

10) HALAMOVÁ, Martina. Téma kolaborace v české próze 60. let 20. století. In: PETRÁŠ, Jiří, ed. Kolaborace. Kolaborace? Kolaborace!: sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 5. května 2006. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2007. s. 126-131. ISBN 978-80-86260-63-1.

9) HALAMOVÁ, Martina. Expresionistická linie v Durychových povídkách. In: BAUER, Michal, ed. Hledání expresionistických poetik: [materiály z mezinárodní konference, která se konala 11. - 13. února 2004 v Českých Budějovicích]. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2006. s. 247-253. ISBN 80-86559-42-4.

8) HALAMOVÁ, Martina. Životní a umělecké příběhy Jaroslava Durycha v období světových válek. In: PETRÁŠ, Jiří, ed. Jedna generace - dvě války: sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 13. května 2005. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2006. s. 75-79.  ISBN 80-86260-52-6.

7) HALAMOVÁ - JIROUŠKOVÁ, Martina. Aloys Skoumal a Anglie. In: BLÜMLOVÁ, Dagmar, ed. Aloys Skoumal (1904-1988) v průsečíku cest české kultury 20. století: [sborník příspěvků ze stejnojmenného vědeckého sympozia ve dnech 11. a 12. listopadu 2004 v Českých Budějovicích pořádaného Historickým ústavem Jihočeské univerzity. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Historický ústav, 2004. s. 52-63. ISBN 80-7040-750-6.

6) JIROUŠKOVÁ, Martina. Reflexe baroka v Durychově tetralogii Služebníci neužiteční. In: BAUER, Michal, ŠŤÁSTKA, Viktor, eds. Reflexe baroka v české literatuře XX. století:  materiály z mezinárodní konference pořádané v klášteře Zlatá Koruna ve dnech 10. a 11. září 2002. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2003. s. 97-107. ISBN 80-7040-669-0.

5) JIROUŠKOVÁ, Martina. Rumočka. In: PETRÁŠ, Jiří, ed. Československé legie a první světová válkasborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 9. listopadu 2001. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2002. s. 44-45. ISBN 80-86260-23-2.

4) JIROUŠKOVÁ, Martina. Haličská fronta a Jaroslav Durych. In: PETRÁŠ, Jiří, ed. Regiony a první světová válka: sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 12. listopadu 1999. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2001. s. 84-88. ISBN 80-86260-12-7.

3) JIROUŠKOVÁ, Martina. Obraz první světové války ve fejetonech a úvahách Jaroslava Durycha na stránkách Lidových novin. In: PETRÁŠ, Jiří, ed. Osobnosti a první světová válkasborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 10. listopadu 2000. V Českých Budějovicích: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2001. s. 29-31. ISBN 80-86260-14-3.

2) JIROUŠKOVÁ, Martina. Humanitní ideály v díle polního kuráta Josefa Šacha. In: PETRÁŠ, Jiří, ed. Česká společnost a první světová válka: sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 20. listopadu 1998. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1999. s. 37-39. ISBN 80-86260-01-1. 

1) JIROUŠKOVÁ, Martina. Proticelibátní tendence v díle zběhlého faráře Josefa Šacha. In: PETRBOK, Václav, ed. Sex a tabu v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 1999. s. 135-141 (spoluautor B. Jiroušek). ISBN 80-200-0685-0.

 

 1. Překladatelská / ediční / redakční činnost

HALAMOVÁ, Martina, PAPOUŠEK, Vladimír, eds. Nadnárodní dimenze české národní kultury I: seminář doktorandů bohemistiky pořádaný katedrou bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity dne 21. září 2005 v Českých Budějovicích. České Budějovice: Tomáš Halama pro Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity, 2005. 189 s. ISBN 80-903600-2-5. 

 

 1. Recenze

7) HALAMOVÁ, Martina: Vzpomínkami k budoucnosti. Tvar 32, 2021, č. 15, s. 20, ISSN: 0862-657 X.

6) HALAMOVÁ, Martina: Mezi pannou a babou [Between Maiden and Grandam]. A New Novel by Eda Kriseová, CLINA: Revista Interdisciplinaria de Traducción, Interpretación y Comunicación Intercultural 5, 2019, č. 2, s. 187-189. ISSN 2444-1961.

5) HALAMOVÁ, Martina: Mezi pannou a babou. Nový román Edy Kriseové, Listy  49, 2019, č. 1, s. 95-96. ISSN 1210-1222

4) HALAMOVÁ, Martina. Člověk nikdy neví... Host. 2005, 21(8), s. 50-51.  ISSN 2336-2944.

3) JIROUŠKOVÁ, Martina. Encyklopedický průvodce po západoslovanských literaturách v letech 1890-1990. Opera Slavica. 2004, 15(3), s. 52-53. ISSN 1211-7676.

2) JIROUŠKOVÁ, Martina. Česká literární enkláva v USA. Host. 2002, 18(6), s. XIX-XX. ISSN 2336-2944.

1) JIROUŠKOVÁ, Martina. Předzvěst misionářské tetralogie (Jaroslav Durych: Děti). Host. 1999, 15(7), s. IV. ISSN 2336-2944.

 

 8. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí a v ČR a vyžádané přednášky v zahraničí

 8.1.Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí

8) Fischlova interpretace postoje československé exilové vlády v Londýně k židovské menšině v Protektorátu Čechy a Morava a po 2. světové válce v Československu. Múzeum SNP, Vojenský historický ústav Bratislava, Univerzita Mateje Bela v Banskej Bystrici, Druhá svetová vojna a spoločnosť, Banská Bystrica,  8.-10. listopadu 2023, spoluautor B. Jiroušek.

7) Deníky Viktora Fischla z jeho londýnského exilu v době druhé světové války. Universytet Wrocławski (Instytut filologii słowiańskiej, Wydział filologiczny), XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wielkie tematy kultury w literaturách słowiańskich:,  Wojna (Válka), Wrocław, 28.-29. září 2023, spoluautor B. Jiroušek.

6) Zobrazování nákazy v českých uměleckých textech s tematikou války na počátku dvacátého a jednadvacátého století. Universytet Wrocławski (Instytut filologii słowiańskiej, Wydział filologiczny), XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wielkie tematy kultury w literaturách słowiańskich: Zaraza (Nákaza), Wrocław, 16.-17. září 2021.

5) Paměti českého disentu po roce 1989. Międzynarodowa Slawistyczna Konferencja Literaturoznawcza. Wielkie tematy kultury w literaturách słowiańskich. Pamięć, Universytet Wrocławski, Instytus filologii słowiańskiej, Wrocław, 16.-17. 5. 2019.

4) Wyobrażenie wojny trzydziestoletniej w tekstach literackich Jaroslava Durycha jako reprezentacja spojrzenia autorskiego na Pierwszą Republikę Czechosłowacką. Zbrojne i ideologiczne konflikty w dawnym piśmiennictwie Słowian i ich echa v nowszej kulturze, instituce: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków), 22-24. 6. 2015.

3) Memoirs and fiction of the Czech writer Jaroslav Durych written at the front during World War I, All Quiet on the Eastern Front? World War I in Central and Eastern Europe in the Experience of Soldiers, Social Groups and Local Communities, Institut Historii Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków, 23.-25. 10. 2014.

2) Fischlovy reprezentace kulturní identity českého politického a kulturního exilu v Londýně v době druhé světové války, Kulturní identita (Prizma – II. ročník); Filozofická fakulta Žilinské univerzity, Žilina, 6.-9. 3. 2012.

1) Activities of the Czech Writer Viktor Fischl during World War II in the English Exile. Exile in and from Czechoslovakia during the 1930s and 1940s. University of London, School of Advanced Study,Institute of Germanic & Romance Studies, Research Centre for German and Austrian Exile Studies, London, 17.-18. 9. 2008.

 

8.2. Referáty na mezinárodních konferencích v ČR

27) Reflexe Weilovy tvorby v 70. a 80. letech 20. století v exilu a v samizdatu, Ústav pro českou literaturu AV ČR – Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury,  Praha 27.–28. 4. 2023.

26) Podpora oxfordské nadace Central and East European Publishing Project v Československu na přelomu osmdesátých a devadesátých let dvacátého století. FF JU v Českých Budějovicích, konference Světová literatura v Čechách – česká literatura ve světě, 6.-7. 10. 2021.

25) Přednášky Edy Kriseové na přelomu 80. a 90. let 20. století jako příspěvek k dobové diskusi o směřování české literatury. Ústav pro studium totalitních režimů – Jihočeské muzeum, konference Československo v letech 1989–1992, 15.- 16. září 2021.

24) Croceho a Kalistovo pojetí baroka. Konference Zdeněk Kalista mezi historiografií a literaturou, Ústav dějin UK a archiv UK, Státní oblastní archiv v Praze, město Benátky nad Jizerou, Muzeum Mladoboleslavska, Benátky nad Jizerou, 24. 9. 2020 (spoluautoři B. Jiroušek, J. Máchalová).

23) Časopis MOST - diskusní fórum domácí a exilové literatury. Konference Československo v letech 1986–1989, Ústav pro studium totalitních režimů - Jihočeské muzeum, České Budějovice, 29.-30. 5. 2019.

22) Fischlova reprezentace T. G. Masaryka. Konference 100 let od vzniku Československa - 1918/2018, FF ZČU Plzeň - FF JU České Budějovice, 23.-24. 5. 2018.

21) Eda Kriseová na stránkách samizdatového časopisu Obsah, Konference Československo v letech 1978 – 1985, Ústav pro studium totalitních režimů - Jihočeské muzeum, 30.-31. 5. 2018.

20) O povaze domácí neoficiální literatury a kultury. Konference Československo v letech 1972–1977, Ústav pro studium totalitních režimů - Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 17. -18. 5. 2017.

19) Fischlovy strategie reprezentování češství a židovství ve 30. a 40. letech 20. století. Konference Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literárních textech. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, 17.-18. 6. 2013

18) Durychova Římská cesta. Konference Věda, kultura a politika v československo-italských vztazích 1918–1951, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity - Státní okresní archiv České Budějovice, České Budějovice, 19.-21. 9. 2012.

17) Fischlova kulturní propaganda v kontextu vládní exilové politiky v Londýně 1940–1945. Konference Kontexty propagandy. Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 24. 11. 2011.

16) Umělecký text jako reprezentace autorova myšlení. Konference Modely reprezentací v literatuře. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, 26.-28. 1. 2011.

15) Působení Viktora Fischla v anglickém exilu. Konference Hrdinství, statečnost, strach, Jihočeské muzeum, České Budějovice, 4. 5. 2007.

14) Viktor Fischl a Anglie. 23. světový kongres Společnosti pro vědy a umění / 23rd World Congress of Czechoslovak Society of Arts and Sciences – Czech and Slovak Culture and Science in international Context; SVU, JU, České Budějovice, 25. 6. – 2. 7. 2006

13) Modifikace secese v básnické tvorbě Otokara Březiny. Konference Čas secese, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, 27.-28. 5. 2006.

12) Téma kolaborace v české próze 60. let 20. století. Konference Kolaborace. Kolaborace? Kolaborace!; Jihočeské muzeum, České Budějovice 5. 5. 2006.

11) Odraz katolické moderny v díle Jaroslava Durycha. Konference Čas moderny, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Kostelec nad Vltavou, 28.-29. 5. 2005.

10) Životní a umělecké příběhy Jaroslava Durycha v období světových válek. Konference Jedna generace – dvě války, Jihočeské muzeum, České Budějovice 13. 5. 2005.

9) Střety a paralely českého ruralismu a katolické literatury. Konference Ruralismus, jeho kořeny a dědictví; Pekařova společnost Českého ráje, LA PNP, ÚČL AV ČR, Sedmihorky, 22.-23. 4. 2005 (spoluautor B. Jiroušek).

8) Aloys Skoumal a Anglie. Konference Aloys Skoumal (1904–1988) v průsečíku cest české kultury 20. století, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, 11.-12. 11. 2004.

7) Expresionistická linie v Durychových povídkách. Konference Hledání expresionistických poetik, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, 11 -13. 2. 2004.

6) Barokní prvky v Durychově tetralogii Služebníci neužiteční. Konference Reflexe baroka v české literatuře XX. století. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zlatá Koruna, 10. -11. 9. 2002.

5) Rumočka. Konference Československé legie a první světová válka, Jihočeské muzeum, České Budějovice, 9. 11. 2001.

4) Italská zkušenost Zdeňka Kalisty. Konference Zdeněk Kalista a kulturní historie, LA PNP Praha, Pekařova společnost Českého ráje v Turnově, Sedmihorky, 14.-15. 4. 2000.

3) Obraz první světové války ve fejetonech a úvahách Jaroslava Durycha na stránkách Lidových novin, Konference Osobnosti a první světová válka, Jihočeské muzeum, České Budějovice, 10. 11. 2000.

2) Haličská fronta a Jaroslav Durych. Konference Regiony a první světová válka, Jihočeské muzeum, České Budějovice, 12. 11. 1999.

1) Humanitní ideály v díle polního kuráta Josefa Šacha. Konference Česká společnost a první světová válka, Jihočeské muzeum, České Budějovice, 20. 11.1998 (spoluautor B. Jiroušek).

 

8.3. Vyžádané přednášky v zahraničí

9) Czech literature under the pressure of political events in 1970s and 1980s, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (Itálie), květen 2023.

8) Czech literature by authors of Jewish origin abroad, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (Itálie), květen 2023.

7) Czech literature since 1968 in samizdat and exile. Books of Milan Kundera and Václav Havel, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (Itálie), září 2021.

6) Czech underground literature and culture (1948-1968), Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (Itálie), září 2021.

5) Czech society since 1989, literature and culture, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (Itálie), září 2021.

4) Czech Culture 1968-1989: from the Prague Spring to the End of the Regime. Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (Itálie), květen 2018.

3) Czech Samizdat Literature after 1968. Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (Itálie), květen 2018.

2) Czech Literature in Exile after 1968. Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (Itálie), květen 2018. 

1) Proměna Durychovy poetiky. Sapienza Università di Roma, Řím (Itálie), září 2006.

 

 1. Ostatní
 2. 1. Popularizační texty

3) HALAMOVÁ, Martina. 23. světový kongres SVU. Jihočeský sborník historický. 2006, č. 75, s. 297-299. (zpráva ze stejnojmenného kongresu, spoluautor B. Jiroušek). ISSN 0323-004X.

2) JIROUŠKOVÁ, Martina. Reflexe baroka v české literatuře 20. století. Česká literatura. 2003, 51(1), s. 121-122. ISSN 0009-0468.

1) JIROUŠKOVÁ, Martina. Střety národních a univerzálních modelů v české kultuře 1800-1918. Slavia: časopis pro slovanskou filologii. 2002, 71(2), s. 257-258. ISSN 0037-6736.

 

 1. 2. Disertační práce

1) JIROUŠKOVÁ, Martina. Obraz fiktivního světa próz Jaroslava Durycha. České Budějovice, 2003. 152 s. Disertační práce. Jihočeský univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Vladimír PAPOUŠEK.

 

Granty

Aktuální rozvrhPřihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1