Sociální a charitativní práce

 • Fakulta: Teologická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: B0923P240012

Popis programu

Cílem studia v programu Sociální a charitativní práce je připravit absolventa pro výkon regulované profese sociálního pracovníka dle zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách tak, aby mohl vykonávat profesi sociálního pracovníka na všech pozicích určených zákonem jak v prostředí poskytovatelů sociálních služeb, tak i v prostředí státní správy a samosprávy.
Absolventi programu budou vzhledem k volitelným odborným seminářům připraveni zejména na výkon profese sociálního pracovníka v hospicové péči, v sociální práci se seniory, s rodinou nebo v oblasti sociálního vyloučení.
Absolvent programu bude také připraven pro studium v navazujícím magisterském programu v oblasti vzdělávání č. 24 Sociální práce.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • připraveni vykonávat profesi sociálního pracovníka jak v prostředí poskytovatelů sociálních služeb, tak i v prostředí státní správy a samosprávy (dle zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách),
 • schopni pečovat o osoby v hospicové péči, o seniory, o rodiny nebo o sociálně vyloučené skupiny osob,
 • se orientovat v sociálně právní problematice,
 • mít znalosti potřebné k výkonu profese po stránce lidské i odborné s důrazem na etiku sociální práce a charitativní koncepci pomoci..
Uplatníte se například jako:
 • absolvent nachází uplatnění u poskytovatelů sociálních služeb - v příspěvkových, církevních, soukromých i dobrovolných organizacích. profesi sociálního pracovníka ve zdravotnických a psychiatrických zařízeních,
 • pracovat jako úředníci Probační a mediační služby ČR,
 • může vykonávat sociálně právní činnosti,
 • sociálně právní poradenství,
 • sociální diagnostiku,
 • sociální prevenci,
 • sociálně právní ochranu,
 • sociální pomoc,
 • koncepční činnosti,
 • řízení sociální instituce,
 • vedení týmů a sociálního výzkumu.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 31. března daného roku
V případě zájmu o více studijních programů, resp. forem studia, je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program resp. formu studia.

Poplatek: 500 Kč (úhrada bankovním převodem, číslo účtu: 104725778/0300, konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: 6020104, specifický symbol: číslo vygenerované systémem v e-přihlášce; správně vyplněný specifický symbol a variabilní symbol jsou nutné, aby byla platba identifikovatelná vzhledem k přihlášce). Poplatek za přihlášku musí být uhrazen do 31. března. V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu); uchazeči, kteří mají doklad o středoškolském vzdělání (úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení) k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března příslušného roku, ostatní uchazeči nejpozději v den zápisu do studia.
 • ústní pohovor - Minimální počet bodů pro přijetí je 15 z celkového počtu 40 bodů.
 • Termín ústního pohovoru - 7. 6. 2024.
 • Ověření znalosti českého jazyka: v případě uchazeče se státním občanstvím České či Slovenské republiky se dostatečná znalost jazyka předpokládá; ověření dostatečné znalosti českého jazyka v případech ostatních státních příslušníků proběhne písemnou formou nebo formou rozhovoru s uchazečem.

Uchazeči se specifickými potřebami
Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrné opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce Zohlednění specif. potřeb. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra: http://centrumssp.jcu.cz, e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.

Vyrozumění o přijetí ke studiu
Studijní oddělení TF JU zajistí, aby do 10. července daného roku bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce TF JU.
Studijní oddělení TF JU umožní účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu, a to do 30. září příslušného roku. O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Kontakt

Mgr. Helena Machulová Ph.D.

Tel.: 389033546

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1